Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

2017

 1.  Лищенко, О.Г. Процесс управління виробничими витратами підприємства [Текст] / О.Г. Лищенко, О.О. Дейнега // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 1 [34]. – С. 81-87.

2016

 1. Лищенко, О.Г. Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкурентоспроможністю  / О.Г. Лищенко, Ю.А. Герасименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. –  № 1. – С. 59-64.
 2.  Лищенко, О.Г. Організація обліку витрат в умовах бюджетування [Текст] / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 3 [32]. – С. 156-162.
 3.  Лищенко, О.Г. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення процесу управління дебіторською заборгованістю з метою її реструктуризації [Текст] / О.Г. Лищенко, А.В. Пасічник // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 4 (33). – С. 119-124.

2015

 1. Лищенко, О.Г. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи [Текст] / О.Г. Лищенко, Г.М. Кукоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, м. Хмельницький. – 2015. - №2(27). - С. 227-233.
 2. Лищенко, О.Г. Алгоритм підготовки управлінської звітності  [Текст] / О.Г. Лищенко, А.Ю. Козік // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. –  № 6. – С. 48-51.
 3. Лищенко, О.Г. Оптимізація амортизаційної політики підприємства / О.Г. Лищенко, В.В. Півненко //  Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал №4, 2015.(29), Хмельницьк, - С. 70-75.
 4. Лищенко, О.Г. Інновація обліку необоротних активів бюджетних установ [Текст] / О.Г. Лищенко, М.О. Сергеєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. –  № 3. – С. 9-13
 5. Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції: монографія / Н.М. Левченко, С. В. Візіренко, Л. М. Очеретько, О.Г. Лищенко , О. М. Панченко, О. П. Зоря, М. І. Жадан, В. М. Помулєва, С.П. Ремига, І.Я. Максименко, О.С. Черкасова // ЗНТУ. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 368 с.

2014

 1. Лищенко, О.Г. Визначення сутності категорії «Запаси» з метою організації обліку на підприємстві [Текст] / О.Г. Лищенко, А.В. Матюха // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 3. – С. 85-89
 2. Лищенко, О.Г. Проблеми організації системи обліку та звітності суб’єкта малого підприємництва [Текст] / О.Г. Лищенко, М.Г. Пивоваров //  Схід. Аналітично-інформаційний журнал. Донецьк. – 2014. -  №1(127). – С 90-93.
 3. Лищенко, О.Г. Інтелектуальний капітал, як частина елементів власного капіталу [Текст] / О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 5. – С. 13-16.

2012
 

 1. Управлінський облік [Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” денної та заочної форм навчання] / Подмешальська Ю.В., Лищенко О.Г., Гамова О.В. – Запоріжжя. 2012. - 224с.

2011
 

 1. Облік у зарубіжних країнах [Навчально-методичний посібник Запоріжжя.ЗДІА 2011] / Макаренко А.П., Панченко О.М., Бескоста Г.М., Лищенко О.Г. - 362с. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 2. Бізнес-планування [Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 6.030509 „Облік і аудит”  денної та заочної форм навчання] / Лищенко О.Г., Панченко О.М., Подмешальська Ю.В. – Запоріжжя, 2011. – 134с.

2010

 1. Облік у зарубіжних країнах: [Навчальний посібник рекомендований МОН для студентів вищих навчальних закладів] / Макаренко А.П., Панченко О.М., Бескоста Г.М., Лищенко О.Г. – Запоріжжя: ЗДІА.- 2011. - 362 с.
 2. Оцінювання майна [Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” денної та заочної форм навчання] / Лищенко О.Г. – Запоріжжя, 2010. – 168 с.
 3. Система технологій в промисловості: [Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 6.030509 „Облік і аудит”  денної та заочної форм навчання] / Лищенко О.Г. – Запоріжжя, 2010. – 114с.

2009

 1. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА] / В.Я. Плаксієнко, О.М. Панченко, Г.М. Безкоста, Лищенко О.Г.  - Запоріжжя, 2009. – 176 с.
 2. Організація обліку: [Методичний посібник для організації роботи студентів згідно з кредитно-модульною системою для для студентів ЗДІА спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання] / Лищенко О.Г. – Запоріжжя, 2009. – 111 с.
 3. Прогнозування та планування господарської діяльності підприємства: [Методичний посібник для організації роботи студентів згідно з кредитно-модульною системою для студентів ЗДІА спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання] / Г.А. Семенов, Лищенко О.Г., В.О. Фоменко. – Запоріжжя, 2009. – 83 с. 

