Ви є тут

Головна » Факультети » Машинобудівний

Кафедра технології авіаційних двигунів

Кількість кредитів – 2; загальна кількість годин – 72.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань про принципи побудови та зміст системи технічної експлуатації і технічного обслуговування АД і ЕУ.

Завдання: забезпечення оволодіння на сучасному рівні інженерними основами технічної експлуатації та обслуговування АД і ЕУ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основи безвідмовності АД і ЕУ;
 • експлуатаційну технологічність  АД і ЕУ;
 • стратегії технічного обслуговування;
 • механізм формування комплексної програми;
 • основи технології технічного обслуговування силових установок та їх основних вузлів і систем.

уміти:

 • проводити аналіз умов експлуатації конкретних АД і ЕУ;
 • встановлювати ступінь впливу різних відмов та несправностей на працездатність окремих агрегатів систем і авіаційного двигуна в цілому;
 • розробляти регламент технічного обслуговування та здійснювати ефективне його планування і управління;
 • складати технологічні процеси технічного обслуговування  АД і ЕУ вузлів та авіаційного двигуна в цілому.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

нормативна

(нормативна)

Модуль – 1

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 72 8-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 4

 

Освітній ступінь: бакалавр

24 год 8 год
Практичні, семінарські
Лабораторні
12 год 6 год
Самостійна робота
36 год 58 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/36;

для заочної форми навчання – 14/58.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні поняття, показники та стратегії технічної експлуатації і технічного обслуговування АД і ЕУ.

Тема 1. Вступ. Загальні поняття термінів. Технічна експлуатація і технічне обслуговування. Безвідмовність АД. Основні терміни і визначення.

Тема 2. Класифікація відмов. Показники безвідмовності. Моделі безвідмовності. Довговічність і живучість АД. Показники довговічності.

Тема 3. Методи визначення і збільшення ресурсу. Експлуатаційна технологічність ЛА. Фактори експлуатаційної технологічності.

Тема 4. Показники експлуатаційної технологічності. Задавання показників ЕТ у загальних вимогах до ГТД  ЛА.

Тема 5. Визначення показників ЕТ. Узагальнені показники. Визначення одиночних показників. Оцінка рівня експлуатаційної технологічності і способи її забезпечення.

Тема 6. Контролепригодність і її оцінка. Категорії контролепригодності ЛА. Показники контролепригодності. Оцінка рівня контролепригодності.

Тема 7. Структура і принципи побудови системи технічної експлуатації. Система технічного обслуговування АД. Види технічного обслуговування (ТО). Класифікація стратегій технічного обслуговування.

Тема 8. Стратегія ТО авіаційної техніки за технічним станом з контролем рівня надійності. Стратегія ТО за технічним станом з контролем параметрів. Кількісна оцінка надійності роботи двигунів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Програма, експлуатаційна технічна документація, режими ТО, контроль, діагностування і прогнозування ТО силових установок.

Тема 1. Структура програми ТО. Механізм формування комплексної програми ТО.

Тема 2. Експлуатаційна технічна документація (ЕТД) та її структура, види ЕТД. Виробнича-технічна документація.

Тема 3. Організаційна структура і завдання інженерної авіаційної служби (ІАС). Структура авіаційно-технічних баз (АТБ). Режими ТО і їх формування.

Тема 4. Визначення оптимальної періодичності періодичного обслуговування. Організація процесу ТО  ЛА. Відмови і несправності силових установок ЛА. Контроль, діагностування і прогнозування ТО силових установок. Технічне обслуговування модульних двигунів.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей «Технологія виробництва авіаційних двигунів», «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» усіх форм навчання, частина 1/ Укл. Качан О.Я., Каліуш В.І. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013. – 88 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей «Технологія виробництва авіаційних двигунів», «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» усіх форм навчання, частина 2/ Укл. Качан О.Я., Каліуш В.І. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013. – 130 с.

2014

 • Метод параметризации управляющих программ обработки деталей ГТД на модернизированных многокоординатных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, В.А. Панасенко, И.И. Котов и др. // Международная научно-техническая конференция: тезисы докл. – 2014. – С. 270-281.

2018

 • Measurement of non-rigid tools action force during finishing / N. Honchar, A. Kachan, D. Stepanov and others // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2018. – Part F2. – P. 23-32.
 • Обеспечение точности и качества горячештампованных деталей ГТД / Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан, В.В. Клочихин и др. // Вестник двигателестроения. – 2018. – № 1. – С. 73-82.

2017

 • Качан, А.Я. Влияние химико-термической обработки на механические свойства зубчатых колес главных вертолетных редукторов / А.Я. Качан, В.В. Кравцов // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С. 76-79.
 • Влияние технологических параметров процесса винтовой экструзии на структуру и свойства сложнолегированных титановых сплавов / В.Е. Ольшанецкий, А.Я. Качан, А.В. Овчинников и др. // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С. 110-113.
 • Мозговой, В.Ф. Технология обработки резанием деталей ГТД из полимерных композиционных материалов на станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, А.Я. Качан, В.А. Панасенко // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С.114–119.

