Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни – опанування знаннями з електромеханічних систем і електроприводів(ЕМСЕП) з погляду представлення цих систем у вигляді окремих блоків (елементів), де здійснюються перетворення вхідних величин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- структуру ЕМСЕП, представлену у вигляді блочних одиниць, що характеризуються властивостями власного входу-виходу незалежно від складності будови і процесів, що в них протікають;

вміти:

- подати реальну систему ЕМСЕП з її конкретними фізичними властивостями до вигляду розрахункових, заступних схем і моделей зручних для розрахунку.

 

Викладачі дисципліни: Бондаренко Валерій Іванович, доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок;

Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри електропривода та автоматизації промислових установок.

 

 

 

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 0507. Електротехніка та електромеханіка

 

нормативна

Напрям підготовки: 6.050702  - Електромеханіка

Змістових модулів – 8

Кваліфікація (професійне спрямування): 2149.2  Інженер-електромеханік

Рік підготовки:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 108

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3, самостійної роботи студента – 3

Освітній ступень: Бакалавр

54 год.

10 год.

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

54 год.

80 год.

Індивідуальні завдання: 16 год.

Вид контролю: екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Модуль 1

Модуль 2

Змістовний

модуль №1

Змістовний

модуль №2

Змістовний

модуль №3

Змістовний

модуль №4

Змістовний

модуль №5

Змістовний

модуль №6

Змістовний

модуль №7

Змістовний

модуль №8

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

 6

 8

12

 6

 8

12

 6

 8

12

 6

12

 4

 6

 8

12

 6

 8

12

 6

 8

12

 6

12

 4