Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

1. Заболотний, А. П. Формирование узлов нагрузки при синтезе структуры ЦЭС радиальной топологи [Текст] / А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, А. М. Меньков, В. С. Мамбаева // Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – 2013. – №1(14). – С. 96-99. – ISSN 2074-2630.
2. Метельский, В. П. Синтез структуры систем цехового электроснабжения радиальной топологии, содержащих электроприёмники с рекуперацией [Текст] / В. П. Метельский, А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, Ю. В. Даус // Ползуновский вестник. – № 4-2. – 2013. – С. 143 -147. – ISSN 2672-8821.
3. Заболотный, А. П. Синтез структури систем цехового електропостачання. / А. П. Заболотний, Д. В. Федоша [Текст] // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 18-19 жовтня 2012 р., м. Донецьк. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 22-23.
4. Федоша, Д. В. Формирование узлов загрузки при синтезе структуры ЦЭС содержащей электроприемники с функцией рекуперации [Текст] / Д. В. Федоша // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м. Донецьк . – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 98-99. 5. Пат. 61405 Україна. МПК H02J 3/00. Спосіб формування структури радіальної дворівневої мережі [Текст] / І. В. Авдєєв, А. П. Заболотний, Д. В. Федоша, В. С. Мамбаєва (Україна). – № u201012561 ; заявл. 25.10.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

1.  Немикіна О.В. Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод./А.В.Авдєєв,О.В.Немикіна,О.М.Климко,В.Л.Прихно,В.В.Баранець//Електротехніка та електроенергетика. -2012.-№1,-С. 51-57.
2. Немыкина О.В. Энергосберегающий аспект при выборе индуктивности сети, питающий частотно- регулируемый привод./О.В. Немыкина Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011 Вип. 2/2011 (14). – 101-104.
3. Немыкина О.В. Исследование процессов в сети, питающей группу частотно- регулируемых приводов для крановых установок./О.В. Немыкина //Електротехнічні та комп’ютерні системи. ОНПУ 3 03 (79), Київ «Технік» – 2011. – с. 355-356.
4.Немыкина О.В. Разработка модели выпрямителя с рекуперацией для группового питания электроприемников./П.Д.Андриенко ,
А.Н.Климко, А.Н. Шрам, О.В.Немикіна// Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: Вестник Национального технического университета „ХПИ”, Харьков НТУ „ХПИ”. – 2010. -С. 438-439.
5.Немыкина О.В. Способы улучшения коэффициента искажения сети, питающий частотно- регулируемый электропривод./И.В.Авдеев, В.Л.Прихно., О.В.Немыкина, Ю.А. Иваничкин  .// Електромеханічні та енергетичні системи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської  науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів Кременчук, КДУ, 2010. с. 182-185
.

1. Качан Ю.Г. О возможностях усовершенствования программ энергосбережения в системах электроснабжения предприятий / Ю.Г. Качан, Е.А. Братковская, В.В. Дьяченко // Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». – К.:НТУУ «КПІ», 2012. – №1. – С.93-96.
2. Заболотный А.П. Влияние источников генерации на структуры сельской электрической сети / Заболотный А.П., В.В. Дьяченко, Ю.В.Даус, А.С.Пилипенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - №2. - 2014. - С.78-82.
3. Дьяченко В.В. Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения / В.В. Дьяченко // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2015. - №1 – С. 72 – 85
4. Заболотный А.П. Формирование структуры сельских электрических сетей с возобновляемыми источниками энергии / ЗаболотнійА.П., В.В. Дьяченко, Ю.В. Даус // Праці Таврійського державного
агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15., Т2. – С.185 – 191
5. Дьяченко В.В. Алгоритм формування енергоефективної електричної мережі промислових підприємств / В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – Вип. 94. – С. 61 – 67.
6. Дьяченко В.В. Складання переліку енергозберігаючих заходів для систем електропостачання / В.В. Дьяченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2015. – №8 – С. 43 – 53.
7. Качан Ю. Г. Средства эффективного использования электрической энергии / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кухнецов. – Запорожье:ЗГИА. – 2016. – 156 с.
 