2016

 • Качан, А.Я. Влияние технологических методов обработки тонкостенных полых валов ГТД на их несущую способность / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 63-67.
 • Качан, А.Я. Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 52-57.
 • Качан, А.Я. Критерии оценки выходных параметров процессов обработки деталей ГТД / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 2. – С. 181-184.
 • Мозговой, В.Ф. Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, А.Я. Качан, В.А. Панасенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – № 8 (135). – С. 100-107.
 • Влияние температурно-временных факторов на изменение микроструктурного состояния материала рабочих лопаток турбины / Н.А. Лысенко, В.И. Воробьев, Н.Е. Суслова и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – №. – С. 95-101.

2015

 • Качан, А.Я. Математическое моделирование влияния технологической наследственности финишных методов обработки на предел выносливости деталей ГТД / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2015. – № 1. – С. 81-86.
 • Качан, А.Я. Технологическое обеспечение несущей способности деталей ГТД пластическим деформированием / А.Я. Качан, С.А. Уланов, Е.К. Березовский // Обработка металлов давлением. – 2015. – № 2 (41). – С. 141-146. 
 • Kachan, A. Echnological support of the gas-turbine engine parts bearing capacity by plastic deformation / A. Kachan,  S. Ulanov, E. Berezovsky // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 7 (11). – P. 183-187.

2014

 • Features of integrated manyfacture of blade workpieces from eutecticalli strengthened titanium alloys / V.A. Titov, N.K. Zlochevskaya, A.Y. Kachan and others // Metallurgist. – 2014. – № 58 (1-2). – P. 141-148.
 • Влияние холодного деформирования и термической обработки жаропрочного сплава на эксплуатационные свойства лопаток компрессора ГТД / Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан, Д.В. Павленко, и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 59-66.
 • Качество отливок рабочих лопаток турбины, модифицированных наночастицами тугоплавких соединений и обработанных ГИП / А.Я. Качан, Н.А. Лысенко, А.С. Дудников и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 75-81.
 • Метод параметризации управляющих программ обработки деталей ГТД на модернизированных многокоординатных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, В.А. Панасенко, А.Я. Качан и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 115-119.
 • Технологические особенности формирования параметров качества несущих поверхностей валов компрессоров ГТД  / А.Я. Качан, В.А. Титов, В.Ф. Мозговой и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 2. – С. 186-191.

2013

 • Ивщенко, Л.И. Износостойкость сплава ХТН-61 при отрицательных температурах и сложном динамическом нагружении / Л.И. Ивщенко, В.В. Цыганов, А.Я. Качан // Вестник двигателестроения. – 2013. – № 1. – С. 95-103.
 • Павленко, Д.В. Применение сплава ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии для изготовления нагруженных элементов эндопротеза тазобедренного сустава / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, А.Я. Качан // Вестник двигателестроения. – 2013. – № 1. – С. 148-154.

 
Навчальні посібники і монографії

 • Технология производства авиационных двигателей. Сборка авиационных двигателей: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, А.И. Долматов  и др. – Ч. IV. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2013. – 341с.
 • Технология производства авиационных двигателей. Испытания авиационных двигателей: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, А.И. Долматов и др. – Ч. V. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2013. – 340 с. 
 • Технологія виробництва авіаційних двигунів. Складання авіаційних двигунів: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, А.І. Долматов та ін. – Ч. IV. – Запоріжжя: АТ  «Мотор Січ», 2013. – 329 с.
 • Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Валы ГТД: монография / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, В.А. Титов и др. – Ч. IV. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 291 с. 
 • Наноматериалы и нанотехнологии: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 208 с. 
 • Изнашивание материалов при многокомпонентном термомеханическом нагружении: монография / В.А. Богуслаев, В.В. Цыганов, Л.И. Ивщенко и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 246 с. 
 • Производство тонкостенного проката специального назначения: монография / В.В. Чигиринский, Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан и др. – Запорожье: Акцент ИТ – ВАЛПИС, 2014. – 296 с.
 • Наноматеріали і нанотехнології: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, Н.Є. Калініна та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2015. – 202 с.
 • Технологія виробництва авіаційних двигунів. Випробування авіаційних двигунів: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан,  А.І. Долматов та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2015. –  330 с. 
 • Теорія та практика обробки матеріалів тиском: монографія / В.О. Богуслаєв, М.І. Бобирь, В.А. Тітов та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2016. – 552 с. 
 • Технологічна механіка забезпечення міцності та якості деталей пластичним деформуванням: монографія / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська, О.Я. Качан та ін. – К.: КВИЦ, 2016. – 176 с.
 • Принципы формирования микро- и наносистем: навчальний посібник / О.Я. Качан, Д.В. Павленко, Д.В. Ткач та ін. – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2016. – 282 с.
 • Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД.  Лопатки компрессора и вентилятора: монография / В.А. Богуслаев, П.Д. Жеманюк, А.Я. Качан и др. – Часть I. –  Запорожье: АО «Мотор Сич», 2017. – 500 с.
 • Точная горячая штамповка деталей ГТД: монография / В.А. Богуслаев, Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2017. – 563 с.

2021

 • Pavlenko, D. Advanced Materials and Technologies for Compressor Blades of Small Turbofan Engines / D. Pavlenko, Ya. Dvirnyk, R. Przysowa // EASN-2020: 10th international conference on “Innovation in aviation and space to the satisfaction of the European citizens”, 2-4 September 2020: abstracts. – 2021. – № 1024 (1).

