Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра будівельного виробництва та управління проектами

Галузь знань - 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність - 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

>> Освітньо-професійна програма - Промислове та цивільне будівництво <<

Перший (бакалаврський) рівень

>> Навчальний план бакалаврів 2021 (денна форма навчання) <<

Перелік освітніх компонентів освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво»

                                           Назва дисципліни
Нормативна частина
ОК  1 Опір матеріалів
ОК  2 Іноземна мова
ОК  3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК  4 Вища математика
ОК  5 Теоретична механіка
ОК  6 Хімія та основи екології
ОК  7 Інженерна геодезія
ОК  8 Вступ до будівельної справи
ОК  9 Нормативне та інформаційне забезпечення проектування
ОК  10 Будівельна фізика
ОК  11 Будівельне матеріалознавство
ОК  12 Будівельні машини та обладнання
ОК  13 Архітектура будівель та споруд
ОК  14 Спецкурс з опору матеріалів
ОК  15 Будівельна механіка
ОК  16 Архітектура виробничих будівель і споруд
ОК  17 Спецкурс з будівельної механіки
ОК  18 Основи гідравліки, водопостачання та водовідведення
ОК  19 Технологія будівельного виробництва
ОК  20 Інженерні вишукування
ОК  21 Металеві конструкції
ОК  22 Залізобетонні та кам'яні конструкції
ОК  23 Теплогазопостачання та вентиляція
ОК  24 Зведення і монтаж будівель та споруд
ОК  25 Комплексний курсовий проект 
ОК  26 Програмне забезпечення інженерних розрахунків
ОК  27 Ціноутворення та кошторисне нормування
ОК  28 Основи і фундаменти
ОК  29 Організація та управління будівництва
ОК  30 Обґрунтування проектних рішень в будівництві
ОК  31 Навчальна (геодезична) практика
ОК  32 Виробнича практика
ОК  33 Переддипломна практика
ОК  34 Дипломування
Вибіркова частина (кафедральний каталог)
1 Інженерна та комп'ютерна графіка
2 Основи автоматизованого проектування в будівництві
3 Інформаційні технології в будівництві
4 Основи механіки грунтів
5 Основи теорії пружності та пластичності
6 Основи методу кінцевих елементів
7 Виробництво будівельних матеріалів та виробів
8 Виробнича база будівництва
9 Ресурсозабезпечення будівельного виробництва
10 Планування міст та територій
11 Водоспоживання міст і та селищ
12 Формування інфраструктури міст та селищ
13 Основи термомодернізації та санації будинків
14 Основи енергоаудиту житлових та громадських будівель
15 Реновація будівель та споруд
16 Ремонт та відновлення будівель та споруд
17 Реконструкція будівель та споруд
18 Оцінка аварійних ситуацій та їх усунення
19 Будівництво та експлуатація інженерних мереж
20 Організація житлово-комунального господарства
21 Санітарно-технічне обладнання будинків
22 Планування діяльності будівельних підприємств
23 Технічний нагляд в будівництві
24 Договірні відносини в будівництві
25 Основи енергозабезпечення об’єктів будівництва
26 Електротехніка в будівництві
27 Інженерна геологія

 

>> Освітньо-професійна програма - Промислове та цивільне будівництво <<

Другий (магістерський) рівень

>> Навчальний план магістрів 2021 (денна форма навчання) <<

Перелік освітніх компонентів освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво»

Назва дисципліни Силабус
Нормативна частина
ОК 1 Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека Силабус
ОК 2 Сучасні методи проектування будівель та споруд Силабус
ОК 3 Комп’ютерне забезпечення будівельного виробництва Силабус
ОК 4 Проектна та експлуатаційна надійність будівель та споруд Силабус
ОК 5 Спеціальний курс з організації будівництва Силабус
ОК 6 Наукові дослідження Силабус
ОК 7 Технологія зведення спеціальних будівель та споруд Силабус
ОК 8 Енергоефективність будівель та споруд Силабус
ОК 9 Комплексний курсовий проект МВ
ОК 10 Переддипломна практика МВ
ОК 11 Дипломування МВ
Вибіркова частина (кафедральний каталог)
1 Практична HR-психологія в галузі Силабус
2 Формування та управління командою проекту Силабус
3 Управління ланцюгами поставок Силабус
4 Модернізація зовнішніх інженерних мереж Силабус
5 Спеціальні системи та технології водовідведення Силабус
6 Управління проектами та програмами Силабус
7 Проектування пасивних будинків Силабус
8 Кліматоорієнтовні технології в будівництві Силабус
9 Оптимізація використання ресурсів в будівництві Силабус
10 Раціональні рішення інженерних мереж будівель та споруд Силабус
11 Спеціальні системи та технології водопостачання Силабус
12 Виконання проектних дій Силабус
13 Матеріально-технічне забезпечення в будівництві Силабус
14 Відновлення техногеннонапружених територій Силабус
15 Основи BIM проектування в будівництві Силабус

Зауваження та пропозиції щодо удосконалення освітніх програм прохання надсилати на пошту bud.zntu@gmail.com

