Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

На кафедрі «Комп’ютерні системи та мережі» приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Також майбутні науковці беруть участь у щорічному конкурсі на кращу студентську наукову роботу, де займають призові місця. Роботи студентів неодноразово визначалися кращими.

Крім того, кафедра комп’ютерних систем та мереж разом з кафедрою програмних засобів та кафедрою обчислювальної математики організує проведення Всеукраїнської олімпіади з програмування у форматі АСМ у південному регіоні України. Це командна олімпіада, у якій беруть участь студенти та школярі Запоріжжя та усього південного регіону України. Всі зацікавлені студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, під час яких визначається рівень знань студентів з мови програмування C++, мови опису апаратури VHDL, комп’ютерного інжинірингу. За результатами змагань студенти щорічно займають призові місця у всеукраїнських та регіональних олімпіадах, про що свідчать Почесні грамоти, якими нагороджуються переможці.

З метою обміну досвідом та науково-методичними матеріалами викладачі кафедри постійно співпрацюють з викладачами споріднених кафедр провідних вищих навчальних закладів України: з кафедрою ЕОМ та кафедрою прикладної математики та інформатики Донецького національного технічного університету, з кафедрою ЕОМ та кафедрою САПР Київського національного технічного університету «КПІ», з кафедрою автоматизації виробництва обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Кафедрою розроблено, погоджено та затверджено тимчасові ОКХ та  ОПП підготовки спеціалістів за напрямом 6.050403 “Інженерне матеріалознавство» та спеціальностями 7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство» та 7(8).05040305 «Термічна обробка металів».

У 2016 р. затвержено стандарт вищої освіти України зі спеціальності 132 Матеріалознавство освітньо-наукового ступеня "Доктор філософії"  та освітньо-професійна програма підготовки другого (магістерського) рівня Проект ОПП "Термічна обробка металів" Також було розроблено положення про кафедру.

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри фізичного матеріалознавства спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом.

Витяг з протоколу №6 від 23.02.2017

Витяг з протоколу №7 від 28.04.2017

Витяг з протоколу №11 від 30.08.2018

Витяг з протоколу №1 від 11.09.2018

Витяг з протоколу №1 від 19.12.2018

Витяг з протоколу №1 від 09.09.2019

Витяг з протоколу №5 від 02.12.2019

Витяги з протоколів засідання вченої ради Інженерно-фізичного факультету

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Для перевірки знань та з метою оцінки якості фахової підготовки бакалаврів з напряму 6.050403 (13 Механічна інженерія) розроблено пакет комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) з дисциплін фахової підготовки. До пакету ККЗ входять: комплект завдань, критерії оцінювання, перелік основної та довідкової літератури, необхідної для виконання ККЗ.

ККЗ складається з теоретичної та практичної частин. Завдання складені згідно робочого навчального плану та з урахуванням вимог ОКХ та ОПП, а також з врахуванням потреб Запорізького регіону. Завдання розроблені провідними викладачами кафедри. Комплексні кваліфікаційні завдання досить повно охоплюють необхідний обсяг знань, якими повинні володіти майбутні фахівці з даної спеціальності. Ці пакети затверджено в установленому порядку.

На 4-му курсі (8 семестр) студенти складають державні екзамени для здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавра. На 6-му курсі (11 семестр) студенти спеціальності 132 Матеріалознавство виконують дипломні роботи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Захист дипломної роботи є підсумковим результатом теоретичного і практичного навчання студента в університеті за даною спеціальністю. Теми дипломних робіт спрямовуються на вирішення актуальних задач у сфері розробки та втілення нових технологій термічної обробки в авіа – та машинобудуванні. Організація виконання дипломних робіт здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 2 червня 1993 року № 161 та «Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті» (обговорено та схвалено на засіданні вченої ради університету 30.05.2011р.

Щорічно кафедра складає на кожний семестр плани підготовки та подання до видавництва університету в електронному вигляді розробки методичного забезпечення навчального процесу, які узагальнюються в єдиний загально-університетський план підготовки та видання методичної літератури. Виконання цього плану постійно контролюється, що дає змогу виконувати його повністю. Усі методичні розробки в електронному вигляді знаходяться на сайті http://fm-zntu.at.ua/ кафедри, а також в електронному фонді бібліотеки.