 

2017
1.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку екологічної  діяльності / Л.М. Очеретько, А.С. Кляхіна А.С. //   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
2.                Очеретько Л.М. Організація грошових потоків підприємства: прогнозування та планування, шляхи  їх вирішення / Л.М. Очеретько, З.С. Кравченко //   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
3.                Очеретько Л.М. Організація обліково-аналітичного  забезпечення управління грошовими потоками підприємства / Л.М. Очеретько, З.С. Кравченко //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
4.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку доходів екологічної діяльності / Л.М. Очеретько, А.С. Кляхіна //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
5.                Очеретько Л.М. Фінансові активи  : особливості їх класифікації / Л.М. Очеретько, Д.С. Лакота //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
6.                Очеретько Л.М. Облік операцій розрахунків з  робітниками з використанням сучасного програмного  забезпечення / Л.М. Очеретько, Н.Оберемок //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
 
2016
1.                Очеретько Л.М. Удосконалення методичного забезпечення обліку власного капіталу ПАТ / Л.М. Очеретько, ….. //   Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.
2.                Очеретько Л.М. Дивідендна політика підприємства: методичні аспекти облікового відображення / Л.М. Очеретько, ….. //   Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.
 
2015

2014
1.                Очеретько Л.М. Проблеми аудиту витрат збутової діяльності / Л.М. Очеретько, ….. //  Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: зб. тез доп. учасників  V Міжвуз. наук.-практ. конф (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.
2.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку орендованих основних засобів / Л.М. Очеретько, ….. //Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
3.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку орендованих основних засобів / Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
4.                Очеретько Л.М. Удосконалення аудиту орендованих основних засобів / Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
5.                Очеретько Л.М. Проблеми вибору методу вибуття виробничих запасів/ Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
6.                Очеретько Л.М. Шляхи удосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів / Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
7.                Очеретько Л.М. Удосконалення аудиту виробничих запасів запасів / Очеретько, ….. //  Бухгалтерський облік,аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці :історія,сучасність,перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту,23 жовтня 2014 року,м. Кам’янець-Подільський,с.116-118
 
2013
1.                Очеретько Л.М.Шляхи вирішення проблемв обліку основних засобів / Очеретько, ….. // IX Міжнародна науково-практична конференція. Ключеві проблеми сучасної науки- 2013  Тез.доп- , Прага,2013.-С.57-59.
2.                Очеретько Л.М.Проблеми при складанні програм внутрішнього аудиту виробничих запасів / Очеретько, ….. // Економіка і управлін-ня  :виклики та перспективи, збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 4-5 лютого 2013 р. м.Дніпропетровськ, тези доповіді,-С.354-355
3.                Очеретько Л.М.Проблеми відображення трансакційних витрат в обліковій системі / Очеретько, ….. // Таврійський економічний журнал,за матеріалами У Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» 16-19 квітня 2013 р.,Сімферополь,тези доповіді,- С.54-55

2017

 1. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління витратами на виробництво продукції рослинництва [Текст] / Н.М. Левченко, К.Л. Скрипник // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 2. Левченко Н.М. Податкове адміністрування ПДФО [Текст] / Н.М. Левченко, О.В. Бойко // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 3. Левченко Н.М. Особливості оподаткування грального бізнесу [Текст] / Н.М. Левченко, Гвінджилія К.А. // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 4. Левченко Н.М. Податковий контроль за сплатою ПДВ [Текст] / Н.М. Левченко, Скиданенко А.І. // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 5. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління витратами на виробництво продукції рослинництва [Текст] / Н.М. Левченко, Шаров О.А. // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 6. Левченко Н.М. Податковий облік інвестиційної нерухомості за моделями оцінки її вартості [Текст] / Н.М. Левченко, Ширяєва Т.В.  // Всеукраїнська  науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня  2017. : тези докл. ЗНТУ – З., 2017.
 7. Левченко Н.М. Удосконалення методики нарахування амортизації / Левченко Н.М. // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 8. Левченко Н.М. Удосконалення документального відображення операцій з інвестиційною нерухомістю / Н.М. Левченко, Т.В. Ширяєва // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 9. Левченко Н.М. ЄСВ: обліковий аспект / Левченко Н.М., О.В. Бойко // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 10. Левченко Н.М. Особливості обліку доходів грального бізнесу / Н.М. Левченко, К.А. Гвінджилія // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 11. Левченко Н.М. Облік доходів підприємств оптової торгівлі / Н.М. Левченко, А.І. Скиданенко // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 12. Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення управління процесом реалізації медикаментів / Н.М. Левченко, О.А. Шаров // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.
 13. Левченко Н.М. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції рослинництва / Н.М. Левченко, К.Л. Скрипник // Тиждень науки : наук.-практ. конф.,  квіт. 2017 р. : тези доп.  –  З., 2017.