 1. Особливості формування вартості будівельно-монтажних робіт при реконструкції промислових підприємств будівництва / О.С. Іщенко, М.В. Кулік // Журнал «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», - Київ: КНУБА, 2018, Вип. 35 – С.120-126.
 2. Використання систем автоматизованого проектування та управління проектами в будівельній галузі / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, О.В. Охрименко // Сборник научных трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение – Днепропетровск: ПГАСА, 2018. – № 106. – C.63-67
 3. Підвищення енергоефективності будинків з мансардними покрівлями. / І.В. Доненко, В.Д. Жван, М.П. Марченко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ: КНУБА, 2019. ‑ Вип.39. - С. 155-159.
 4. Особливості інтеграції Microsoft Project прирозробці будівельних проектів / І.В. Доненко, А.В. Верба // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ: КНУБА, 2019. ‑ Вип.39. - С. 186-190.
 5. ВІМ-технології як метод оптимізації використання ресурсів в будівельній галузі / О.Л. Іщенко, В.І. Доненко, Я.Є.. Вакулюк // Журнал «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», - Київ: КНУБА, 2019, Вип. 41, технічний – С.141-147.
 6. Особливості формування вибору організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств / В.І. Доненко, Т.В. Лукьянова // Вісник – Дніпро: ПДАБА, 2019, Вип. 5(257-258). – C.24-30.
 7. Виявлення та оцінка недоліків і потенційних можливостей впровадження BIM-технологій для моделювання проекту реновації об’єктів незавершеного будівництва / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, М.П. Марченко // Вісник – Дніпро: ПДАБА, 2019, Вип. 5(257-258). – C.37-42.
 8. Визначення структури будівельної технології через систему організаційних та технологічних параметрів висотного будівництва / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, О.В. Охрименко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.104-109.
 9. Удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, О.В. Охрименко // Вісник – Дніпро: ПДАБА, 2019, Вип. 5 (257-258). – C.37-42.
 10. Розробка екосистемних послуг для підвищення енергоефективності системи водопостачання міста. / О.М. Назаренко, І.А. Назаренко, В.І. Бахтін, Е.О. Шереметьєв, Ю.В. Серебряков Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків,  ХНУБА, 2019. 3/97  С.109-113.
 11. Моделювання седиментації наносів  річкової системи південних регіонів / О.М. Назаренко, В.І. Доненко, І.А. Назаренко, О.В. Пєтухова, A.M. Hassan // «Системні технології» 6 (131) 2020 «System technologies» – С. 61-72.
 12. Доненко В.І. (2020) Основні ризики в реалізації розроблення інформаційної системи прийняття рішень у холдингу «ДТЕК» / В.І. Доненко, В. Бондаренко. С. Циганок //, Управління розвитком складних систем: № 43 (2020) – С. 33-39.
 13.  Формування схеми та вибір моделі життєвого циклу проєкту розроблення web-порталу документообігу КП «НВК «Іскра» / В.І. Доненко, В. Бондаренко. С. Циганок // Управління розвитком складних систем: № 43 (2020) – С. 15-22.
 14. Технічні переваги системи седиментаційного відновлення стічних вод міста / О.М. Назаренко, І.А. Назаренко, М.П. Марченко, В.П. Суліма // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.45, технічний, 2020 – С. 26-36.
 15. Система операційного відновлення прісного ресурсу водоймищ міста / // Системні технології, Том 4 № 129 (2020) – С. 59-73.
 16. Аналіз методів прокладання зовнішніх інженерних мереж / Жван В. Д., Куліш С. О., Таран А. П.// Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – Харків: ХНАМГ, 2020. - Т. 4. - С. 7-11.
 17. Переваги пасивного будинку та технічні вимоги у зведенні енергозберігального будинку / І.В. Доненко, О.М. Назаренко. А.О. Троценко // Металознавство та термiчна обробка металiв. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – вип. 1 (92). – С. 14-21.
 18. Вплив людського фактора на гідрогеологічний стан територій на прикладі Запорізької області / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, Л.В. Щербина, А.А. Бобраков // Нові технології у будівництві: Науково-технічний журнал. №39 // Київ, НДІБВ – 2021. – С. 28-34.
 19. Використання ІМБ-технологій для досягнення нульового енергоспоживання будівель / О.Л. Іщенко, В.І. Доненко, А. Хассан // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів», - Дніпро: ПДАБА, 2021 Вип. 1, Т.92 – С. 59-65.
 20. Сучасні теоретичні та практичні заходи підвищення енергоефективності промислових будівель у м. Запоріжжя  / О.С. Іщенко, О.М. Назаренко, Д.С. Іваненко // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів», - Дніпро: ПДАБА, 2021 Вип. 1, Т.92 – С. 21-29.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Sinergetic Regulation Water Chemical River Mode by Global Warming / Nazarenko Oleksiy; Nazarenko Iryna; Ryabenko Alexandr; Donenko Iryna; Ishchenko Olena // International Journal of Civil Infrastructure (IJCI) Volume 4 - Year 2021- Pages 109-115. DOI: 10.11159/ijci.2021.014.
 2. Construction Development and Its Impact on the Construction Enterprises Financial Results / Olha Pavelko, Inna Lazaryshyna, Liudmyla Dukhnovska, Svitlana Sharova, Tetіana Oliіnyk // Studies of Applied Economics, Vol 39, No 3 (2021). – P.1-10.
 3. Sedimentation Management of Man-Made Water for Restoring the Quality of the River Resource / О. Nazarenko, O. Ryabenko, V. Bakhtin, I. Nazarenko, I. Ovchinnykova // Journal of Geoscience and Environment Protection, Scientific Research Publishing Inc. 2019, 7, p. 327-337. doi.org/10.4236/gep.2019.78022
 4. Simulation  of salt intrusion  at the recreation lake of industrial city / O. Nazarenko, I. Nazarenko, O. Ryabenko, I. Donenko // 5th World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE'20)  DOI: 10.11159/icgre20.150
 5.  Дослідження ефективності роботи гібридної системи опалення фермерського господарства. Збірник наукових праць East European Scientific Journal, (Warsaw, Poland), 2019. 10/50, раrt 4. p.45-47.
 6. Klokar , N., Perevozova , I., Dzoba , O., & Kulik , M. (2021). DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF EDUCATIONAL INNOVATIONS MARKETING AND MANAGEMENT AMONG HEADS OF NEW UKRAINIAN SCHOOL . Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(36), 453–461.

