Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Навчальні  дисицпліни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Філософія: загальний курс»

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» є формування філософської культури мислення, засвоєння студентами базових теоретичних знань та практичних навичок застосування філософської методології при розв’язанні завдань суспільної й індивідуальної життєдіяльності, щоб студенти, майбутні магістри, науковці, фахівці з різних галузей суспільного виробницва збагатили свій інтелектуально-творчий потенціал знаннями:

 • на понятійному рівні – основних тенденцій розвитку сучасної філософії, її історії, її основних сучасних напрямків, шкіл, концепцій, а також засвоїли загальну теорію пізнання;
 • на фундаментальному рівні – змісту філософії, її сутності, предмету та структури, її історії, зокрема, й особливостей історії вітчизняної філософської думки;
 • на практично-творчому рівні – сучасного стану філософського знання людства, осягнули завдання, принципи й функції комунікативної філософії сучасного світу (на відміну від онтологічної чи гносеологічної філософії попередніх епох).

Завдання дисципліни – формування освіченості студентів-бакалаврів у сфері специфічного соціально-гуманірного знання з філософії, навичок мислення та життєдіяльності сучасної людини постмодерністського світу.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія: загальний курс» є:

 • викласти загальні засади філософії, визначити передумови її виникнення, логіку розвитку та основні напрями й тенденції розгортання;
 • розкрити зміст історико-культурного розвитку людства як процесу розвитку філософії;
 • надати цілісне уявлення про особливості змісту та проблематики філософського знання, його основні поняття, категорії, проблеми, імена;
 • розтлумачити специфіку сучасного етапу розвитку філософії в історії людства та особливості філософствування сучасної людини постмодерністського світу;
 • сформувати навички творчого мислення, вміння доводити та відстоювати свою думку; сприяти формуванню світоглядних цінностей, гуманізації особистості.

У результаті вивчення дисципліни «Філософія: загальний курс» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

здатність розуміти тенденції розвитку сучасного світу за допомогою інструментарію філософського та соціально-філософського аналізу, самостійно мислити, робити узагальнення й формувати власну точку зору стосовно оцінки прояву окремих явищ, властивих сучасним процесам у різноманітному та мультикультурному світі;

фахові компетентності:

 • здатність розуміти сутність філософського дискурсу щодо сучасного світу та місця людини у ньому;
 • здатність до інтелектуального пошуку та генерування нових соціальних ідей, до адаптації та дії у новій ситуації;
 • здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та у повсякденному житті;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Очікувані програмні результати навчання.
Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Філософія: загальний курс» студент повинен:
знати:

 • знати основний зміст усіх розділів навчальної програми, основні та найбільш вживані першоджерела філософії попередніх історичних епох та сучасної філософії;
 • мати базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
 • знати структуру філософського знання, основні філософські категорії (поняття), проблеми, імена, основні течії і напрями в історії філософії;
 • оволодіти філософським способом мислення, практично використовуючи основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;

вміти:

 • практично використовувати основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;
 • змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, зокрема, такі що репрезентують сучасний світ;
 • досліджувати соціальні явища, використовувати прикладну філософію, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
 • будувати універсальну макромодель та локальні моделі соціальної дійсності у процесі власної суспільної діяльності та здійснення особистого життя;
 • аналізувати й обґрунтовувати філософські, соціальні, політичні, правові, ментальні й інші особливості українського суспільного життя та української національної ідеї;
 • застосовувати набуті знання у професійній і соціальній діяльності; застосовувати їх при аналізі нагальних проблем сьогодення;
 • розуміти:
 • основні закономірності та тенденції розвитку економічних моделей, політико-правових поглядів, науково-технічних знань, релігійних уявлень людства;
 • світоглядно-гуманістичний зміст філософського знання, його людинотворчу природу;
 • причинно-наслідкові зв’язки розвитку світу (суспільства, його окремих складових) та життєдіяльності людини у ньому.

Програма навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» складається з таких змістових модулів:
1. Філософія як система знання. Філософія Давнього світу. Класична парадигма західноєвропейського філософствування.
2.  Філософія сучасного світу та у сучасному світі.

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   екзамен   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента;
є дисципліною загальної підготовки (гуманітарного циклу) у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень бакалавр);
є нормативною/вибірковою дисципліною для всіх спеціальностей університету.   

Проф. Бондаренко О.В.;  доц. Арсентьєва Г.О.;  доц. Бондаревич І.М.;  доц. Дєвочкіна Н.М.;  доц. Ємельяненко Є.О.;  ст. викл. Коваль В.М.;  доц. Повзло О.М.;  (сум.)  доц. Гайворонська Т.О.

Обов’язкові компоненти освітньо-професійних програм

Вибіркові компоненти освітньо-професійних програм

Кафедра забезпечує викладання біля 50 дисциплін для двох спеціальностей університету - 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 – «Мікро- та наносистемна техніка»я. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

Список навчально-методичних робіт

 

Назва

Кіл.

Рік

 

Автор

1

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів IV-V к. спеціальності 7.030507 «Переклад» гуманітарного факультету денної форми навчання

1

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

2

Методичні вказівки для контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів III к. заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2009

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

3

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» усіх форм навчання

10

2006

Костенко Г.М., к.філ.н, доцент.