1. Заболотный А.П. Макромоделирование процессов энергообмена в системе «Электропривод - Сеть» на основе принципов декомпозиции и редукции. Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010, № 28 –  С. 218 — 219.
2. Заболотний А.П. Зниження втрат електроенергії при її передачі та розподіленні. /А.П.Заболотний , В.С. Мамбаєва ,Д.В.Федоша //Інтегровані технології та енергозбереження – 2010. - №3. –С. 18-22.
3. Заболотный А.П. Побудова структури мереж електропостачання споживачів АПК, що містять джерела «малої генерації» /А.П.Заболотный , Д.В.Федоша , Ю.В.Даус// Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 116 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2011. – С.20-21.
4. Заболотний А.П. Модель определения топологии системы электроснабжения / А.П. Заболотний, Д.В. Федоша, А.И. Кузьменко // Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – 2011. - №11(186). – С. 146-149.

1. Климко О. М. Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод [Текст] / О.М. Климко, І.В.Авдєєв, В.В. Баранець, О.В. Немикіна, В.Л. Прихно, // Електротехніка та електроенергетика. – 2012 –№1 – С.51-57.
2. Климко О. М. Исследование основных расчетных параметров дифференциально-фазной защиты сборных шин энергообъектов и факторов электрической сети, оказывающих влияние на их выбор. [Текст]/О.М. Климко, Д.О.Кулагін, П.В. Махлін, В.В. Ніценко // Електротехніка та електроенергетика. – 2015 –№2 – С.87-94.3.
3.Андрієнко П.Д. Разработка модели выпрямителя с рекуперацией для группового питания электроприемников . /І.В.Авдєєв , О.М.Климко, А. А. Шрам, О.В.Немикіна   //Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» - Харків: НТУ «ХПІ». -2010. -№28.- С.438-439
 4.Авдєєв І.В.  Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод. /І.В.Авдєєв, О.М.Климко,О.В. Немикіна , В.Л.Прихно,Баранець В.В. // Електротехніка та електроенергетика. –2012. -№1 – С.51-57

1. Шрам А. А. Математическая модель ионно-плазменной модификации поверхности стекла. / А. А. Шрам // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 69 – 73.
2. Авдеев И. В. Электротехнический комплекс для измерения температур плазменных потоков при поверхностной модификации  стекла. / И. В. Авдеев, А. А. Шрам // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 49 – 51.
3. Шрам А. А. Электротехнический комплекс поверхностной модификации стекла потоками низкотемпературной плазмы. / А. А. Шрам  // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2013. – № 4 – 2. – С. 210 – 215.
4. Шрам А. А. Исследование параметров плазменного потока установки для ионно-плазменной модификации стекла. / А. А. Шрам // Энергосбережение. Энергетика.Энергоаудит. – Харьков, 2014. – №11– С. 52 – 57..
5. Шрам А. А. Регрессионный анализ математической модели ионно-плазменной обработки поверхности стекла. / А. А. Шрам // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків, 2015. – №21 (1130) – С.121 – 127.
6. Шрам А. А. Плазмотрон для ионно-плазменной обработки поверхности стекла при атмосферном давлении. / А. А. Шрам // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2015. – №3/1(23) – С.31 – 34.
Підручник:
Чикіна В. О. Збірник відібраних задач для підготовки до олімпіад з електротехніки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 : Електричні кола.  / В. О. Чикіна, О. А. Шрам . ­– Запоріжжя: Запорізький національний технічний ун-т., -2006. — С.297 : рис. — ISBN 966-7809-56-0.

