Ви є тут

Головна

Прізвище: Гудзь

Ім'я: Марина

По батькові:  Вікторівна 

 

Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

URL авторського профілю в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=L8GIsVIAAAAJ&hl=ru

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1454-4987

 
 
Освіта: вища
 • Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті, 2001, спеціальність - менеджмент організацій

Дисертації:

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: "Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій", рік захисту – 2011, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

Наукові інтереси:

 • Регіональний менеджмент
 • Рекреаційна економіка
 • Управління персоналом
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент.
 • Методологія наукових досліджень
 • Управління командами
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Gudz M.V. Justification of the Market Strategy of a Sanatorium-Resort Enterprise/ The Advanced Science. Open Access Journal. Spain. – Issue 6.- December.- 2012. -.P.43-46.
 • 2. Ґудзь М.В. Шляхи інституціо-нального забезпечення раціонального використання та охорони туристичних ресурсів/ М.В. Ґудзь/ Економічний форум. – 2013. – Вип. 1. – С.191-197
 • 3. Ґудзь М.В. Проблеми та перспективи формування туристичного бренду міста Запоріжжя/ М.В. Ґудзь, Р.С. Вертегел/ Экономика и управление. – 2013. – № 4. – С. 87-91.
 • 4. Ґудзь М.В. Теорія і практика діагностування використання потенціалу курортно-рекреаційних територій/ М.В. Ґудзь/ Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія/за ред. О.І. Черняка, П.В.Захарченка.- Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014.- 458 с. С.427-442
 • 5. Ґудзь М.В. Діагностика муніципального управління курортно-туристичним комплексом міста/ М.В. Ґудзь/ Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія/за ред.проф. М.В. Ґудзь. - Бердянськ С.102-113: БДПУ, 2014.- 397 с.
 • 6. Ґудзь М.В. Підходи до реалізації стратегії розвитку рекреаційних регіонів/ М.В. Ґудзь/ Можливості та розвиток сучасного туризму:світовий та національний досвід: монографія/колектив авторів; за заг.ред. проф. В.М.Зайцевої;Запорізький національний технічний університет.– Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с. С.5-11.
 • 7. Ґудзь М.В. Інформаційно-технологічне забезпечення управління клієнтами у туризмі / М.В. Ґудзь/ Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія/за ред. О.І. Черняка, П.В.Захарченка. - Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015.- С .112-119.
 • 8. Ґудзь М.В. Перспективы развития бизнес-образования в Украине / М.В. Ґудзь/ Научно-теоретический и научно-практический журнал Минского университета управления «Инновационные образовательные технологии».- 2015- № 2.- С.55-59.
 • 9. Ґудзь М.В. Передумови впровадження бюджетування в плановій діяльності рекреаційно-туристичного підприємства/ М.В. Ґудзь/ Економічний форум. – 2015.- № 3.- С.141-152.
 • 10. Ґудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні / М.В. Ґудзь [Електронний ресурс] Ефективна економіка.- 2015.- № 2.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.ua

Наукові статті (Web of Science)

 • Gudz M.V.,Gudz P.V.,SydorukI.S.,KunaievA.Yu. Financial component of estimation of efficiency of management of enterprise on basis of BSC /Financial and credit activity problems of theory and practiceVol 4, No 31 (2019), s. 94-104.

Всього наукових праць: 142 публікації, з них 119 – наукового характеру, з них  монографій – 1, колективних – 7, навчальних посібників – 3.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Гудзь М.В. Економіко-правові мотиви переділу власності курортів/ Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : [Матер. міжнародн. наук.-практ.конф. 26-27 квітн. 2012 р., м. Чернівці]. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. –392 с. С.185-189.
 • 2. Гудзь М.В. Економічні мотиви переділу власності майна та земель вітчизняних курортів/ Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : [Матер. допов. учасн. Всеукр. наук.-практ конф. 31.05-02.06. 2012 р., м. Бердянськ/ Відпов. ред. Ґудзь М.В.].  – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 379 с. С.293-297.
 • 3. Гудзь М.В. Маркетингові засоби моніторингу результативності реалізації стратегії використання потенціалу курортно-рекреаційного регіону/ Сучасні маркетингові технології в економіці та управління: тези доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р.,Запоріжжя / відпов.ред. П.В. Ґудзь. - Запоріжжя:ЗНТУ,2013. – 130с. С.117-119.
 • 4. Гудзь М.В. Форми і способи  реалізації муніципального менеджменту у туристично-рекреаційній сфері\ Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства // П’яті регіональні та муніципальні слухання. Наук.-практ. конф. з міжнарод. участю 17-18 жовтня 2013 р., смт Форос. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - С.63-69.
 • 5. Ґудзь М.В. Теоретичні основи регулювання розвитку ринку туристичних лікувально-оздоровчих послуг / Сучасна економічна наука: теорія та практика // Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції, 7-8 листо-пада 2013 р, м. Полтава-. Полтава:ПНТУ, 2013.- С.21-23.
 • 6. Ґудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму/ Можливості та розвиток сучасного туризму:світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року / колектив авторів; за заг.ред.проф.В.М.Зайцевої;Запорізький національний технічний університет.– Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. –376с.- С.156-158.
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

Мови спілкування: українська, російська, польська, англійська.

Контакти:

адреса:  вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет):  487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: gydzmarina@yahoo.comgudzmarina1@gmail.com
URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=441