 
 
2016

 1. Левченко Н.М. Облік процесу матеріального забезпечення підпріємства за логістичним підходом / Н.М. Левченко // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя
 2. Левченко Н.М. Удосконалення обліку розрахунків по соціальному страхуванню / Н. М. Левченко, Т.С. Самарська // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 3. Левченко Н. М. Капіталізація банківських установ України: сучасний стан та вектори розвитку / Н.М. Левченко, К.С. Животок // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 6-7 квітня 2016 р., ЗНТУ, Запоріжжя.
 4. Левченко Н.М. Модель механізму сплати ЄСВ / Н.М. Левченко, Т.С. Самарська // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 5. Левченко Н.М. Удосконалення документального відображення операцій з земельними активами / Н.М. Левченко, С.С Желонкін // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 6. Левченко Н.М. Амортизаційна політика як підґрунтя процесу управління основними засобами підприємства / Н.М. Левченко, М.В. Нікітченко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 7. Левченко Н.М. Удосконалення документального відображення в податковому обліку операцій з реалізації палива / Н.М. Левченко, Ю.А. Веретельник // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.
 8. Левченко Н.М. Генезис інтерпретації поняття «поточні зобов’язання» / Н.М. Левченко, В.В. Кочура // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 18–22 квіт. 2016 р.

 
2014

 1. Левченко, Н.М. Удосконалення податкового обліку втрат матеріальних цінностей з причин об’єктивного характеру [Текст] / Н.М. Левченко, Ю.М.  Воскобойник // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С. 29-31.
 2. Левченко, Н.М. Інвойс як основний первинний документ при експорті чи імпорті послуг [Текст] / Н.М.Левченко, С.В.Пальчиковський // Фінансово-кредитні відносини в Україні:стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., 22-23 лют. 2013 р. : тези, м. Запоріжжя. – С. 60-63.
 3. Левченко, Н.М. Удосконалення механізму оподаткування доходів інтернет-магазину [Текст] / Н.М. Левченко, В.Г. Биковський // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 101-103.
 4. Левченко, Н.М. Податковий облік торговельних знижок [Текст] / Н.М. Левченко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 183-185.

 
2013

 1. Левченко, Н.М. Удосконалення методики аудиту процесу матеріального забезпечення діяльності підприємства [Текст] / Н. М. Левченко, Ю.М. Воскобойник // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 107-109.
 2. Левченко, Н.М. Торговельні знижки: облікове відображення з урахуванням їх специфіки [Текст] / Н.М. Левченко, О.П. Діденко // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 116-118.
 3. Левченко, Н.М. Податковий облік браку у виробництві [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Козачок // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 118-120.
 4. Левченко, Н.М. Удосконалення методики аналізу ефективності використання позикового капіталу підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Лут // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 121-123.
 5. Левченко, Н.М. Специфіка управлінського обліку діяльності страхової компанії [Текст] / Н.М. Левченко, Д.О. Прокудінов // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 124-126.
 6. Левченко Н.М. Удосконалення обліку калькулювання виробничої собівартості на промислових підприємствах [Текст] / Н.М. Левченко, С.С. Незола // Тиждень науки: наук. - практ. конф. 14–18 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2013. – т.2. – С. 131-133.
 7. Левченко, Н.М.  Удосконалення обліку виробничих витрат на підприємстві [Текст] / Н.М.Левченко, С.С. Незола // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.70-72.
 8. Левченко, Н.М. Удосконалення обліку логістичних витрат підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, І.Д. Ніколаєнко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.72-74.
 9. Левченко, Н.М. Безнадійний податковий борг та порядок його списання підприємством-банкрутом [Текст] / Н.М. Левченко, Є.П. Безверхій // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.15-18.
 10. Левченко, Н.М. Облік витрат на створення та функціонування інтернет-магазину [Текст] / Н.М. Левченко, В.Г. Биковський // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.32-34.
 11. Левченко, Н.М. Аудит експортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, Ю.С. Горячковська // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.33-36.
 12. Левченко, Н.М. Удосконалення процесу організації обліку витрат на якість готової продукції [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Козачок // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 10-11 грудня 2013 р. – Х.: - ХНТУ, - 2013, – С.52-54.

