Ви є тут

Головна

НАУКОВА ШКОЛА «БАГАТОРІВНЕВЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО»

У 2021 році у НУ «Запорізька політехніка» було затверджено реєстрацію наукової школи «Багаторівневе управління економікою: держава, регіон, підприємство» під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора Гудзя П.В.

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації

06 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ УДК 33

06.61 Територіальна структура економіки. Регіональна та міська економіка УДК 332.1

06.81 Економіка та організація підприємства. Керування підприємством УДК 658

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи

До складу науковой школи входить 39 осіб, з них:

- докторів наук - 5

- кандидатів наук, докторів філософії - 15

- докторантів - 1

- аспірантів - 3

- здобувачів вищої освіти - 15

Кадровий потенціал наукової школи

1 Ґудзь Петро Васильович, тема докторської дисертації «Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах» 22.01.2004, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

2 Пуліна Тетяна Веніамінівна, тема докторської дисертації «Методологія реструктуризації промисловості в умовах інноваційного розвитку економіки регіону»» 23.02.2009, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Рада з вивчення продуктивних сил НАН України

3 Ґудзь Марина Вікторівна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій» 13.05.2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

4 Лифар Владислава Віталіївна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону» 24.04.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

5 Візіренко Світлана Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Формування та використання потенціалу економіки знань регіону» 22.05.2013,  спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

6 Панкова Алла Юріївна, тема  кандидатської дисертації «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста» 21.06.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

7 Шарова Світлана Василівна, тема кандидатської дисертації «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону» 20.09.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Полтавський національний технічний університет  імені Ю.Кондратюка

8 Бут Тетяна Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону» 30.05.2016, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,  Східноукраїнський національний університет імені В.Даля

9 Кунаєв Артем Юрійович, тема «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства» 29.05.2019, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет

10 Безхлібна Анастасія Павлівна, докторант, доцент кафедри міжнародного туризму НУ «Запорізька політехніка»,  тема дослідження «Науково-методичне забезпечення конкурентоспроможності приморських регіонів»

11 Лайкова Катерина Миколаївна, аспірантка кафедри менеджменту, ст.викл. кафедри фінансів, банківської діяльності НУ «Запорізька політехніка», тема дослідження «Науково-методологічне обґрунтування розвитку промислового міста»

Наукові досягнення школи

Найбільш вагомі результати

- вперше обґрунтовано теорію кластерного розвитку курортно-рекреаційної економіки;

- обґрунтовано нову концепцію - квазікорпоративного управління територій на прикладі курортних поселень;

- вперше обґрунтовано нову економічну категорію -  рекреаноміка;

- вперше аргументовано - створення єврорегіону на теренах українсько-російського північного Приазов’я (2001).

Виконання держбюджетних і госпрозрахункових наукових тем

1. 05116 Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняного бізнесу в умовах формування економіки знань (2007-2009)

2. 05419 Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління. (2009-2012)

3. 05411. Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області) (2011-2012)

4. 05412, Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації. (2013-2015).

5. 05415, Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону (2015-2018).

6. Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону (2018-2021).

7. Тема договору: «Облік, аналіз і аудит в управлінні ефективністю діяльності суб’єктів господарювання». Договор №571-21 від 12.04.2021 р. з ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода» (12.04 - 25.05.2021). Гудзь П.В., Чукалін О. Внутрішній аудит та контроль як функція управління публічними фінансами.