2020

 • Parts Diamond Burnishing Process Regimes optimization made of INCONEL 718 Alloy via Selective Laser Sintering Method / Ye. Vyshnepolskyi, D. Pavlenko, D. Tkach and others // NAP-2020: 10th International Conference: abstracts. – Sumy, 2020. – Vol. 2. – Р. 507–511.
 • Investigation of the Printing Parameters Influence on the Bond Lines Length in Fused Filament Fabrication / L. Hurina, Ye. Vyshnepolskyi, D. Pavlenko and others // NAP-2020: 10th International Conference: abstracts. – Sumy, 2020.– Vol. 2. – Р. 535–539.
 • Research on the energy state of the surface of the alloys used for gas-turbine engine blades / S. Loskutov, D. Pavlenko, D. Stepanov and others // DSMIE-2020: 3rd International Con-ference: abstracts.– Kharkiv, 2020. – Vol. 2. – Р. 150–158.
 • Павленко, Д.В. Вплив кручення під високим тиском на твердість силуміну, отриманого селективним лазерним спіканням / Д.В. Павленко, М.О. Щетініна // Тиждень науки-2020: щорічна наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. – Запоріжжя, 2020. – С. 223-225.

2019

 • Dvirnyk, Ya. Determination of Serviceability Limits of a Turboshaft Engine by the Criterion of Blade Natural Frequency and Stall Margin / Ya. Dvirnyk, D. Pavlenko, R. Przysowa // EASN-2019: 9th international conference on “Innovation in aviation and space”: abstracts. – Athens, 2019. – Vol. 304, № 03004.
 • Павленко, Д.В. Ресурсосберегающие технологии получения титановых сплавов для авиационно-космической техники / Д.В. Павленко // 1-thYangtze River Delta Global Science and Technology Innovation Project Roadshow and "2019 China·Jiaxing Aerospace and Hundreds People's Association", 27-29 April 2019. – Jiaxing, 2019.
 • Лазарева, О.А. Перспективные материалы и технологии для лопаток вентилятора ТРДД / О.А. Лазарева, Д.В. Павленко // XII Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2019. ‒ С. 96-98.
 • Щетініна, М.О. Гомогенізація спечених титанових сплавів інтенсивною пластичною деформацією / М.О. Щетініна, Д.В. Павленко // XII Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2019. ‒ С. 125-127.

2018

 • Features of nanostructured materials for micromanufacturing / R. Kulagin, Y. Estrin, Y. Beygelzimer, A. Mazilkin, D. Pavlenko, H. Hahn // Materials Science and Engineering 2018 (MSE): European congress and exhibition on advanced materials and processes, September 26th-28th 2018. – Darmstadt, 2018.
 • Простой сдвиг в обработке материалов давлением / Я.Е. Бейгельзимер, Д.В. Павленко, А.Ф. Тарасов и др. // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти: IX міжнар. наук.-техн. конф., 28 травня – 1 червня 2018 р.: тези доп. ‒ Київ-Херсон, 2018.   ̶  С. 28-30. 
 • Двирнык, Я.В. Предельное состояние осевого компрессора ГТД, эксплуатаируемого в условиях запыленной атмосферы / Я.В. Двирнык, Д.В. Павленко // XI Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2018. ‒ С. 86-88. 
 • Павленко, Д.В. Закономірності пороутворення в титанових сплавах, синтезованих з порошків / Д.В. Павленко, М.О. Щетініна // XI Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2018. ‒ С. 203-204. 
 • Прогресивна технологія виготовлення лопаток компресора ГТД з використанням інтенсивної пластичної деформації та устаткування для її реалізації / Д.В. Павленко, О.Ф. Тарасов, С.В. Лоскутов та ін. // Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта: XIX міжнар. науково-техн. конф., 19-22 червня 2018 р.: тези доп. ‒ Київ, 2018. ‒ С. 22-24.

2017

 • Двирнык, Я.В. Влияние пылевой эрозии на газодинамическую устойчивость осевого компрессора / Я.В. Двирнык, Д.В. Павленко // VIII Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: тезисы докл. ‒ Запорожье, 2017. ‒ С.

2016

 • Двирнык, Я.В. Оценка предельного состояния лопаток компрессора вертолетных ГТД по частоте собственных колебаний / Я.В. Двирник, Д.В. Павленко // XXI міжнародний конгресс двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 26.
 • Синтез сложнолегированных титановых сплавов для деталей ГТД / П.Д. Жеманюк, А.В. Овчинников, Ю.Ф. Басов и др. // XXI міжнародний конгрес двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 73.
 • Массоперенос при винтовой экструзии  как важный фактор обеспечения качества порошковых полуфабрикатов для ответственных деталей ГТД / Д.В. Павленко, Я.Е. Бейгельзимер, Р.Ю. Кулагин и др. // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 119-123.
 • Особенности механической обработки сплавов на основе алюминидов титана / С.Н. Пахолка, Д.В. Павленко, А.П. Татаринов и др. // XXI міжнародний конгрес двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 75.
 • Павленко, Д.В. Перспективные материалы и технологии для деталей ротора компрессора ГТД / Д.В. Павленко, Т.И. Прибора, В.Ю. Коцюба и др. // XXI міжнародний конгрес двигунобудівників: тези доп. – Харків, 2016. – С. 71.
 • Павленко, Д.В. Ресурсосберегающая технология получения сложнолегированных сплавов / Д.В. Павленко // «Приборостроение – 2016": 9-ая междунар. научно-техн. конф.: тезисы докл. – 2016.− С. 121-122.
 • Павленко, Д.В. Приборное и методическое обеспечение измерения остаточных напряжений в областях высокоградиентных полей / Д.В. Павленко, М.В. Сидоренко, В.А. Литуринский // «Приборостроение – 2016": 9-ая междунар. научно-техн. конф.: тезисы докл. – 2016. − С. 90-91.
 • САПР процессов деформирования заготовок и деталей, полученных методом 3D-печати / А.Ф. Тарасов, Д.В. Павленко, А.В. Алтухов и др. // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 13-17.
 • Павленко, Д.В. Ресурсосберегающая, импортозамещающая технология производства полуфабрикатов сложнолегированных титановых сплавов / Д.В. Павленко // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 60-64.
 • Совершенствование установок и штамповой оснастки для реализации процесса винтовой экструзии / Я.Е. Бейгельзимер, А.Ф. Тарасов, Д.В. Павленко и др. // "Титан-2016: производство и применение в авиастроении": IV междунар. научно-практ. конф.: тезисы докл. – Запорожье, 2016. − С. 78-81.

