Ви є тут

Головна

НАУКОВА ШКОЛА «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ І РЕГІОНІВ»

В даний час в НУ «Запорізька політехніка» на громадському обговоренні знаходиться «Положення про наукові школи», яке ще не набуло чинності. Положення регламентує діяльність наукових шкіл, що утворені і функціонують в Університеті. Робочу групу розробників «Положення…» очолює проф. Ґудзь П.В.

Наукова школа «Наукове обґрунтування підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком підприємств і регіонів»  функціонує як творчий науковий колектив дослідників різної кваліфікації та вікових груп (докторів, кандидатів наук, докторів філософії, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти), які працюють в різних структурних підрозділах Університету, але за одним напрямом досліджень і проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямів науки і техніки та отримують важливі наукові результати, які є визнаними в Україні та поза її межами.

Основні напрямки досліджень

менеджмент організацій  – актуальні науково-теоретичні та прикладні аспекти кластеризації економіки підприємств та організацій; діагностика ефективності управління підприємствами реального сектору економіки, ресурсним забезпеченням; дослідження сучасних проблем управління змінами, тайм-менеджменту; цифровізація економіки підприємств та нові бізнес-моделі управління;

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка -  теоретичні, методичні, прикладні аспекти просторової економіки, регіонального менеджменту, адміністрування, управління містом, потенціалу регіональних соціально-економічних та економіко-екологічних комплексів та підсистем; проблема ефективності управління регіональним розвитком; регіональні проекти цифрової економіки.

Кадровий потенціал наукової школи

за напрямом менеджмент організацій

Пуліна Тетяна Веніамінівна, тема докторської дисертації, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Нечаєва Ірина Анатоліївна, тема «Управління інвестиційним розвиток металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу» 24.02.2011,  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  Класичний приватний університет
Борисенко Олена Євгеніївна, тема «Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства» 12.03.2015, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний гірничий університет
Кунаєв Артем Юрійович, тема кандидатської дисертації «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства», 29.05.19, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет
Павелко Віталій Юрійович, тема кандидатської дисертації «Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості», 4.06.15, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет.
Тесленок Ірина Миколаївна,  тема кандидатської дисертації, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Маріупольський державний технічний університет
Кутідзе Людмила Сергіївна, тема кандидатської дисертації «Ефективність використання виробничих ресурсів машинобудівних підприємств (на матеріалах Запорізької області)!, рік захисту – 1994, Спеціальність 08.00.05 Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (промисловість). РВПС України АН України
Риженко Олексій Миколайович, тема кандидатської дисертації, «Бюджетування діяльності акціонерних товариств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Класичний приватний університет, 2011 р.

за напрямом розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Ґудзь Петро Васильович, тема докторської дисертації «Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах» 22.01.2004, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Ґудзь Марина Вікторівна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій» 13.05.2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Візіренко Світлана Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Формування та використання потенціалу економіки знань регіону» 22.05.2013,  спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Панкова Алла Юріївна, тема  кандидатської дисертації «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста» 21.06.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Ткачук Олександр Юхимович, кандидат с./г. наук СХ№006183 від 6.04.1983 р., 06.01.12 луговодство; тема дисертації: "Виявлення оптимальної потужності розрахункового шару зволоження грунту злаково - бобових пасовищ, створених на слабовищелоченних чорноземах".
Шарова Світлана Василівна, тема кандидатської дисертації «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону» 20.09.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Полтавський національний технічний університет  імені Ю. Кондратюка
Бут Тетяна Вікторівна, тема кандидатської дисертації «Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону» 30.05.2016, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,  Східноукраїнський національний університет імені В. Даля.
Безхлібна Анастасія, к.е.н., доц., докторант,   тема дослідження «Науково-методичне забезпечення конкурентоспроможності приморських регіонів»
Лайкова Катерина Миколаївна, аспірантка, тема дослідження «Науково-методологічне обґрунтування розвитку промислового міста»

За даними напрямами працюють:

професор, д.е.н. Прушківський Володимир Геннадійович, тема докторської дисертації «Методологія реструктуризації промисловості в умовах інноваційного розвитку економіки регіону»» 23.02.2009, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Рада з вивчення продуктивних сил НАН України
професор, д.е.н. Лифар Владислава Віталіївна, тема докторської дисертації «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону» 24.04.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Наукові дослідження

Виконання держбюджетних і госпрозрахункових наукових тем

 

  1. 05116 Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняного бізнесу в умовах формування економіки знань (2007-2009)
  2. 05419 Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління. (2009-2012)
  3. 05411. Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області) (2011-2012)
  4. 05412, Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації. (2013-2015).
  5. 05415, Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону (2015-2018).
  6. Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону (2018-2021). виконується

 

Результати наукових досліджень

Впровадження  в управління підприємством

В рамках науково-дослідних роботи «Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону» (ДР № 0115U004679, 2015-2018 рр.) асп. Кунаєвим А.Ю. запропоновано встановлення взаємозв’язку ключових показників ефективності та компетентністного підходу у формі матриці BSC компетенцій категорій менеджерів при оцінці ефективності менеджменту авіабудівного підприємства; обґрунтовано використання цільового підходу до оцінювання ефективності менеджменту, розроблено модель ключових показників ефективності за критеріями фінансової та клієнтської складової, розвитку та навчання, соціальної відповідальності.

Основними практичними результатами наукового дослідження є використання прикладних аспектів впровадження засобів та інструментів оцінки ефективності менеджменту авіабудівного підприємства, зокрема у практичній діяльності ДП «Антонов» (довідка б/н), АТ «Мотор Січ» (довідка № ВДТ 21264 від 11.10.2018 р.), підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» Дніпропетровської міської громадської організації «Асоціація авіації ЗАНГ України» (довідка № 12/10-02 від 12.10.2018 р.), AAL Group Ltd, United Arab Emirates (довідка № 348/AA101018 від 10.10.2018 р.).

Дані теоретичні положення використано в навчальній роботі факультету економіки та менеджменту НУЗП при складанні робочих навчальних програм і викладанні дисциплін «Операційний менеджмент», «Оцінка ефективності управління організацією» (довідка № 37-52/2882 від 27.09.2018 р.).

Показники роботи
наукової школи НУ «Запорізька політехніка»
«Наукове обґрунтування підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком підприємств і регіонів» за 5 років (2015-2020)

 

 

 

афіліація НУЗП з 1.09.20

Файл: