Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є опанування студентами основ класичної та сучасної теорії автоматичного керування, принципів побудови систем автоматичного керування, а також методів їх проектування і дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні принципи побудови систем автоматичного керування;

– математичний апарат теорії автоматичного керування;

– методи аналізу та синтезу систем автоматичного керування;

– основні проблеми та перспективи напрямку розвитку теорії автоматичного керування;

вміти:

– складати математичні описи автоматичних систем керування;

– здійснювати аналіз стійкості та якості автоматичних систем керування;

– обґрунтовано обирати структури та схеми автоматичного керування;

– синтезувати закони та алгоритми оптимального керування об’єктами;

– використовувати набуті знання з теорії автоматичного керування у вивченні фахових дисциплін та у подальшій професійній діяльності.

 

Викладач дисципліни: Казурова Аліна Євгенівна, доцент кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок;

Андріяс Ірина Аркадієвна, доцент кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок;

Арсеньєва Світлана Іванівна, доцент кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок;

Деєв Сергій Георгієвич, старший викладача кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок.

 

 Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9,0

Галузь знань: 0507 Електротехніка та електромеханіка

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702  «Електромеханіка»

Модулів – 4

Змістових модулів – 6

Кваліфікація (професійне спрямування): 2149.2 Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

2-й / 3-й

2-й / 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 324

4-й / 5-й

4-й / 5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4, самостійної роботи студента – 5

Освітній ступень: Бакалавр з електромеханіки

32 / 32 год.

6 / 6 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

32 / 32 год.

6 / 4 год.

Самостійна робота

80 / 80 год.

132 /134 год.

Індивідуальні завдання: 36 год.

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожний модуль оцінюється за 100-бальною системою.

Оцінювання академічних успіхів студента з дисципліни «Теорія автоматичного керування» здійснюється за такими критеріями та у відповідності до такої методики.

 

Найменування завдань

Лекції

Лабораторні заняття

Разом

Контрольні роботи на лекціях

Різні види поточного опитування та якість відвідування занять

Виконання ла-бораторних ро-біт та їх захист

Лекції

 

Лекції

 

Лабораторні заняття

40

 

 

10

 

 

 

 

 

50

100

 

У відповідності до названих вище норм отримання балів визначається підсумкова модульна оцінка першого (третього) поточного контролю (ПК-1 (ПК-3)) та другого (четвертого) поточного контролю (ПК-2 (ПК-4)) за 100-бальною шкалою. Загальна оцінка за знання курсу визначається як середнє зваження результатів ПК-1 (ПК-3) і ПК-2 (ПК-4).