2018

 • Лазарева, О.А. Влияние финишной обработки на ударную прочность лопаток компрессора, полученных методом высокоскоростного фрезерования / О.А. Лазарева, Н.В. Сахнюк // XI Міжнародні молодіжні науково-технічні читання ім. О.Ф. Можайського: тези доп. – Запоріжжя, 2018. – С. 150-152.

2013

 • Сахнюк, Н.В. Этапы технологии изготовления лопаток компрессоров ГТД нового поколения /  Н.В. Сахнюк //  “Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок”: Х міжнар. наук.-техн. конф.: тези доп. – Запоріжжя-Алушта, 2013. – С. 112-115.

2010

 • Сахнюк, Н.В. Автоматизация контроля сложнопрофильных поверхностей деталей ГТД / Н.В. Сахнюк, Т.В. Пахарь // «Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии»: IV междунар. молодежная научно-техническая конф. молодых специалистов авиамоторостроительной отрасли: тезисы докл.  –  Алушта, 2010. – С. 89.

2007

 • Сахнюк Н.В. Определение траектории перемещения заготовки и инструмента при обработке поверхностей лопаток компрессора высокоскоростным фрезерованием /Н.В. Сахнюк // “Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии”: междунар. молодежная научно-техн. конф. молодых специалистов авиамоторостроительной отрасли: тезисы докл. – Запорожье-Алушта, 2007. – С. 182.

2006

 • Сахнюк, Н.В. Высокоскоростное фрезерование лопаток компрессора / Н.В. Сахнюк, А.Я. Качан // "Людина і космос": VIII міжнар. молодіжна наук.-практ. конф.: тези доп. –  Дніпропетровськ, 2006. – С. 305.

2005

 • Сахнюк, Н.В. Обеспечение ударной прочности лопаток компрессора, полученных высокоскоростным фрезерованием / Н.В. Сахнюк, Э.В. Кондратюк // "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку": III міжнар. наук.-техн. конф.: тези доп. – Краматорск, 2005. – С. 96.

2004

 • Сахнюк, Н.В. Технологические особенности изготовления лопаток компрессора методом высокоскоростного фрезерования / Н.В. Сахнюк, В.К. Яценко, С.Д. Зиличихис // "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку": II міжнар. наук.-техн. конф.: тези доп. – Краматорськ, 2004. – С. 110.

2001

 • Влияние режимов пневмодробеструйного упрочнения на несущую способность титановых лопаток компрессора / В.К. Яценко, В.В. Левитин, О.В. Рубель и др. //  "АВИА-2001": III междунар. научно-техн. конф.: тезисы докл. – Киев, 2001. – С. 218-221.

2016

 • To the methodology of the research of the gte turbine blades platforms wear [Text] / L.I. Ivshenko, T.I. Pribora, N.S. Komochkin and others // Eurasian physical technical journal. – 2016.– Vol. 13, № 2 (26). – P. 40-46.

2011

 • Сахнюк, Н.В. Управление качеством поверхности лопаток ГТД технологическими методами [Текст] / Н.В. Сахнюк, Л.И. Ивщенко  // Надійність інстументу та оптимізація технологічних систем: зб. наук. праць. – Краматорськ: ДДМА, 2011. – С. 264-268.
 • Cахнюк, Н.В. Влияние параметров качества поверхностного слоя на выносливость лопаток компрессоров ГТД нового поколения [Текст] / Н.В. Cахнюк, В.В. Цыганов  // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. Серія: Машинобудування та транспорт. – Севастополь, 2011. – С. 153-156.
 • Сахнюк, Н.В. Технологическое обеспечение качества лопаток осевых компрессоров ГТД в опытном производстве [Текст] / Н.В. Сахнюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 215-218.
 • Цыганов, В.В. Трибологическая оценка эффективности использования гранульного абразивного материала [Текст] / В.В. Цыганов, С.С .Видмич, Н.В. Сахнюк // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2011. – № 5 (70). – С. 82-86.

2009

 • Леонтьев, В.А. Повышение ремонтопригодности рабочих лопаток КВД [Текст] / В.А. Леонтьев, С.Д. Зиличихис, Н.В .Cахнюк // Вестник двигателестроения. – 2009. – № 1. – С. 113-115.

