Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Опис навчальної дисципліни

 

 

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

 

форма навчання

 

денна

заочна

 

Кількість кредитів:

денне  –  3

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

 

 

 

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

 

Модулів – 1

Рік підготовки:

 

Змістових модулів – 2

5-й

 

Семестр

 

Загальна кількість годин:

денне - 90

заочне - 90

9-й

9-й

 

Лекції

 

Освітній ступень:

магістр

 

14 год.

4 год.

 

Практичні,

семінарські

 

14 год.

2 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Лабораторні

 

0 год.

0 год.

 

Самостійна робота

 

62 год.

74 год.

 

Індивідуальні завдання:

 

0 год.

Контрольна робота

 

Вид контролю: екзамен

 
           

 

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт.

Завдання навчальної  дисципліни:  .

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-          розуміння основних  понять   щодо наукової діяльності; 

-  визначати  види, ознаки наукового дослідження та надавати його загальну характеристику;

-  розуміння  методології і методів наукового дослідження.

-   надавати характеристику сфери економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати спеціальні методи економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  розуміти загальну організацію дослідження у  галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати та вміти характеризувати види наукової роботи  здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»  зі спеціальності  071  « Облік і оподаткування».

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

25

25

25

25

33

33

34

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:

денне  –  4

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5-й

Семестр

Загальна кількість годин:

денне - 120

заочне - 120

9-й

9-й

Лекції

Освітній ступень:

магістр

 

28 год.

6 год.

Практичні,

семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні  розуміння  умов та особливостей формування механізмів забезпечення  інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень на інноваційних засадах.

Завдання навчальної  дисципліни:  вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем, забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку підприємства та альтернативні варіанти управлінських рішень.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-       розуміти  та оперувати ключовими поняттями  інноваційного розвитку економічних систем, сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників

-       обґрунтувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;

-       аналізувати світовий досвід, методи та моделі державної підтримки інноваційного підприємництва;

-        орієнтуватися у  політиці  та стратегії  інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах;

-       оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

-       обґрунтовувати напрямки формування інноваційної політики у частині  розвитку персоналу;

-       знати  склад та зміст основних етапів  інноваційного проектування;

-        знати сутність та складові обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційними процесами на підприємстві;

-       розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо фінансово - інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства;

-       розуміти методичні підходи до збору і систематизації  маркетингової інформації для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;

-       ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризик менеджменту;

-       обґрунтувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності як складової економічної безпеки інноваційної діяльності підприємства. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:

денне  –  4

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

 

 

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5-й

Семестр

Загальна кількість годин:

денне - 120

заочне - 120

9-й

9-й

Лекції

Освітній ступень:

магістр

 

28 год.

6 год.

Практичні,

семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5

для заочної форми навчання – 0,1

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, засвоєнні знань щодо теоретичних положень та практичних засад розвитку глобальної економічної системи.

Завдання навчальної  дисципліни:  виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку та забезпечення глобальної конкурентоспроможності.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-         демонструвати знання основних  понять   щодо процесів глобалізації та їх впливу на економіку України; 

-         розуміти сутність, етапи розвитку, форми прояву та суперечності процесів глобалізації;

-         демонструвати знання  концепцій глобалізації та критерії рівня глобалізованості національних економік;

-         визначати основні регуляторні інститути глобальної економіки, їх становлення та значення в регулюванні сучасних світових проблем та протиріч, особливості взаємодії країни з регулятивними інститутами глобальної економіки; 

-         обґрунтовувати  механізми функціонування глобальних ринків, форми взаємодії національних економік світу;

-         розуміти сучасні  фактори та  знати індикатори глобальної конкурентоспроможності країни;

-         аналізувати  роль транснаціональних корпорацій в функціонуванні глобальних ринків;

-         знати  основні закономірності, умови та етапи  процесів регіоналізації в глобальній економіці;

-         знати сутність та значення технологічного та людського ресурсів розвитку глобальної економіки;

-         розуміти цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів та глобальний контекст розвитку української економіки;

-          надавати характеристику  проявам  впливу глобалізаційних процесів на соціально-економічний стан України; 

-          характеризувати взаємодію України з регулятивними інститутами глобальної економіки;

-         оцінювати позитивний та негативний вплив ТНК на економіку України;

-          вміти обґрунтовувати розуміння та аналізувати фактори глобальної конкурентоспроможності України;

-          аналізувати вплив  процесів регіоналізації на економіку України та обґрунтовувати перспективи та наслідки євроінтеграції України;

-          обґрунтовувати  характеристику сучасному стану української економіки, перспективам та стратегіям її розвитку в умовах глобалізації.