2017
1.Левченко Н.М. Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків / Н.М. Левченко, Т.С. Самарська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - № 2. – С. 90-93.
2. Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг / Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.О. Гапонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. –  № 9. – С. 45-49.
3. Левченко, Н.М. Електронне адміністрування податку на додану вартість // Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.Ф. Шишкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11.
4. Левченко, Н.М. Податок на виведений капітал як альтернатива податку на прибуток [Текст] / Н.М. Левченко, В.М. Помулєва, О.В. Боровських // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2.
 
  2016
1. Левченко Н.М. Податковий облік реалізації палива / Н.М. Левченко, В.Я. Веретельник // Податковий облік реалізації палива : колективна монографія  за ред. С.В.Шарова, Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – С.85-98.
2. Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення / Н.М. Левченко, С.С. Желонкін // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 1 [30]. – С.201-208.
 
  2015
1. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства / Н.М. Левченко, М.А. Скірко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 [26]. – С.198-218.
2. Левченко Н.М., Головань С.В. Удосконалення обліку медика-ментів та лікарських засобів в закладах охорони здоровя / Н.М. Левченко, С.В. Головань // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1 [56]. – С.198-202.
3. Левченко Н.М. Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна бюджетних установ, переданого в операційну оренду / Н.М. Левченко, В.М. Пустовалова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 [27]. – С.190-197.
4. Левченко Н.М. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам / Н.М. Левченко, К.В. Авраменко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 [28]. – С.198-205.
5. Левченко Н.М. Систематизація методологічних основ моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту / Н.М. Левченко, А.В. Песеукова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4 [29]. – С.219-226.
6. Левченко Н.М. Організація контролю правильності облікового віображення орендних операцій бюджетних установ/ Н.М. Левченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : колективна монографія за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко. – Д.: НГУ, 2015. – С.148-158.
 
  2014
1.       Левченко, Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення управління браком у виробництві [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Козачок // Сталий розвиток економіки. –2014. – № 1 [23]. – С. 213–220.
2.       Левченко, Н.М. Управлінський облік процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом [Текст] / Н.М. Левченко, Ю.М. Воскобойник // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2 [24]. – С. 213–220.
 
  2013  
   1.       Левченко, Н.М. Методологічні аспекти аудиту експортно-імпортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Інноваційна          економіка. – 2013. – № 42. – С. 271–277.
2.       Левченко, Н.М. Організація обліку трансакційних витрат підприємства [Текст] / Н.М. Левченко // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 18. – С. 249–254.
3.       Левченко, Н.М. Методологічні аспекти аудиту експортно-імпортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 (42). – С. 271–277.

2017
1.Левченко Н.М. Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків / Н.М. Левченко, Т.С. Самарська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - № 2. – С. 90-93.
2. Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг / Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.О. Гапонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. –  № 9. – С. 45-49.
 
2016
1. Левченко Н.М. Податковий облік реалізації палива / Н.М. Левченко, В.Я. Веретельник // Податковий облік реалізації палива : колективна монографія  за ред. С.В.Шарова, Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – С.85-98.
2. Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення / Н.М. Левченко, С.С. Желонкін // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 1 [30]. – С.201-208.
 
2015
1. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства / Н.М. Левченко, М.А. Скірко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 [26]. – С.198-218.
2. Левченко Н.М., Головань С.В. Удосконалення обліку медика-ментів та лікарських засобів в закладах охорони здоровя / Н.М. Левченко, С.В. Головань // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1 [56]. – С.198-202.
3. Левченко Н.М. Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна бюджетних установ, переданого в операційну оренду / Н.М. Левченко, В.М. Пустовалова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 [27]. – С.190-197.
4. Левченко Н.М. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам / Н.М. Левченко, К.В. Авраменко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 [28]. – С.198-205.
5. Левченко Н.М. Систематизація методологічних основ моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту / Н.М. Левченко, А.В. Песеукова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4 [29]. – С.219-226.
6. Левченко Н.М. Організація контролю правильності облікового віображення орендних операцій бюджетних установ/ Н.М. Левченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : колективна монографія за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко. – Д.: НГУ, 2015. – С.148-158.