2007

 • Сахнюк, Н.В. Определение траектории перемещения заготовки и инструмента для пятикоординатной высокоскоростной обработки поверхностей лопатки компрессора [Текст] / Н.В. Сахнюк, Ю.В. Грачев, А.Я. Качан // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2007. – № 2. – С. 139-141.

2006

 • Сахнюк, Н.В. Качество поверхности при высокоскоростном фрезеровании лопаток компрессора из титанового сплава ВТ8 [Текст] / Н.В. Сахнюк, А.Я. Качан // Вестник двигателестроения. – 2006. – № 2. – С. 81-84.

2005

 • Анализ технологических процессов формообразования профиля пера лопаток компрессора [Текст] / Н.В. Сахнюк, А.Я. Качан , С.Д. Зиличихис и др. // Технологические системы. – 2005. − № 5-6 (31-32). − С. 7-9.

2004

 • Сахнюк, Н.В. Технологические особенности изготовления лопаток компрессора методом высокоскоростного фрезерования [Текст] / Н.В. Сахнюк, В.К. Яценко, С.Д. Зиличихис // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. праць. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – С. 126-131.
 • Сахнюк, Н.В. Влияние погрешностей настройки станка и приспособления на точность обработки при высокоскоростном фрезеровании [Текст] / Н.В. Сахнюк, С.Д. Зиличихис, В.А. Леонтьев // Вестник двигателестроения. – 2004. – № 3. – С. 25-27.
 • Регулирование физико-механических характеристик лопаток компрессора, полученных методом высокоскоростного фрезерования [Текст] / Н.В. Сахнюк, Э.В. Кондратюк, С.Д. Зиличихис и др. // Вестник двигателестроения. – 2004. – № 4. – С. 125-129.

2002

 • Повышение выносливости лопаток компресора [Текст] / В.А. Богуслаев, О.В. Рубель, Н.В. Сахнюк и др. // Технологические системы. – 2002. – № 3 (14). – С. 65-70.

2022

 • Improving the efficiency of finishing hardening treatment of gas turbine engine blades / D. Pavlenko, E. Kondratiuk, Y. Torba and others // Eastern-European journal of Enterprise Technologies. – 2022. – № 1/12 (115). – Р. 31-37.
 • Influence of twist extrusion and thermal action on texturing and properties of titanium / V.V. Usov, N.M. Shkatuliak, Ye.S. Savchuk and others // Functional materials. – 2022. – Vol. 29, № 1. – P. 81-92.

2021

 • Pavlenko, D. Advanced Materials and Technologies for Compressor Blades of Small Turbofan Engines / D. Pavlenko, Y. Dvirnyk, R. Przysowa // Aerospace. – 2021. – Vol. 8(1): 1.
 • Торба, Ю.І. Моделювання якісного складу паливно-повітряної суміші у факельному запальнику камер згоряння ГТД / Ю.І. Торба, Д.В. Павленко, В.В. Манжос // Авіаційно-космічна техніка та технології. – 2021. – № 5 (175). – C. 39-47.

2020

 • Pavlenko, D.V. Effect of porosity parameters on the strength of gas turbine compressor blades made of titanium alloys/ D.V. Pavlenko // Strength of Materials. – 2020. – Vol. 51 (6). – P. 887–899.
 • Composition, Structure, and Properties of Sintered Silicon-Containing Titanium Alloys / I.O. Bykov, A.V. Ovchinnikov, D.V. Pavlenko and others // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2020. – Vol. 58 (9). – Р. 613-621.
 • Визначення залишкових напружень в поверхневому шарі деталей ГТД методом свердлення малих отворів / Є.В. Вишнепольський, Д.В. Павленко, М.В. Сидоренко та ін. // Матеріалознавство та обробка металів. – 2020. – № 3. – С. 69-75.
 • Павленко, Д.В. Структурні та хімічні неоднорідності у спечених титанових сплавах після інтенсивної пластичної деформації / Д.В. Павленко // Матеріалознавство та обробка металів. – 2020. – № 2. – С. 43-52.
 • Research on the energy state of the surface of the alloys used for gas-turbine engine blades / S. Loskutov, D. Pavlenko, D. Stepanov and others // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2020. – Р. 150-158.
 • Kravchenko, I. Expanding the range of ignition of GTE combustion chamber by optimizing the fuel supply MODE / I. Kravchenko, Yu. Torba, D. Pavlenko // Journal of science. Lyon. – 2020. – Vol. 1, № 10. – P. 46-57.
 • Торба, Ю.І. Оптимізація конструкції факельного запальника ГТД чисельним методом / Ю.І. Торба, Д.В. Павленко, Я.В. Двірник // Авиационно-космическая техника и технология. – 2020. – № 5 (165). – C. 83–95.
 • Вишнепольський, Е.В. Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану / Е.В. Вишнепольський, Д.В. Павленко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2020. – № 3 (163). – C. 43–52.
 • Вишнепольський, Е.В. Прогнозируемые эффекты упрочнения алмазным выглаживанием деталей, полученных с помощью селективного лазерного спекания / Е.В. Вишнепольський, Д.В. Павленко, Я.В. Двирнык // Авиационно-космическая техника и технология. – 2020. – № 7 (167). – C. 73–82.
 • Pavlenko, D.V. Resource-Saving Technology of Manufacturing of Semifinished Products from Intermetallic γ-TiAl Alloys Intended for Aviation Engineering / D.V. Pavlenko, Y.О. Belokon, D.V. Tkach // Materials Science. – 2020. – Vol. 55 (6). – Р. 908-914.