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

4

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу» для студентів III к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання. Частина 2

5

2009

Підгорна Г.Б., доцент, к.філ.н.

5

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу» для студентів III к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання. Частина 1

5

2009

Підгорна Г.Б., доцент, к.філ.н.

6

Посібник-довідник для самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської)» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад»

10

2006

Костенко Г.М., к.філ.н., доцент

7

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (подолання лексичних труднощів)» для спеціальності 7.030507 «Переклад» усіх форм навчання

8

2006

Бондаренко О.М., викл.

8

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

2

2009

Кулабнєва О.А., викл.

 

Підгорна Г.Б., ст.викл.

9

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання

5

2009

Катиш Т.В., доцент, к.філ.н.

10

Методичні вказівки до практичних занять з французької мови для IV курсу всіх форм навчання «Ділове мовлення» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2008

Дмитракова Н.Ю., асист.

11

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з англійської мови для студентів II курсу спеціальності «МЕВ» гуманітарного факультету денної форми навчання

3

2008

Дуйко Є.О., асист.

12

Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів IV-V к.  спеціальності 7.030507 «Технічний переклад» гуманітарного факультету денної форми навчання

6

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

13

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу основної іноземної мови» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» II та III курсу денної форми навчання

3

2009

Кулабнева О.А., викл.

Калантаєва О.О., викл.

14

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з німецької мови як другої іноземної» на III етапі вивчення другої іноземної мови (8-9 семестр) для спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

4

2006

Малюко Т.В., викл.

15

Методичні вказівки для контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів   II к. заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2009

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

16

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ділова німецька мова» для студентів IV-V к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

9

2006

Волошук В.І., доцент

17

Методичні вказівки до контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

18

Методичні вказівки до роботи з технічною літературою з дисципліни «Практика перекладу з французької мови як другої іноземної» для студентів V курсу спеціальності «Технічний переклад»

5

2006

Серга Н.В., ст.викл.

19

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови, французької» для студентів 3-4 к. спеціальності «Переклад», денна форма навчання (2 Частина)

20

2008

Серга Н.В., ст.викл.

20

Методичні вказівки «Business Letter Writing» до практичних занять з англійської мови для студентів III к. спеціальності «МЕВ» гуманітарного факультету усіх форм навчання

5

2009

Лешенко Г.А., доцент, к.філ.н.

21

Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів заочників І курсу гуманітарного факультету спеціальності «Дизайн»

(Частина 1)

5

2009

Правда Н.А., викл.

22

Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни «Граматика німецької мови» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності «Переклад» денної форми навчання

1

2009

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

23

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Порівняльна лексикологія англійської та українських мов» для студентів спеціальності «Переклад»

2

2003

Войтенко С.В., ст.викл. каф. ін. м.

24

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів 4-5 курсів спеціальності «Переклад»

7

2006

Афанасьєва А.Б., ст.викл.

25

Курс лекцій з лінгвокраїнознавства німецької мови як другої іноземної для студентів 2 курсу спеціальності «Переклад»

5

2006

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

26

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності «МЕВ» денної форми навчання

2

2005

Волошук В.І., викл.

27

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері» для студентів спеціальності «Переклад»

5

2006

Кущ Є.О, викл.

28

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів 4-5 курсів спеціальності «Переклад»

1

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

29

Дидактичний матеріал до модульного контролю з дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» для студентів спеціальності «Переклад» всіх форм навчання

39

2007

Костенко Г.М., к.філ.н., доцент

30

Конспект лекцій з курсу «Історія зарубіжної літератури (17ст - поч. 19 ст)» для студентів гуманітарного факультету спеціальності «Переклад»

25

2007

Катиш Т.В., доцент, к.філ.н.

31

Методичні вказівки з англійської мови для реферування та анотування ділових англійських текстів спеціальності «Переклад» денної форми навчання

2

1999

Войтенко С.В., ст.викл.

Суворова Т.М., ст.викл.

32

Методична розробка розмовних тем з французької мови як першої так і другої іноземної мови для студентів спеціальності «МЕВ» денної форми навчання

2

2001

Серга Н.В., ст.викл.

33

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст» для студентів спеціальності «Технічний переклад»

1

2004

Костенко Г.М., доцент, к.філ.н.

34

Методичні вказівки до фонетичних вправ і розмовної практики з французької мови як другої іноземної для студентів І та ІІ курсів спеціальності «Технічний переклад» денної форми навчання

1

2006

Серга Н.В., ст.викл.

35

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів спеціальності «Переклад»

1

2002

Костенко Г.М., доцент, к.філ.н.

36

Курс лекцій з лінгвокраїнознавства французької мови як другої іноземної для студентів ІІ курсу спеціальності «Переклад»

1

2005

Серга Н.В., ст.викл.

37

Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови (подолання лексичних труднощів) спеціальності «Технічний переклад»»

1

2006

Соболь Ю.О., доцент, к.філ.н.