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

25

25

25

25

25

25

25

25

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

 

Нормативна

 

 

Модулів – 2

 

Освітня програма:

облік і аудит

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5 - й

5 - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин – 90

 

10 - й

10 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

 

Освітній ступінь:

магістр

 

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

28  год.

82  год.

Індивідуальні завдання:  

 

2

 

Контрольна робота

Вид контролю: д/з

         

 

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

Завдання навчальної дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.

 

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: володіти знаннями з організації облікового процесу та регламентування діяльності його виконавців, демонструвати вміння організації бухгалтерського обліку і практики формування облікової інформації для задоволення сучасних та потенційних потреб управління діяльністю суб’єктів господарювання.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

 

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

10

15

15

15

15

10

10

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

 

Опис навчальної дисципліни
 

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань
07 Управління та адміністрування
 
Спеціальність
071 Облік і оподаткування
 

Нормативна
 
 

Модулів – 2

 
Освітня програма:
облік і аудит
 
 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5 - й

5 - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин – 90
 

10 - й

10 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента - 2

 
Освітній ступінь:
магістр
 
 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

28  год.

82  год.

Індивідуальні завдання:   

 
2

 
Контрольна робота

Вид контролю: д/з

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Мета та завдання навчальної дисципліни
 
Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
 
Завдання навчальної дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.
 
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: володіти знаннями з організації облікового процесу та регламентування діяльності його виконавців, демонструвати вміння організації бухгалтерського обліку і практики формування облікової інформації для задоволення сучасних та потенційних потреб управління діяльністю суб’єктів господарювання.
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4
 

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

10

15

15

15

15

10

10

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

 

Нормативна

 

 

Модулів – 2

 

Освітня програма:

облік і аудит

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5 - й

5 - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин – 120

 

10 - й

10 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

 

Освітній ступінь:

магістр

 

 

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78  год.

112  год.

Індивідуальні завдання:   

0

 

Контрольна робота

 

Вид контролю: екзамен

         

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навиків організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

 

Завдання навчальної дисципліни: набуття методичних навиків аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності.

 

Програмні результати навчання:  використовувати знання міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

(100+

+100)/2

100

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Метою викладання дисципліни "Конституційне право України"  є формування цілісного уявлення про конституційне право як галузь національного права і науку, теорію конституції і основний зміст інститутів конституційного права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні положення про конституційне право України як галузь права, науку і навчальну дисципліну;
 • систему конституційного права України;
 • джерела конституційного права України;
 • теорію та історію Конституції України;
 • конституційно-правові відносини;
 • конституційно-правову відповідальність;
 • основи конституційного, державного та суспільного ладу України;
 • загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні;
 • вихідні засади інституту громадянства України;
 • правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні;
 • громадянські і політичні права і свободи людини і громадянина в Україні;
 • економічні, соціальні й культурні права людини і громадянина в Україні;
 • конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні;
 • поняття, основні форми, функції та механізм безпосередньої демократії;
 • конституційно-правові основи організації і здійснення публічної влади в Україні;
 • конституційно-правовий статус Верховної Ради України;
 • конституційно-правовий статус Президента України;
 • конституційні основи організації та діяльності органів виконавчої влади в Україні;
 • конституційно-правовий статус Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції та прокуратури в Україні;
 • конституційні основи територіального устрою України;
 • конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

вміти:

 • використовувати конституційно-правові норми в суспільному житті;
 • розв’язувати задачі, тести з посиланням на норми чинного конституційного законодавства;
 • робити співставлення окремих норм Конституції України з положеннями інших джерел конституційного права;
 • коментувати і тлумачити зміст Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, а також положень міжнародних актів;
 • визначати конституційно-правовий статус суб'єктів конституційного права України;
 • використовувати конституційно-правові та міжнародно-правові механізми захисту прав і свобод людини і громадянина.

Викладачі дисципліни:  Руслана Миколаївна Максакова

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 (4/4) Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2 (1/1)

Змістових модулів – 4 (2/2)

  Рік підготовки:
3-й, 4-й 3-й, 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на запропоновану викладачем тему
 

Семестр

Загальна кількість годин – 240 (120/120) 6-й, 7-й 6-й, 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3/ 3

самостійної роботи студента – 5,6 / 5,6

Освітній ступінь: Бакалавр 14/14 год. 4/4 год.
Практичні, семінарські
28/28 год. 6/6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
39/39год. 55/ 55год.
Індивідуальні завдання
39/39 год. 55/ 55 год.
Вид контролю
іспит/іспит іспит/іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит І семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5-7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т1-12
100 100 100
Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Іспит ІІ семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т13 Т14 Т15-16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т13-21
100 100 100
 

 

Сторінки