Ви є тут

Головна

2017
1.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку екологічної  діяльності / Л.М. Очеретько, А.С. Кляхіна А.С. //   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
2.                Очеретько Л.М. Організація грошових потоків підприємства: прогнозування та планування, шляхи  їх вирішення / Л.М. Очеретько, З.С. Кравченко //   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
3.                Очеретько Л.М. Організація обліково-аналітичного  забезпечення управління грошовими потоками підприємства / Л.М. Очеретько, З.С. Кравченко //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
4.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку доходів екологічної діяльності / Л.М. Очеретько, А.С. Кляхіна //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
5.                Очеретько Л.М. Фінансові активи  : особливості їх класифікації / Л.М. Очеретько, Д.С. Лакота //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
6.                Очеретько Л.М. Облік операцій розрахунків з  робітниками з використанням сучасного програмного  забезпечення / Л.М. Очеретько, Н.Оберемок //   Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/2017/TN2016_T2.pdf
 
2016
1.                Очеретько Л.М. Удосконалення методичного забезпечення обліку власного капіталу ПАТ / Л.М. Очеретько, ….. //   Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.
2.                Очеретько Л.М. Дивідендна політика підприємства: методичні аспекти облікового відображення / Л.М. Очеретько, ….. //   Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.
 
2015

2014
1.                Очеретько Л.М. Проблеми аудиту витрат збутової діяльності / Л.М. Очеретько, ….. //  Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: зб. тез доп. учасників  V Міжвуз. наук.-практ. конф (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.
2.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку орендованих основних засобів / Л.М. Очеретько, ….. //Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
3.                Очеретько Л.М. Удосконалення обліку орендованих основних засобів / Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
4.                Очеретько Л.М. Удосконалення аудиту орендованих основних засобів / Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
5.                Очеретько Л.М. Проблеми вибору методу вибуття виробничих запасів/ Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
6.                Очеретько Л.М. Шляхи удосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів / Очеретько, ….. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С.
7.                Очеретько Л.М. Удосконалення аудиту виробничих запасів запасів / Очеретько, ….. //  Бухгалтерський облік,аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці :історія,сучасність,перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту,23 жовтня 2014 року,м. Кам’янець-Подільський,с.116-118
 
2013
1.                Очеретько Л.М.Шляхи вирішення проблемв обліку основних засобів / Очеретько, ….. // IX Міжнародна науково-практична конференція. Ключеві проблеми сучасної науки- 2013  Тез.доп- , Прага,2013.-С.57-59.
2.                Очеретько Л.М.Проблеми при складанні програм внутрішнього аудиту виробничих запасів / Очеретько, ….. // Економіка і управлін-ня  :виклики та перспективи, збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 4-5 лютого 2013 р. м.Дніпропетровськ, тези доповіді,-С.354-355
3.                Очеретько Л.М.Проблеми відображення трансакційних витрат в обліковій системі / Очеретько, ….. // Таврійський економічний журнал,за матеріалами У Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» 16-19 квітня 2013 р.,Сімферополь,тези доповіді,- С.54-55