Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу професійно працювати з різними категоріями осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності; професійно вирішувати найскладніші проблеми освіти дітей і дорослих.
Завдання:
1. Ознайомити з сутністю, принципами, основними поняттями корекційної педагогіки.
2. Ознайомити з поняттям про систему наукових підходів та методів корекційної педагогіки, які дозволяють приймати обґрунтовані рішення під час професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні поняття корекційної педагогіки; фактори шкільної дезадаптації, їх характеристику; передумови розвитку адаптаційних порушень та форми їх прояву; основні види порушень; рівні діагностичної діяльності; діагностику порушень шкільної адаптації; програму і методику педагогічного діагностування адаптаційних порушень загальнопедагогічні принципи корекційно-розвиваючого навчання; форми корекційної роботи; напрямки і методи педагогічної роботи з профілактики та корекції відхилень у поведінці дітей; форми взаємодії суб'єктів освітнього процесу в діагностично-корекційної роботи з дітьми ризику шкільної дезадаптації; функції суб'єктів діагностично-корекційної роботи; умови оптимальної взаємодії суб'єктів.
вміти: використовувати знання про основи корекційної педагогіки в виховно-освітній роботі з дітьми групи ризику; аналізувати дані поточної і етапної педагогічної діагностики; використовувати знання корекційної педагогіки у позаурочній роботі з дітьми групи ризику; використовувати в роботі з дітьми ризику корекційні завдання і регулювати їх складність.

Мета та завдання навчальної дисципліни
 
Мета викладання дисципліни «Основи інклюзивної освіти» полягає у формуванні системи знань, умінь, навичок з корекційної діяльності вчителя, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на корекційного педагога у цілому, здійснення майбутніми фахівцями — дефектологами навчально-корекційного процесу на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення.
Завдання вивчення дисципліни «Основи інклюзивноЇ освіти»:
Ø       надання студентам знань теоретичних положень основ педагогіки інклюзивного навчання;
Ø       озброєння прийомами і уміннями відбору необхідних форм організації навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби дітей з вадами у розвитку;
Ø       практичне оволодіння спеціальними освітніми і фаховими техніками керівництва процесом навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;
Ø       формування професійно-педагогічної позиції, потреби у самовдосконаленні;
Ø       формування освіченої, творчої особистості майбутнього вчителя, корекційного педагога, здатного створити позитивний клімат в шкільному середовищі та поза його межами.
 
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
-                     специфіку предмета, його роль в системі спеціальної педагогіки;
-                     становлення та розвиток інклюзивної освіти в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки;
-                     умови психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної школи;
-                     основні принципи діяльності інклюзивної школи;
-                     характерні особливості інклюзивного навчання;
-                     основні документи, які лежать в основі інклюзії;
-                     сутність процесів адаптації та модифікації навчального середовища, дидактичного матеріалу тощо;
-                     основні принципи, методи спеціальної педагогіки.
 
У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти:
-                     володіти собою, позбавлятися емоційного напруження;
-                     бути впевненими у собі як в учителі;
-                     позбавлятися страху перед дітьми з особливими освітніми потребами;
-                     встановлювати контакт з дітьми;
-                     організовувати певний освітній простір;
-                     реалізовувати принцип диференційованого підходу;
-                     упроваджувати сучасні технології навчання до роботи з дітьми, які мають вади розвитку;
-                     створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості;
-                     підтримувати й формувати сприятливий для успішної педагогічної діяльності соціально-психологічний клімат у колективі;
попереджати й знаходити ефективні шляхи вирішення педагогічних конфліктів.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань про зміст, мету та завдання спеціальної психології та спеціальної дидактики, їх зв’язок із іншими науками та місце у структурі сучасної логопедії.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- сформувати цілісний науковий погляд щодо сутності феномену дизонтогенезу;
- систематизувати та поглибити знання студентів щодо особливостей прояву психофізичних вад;
- створити уявлення про сучану цілісну систему корекційно-виховної роботи в Україні та за кордоном;
- сприяти оволодінню студентами науково-методичними засади самостійного здійснення професійної діяльності логопеда.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :- сутність феномену дизонтогенетичного розвитку, його структуру та властивості, а також місце у структурі інших наук;
- особливості психолого-педагогічної характеристики дітей із психофізичними вадами;
- сучасні підходи до організації цілісної системи корекційно-розвивального навчання та основні напрями корекційно-виховної роботи.
вміти :- правильно організовувати систему корекційно-виховної роботи з дітьми в умовах спеціальних закладів для дітей із порушеннями мовлення;
- самостійно організовувати та здійснювати експериментальне дослідження з метою вдосконалення корекційно-виховної роботи.

Мета та завдання дисципліни
 
Мета вивчення дисципліни:
1.Ознайомити студентів з основними фундаментальними принципами та методами відбору дітей у спеціальні заклади.
2.        Ознайомити студентів зі структурою та завданням медико-психолого-педагогічної комісії та відбором дітей у спец заклади.
3.        Ознайомити студентів з принципами відбору дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні заклади
4. Навчити студентів методам та засобам відбору дітей даної категорії, оцінки їх
психічного та фізіологічного здоров'я
5.Дати студентам базові положення відносно завдань, структури та методів роботи у медико-психолого-педагогічній комісії.
6.Сформувати навички діагностики індивідуально-психологічних характеристик дитини, розладів психічних пізнавальних процесів.
7.Навчити студентів проведенню психодіагностичних методів дослідження, сформовані діагностичний психологічний інструментарій
 
Завдання вивчення дисципліни
Ознайомити студентів з сучасними напрямками роботи медико-психологічної комісії, навчити студентів теоретичним та практичним методам відбору дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні заклади.
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен
знати:
•        Загальні засади формування медико-психолого-педагогічної комісії;
•        Основні поняття, що використовуються при відборі та діагностиці дітей у спецзаклади;
•        Вікову динаміку формування особистості з відхиленнями у розвитку;
•        Характеристики діагностичних психологічних методик для проведення діагностики та відбору;
•        Основні ознаки порушень онтогенетичного розвитку дитини.
 