2019

 • Вишнепольский, Е.В. Эффективность уплотнения некомпактных сплавов алмазным выглаживанием / Е.В. Вишнепольский, Д.В. Павленко // Наука и техника. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 62-69.
 • Эффективность винтовой экструзии как метода уплотнения порошковых материалов / Я.Е. Бейгельзимер, Д.В. Павленко, А.С. Сынков и др. // Порошкова металургія. – 2019. – № 1/2. – С. 10-18.
 • Павленко, Д.В. Моделирование теплового состояния зоны резания сплава ВТ8 в различных структурных состояниях / Д.В. Павленко // Вестник двигателестроения. − 2019. − № 1. − С. 75-88.
 • The Efficiency of Twist Extrusion for Compaction of Powder Materials / Y.E. Beygelzimer, D.V. Pavlenko, O.S. Synkov and others // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2019. – Vol. 58, № 1-2. – Р. 7-12.
 • Моделирование процесса горения в факельных воспламенителях ГТД / Ю.И. Торба, С.И. Планковский, О.В. Трифонов и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2019. – Вып.7/159. – С. 39-49.
 • Торба, Ю.И. Зависимость качества распыла пусковой форсунки воспламенителя ГТД от перепада давления топлива / Ю.И. Торба, Д.В. Павленко // Вестник двигателестроения. – 2019. – № 1. – С. 46–53.
 • Расчетно-экспериментальная методика определения динамического модуля упругости прирабатываемых уплотнительных покрытий турбин ГТД / В.Л. Грешта, Д.В. Павленко, Я.В. Двирнык и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2019. – Вып. 8/160. – С. 105-113.
 • Влияние усталости и восстанавливающей термообработки на энергетический рельеф поверхности деталей ГТД / С.В. Лоскутов, Д.В. Павленко, Н.В. Гончар и др. // Вестник двигателестроения. – 2019. – № 1. – С. 96-106.
 • Павленко, Д.В. Ресурсозберігаюча технологія виробництва напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів для авіаційної техніки / Д.В. Павленко, Ю.О. Бєлоконь, Д.В. Ткач // Фізико-хімічна механіка матеріалів. ‒ 2019. – № 6. – C. 1-7.
 • Павленко, Д.В. Влияние параметров пористости на прочность лопаток компрессора газотурбинных двигателей из титановых сплавов / Д.В. Павленко // Проблемы прочности. – 2019. – № 6. – С. 90-105.
 • Состав, структура и свойства спеченных кремний содержащих титановых сплавов / И.О. Быков., А.В. Овчинников, Д.В. Павленко и др. // Порошковая металлургия. – 2019. – № 9/10. – С. 3-15.
 • Торба, Ю.И. Исследование методов повышения эффективности работы факельных воспламенителей камер сгорания ГТД / Ю.И. Торба, Д.В. Павленко, Д.В. Ткач // Технологические системы. – 2019. – № 4. – С. 63-73.
 • Dvirnyk, Y. Determination of Serviceability Limits of a Turboshaft Engine by the Criterion of Blade Natural Frequency and Stall Margin / Y. Dvirnyk, D. Pavlenko, R. Przysowa // Aerospace. – 2019. – Vol. 6, № 12: 132.

2018

 • Studying and designing improved coatings for labyrinth seals of gas-turbine engine turbines / V. Greshta, D. Tkach, Ye. Sotnikov and others // Eastern-European journal of Enterprise Technologies. ‒ 2018. ‒ № 4/12 (94). ‒ Р. 56-68.
 • Двирнык, Я.В. Предельное состояние осевого компрессора ГТД, эксплуатируемого в условиях запыленной атмосферы / Я.В. Двирник, Д.В. Павленко // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 2 (54). – С. 30-37.
 • Конструктивные аспекты оснастки для винтовой экструзии / Д.В. Павленко, А.Ф. Тарасов, Я.Е. Бейгельзимер и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2018. – Вып. 8 (152). – С. 42-53.
 • Павленко, Д.В. Закономерности уплотнения титановых прессовок / Д.В. Павленко // Вестник двигателестроения. − 2018. − №1. − С. 106-115.
 • Вишнепольский, Е.В. Формирование качества поверхности деталей из сплава на основе алюминидов титана, полученных по технологии SLM алмазным выглажыванием / Е.В. Вишнепольский, Д.В. Павленко // Вестник двигателестроения. − 2018. − № 1. − С. 122-130.