Впровадження та апробація результатів наукових досліджень

- апробовано методичний підхід до оцінки ефективності менеджменту авіабудівного підприємства шляхом встановлення взаємозв’язку ключових показників ефективності та компетентністного підходу у формі матриці BSC компетенцій категорій менеджерів (Мотор Січ, А.Ю. Кунаєв);

 - розроблено методику оцінювання ефективності менеджменту авіапідприємства з урахуванням за ключовими показниками ефективності підприємства та показниками соціальної відповідальності бізнесу як інтегрованого показника цінності підприємства для суспільства (ДП «Антонов», А.Ю. Кунаєв);

- розроблено і впроваджено  інструментарій діагностики механізму формування і використання ринку нерухомості на основі індексного методу при визначенні механізмів реалізації економічного потенціалу Запорізької області (Центр прикладних економічних досліджень Запорізької торгово-промислової палати. Шарова С.В.);

- розроблена і прийнята до впровадження методика експрес-діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності ( ПАТ «Мотор Січ», Борисенко О.Є.);

- отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» Борисенко О., Онуфрієнко Н.. Елькаді М. № 59452 від 28.04.2015 р.

Кількість наукових публікацій

Перелік наукових публікацій доступний за посиланням: Публікації наукової школи

Кількість захищених (рекомендованих до захисту) докторів, кандидатів наук (докторів філософії)

Інформація про захищені (рекомендовані до захисту) роботи докторів, кандидатів наук (докторів філософії) доступна за посиланням: Інформація про захищені роботи

Публікації про наукову школу та її членів

1 Гудзь П.В. Енциклопедія сучасної України. Том 7. 2007. с.105. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25875

2 Гудзь П.В. Економіка природокористування в іменах та звершеннях: НАН України, Ін-т. пробл. ринку та еколог-екон. дослідж. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 558 с. с. 54-55

3 Гудзь П.В. Славетні запоріжці. URL: http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=5721&lang=ukr&news_code=

Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою

Керівника наукової школи, проф. Гудзя П.В. нагороджено орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» (Наказ Запорізької обласної ради № 325-м від 16.09.2020 р.).


НАУКОВА ШКОЛА «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ І РЕГІОНІВ»

В даний час в НУ «Запорізька політехніка» на громадському обговоренні знаходиться «Положення про наукові школи», яке ще не набуло чинності. Положення регламентує діяльність наукових шкіл, що утворені і функціонують в Університеті. Робочу групу розробників «Положення…» очолює проф. Ґудзь П.В.

Наукова школа «Наукове обґрунтування підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком підприємств і регіонів»  функціонує як творчий науковий колектив дослідників різної кваліфікації та вікових груп (докторів, кандидатів наук, докторів філософії, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти), які працюють в різних структурних підрозділах Університету, але за одним напрямом досліджень і проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямів науки і техніки та отримують важливі наукові результати, які є визнаними в Україні та поза її межами.

Основні напрямки досліджень

менеджмент організацій  – актуальні науково-теоретичні та прикладні аспекти кластеризації економіки підприємств та організацій; діагностика ефективності управління підприємствами реального сектору економіки, ресурсним забезпеченням; дослідження сучасних проблем управління змінами, тайм-менеджменту; цифровізація економіки підприємств та нові бізнес-моделі управління;

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка -  теоретичні, методичні, прикладні аспекти просторової економіки, регіонального менеджменту, адміністрування, управління містом, потенціалу регіональних соціально-економічних та економіко-екологічних комплексів та підсистем; проблема ефективності управління регіональним розвитком; регіональні проекти цифрової економіки.

Кадровий потенціал наукової школи

за напрямом менеджмент організацій

Пуліна Тетяна Веніамінівна, тема докторської дисертації, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Нечаєва Ірина Анатоліївна, тема «Управління інвестиційним розвиток металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу» 24.02.2011,  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  Класичний приватний університет
Борисенко Олена Євгеніївна, тема «Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства» 12.03.2015, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний гірничий університет
Кунаєв Артем Юрійович, тема кандидатської дисертації «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства», 29.05.19, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет
Павелко Віталій Юрійович, тема кандидатської дисертації «Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості», 4.06.15, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет.
Тесленок Ірина Миколаївна,  тема кандидатської дисертації, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Маріупольський державний технічний університет
Кутідзе Людмила Сергіївна, тема кандидатської дисертації «Ефективність використання виробничих ресурсів машинобудівних підприємств (на матеріалах Запорізької області)!, рік захисту – 1994, Спеціальність 08.00.05 Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (промисловість). РВПС України АН України
Риженко Олексій Миколайович, тема кандидатської дисертації, «Бюджетування діяльності акціонерних товариств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Класичний приватний університет, 2011 р.