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти:
•        Працювати з психологічною та медичною літературою, щодо питань відбору та діагностики дітей у спец заклади.
•        Визначити психологічні особливості дитини з відхиленнями у розвитку за допомогою психодіагностичного інструментарія.
•        Оформити матеріали на дитину з відхиленнями при діагностиці та відбору у спецзаклади
Консультувати батьків та дітей з питань проблем відбору у спецзаклади.

Робоча навчальна програма з дисципліни «Логоритміка з методикою викладання» визначає обсяги знань, які повинен опанувати здобувач другого (магістерського) рівня відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Логоритміка з методикою викладання», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
Метою курсу є ознайомлення здобувачів другого (магістерського) рівня з особливостями рухової сфери у дітей з тяжкими порушеннями мовлення та формування у них умінь проведення логоритмічних занять з урахуванням вимог, які висуваються на сучасному етапі до вчителя-логопеда.

Завдання курсу:
-              надання студентам теоретичних знань про особливості розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями;
-              формування у студентів категоріальних понять з логопедичної ритміки;
-              формування у студентів уміння правильного структурування логоритмічних занять з дітьми з порушеннями мовлення ;
-              прищеплення особливого ставлення до дітей з мовленнєвими порушеннями;
стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, що спрямована на визначення ефективних шляхів корекційної-педагогічної та логопедичної роботи з дітьми з вадами мовлення шляхом логоритмічних занять.

Мета та завдання навчальної дисципліни
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Корекційна психологія» є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу формувати у студентів професійні компетенції в області психологічних технологій, обстеження та корекційно-компенсуючого навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення загальнотеоретичних та методологічних основ проведення заходів психологічної корекції при корекції мовлення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
зміст психологічної корекції: основні підходи до визначення поняття;
сучасні погляди на психорекцію;
принципи та форми корекційної роботи;
теоретико-методологічні основи використання заходів психологічної корекції, які використовують під час формування та корекції мовлення дітей дошкільного та шкільного віку;
етичні засади проведення заходів психокорекції з дітьми з особливими освітніми потребами.
 
вміти:
орієнтуватися в сучасних напрямах психокорекційної роботи;
проводити заходи психологічної корекції для формування та корекції мовлення дітей дошкільного та шкільного віку;
орієнтуватися в основних теоретичних питаннях колекційної психології;
організовувати простір кабінету корекційного психолога та логопеда;
складати програми арт-терапетичної корекції дітей з особливими освітніми потребами.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедичні технології» є формування теоретичних знань щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу, а також професійних практичних навичок, що необхідні для успішної логопедичної роботи.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедичні технології» є створення теоретичного та практичного підґрунтя для володіння студентами інформації щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати : анатомо-фізологічні особливості систем периферичного мовленнєвого апарату та фізіологію функціонування цих систем у нормі та при патологічних станах; особливості проведення діагностичного процесу при різних мовленнєвих порушеннях, а також різні психолого-педагогічні підходи корекції порушеного мовленнєвого розвитку з урахуваням вікових особливостей та особливостей порушеного психо-фізичного розвитку.
вміти : володіти практичними навичками здійснення різних видів діагностико-корекційного впливу за допомогою відповідних педагогічних методик.Назва: Методичні вказівки до виконання магістерської роботи
для студентів спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" усіх форм навчання
УДК: 621.311.001(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2012


Назва: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електричні машини”
для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент” усіх форм навчання
УДК: 621.313(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електричн. машин
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2007


Назва: Методичні вказівки з виконання курсового проекту з дисципліни "Енергозбереження в технологічних установах та будівлях"
для студентів спеціальності 7.05070108 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання
УДК: 658.26.004.18(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2012


Назва: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Маркетинг електроенергії" для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання
УДК: 621.311.003(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2010


Назва: Наскрізна програма виробничої практики студентів спеціальності 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
для використання до учбового плану та кваліфікаційної характеристики
УДК: 621.311.03(075.5)
ББК: Ч484.42л3+Ч48я73
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2002


Назва: Збірник завдань до курсового проекту з дисципліни "Електропостачання промислових підприємств" для студентів всіх форм навчання
УДК: 658.26:621.31(075.5)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропосточан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2002


Назва: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи енергозбереження"
для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання
УДК: 621.311.003(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропосточан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2007


Назва: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Енергозбереження"
для студентів спеціальності 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" заочної форми навчання
УДК: 621.311.03(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропосточан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2007


Назва: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Енергозбереження"
для студентів спеціальності 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" денної форми навчання
УДК: 621.311.003(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2007


Назва: Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" на підприємствах м. Запоріжжя
денної форми навчання
УДК: 658.26:621.31(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2006


Назва: Робоча програма ознайомчої практики студентів спеціальності 7.000008 „Енергетичний менеджмент” на підприємствах м. Запоріжжя
денної форми навчання
УДК: 658.26:621.31
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2006


Назва: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання промислових підприємств"
для студентів спеціальності 7.000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання
УДК: 658.26:621.31(076)
Код автора: З-33
Автори: Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. Електропостачан. пром. підприємств
Видавництво: ЗНТУ / Запоріжжя
Рік: 2006

Сторінки