У 2011 році під авторством Бєлікова С.Б., Коваля А.Д., Лазечного І.М. та Степанової Л.П. вийшов навчальний посібник «Матеріалознавство. Лабораторний практикум» із грифом МОНмолодьспорту України. Зазначений посібник як на паперовому, так і електронному носіях є в бібліотеці ЗНТУ і ним постійно користуються студенти денного та заочного відділень. Підготовлено до друку навчальні посібники з фахових дисциплін «Спеціальні сталі та стопи в ГТУ», «Кольорові метали та сплави», «Методи локального поверхневого оброблення». У 2005 р. вийшов із друку п’ятимовний двотомний термінологічний словник «Метали» (1036 с), до складу авторського колективу входять проф., д.т.н. Бєліков С.Б., Коваль А.Д., Ольшанецький В.Ю.

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності організується згідно «Наскрізної програми практик студентів», що розроблені кафедрою фізичного матеріалознавства ЗНТУ. Ця програма складена у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р., № 93 та «Методичних рекомендацій щодо складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.02.1996 р., № 3.1-5/97. Навчальним планом підготовки магістрів передбачено проведення переддипломної практики (стажування) – 4 тижні (11 семестр).

Законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують організацію та проведення навчального процесу, доводяться до всіх співробітників кафедри. Всі документи розглядаються на засіданнях кафедри. Встановлюються терміни виконання та контролю за їх здійсненням. Стан виконавчої дисципліни на всіх етапах проходження законодавчих й нормативних документів відповідає встановленим з цього приводу вимогам.

Витяги з наказів про призначення на роботу співробітників АТ "МОТОР СІЧ"

Витяг з наказу про призначення голови ЕК

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 28.02.2012

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 19.04.2012

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 21.08.2012

Протокол засідання кафедри фізичного матеріалознавства від 08.09.2014

 

 

Перелік  навчально-методичних  документів  кафедри філософії.

Робочі  програми

Програми та Робочі програми з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, - відповідно до вимог вищої школи, - складаються та оновлюються щорічно.

Методичні  вказівки

Навчально-методичні матеріали та Методичні вказівки з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, - відповідно до вимог вищої школи - за необхідністю, але не рідше за раз на чотири роки.
 

Файл: 

ДАТИ СТАЖУВАНЬ ВИКЛАДАЧІВ

         

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада Місце та дата останнього стажування
Лифар Владислава Віталіївна д.е.н., професор завідувач кафедри Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики, 11.12.17-11.06.18
Соколова Юлія Олександрівна к.е.н., доцент доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет, кафедра "Економічна теорія, маркетинг та економічна кібернетика", 19.10.20-18.12.20;

Вища школа бізнесу і підприємництва, м. Островець (Польща), 20.01.20-31.01.20

Борисенко Олена Євгенівна к.е.н. доцент Університет Суспільних Наук (UNS) у м.Лодзь; Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), 29.10.20-02.12.20
Павлішина Ніна Михайлівна к.е.н. доцент Університет ім. Альфреда Нобеля, кафедра міжнародного маркетингу, 10.03.17-11.04.17
Антонюк Катерина Іванівна к.е.н., доцент доцент Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики, 11.12.17-11.06.18
Кочнова Ірина Валентинівна   старший викладач Університет ім. Альфреда Нобеля, кафедра міжнародного маркетингу 01.11.2018-30.11.2018
Онуфрієнко Наталія Леонідівна   старший викладач Університет Суспільних Наук (UNS) у м.Лодзь; Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), 29.10.20-02.12.20

 

Кафедра журналістики готує:

 

Бакалавр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "фотокореспондент, відповідальний секретар редакції, фахівець з інтерв'ювання ЗМІ, радіо-, теле- та інші ведучі ".
Магістр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів")

Список основних навчально-методичних робіт кафедри журналістики за останні 5 років:

 
2016 рік
 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 c.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Медіаправо” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Морфологія) для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: Г. М. Волинець. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіакритика» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 6. Навчальний посібник з дисципліни «Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: І. Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методологія дослідження соціальних комунікацій» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: О. Ю. Пода – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 8. Ознайомча, навчальна, виробнича, асистентська практика. Методичні рекомендації для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія літератури» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / К. В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 62 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 40 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародна журналістика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 12. Тексти лекцій з дисципліни «Теорії масової поведінки» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Н.О.Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 102 с.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Система організаційної роботи прес-служби та перс-секретаря" для студентів ІІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 "Журналістика" / Укл :Н.В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 32 с.
 14. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Телевиробництво» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності 061 – Журналістика / Укл. : К. В. Єськова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 62 с.

 

2017 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Телевиробництво» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: К.В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 62 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спортивна проблематика в ЗМІ» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Синтаксис простого ускладненого речення) для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська література"  для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності: 061 "Журналістика" / Укл : С.А. Панченко.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.– 58 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Газетно-журнальне виробництво" для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл. : К.В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.– 38 с.