2017

 • Thermophysical properties and temperature of the start of titanium recrystallization in different structural states / D.V. Pavlenko, D.V. Tkach, S.M. Danilova-Tret′yak and others // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. ‒ 2017. ‒ Vol. 90, № 3. – Р. 685-696. 
 • Pavlenko, D.V. Assessment of Gas Saturation of Titanium Alloys Synthesized From Powders Using Twist Extrusion / D.V. Pavlenko // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. ‒ 2017. ‒ Vol. 56, Issue 5-6. ‒ P. 273-282.
 • Analysis of Submicrocrystalline Structure Formation Conditions in Iron-Nickel Alloys with Helical Extrusion / D.V. Pavlenko, D.V. Tkach, V.Yu. Kotsyuba and others // Metal Science and Heat Treatment. ‒ 2017. ‒ Vol. 59, Issue 5-6. ‒ P. 272-277.
 • Павленко, Д.В. Особенности уплотнения спеченных титановых сплавов методами обработки давлением / Д.В. Павленко // Обработка материалов давлением. - 2017. - № 1 (44). - С.174-180.
 • Павленко, Д.В. Методология обработки давлением спеченных сплавов при изготовлении деталей газотурбинных двигателей / Д.В. Павленко // Вестник двигателестроения. − 2017. − № 1. − С. 83-92.
 • Двирнык, Я.В. Влияние пылевой эрозии на газодинамические характеристики осевого компрессора ГТД / Я.В. Двирнык, Д.В. Павленко // Вестник двигателестроения. − 2017. − № 1. − С. 56-66.
 • Богуслаев, В.А. Модернизация прессового оборудования для реализации технологий интенсивной пластической деформации сплавов для авиационной техники / В.А. Богуслаев, В.Ю. Коцюба, Д.В. Павленко // Технологические системы. – 2017. − № 4 (81).   ̶  С. 7-14.

2016

 • Analysing the twist extrusion of porous blanks using modified theories of plasticity for porous bodies / A.V. Kuz’mov, M.B. Shtern, E.G. Kirkova and others // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. ‒ 2016. ‒ Vol. 54, № 11-12. ‒ Р. 631-640.
 • Pavlenko, D.V. Vortices in noncompact blanks during twist extrusion / D.V. Pavlenko, Ya.E. Beygel’zimer // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. ‒ 2016. ‒ Vol. 54, № 9-10. ‒ P. 517-524. (Russian Original Vol. 54, Nos. 9-10, Sept.-Oct., 2015)
 • Белоконь, Ю.А. Получение интерметаллидных титановых сплавов для деталей компрессора газотурбинных двигателей на основе метода самораспространяющегося высокоскоростного синтеза / Ю.А. Белоконь, Д.В. Павленко, С.Н. Пахолка // Вестник двигателестроения. − 2016. − № 1. − С. 72-79.
 • Павленко, Д.В. Уплотнение спеченных титановых заготовок гидроэкструзией / Д.В. Павленко, А.В. Овчинников // Вестник двигателестроения. − 2016. − № 1. − С. 58-61.
 • Павленко, Д.В. Влияние термического воздействия на структуру и свойства титанового сплава ВТ8М в субмикрокристаллическом состоянии / Д.В. Павленко. Т.А. Коваленко, А.В. Овчинников // Технологические системы. − 2016. − № 1. − С. 60-67.
 • Павленко, Д.В. Закономерности изнашивания пера рабочих лопаток компрессора турбовальных двигателей в эксплуатации / Д.В. Павленко, Я.В. Двирник // Вестник двигателестроения. − 2016. − № 1. − С. 42-51.
 • Двирник, Я.В. Оценка предельного состояния лопаток компрессора вертолетных ГТД по частоте собственных колебаний / Я.В. Двирник, Д.В. Павленко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – Вып. 7 (134). – С. 79-83.
 • Перспективные материалы и технологии для деталей  ротора  компрессора ГТД / Д.В. Павленко, Т.И Прибора, Ю.В. Коцюба и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – Вып. 8 (135). – С. 128-138.
 • Синтез сложнолегированных титановых сплавов для деталей ГТД / П.Д. Жеманюк, АВ. Овчинников, Ю.Ф. Басов и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – Вып. 5 (132). – С. 15-21.

2015

 • Pavlenko, D.V. Effect of Deformation by the Method of Screw Extrusion on the Structure and Properties of VТ1-0 Alloy in Different States / D.V. Pavlenko, А.V. Ovchinnikov // Materials Science. ‒ 2015. ‒ Vol. 51, Issue 1. ‒ P. 52-60.

2014

 • Deformation behavior of titanium VT1-0 with submicrocrystalline structure formed by the method of helical extrusion / V.E Olshanetskii,. L.P. Stepanova, V.L. Greshta and others // Metal Science and Heat Treatment. ‒ 2014. ‒ Vol. 55, Issue 11-12. ‒ P. 603-607.

2008

 • Boguslaev, V.A. Strain hardening and fatigue resistance of high-resistance alloy EK79-ID / V.A. Boguslaev, D.V. Pavlenko // Metal science and heat treatment. ‒ 2008. ‒ Vol. 50, No. 1-2. ‒ P. 7-12.

2003

 • Structural Changes in the Surface Layers of an EK79-ID Alloy upon Hardening Treatments / D.V. Pavlenko, S.V. Loskutov, V.K. Yatsenko and others // Technical Physics. – 2003. ‒ Vol. 29, No.4. – P. 345-346.