 • Статті у вітчизняних виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України
  • Томашевский, О.В. Сертифікація та система якості авіаційного підприємства [Текст] / О.В. Томашевский, Г.В. Сніжной, В.С. Терьошина (РТз-417, ФРЕТ) // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 7(104). – с. 247-250

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2013

 • Статті у вітчизняних виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України
  • Томашевський, О.В. Вплив сертифікації на конкурентоспроможність продукції авіаційного підприємства [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, В.В. Туліс (Рт-419, ФРЕТ) // Вісник двигунобудування. - 2014. - №2. - С.248-251. Запоріжжя, АТ «МОТОР СІЧ 28,76 д.а., 251 с.
 • Тези доповідей конференцій
  • Коротун, A.В. Вплив діелектричного оточення на енергію Фермі металевої наноплівки [Текст] / А.В. Коротун, Я.В. Карандась (Рт-310, ФРЕТ) // 5-й Международный радиоэлектронный форум  «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– с. 18-21.
  • Томашевський О.В. Вплив сертифікації на конкурентоспроможність продукції авіаційного підприємства [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, В.В. Туліс (Рт-419, ФРЕТ)  // ХIX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 14-19 вересня 2014. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.25.
  • Сніжной Г.В., Людвікевіч Н.Л. (РТз-418, ФРЕТ) Підвищення ефективності системи менеджменту, якості освіти у ВНЗ України // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– 342 с. – С. 13.
  • Сніжной Г.В., Іванова А.Г. (РТ-419, ФРЕТ) Аналіз методів менеджменту ризиків при управлінні проектами за стандартом PMBoK на підприємствах аерокосмічної галузі України // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– 342 с. – С. 14.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2014, 2013

 • Статті у виданнях з імпакт-фактором
  • Коротун, А. В. Енергетичні характеристики металевої наноплівки в діелектричному оточенні [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась // ЖНЕФ. – 2015. – Т. 7, №2. – id. 02018 (5сс).
  • Коротун, А. В. Високочастотна провідність вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов, Я. В. Карандась // ЖНЕФ. – 2015. – Т. 7, №2. – id. 02021 (6сс).
  • Коротун, А.В. О влиянии диэлектрика на осцилляции энергии Ферми металлической эллиптической нанопроволоки [Текст] / А.В. Коротун, А. А. Коваль // ФТТ. – 2015. – Т.57, №9. – С. 1813 – 1816.
 • Тези доповідей конференцій
  • Коротун, А.В. Розрахунок числа зайнятих станів у металевому нанодроті в перпендикулярному магнітному полі [Текст] / А.В. Коротун, Я. В. Карандась (РТ-310м) // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 85.
  • Коротун, А.В. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичним металевим нанокластером [Текст] / А.В. Коротун, А. О. Коваль (РТ-310м) // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 86.
  • Дженжера, М. В. Температурна залежність тунельного струму острівцевої металевої плівки [Текст] / М. В. Дженжера (РТ-310м) // І Всеукраїнська науково-практич. Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наук. досл. 2014 р. «Перші кроки до науки» (Квітень, 2015). Мелітополь. – 2015. – С.18-20 (наук. керівник доц. Коротун А. В.)
  • Пилипенко, О. А. Деградація електрофізичних параметрів резонансно-тунельних діодів [Текст] / О. А. Пилипенко (РТ-410) // І Всеукраїнська науково-практич. Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наук. досл. 2014 р. «Перші кроки до науки» (Квітень, ). Мелітополь. – 2015. – С.39-42 (наук. керівник доц. Коротун А. В.)