2018 рік

 1.   Пода О.Ю. Соціологія масової комунікації для студентів денної і заочної форми навчання  спеціальності  6.030301 – «Журналістика» / Укл. О. Ю. Пода. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 32 с.
 2. Тонкіх І.Ю. "Історія української культури" для студентів денної і заочної форми навчання  спеціальності  051 – «Економіка» / Укл. І. Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 3. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Газетно-журнальний менеджмент» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Прикладні  соціально-комунікаційні технології. Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / укл. : Н. В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 46 с.
 5. Скуртул Г.С. Агенційна журналістика: Навчально-методичний посібник / Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 122 с.
 6. Волинець Г.М. Українська мова у професійному спілкуванні: Навчально-методичний посібник / Г.М. Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 132 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. С.А. Панченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спеціалізація. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання,  спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 32 с.
 9. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Медіаправо» для студентів ІІ курсу денної та заочної форми навчання спеціальності   061 «Журналістика» / Укл. Н.В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 32 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 74 с.
 11. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» (частина І) для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 78 с.
 12. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» (частинв ІІ) для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 90 с.                                         

2019 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Радіовиробництво» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г. С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання фахових дисциплін» для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 50 с.
 3. Тексти лекцій з дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» (синтаксис і пунктуація) для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 126 с.
 4. Методичні вказівки до написання курсових, кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика"/ Укл.:С.А. Панченко.– Запоріжжя, ЗНТУ, 2019.– 46 с.
 5. Хітрова Т.В. Історія зарубіжної журналістики : навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності 061 – "Журналістика" / Т.В. Хітрова.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 145 с. 

2020 рік

 1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Інформаційна політика і безпека" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: В.Л. Погребна. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Історія зарубіжної журналістики" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: Т.В, Хітрова. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 3. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Спортивна проблематика в ЗМІ" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу "Медіакритика" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл.: Н.В. Островська. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу "Українська мова у професійному спілкуванні" для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : Г.М. Волинець. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 6. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи до вивчення курсу "Реклама і зв'язки з громадськістю" для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 7. Навчально-методичний посібник  з дисципліни "Історія української журналістики" для студентів ІІІ курсу спеціальності 061 "Журналістика" / Укл. : С.А. Панченко. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 110 с.
 8. Газетно-журнальне виробництво : навчально-методичний посібник / К. В. Єськова. – Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 170 с.

2021 рік

 1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Журналістське розслідування» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 06 «Журналістика» / Укл. : Т. В. Хітрова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 38 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Видавнича справа та редагування» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Н. В. Островська. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –
  46 с.
 3. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : С. А. Панченко. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –
  46 с.
 4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 62 с.
 5. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів із дисципліни «Радіовиробництво (виробництво контенту, продукту, промоція)» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г. С. Скуртул. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 40 с.
 6. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія масової комунікації» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : О. Ю. Пода. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 28 с.
 7. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» для студентів 1 курсу магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : О. Ю. Пода. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 66 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: К. В. Єськова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 34 с.

Методички

спеціальність 073
«Менеджмент»
(освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»)
1. Магістратура
 
2019
 
2020
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППН 06. Методологія і організація наукових досліджень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 
 
 
 
 
  / Стратегія проведення переговорів
  /  Етика та соціальна відповідальність бізнесу
 
  / Стратегія проведення переговорів
  / Етика та соціальна відповідальність бізнесу
 
 
 
 
 
  / Практикум з економіко-математичного моделювання
  / Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
 
  / Практикум з економіко-математичного моделювання
  / Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
 
 
 
 


спеціальність 281
«Публічне управління та адміністрування»
(освітня програма «Регіональне управління»)
 