за напрямом розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Ґудзь Петро Васильович, тема докторської дисертації «Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах» 22.01.2004, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Ґудзь Марина Вікторівна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій» 13.05.2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Візіренко Світлана Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Формування та використання потенціалу економіки знань регіону» 22.05.2013,  спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Панкова Алла Юріївна, тема  кандидатської дисертації «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста» 21.06.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Ткачук Олександр Юхимович, кандидат с./г. наук СХ№006183 від 6.04.1983 р., 06.01.12 луговодство; тема дисертації: "Виявлення оптимальної потужності розрахункового шару зволоження грунту злаково - бобових пасовищ, створених на слабовищелоченних чорноземах".
Шарова Світлана Василівна, тема кандидатської дисертації «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону» 20.09.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Полтавський національний технічний університет  імені Ю. Кондратюка
Бут Тетяна Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону» 30.05.2016, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,  Східноукраїнський національний університет імені В. Даля.
Безхлібна Анастасія, к.е.н., доц., докторант,   тема дослідження «Науково-методичне забезпечення конкурентоспроможності приморських регіонів»
Лайкова Катерина Миколаївна, аспірантка, тема дослідження «Науково-методологічне обґрунтування розвитку промислового міста»

За даними напрямами працюють:

професор, д.е.н. Прушківський Володимир Геннадійович, тема докторської дисертації «Методологія реструктуризації промисловості в умовах інноваційного розвитку економіки регіону»» 23.02.2009, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Рада з вивчення продуктивних сил НАН України
професор, д.е.н. Лифар Владислава Віталіївна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону» 24.04.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Наукові дослідження

Виконання держбюджетних і госпрозрахункових наукових тем

 

  1. 05116 Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняного бізнесу в умовах формування економіки знань (2007-2009)
  2. 05419 Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління. (2009-2012)
  3. 05411. Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області) (2011-2012)
  4. 05412, Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації. (2013-2015).
  5. 05415, Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону (2015-2018).
  6. Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону (2018-2021). виконується

 

Результати наукових досліджень

Впровадження  в управління підприємством

В рамках науково-дослідних роботи «Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону» (ДР № 0115U004679, 2015-2018 рр.) асп. Кунаєвим А.Ю. запропоновано встановлення взаємозв’язку ключових показників ефективності та компетентністного підходу у формі матриці BSC компетенцій категорій менеджерів при оцінці ефективності менеджменту авіабудівного підприємства; обґрунтовано використання цільового підходу до оцінювання ефективності менеджменту, розроблено модель ключових показників ефективності за критеріями фінансової та клієнтської складової, розвитку та навчання, соціальної відповідальності.

Основними практичними результатами наукового дослідження є використання прикладних аспектів впровадження засобів та інструментів оцінки ефективності менеджменту авіабудівного підприємства, зокрема у практичній діяльності ДП «Антонов» (довідка б/н), АТ «Мотор Січ» (довідка № ВДТ 21264 від 11.10.2018 р.), підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» Дніпропетровської міської громадської організації «Асоціація авіації ЗАНГ України» (довідка № 12/10-02 від 12.10.2018 р.), AAL Group Ltd, United Arab Emirates (довідка № 348/AA101018 від 10.10.2018 р.).

Дані теоретичні положення використано в навчальній роботі факультету економіки та менеджменту НУЗП при складанні робочих навчальних програм і викладанні дисциплін «Операційний менеджмент», «Оцінка ефективності управління організацією» (довідка № 37-52/2882 від 27.09.2018 р.).

Показники роботи
наукової школи НУ «Запорізька політехніка»
«Наукове обґрунтування підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком підприємств і регіонів» за 5 років (2015-2020)

 

 

 

афіліація НУЗП з 1.09.20