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2015201420132012

 • Василенко, О. В. Алгоритми параметричної оптимізації САУ / О.В. Василенко, Я.І. Петренко // Тези доповідей ІI Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»: тези доповідей ІI Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю (1-3 листопада 2016 р., м. Дніпро). – Дніпро: ДХТУ, 2016. – 301 с., С.136-139.
 • Василенко, О. В. Моделювання mem-елементів в ECAD / О.В. Василенко // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.247-249.
 • Вакула, П. В. Спектральные и аннигиляционные характеристики позитронов в металл-диэлектрических наносандвичах / П.В. Вакула, А.В. Бабич, А.В. Коротун, В.И Рева, В.В. Погосов // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.244-246.
 • Вакула, П. В. Электронные спектральные характеристики металл-диэлектрических наносандвичей / П.В. Вакула, А.В. Бабич, А.В. Коротун, В.И Рева, В.В. Погосов // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.244-246.
 • Жавжаров, Є. Л. Формування наноплівок Ag та Cu під дією атомарного водню / Є.Л. Жавжаров // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.251-253.
 • Коротун, А. В. Вплив параметрів моделі Друде на інфрачервоне поглинання композитів із золотими наночастинками / А.В. Коротун, В.В. Погосов, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.253-255.
 • Коротун, А. В. Расчет диагональных компонентов диэлектрического тензора металлической нанопроволочки / А.В. Коротун, В.П. Курбацький, В.В. Погосов // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.255-257.
 • Погосов, В. В. Расчет диагональных компонентов диэлектрического тензора металлической нанопроволочки / В.В. Погосов, А.В. Бабич, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.257-259.
 • Погосов, В. В. Расчет вероятности захвата и скорости аннигиляции позитрона в вакансии металла / В.В. Погосов, А.В. Бабич, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.259-261.
 • Погосов, В. В. Энергетика металлического кластера, содержащего вакансии / В.В. Погосов, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.261-263.
 • Степаненко С.М. Системный подход к содержанию стандартов предприятия - разработчика авиационной техники / С.М. Степаненко // ХХІ міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей.? Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2016. – С. 39.
 • Степаненко С.М. Систематизация организационных стандартов предприятия – разработчика авиационной техники / С.М. Степаненко // Качество, стандартиза-ция, контроль: теория и практика. Материалы 16-й Международной научно-практической конференции, 20-23 сентября 2016г., г. Одесса. – Киев: АТМ Украины, 2016. – С. 172-174.
 • Рисіков В.П. Автоматизована система планування виробництва продукції з використанням методів оптимізації / В.П. Рисіков, О.О. Степаненко, О.В. Томашевський // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 174-176.
 • Сніжной Г.В. Інформаційна система визначення низького вмісту феромагнітної альфа-фази в аустенітних сталях / Г.В. Сніжной, В.Л. Сніжной // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” Запоріжжя, 21-23 вересня 2016 р. – С. 266-268.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201420132012

 • Бабіч, А.В. Розрахунок спектральних характеристик резонансно-тунельних структур на основі методу S-матриці [Текст] / А.В. Бабіч, А.В. Коротун // Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка».– Суми: СДУ, 2015.– с. 106.
 • Коротун, А.В. Вплив ефективної маси на спін-контрольоване тунелювання в структурах «феромагнетик/діелектрик/феромагнетик» [Текст] / А.В. Коротун, Н. І. Павлище // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 84.
 • Коротун, А.В. Розрахунок числа зайнятих станів у металевому нанодроті в перпендикулярному магнітному полі [Текст] / А.В. Коротун, Я. В. Карандась // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 85.
 • Коротун, А.В. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичним металевим нанокластером [Текст] / А.В. Коротун, А. О. Коваль // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 86.
 • Ігнаткін, В.У. Коректування тривалості міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за їх поточним технічним станом [Текст] / В.У Ігнаткін, О.В Томашевський // XX Міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків, Нац.аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2015. – С.69.
 • Снежной, Г.В. Зарождение первых порций α- и α?-мартенситов деформации в аустенитных хромоникелевых сталях /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2015» 20-21апреля 2015, г.Днепропетровск, Украина. - С.10.
 • Снежной, Г.В. Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей / Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев, В.Е.Ольшанецкий // ХX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 4-9 вересня 2015. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.86.
 • Василенко, О.В. Сучасні підходи у моделюванні складних систем. Тези доповіді / О.В. Василенко // Науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»/ДХТУ, Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015.– С.
 • Василенко, О.В. Моделювання мультидоменних систем автоматичного регулювання в ECAD. Тези доповіді / О.В. Василенко // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем» Дніпропетровськ, 18-20 листопада 2015.

Сторінки