Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Преамбула 

 

 

Освітня  програма  (ОП)  підготовки  магістра  зі  спеціальності  017 «Фізична  культура  і  спорт»  випускника  ЗНТУ  є  тимчасовим  нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей. 

 

Внесено  Запорізьким  національним  технічним  університетом  як тимчасовий  документ  до  введення  в  дію  складових  галузевих  стандартів 

вищої  освіти  України  з  галузі  знань  01  «Освіта»  за  спеціальністю  017 «Фізична культура і спорт». 

 

Затверджено  як  тимчасовий  документ  ректором  Запорізького національного технічного університету від «__»_______ 20__ року. 

 

 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ 

 

Шамардіна Галина Миколаївна – керівник проектної групи, к. пед. н., професор, завідувач кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Пущина  Ірина  Вікторівна  –  член  проектної  групи,  декан  факультету управління фізичною культурою та спортом, к. пед. н., доцент. 

Шамардін Валерій Миколайович – член проектної групи, доктор наук з фв і с, професор кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Мазін Василь Миколайович – член проектної групи, к. пед. н., доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Шуба Людмила Вікторівна  – член проектної групи, к. пед. н., доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Чухланцева Наталя Вікторівна - член проектної групи, к. пед. н., доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом.

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:

денне  –  3

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

 

 

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

Семестр

Загальна кількість годин:

денне - 90

заочне - 90

9-й

9-й

Лекції

Освітній ступень:

магістр

 

14 год.

4 год.

Практичні,

семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

62 год.

74 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт.

Завдання навчальної  дисципліни:  .

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

              -  розуміння основних  понять   щодо наукової діяльності; 

-  визначати  види, ознаки наукового дослідження та надавати його загальну характеристику;

-  розуміння  методології і методів наукового дослідження.

-   надавати характеристику сфери економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати спеціальні методи економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  розуміти загальну організацію дослідження у  галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати та вміти характеризувати види наукової роботи  здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»  зі спеціальності  071  « Облік і оподаткування».

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

25

25

25

25

33

33

34

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

Дисципліна «Організація бухгалтерського обліку»

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

 

Нормативна

 

 

Модулів – 2

 

Освітня програма:

облік і аудит

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5 - й

5 - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин – 90

 

10 - й

10 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

 

Освітній ступінь:

магістр

 

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

28  год.

82  год.

Індивідуальні завдання:   

 

2

 

Контрольна робота

Вид контролю: д/з

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

Завдання навчальної дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.

 

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: володіти знаннями з організації облікового процесу та регламентування діяльності його виконавців, демонструвати вміння організації бухгалтерського обліку і практики формування облікової інформації для задоволення сучасних та потенційних потреб управління діяльністю суб’єктів господарювання.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

 

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

10

15

15

15

15

10

10

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Дисципліна «Організація і методика аудиту»

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

 

Нормативна

 

 

Модулів – 2

 

Освітня програма:

облік і аудит

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5 - й

5 - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин – 120

 

10 - й

10 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

 

Освітній ступінь:

магістр

 

 

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78  год.

112  год.

Індивідуальні завдання:   

0

 

Контрольна робота

 

Вид контролю: екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навиків організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

 

Завдання навчальної дисципліни: набуття методичних навиків аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності.

 

Програмні результати навчання:  використовувати знання міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

(100+

+100)/2

100

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=319

Переддипломна виробнича практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту.
Навчальний план напряму «Фізичне виховання» передбачає проходження студентами виробничої практики в ДЮСШ (СДЮСШОР, школі-інтернаті спортивного профілю, відділеннях ШВСМ, СК тощо) у якості тренера.
Проведення виробничої практики відбувається на 6 курсі (11 семестр). Тривалість практики складає 4 тижні.
Метою практики є вдосконалення знань та опанування сучасними методами організації роботи, що необхідні для здійснення професійної діяльності. Для досягнення поставленої мети під час практики вирішуються наступні завдання:
-      ознайомлення студентів з новими технологіями, прогресивними формами організації праці в галузі фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту в умовах ринкової економіки;
-      надання знань щодо організаційної структури, системи матеріального, фінансового, медичного та наукового забезпечення об'єктів практики;
-      ознайомлення із специфікою роботи тренерів-викладачів ДЮСШ та СДЮШОР;
-      набуття студентами знань, умінь та навичок щодо виконання професійних обов'язків з урахуванням специфіки роботи та вимог роботодавців;
-      оволодіння сучасними засобами та методами наукових досліджень в дитячо-юнацькому спорті;
-      підвищення   конкурентоспроможності  фахівців  на   ринку праці   у галузі фізичного виховання,  олімпійського та професійного спорту.
Після проходження практики студента повинен:
знати:
-      основній положення сучасної теорії та методики підготовки спортсменів;
-      мету, завдання, принципи, засоби, методи навчання та тренування з обраного виду спорту;
-      суть та зміст структури підготовки до змагань з урахуванням закономірностей періодизації спортивного тренування;
-      методику набору і відбору перспективних дітей у спортивні секції;
-      особливості організації та проведення змагань з обраного виду спорту;
-      матеріально-технічне забезпечення тренувального процесу та змагань.
уміти:
-      ефективно використовувати основні положення загальної теорії та методики підготовки спортсменів;
-      здійснювати навчально-виховний процес в обраному виді спорту з урахуванням вимог сучасних науково-методичних концепцій програмування, контролю та управління процесом фізичної підготовки спортсменів;
-      застосовувати основні положення теорії спорту для розв’язання завдань набору та відбору спортсменів;
-      організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту, виконувати функції судді та представника команди, дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні тренувальних занять та змагань.
Керівництво проходженням практики в ДЮСШ та СДЮШОР здійснюється кафедрою управління фізичною культурою та спортом, в функції якої входить: призначення керівника практики; розробка методичної документації; проведення нарад методистів; методичне керівництво бригадами студентів-практикантів; поточний контроль за проходженням практики; проведення захисту практики; підведення підсумків практики; надання пропозицій, щодо вдосконалення програми, організації та методичного забезпечення практики.
Виробничу практику студенти  проходять на спортивних базах м. Запоріжжя.
Підсумком проходження переддипломної виробничої практики є диференційований залік.

Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: 

Сторінки