 

 1. Бобраков А.А. Переваги використання BIM-технології в будівництві / М.В. Апостолова, А.А. Бобраков // Досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій: VII Міжнародна науково-технічна конференція (9-10 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : Видавництво «Мастер книг», 2019.– С.50-51.
 2. Доненко І.В., Артамонова А.А. (2020) Інвестиційні ризики в будівництві та заходи нейтралізації їх негативних наслідків. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. –  С. 11-12.
 3. Доненко І.В., Марченко М.П. (2020) Проблеми нормування та ціноутворення у будівництві. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 26-27.
 4. Доненко І.В., Троценко А.О. (2020) Напрями інтенсифікації будівельного виробництва. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. –  С. 33-35.
 5. Іщенко О. С. Жван В. Д. (2020) Підходи щодо виконання демонтажних робіт під час реконструкції діючих промислових підприємств. Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому просторі:  ХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, 25 березня 2020 р. – Ч. 1. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – С.7-12
 6. Бобраков А.А. Іщенко О. Л. Лукянчук Г.А. (2020) Аспекти удосконалення управління розвитком будівельних підприємств. Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому просторі: ХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, 25 березня 2020 р. – Ч. 1. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – С.4-6
 7. Іщенко О.С. Доненко В.І. (2020) Розробка організаційно-технологічної документації виконання будівельно-монтажних робіт на металургійних підприємствах. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.18-20.
 8. Іщенко О.С. Павелко І.М. (2020) Комплексно-статистична оцінка показників ремонтопридатності, які впливають на зниження експлуатаційної надійності споруд. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.43-45.
 9. Іщенко О.С. Непомнящий А.Д. (2020) Проблематика реалізації проектів з улаштування фундаментів вітроенергетичних установок. Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві: Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції 16-18 листопада 2020 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / За заг. редакцією проф. Доненко В.І. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка» 2020. – С.39-41.
 10. Бобраков А.А. Іваненко Д.С. (2021) Особливості кадрової політики сучасної будіндустрії. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.14-15.
 11. Бобраков А.А. Черевко О.В. (2021) Особливості улаштування основ при зведенні будинків на схилах та укосах. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.40-41.
 12. Куліш О.С. Доненко І.В. (2021) Діяльність будівельної організації в конкурентному оточенні. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.64-65.
 13. Іщенко О.С. Дзякун М.Р. (2021) Особливості розробки проекту виконання робіт з реконструкції діючого підприємства. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.50-53.
 14. Кулік М. В., Веремій Г. Є. (2021) Сучасні методи автоматизації будівельного виробництва в Японії та Європі. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.21-24.
 15. Кулік М. В., Хассан Ахмед (2021) Artificial Intelligence in BIM. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.61-64.
 16. Щербина Л.В., Мантурова І.О. (2021) Реконструкція фундаментів з технологією uretek. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.30-33.
 17. Грін О.О., Назаренко О.М. Терлицький А.А. (2020) Принципи формування енергозберігаючих заходів дитячих дошкільних закладів. Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві: Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції 16-18 листопада 2020 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / За заг. редакцією проф. Доненко В.І. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка» 2020. – С.23-25.
 18. Бобраков А.А. Терлицький А.А. Техніко-економічні аспекти забезпечення експлуатаційної надійності об’єктів ЖКГ в сучасних умовах господарювання. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.41-43.
 19. Щербина Л.В., Красницька В.К. (2021) Особливості плитного фундаменту. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.33-37.
 20. Грін О.О., Колесник А.Д. (2021) Вікове будівництво собору sagrada família у барселоні. Тиждень науки-2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.41-42.

 

Сторінки