Бакалавр
 
Назва освітнього компонента
01 ЗПВС 01 Історія української культури
02 ЗПН 01 Психологія
03 ЗПН 02 Соціологія
04 ЗПН 04 Історія України
05 ЗПН 05 Політико-правова система України
06 ЗПН 06 Іноземна мова
07 ЗПН 07 Українська мова (за професійним спрямуванням)
08 ЗПН 10 Філософія
09 ЗПН 11 Фізичне виховання
10 ППВ 01 Вступ до спеціальності
11 ППВС 02 Статистика
12 ППВС 03 Основи наукових досліджень
13 ППВС 05 Організаційна поведінка
14 ППВС 05 Фінанси, гроші та кредит
15 ППВС 06 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні
16 ППВС 06 Міжнародні економічні відносини
17 ППВС 07 Організація праці менеджера
18 ППВС 09 Управління соціальною та економічною безпекою
19 ППВС 10 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
20 ППВС 11 Інвестування регіонального розвитку
21 ППВС 12 Електронні послуги на місцевому рівні
22 ППВС 13 Антикризове управління
23 ППВС 14 Управлінський контроль в публічній сфері
24 ППВС 15 Діджиталізація в публічному управлінні
25 ППВС 16 Time-менеджмент
26 ППВС08 Управління діловими комунікаціями
27 ППН 01 Вища і прикладна математика
28 ППН 02 Інформаційні системи та технології
29 ППН 03 Менеджмент
30 ППН 04 Економічна теорія
31 ППН 06 Державне та регіональне управління
32 ППН 08 Безпека життєдіяльності
33 ППН 09 Управління персоналом
34 ППН 10 Маркетинг
35 ППН 11 Облік і аудит
36 ППН 12 Міжнародне публічне управління
37 ППН 12 Операційний менеджмент
38 ППН 13 Державна служба
39 ППН 14 Менеджмент публічних установ та організацій
40 ППН 17 Управлінські рішення в публічної сфері
41 ППН 18 Управління інноваціями
42 ППН 19 Місцевий та регіональний розвиток
43 ППН 20 Національна та регіональна економіка
44 ППН 21 Адміністративний менеджмент
45 ППН 22 Виробнича практика
46 ППН 23 Атестація
47 ППН 24 Стратегічне управління регіоном
48 ППН 25 Управління змінами в публічній сфері
49 ППН 26 Загальноекономічна практика
50 ППН 26 Регіональна бюджетна політика
51 ППН 27 Теорія організації
 
Магістратура
 
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
ЗПН 01
ЗПН 02
ППН 01
ППН 02
ППН 03
ППН 04
ППН 05
 
 
 Цивільний захист і охорона праці в галузі
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
ЗПВ 01
ЗПВ 02
Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням
ЗПВ 03
ППВ 01
ППВ 02
ППВ 04
ППВ 05
ППВ 06
ППВ 07
Управління розвитком організацій

 
 
Файл: 

Інформатика та комп’ютерна техніка

Вивчаються основи архітектури сучасної техніки, базові поняття інформатики, інформацйійних технологій, операцій з даними, оволодіння підготовкою документів середньої складності, виконанням файлових операцій, настроюванням операційної системи, роботою з електронними таблицями, обробкою зображень, користування пакетом наукової графіки, комп‘ютерного перекладу текстів, обміну інформацією з використанням Інтернету.

Вища математика

Вивчаються основи математичного апарата, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних економічних задач, прийоми дослідження і розв’язання математично формалізованих задач; формуються уміння та навички моделювання реальних економічних процесів.

Теорія ймовірностей та математична статистика

Вивчаються кількісні та якісні методи та засоби аналізу закономірностей еволюції систем прикладного напряму, що розвиваються в умовах стохастичної невизначеності. Формуються базові знання з основ застосування ймовірнісно–статистичного апарата для розв’язування теоретичних і практичних економічних задач.

Інформаційні технології в туризмі

Формується комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій; уміння та навички використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і туризмі; знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом

Інформаційні системи і технології в управлінні

Формується комплекс теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем в управлінні, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах управління

Економіко-математичне моделювання

Вивчаються предмет та особливості застосування математичного програмування в економіці; задачі лінійного програмування; теорія двоїстості; цілочислове програмування; нелінійні моделі оптимізації; принципи побудови економетричних моделей; моделі парної та множинної лінійної регресії; узагальнені економетричні моделі; економетричні моделі динаміки; аналіз та управління ризиком в економіці; система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Формуються навички та вміння побудови економіко-математичних моделей, їх розв’язання, використання для аналізу та прогнозування.

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

Вивчаються методи мережевого планування; теорія масового обслуговування; задачі про призначення на роботу; теорія гри, прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Формуються навички та вміння застосовувати адекватні економіко-математичні моделі для аналізу та обґрунтування раціональних рішень в управлінні персоналом.

Економетрика

Вивчається сукупність методів і моделей, які дозволяють на базі економічної теорії, економічної статистики та математико-статистичного інструментарію досліджувати кількісне вираження загальних (якісних) залежностей. Формуються навички побудови та розвитку моделей парної та множинної лінійної регресії, побудови адекватних статистичним даним моделей, застосуванням пакетів комп’ютерних програм економетричного аналізу статистичних даних

WEB дизайн та HTML програмування

Формується комплекс теоретичних знань і практичних умінь по створенню статичних та динамічних електронних видань з допомогою програмних пакетів.

Сторінки