Суворова Т.М., ст.викл.

4

38

 

Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови для студентів 3 курсу ГФ спеціальності «Переклад» денної форми навчання

 

1

 

 

 

2010

 

 

Волошук В.І к.філ.н., доцент

 

39

Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів курсів спеціальності»Міжнародні економічні відносини гуманітарного факультету денної форми навчання,друга частина.

 

1

 

2011

 

Білогуб Л.П,викл.

 

40

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи.

1

2010

Пігорна А.Б.

 

 

 

 

41

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичної та самостійної роботи з дисципліни

“Грамматика німецької мови”

для студентів 3 курсу ГФ спеціальності „Переклад” денної форми навчання

1

2010

Волошук В.І.

 

42

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

 

43

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

44

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

45

Методичні вказівки до контрольніх робіт

з дисципліни "Практичний курс німецької мови"

для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад”

1

2010

Гура Н.П.

 

 

46

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни

„Практичний курс основної іноземної мови” (домашнє читання) для студентів 1 курсу

спеціальності 7.030507 „Переклад” усіх форм навчання. Частина 1 та 2

1

2010

Хавкіна О.М.

 

 

47

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять

з англійської мови для студентів курсів

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

гуманітарного факультету денної форми навчання

1

2011

Білогуб Л.П.

 

 

48

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять

з англійської мови для студентів курсів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» гуманітарного факультету денної форми навчання, друга частина

1

2011

Білогуб Л.П.

 

 

49

  Тексти (конспект) лекцій з дисципліни

“Порівняльна граматика англійської та української мов”

для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад”

1

2011

Кущ Е. О.

 

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри менеджменту спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради Економіко-гуманітарного інституту;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу

Дивитись План виданнь кафедри менеджменту на наступний рік

 

Дивитись "Положення про кафедру"

 

1. Напрями та спеціальності

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за багатоступневою системою:

 1. Бакалавр за напрямом підготовки 6.051102 «двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»
 2. Спеціаліст зі спеціальності 7.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 7.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»
 3. Магістр з спеціальності 8.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 8.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»

Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за деннною та заочною формою навчання.

2. Навчальні курси

 1. «Новітні технології АД»
 2. «Математичне моделювання технологічних процесів»
 3. «Теорія і розрахунок лопаткових машин»
 4. «Експлуатація та обслуговування АД»
 5. «Проектування турбін і компресорів»
 6. «Основи авіації і космонавтики»
 7. «Методи та параметри формоутворення поверхонь деталей АД»
 8. «Технологія АД»
 9. «Технологія складання і випробування АД та ЕУ»
 10. «Технологія виробництва та складання АД та ЕУ»
 11. «Основи технології ремонту АД»
 12. «Виробництво деталей та складання ДВЗ»
 13. «Інженерні методи досліджень АД та ЕУ»
 14. «Статистичний аналіз і планування експериментів»
 15. «Технологія виробництва та ремонту авіадвигунів»
 16. «Контроль і випробування АД та ЕУ»
 17. «Автоматизація проектування та інформаційної підтримки життєвого циклу ГТД»
 18. «Діагностика АД та ЕУ»
 19. «Основи технології АД»
 20. «Комплексно-графічні системи»
 21. «Механоскладальні дільниці та цехи авіазаводів»
 22. «Підвищення експл. хар. деталей АД технологічними методами»
 23. «Прогресивні технологічні процеси авіадвигунобудування»
 24. «Технологія зміцнення та відновлення деталей ДВЗ»
 25. «Автоматизація ТП виробництва АД»
 26. «Основи технологіі машинобудування»
 27. «Основи САПР технології виробництва ДВЗ»
 28. «Конструкція та проектування АД та ЕУ»

Кафедра забезпечує викладання профільних дисциплін для трьох спеціальностей університету - Переклад, МЕВ, Дизайн. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

На кафедрі приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Також майбутні науковці беруть участь у щорічному конкурсі на кращу студентську наукову роботу, де займають призові місця. Роботи студентів неодноразово визначалися кращими.

 

Крім своїх головних дисциплін, таких, як: «Вступ до мовознавства», «Вступ до перекладознавства», «Теорія та практика перекладу за напрямками  (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним)», «Особливості мови науково-технічної літератури», «Практичний курс основної та другої іноземних мов», у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші   переклади. У процесі підготовки фахівців кафедра теорії та практики перекладу залучає викладачів як ЗНТУ, так і з інших організацій, надаючи перевагу усвідомленню студентами новітних технологічних розробок, насамперед, у галузі інформаційних технологій, для чого на спеціальності існує практика з дисципліни «Основи інформатики та прикладної лінгвістики» на базі ЗНТУ. Задовольняючи потреби підприємств, кафедра теорії та практики перекладу розробила спеціальну програму виробничої практики для студентів третього та четвертого курсів денного відділення зі спеціальності «Переклад», які щороку проходять перекладацьку підготовку на провідних підприємствах, де проводять реальні  перекладацькі дослідження.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 

Кафедра забезпечує викладання біля 80 дисциплін для двох спеціальностей університету - радіотехніка, телекомунікація. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

Сторінки