Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни - опанування знаннями з принципів монтажу і налагодження електроприводів та перетворювачів та організації монтажних та налагоджувальних робіт.

Завдання викладання дисципліни є вивчення і теоретичне засвоєння загальних вимог до монтажу і налагодження електрообладнання, вимог нормативної та проектної документації, вимог охорони праці та техніки безпеки при ЕМР та НР, методів зберігання і транспортування електротехнічних виробів та методики проведення монтажних та налагоджувальних робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

          знати основи  безпечного проведення електромонтажних і налагоджувальних  робіт;

          знати основи нормативної бази проведення монтажних і наладочних робіт;

          знати методику і технологію  проведення монтажних та налагоджувальних робіт;

          вміти використовувати набуті знання в подальшій  професійній діяльності

         

Викладач дисципліни: Деєв Сергій Георгієвич, старший викладач кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок

 Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань: 0507 Електротехніка та електромеханіка

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702  «Електромеханіка»

Модулів – 2

Змістових модулів – 8

Кваліфікація (професійне спрямування): 2149.2 Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3, самостійної роботи студента – 4

Освітній ступень: Бакалавр з електромеханіки

32 год.

6 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

16 год.

 

Самостійна робота

52  год.

84 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожний модуль оцінюється за 100-бальною системою.

Оцінювання академічних успіхів студента з дисципліни «Теорія автоматичного керування» здійснюється за такими критеріями та у відповідності до такої методики.

 

Найменування завдань

Лекції

Лабораторні заняття

Разом

Контрольні роботи на лекціях

Різні види поточного опитування та якість відвідування занять

Виконання ла-бораторних ро-біт та їх захист

Лекції

 

Лекції

 

Лабораторні заняття

60

 

 

10

 

 

 

 

 

30

100

 

У відповідності до названих вище норм отримання балів визначається підсумкова модульна оцінка першого  поточного контролю (ПК-1) та другого поточного контролю (ПК-2) за 100-бальною шкалою. Загальна оцінка за знання курсу визначається як середнє зваження результатів ПК-1  і ПК-2 .