1. Попов В. В. Розробка методу вибору пристроїв компенсації реактивної потужності за умови мінімальних зведених витрат  /В. В. Попов, Д. І. Комарічина // Електротехніка та електроенергетика: науковий журнал. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 1. – С.77-82
2. Попов В. В. Методика определения экономического режима работы трансформатора по условиям обеспечения минимальных потерь электроэнергии / В. В. Попов, Д. І. Комаричина // Современные проблемы электроэнергетики. Алтай – 2013: Сб. статей I Международной научно-технической конференции. – Барнаул, 2013. – С.60-62
3. Попов В. В. Оптимізація вибору потужності компенсуючих пристроїв в системі електропостачання промислових підприємств / В. В. Попов, Д. І. Комарічина // Електротехнічні і електромеханічні системи: матеріали ХVIII Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції. – Севастополь, 2013. – С.70-72.

1. Махлін П.В. О  потерях мощности алюминиевых электролизерах «Електро-механічні і енергозберігаючі системи»   / П.В.Махлін// 2007.- Вип. 21, - С..41-44, Кременчук, 2007.
2. Ніценко В.В. Исследование основных расчетных параметров дифференциально — фазной защиты сборных шин энергообьектов В.В. Ниценко, Д.А. Кулагин, П.В. Махлин, А.Н. Климко // Електротехніка та електроенергетика — 2015р. - № 2 — с. 60-67
3. Науково-дослідна робота  03712 «Розробка заходів для підвищення ефективності експлуатації й проектування систем електропостачання та ЕТУ» (2012-2015рр.).
4. Науково- дослідна робота  ДБ 03715 Енергоощадне керування експлуатаційними характеристиками та параметрами систем електричної тяги автономного електрорухомого складу.
 

1.АндриенкоП.Д. Механизация, автоматизация, информатизация, телекоммуникация и связь в отраслях производств : коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин ; [под ред. С. М. Ахметова]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2014. – С.156
2. Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговимиелектропередачами моторвагонних.поїздів : монографія/ Д. О. Кулагін Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. –С. 154 .
3. Кулагін Д. О. Інформаційні управляючі системи та технології : колективна монографія / Д. О. Кулагін., П. Д. Андрієнко,  [та ін.] – Донецьк : Донбас, 2014. –С. 218 .
4. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія у 2т. Т.2. / за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 429 с. – ISBN  978-617-7232-00-0 (повне вид.), ISBN  978-966-97393-9-1 (том 2).
5.Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговими електропередачами моторвагонних поїздів : монографія / Д. О. Кулагін. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 154 c.
6.Современная наука обществу ХХІ века: коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин, М. И. Коцур, под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь : Логос, 2015. – 280 с. – ISBN 978-5-905519-13-0.
Статті Scopus
1.   Кулагін Д. О. Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення / Кулагін Д. О. // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 6. – С. 49–55.
2. Кулагін Д. О. Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення магнітних кіл  / Кулагін Д. О. // Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 6. – С. 103–110.

1. Метельський В.П. Електричні машини і мікро машини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.П.Метельський//Монографія,  з грифом МОН України, Запоріжжя, ЗНТУ. -2010.- С.660 .
2. Метельський В.П. Формация процессов проектирования сельских електрических сетей, содержащих возобновля-емые источники энергии./ В.П.Метельський, А.П.Заболотний, В.В.Дьяченко, Ю.В.Даус//1 міжнародна науково- практична та навчально- методична конференція «Енергетичний менеджмент. Стан та перспективи розвитку-2014».-Київ,-НТУУ, «КПІ».
3. Метельський В.П.Синтез структуры системы цехового электроснабжения радиальной топологии, содержащих электроёмники с рекуперацией./ В.П.Метельський, А.П.Заболотний, Д.В.Федоша, Ю.В.Даус//Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова. Ползуновский вестник. -2013.  №4-2, - С. 143-147.
4. Метельський В.П. Распределительные трансформаторы и их роль в снижении потерь энергии в распределительных сетях /В.П.Метельський//Международный электротехнический журнал «Электрик». - 2012. -  № 3, -С.10-14.
5.Метельський В.П. Вакуумные выключатели загрузки зарубежных призводителей/ В.П.Метельський, А.Н.Краченко//Международный электротехнический журнал «Электрик». - 2013.-№3, -С.2-5.

Сторінки