Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є опанування студентами основ промисловості та сучасної електроніки, принцип дії активних та пасивних елементів електроніки, їхні основні характеристики та специфіку розрахунків і застосування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи дії напівпровідникових приладів їх характеристики та застосування;

– методики вибору напівпровідників, характеристику напівпровідникових приладів;

– про особливості різних електронних напівпровідникових приладів, їх характеристик;

вміти:

– оцінювати техніко-економічну ефективність застосування електронних пристроїв;

– здійснювати аналіз стійкості та якості автоматичних систем керування;

– комплексно обґрунтовувати та визначати якісні показники роботи напівпровідникових приладів у виробничих умовах;

 

Викладач дисципліни: Васильєва Є.В., старший викладач кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок;

Залужний М.Ю., старший викладача кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок;

Кулинич Е.М., доцент кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок;

Зіновкін В.В., професор кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок.

 

 


 Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8,0

Галузь знань: 0504 Прикладне матеріалознавство

нормативна

Напрям підготовки: 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 2

Змістових модулів – 5

Кваліфікація (професійне спрямування): 2149.2 Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

 3-й

    3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 32

 5-й

    5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1, самостійної роботи студента – 1

Освітній ступень: Бакалавр

 16 год.

    3 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

 16 год.

    2 год.

Самостійна робота

 36 год.

    30 год.

Індивідуальні завдання:          16год                          6 год

Вид контролю: залік

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожний модуль оцінюється за 100-бальною системою.

Оцінювання академічних успіхів студента з дисципліни «Теорія автоматичного керування» здійснюється за такими критеріями та у відповідності до такої методики.

 

 

Лекції

Самостійна робота студента

Підсумкове рубіжне опитування

Разом

Найменування завдань

Тестові письмові опитування на лекціях

Різні види поточного опитування та якість відвідування занять

Виконання тематичних письмових творчих завдань (реферати)

Тестові або теоретичні завдання

Лекції

 

Лекції

 

Самостійна робота

 

Підсумкове рубіжне опитування

40

 

 

25

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

100

 

 

У відповідності до названих вище норм отримання балів визначається підсумкова модульна оцінка першого поточного контролю (ПК-1) та другого поточного контролю (ПК-2) за 100-бальною шкалою. Загальна оцінка за знання курсу визначається як середнє зваження результатів ПК-1 і ПК-2).