 
Навчальні посібники та монографії

 • Internet of Things for Industrial Systems: Trainings / Yu.P Kondiatenko and V.S. Kliarchenko (Eds.). – Ministry of Education and Science of Ukraine, Petro Mohyla Black Sea National University, Zaporizhzhia National Technical University, National Aerospace University “KhAI”, Vasyl Stus Donetsk National University, 2019. – 143 p.
 • Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 3. Assessment and Implementation / V.S. Kharchenko (ed.). – Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University KliAI, 2019. – 918 p.
 • Elected works of the physics department: collection of scientific works / Ministry of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia National Technical University, Department of Physics. – Zaporizhzhia: ZNTU, 2019. – 194 p.
 • Принципы формирования микро- и наносистем: навчальний посібник / О.Я. Качан , Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, С.О. Уланов. – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2016. ‒ 282 с.
 • Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: монография / А.В. Богуслаев, Ал.А. Олейник, Ан.А. Олейник, Д.В. Павленко, С.А. Субботин: под ред. Д.В. Павленко, С.А. Субботина. – Запорожье: ОАО "Мотор Сич", 2009. – 468 с.
 • Отделочно-упрочняющая обработка деталей ГТД / В.А. Богуслаев, В.К. Яценко, П.Д. Жеманюк, Г.В. Пухальская, Д.В. Павленко, В.П. Бень. – Запорожье: изд. ОАО «Мотор Сич», 2005. – 559 с.

 
Патенти

 • Пат. 142232 Україна, МПК G01N3/32. Спосіб визначення динамічного модуля пружності покриттів, що припрацьовуються / В.Л. Грешта, Д.В. Павленко, Д.В. Ткач. – № u201911081; заявл. 11.11.2019; опубл. 25.05.2020, бюл. № 10.
 • Пат. 140471 Україна, МПК B21C 23/08. Пристрій для інтенсивної пластичної деформації довгомірних прутків / В.Ю. Коцюба, Ю.С. Кресанов, Д.В. Павленко, І.А. Дікін, Т.Р. Гараненко. – № u201909118; заявл. 02.08.2019; опубл. 25.02.2020, бюл. №4.
 • Пат. 141741 Україна, МПК F02C 7/26. Спосіб подачі палива в запальні пристрої газотурбінних двигунів / І.Ф. Кравченко, Ю.І. Торба, Д.В. Павленко, В.М. Гусев, А.С. Харченко, Д.В. Козел; ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" ім. академіка О.Г. Івченка". – № u201910148; заявл. 01.10.2019; опубл. 27.04.2020, бюл. № 8.
 • Пат. 132709 Україна, МПК B22F 3/02, B22F 5/04. Спосіб отримання поковок лопаток багатоштучною штамповкою / О.Ф. Тарасов, А.К. Коваленко, Д.В. Павленко; Донбаська державна машинобудівна академія. – № u201809113; заявл. 03.09.2018; опубл. 11.03.2019, бюл. № 5.
 • Пат. 133962 Україна, МПК F16J 15/447, F01D 11/02. Лабіринтне ущільнення газових турбін з покриттям / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, В.Л. Грешта; Запорізький національний технічний університет. – № u201811857; заявл. 30.11.2018; опубл. 25.04.2019, бюл. № 8.
 • Пат. 133800 Україна, МПК B21J 5/06. Спосіб інтенсивної пластичної деформації пруткових заготовок / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, Ю.С. Кресанов, В.В. Клочихін; Запорізький національний технічний університет. – № u201810855; заявл. 02.11.2018; опубл. 25.04.2019, бюл. № 8.
 • Пат. 131741 Україна, МПК B22F 3/00 B22F 3/02. Спосіб пресування металевих порошків / О.Ф. Тарасов, Д.В. Павленко, О.В. Алтухов. – № u201808514; заявл. 06.08.2018; опубл. 25.01.2019, бюл. № 2.
 • Пат. 126777 Україна, МПК B22F 3/00, B22F 3/02. Cпосіб пресування металевих порошків і порошкових сумішей / О.Ф. Тарасов, Д.В. Павленко, О.В. Алтухов, Е.П. Грибков. – № u201712786; заявл. 22.12.2017; опубл. 10.07.2018, бюл. № 13.
 • Пат. 124694 Україна, МПК C21D 7/02. Спосіб зміцнення отворів у деталях локальною обробкою тиском / О.Ф. Тарасов, О.Р. Абдулов, Е.П. Грибков, О.В. Алтухов, Д.В. Павленко; заявник та патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. – № u201707817; заявл. 25.07.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.
 • Пат. 125556 Україна, МПК В24В 39/00. Спосіб поверхневого зміцнення деталей / С.В. Лоскутов, Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, С.В. Сейдаметов, М.О. Щетініна; заявник та патентовласник Запорізький національний технічний університет. ‒ № u201712925; заявл. 26.12.2017; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9. – 5 с.
 • Пат. 113115 Україна, МПК G01N 3/08, G01N 3/24. Пристрій для дослідження властивостей некомпактних матеріалів / О.Ф. Тарасов, Д.В. Павленко, О.В. Алтухов; заявл. 11.07.2016; опубл.10.01.2017, Бюл. № 1.
 • Пат. 121911 Україна, МПК G01N 3/08, G01N 3/24. Пристрій з мультиплікатором для дослідження властивостей некомпактних матеріалів / О.Ф. Тарасов , Д.В. Павленко , О.В. Алтухов, О.Р. Абдулов; заявник та патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. ‒ № u201704901; заявл. 22.05.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
 • Пат. 107549 Україна, МПК C22C 1/04, B22F 3/00, C22F 1/16. Спосіб виготовлення напівфабрикатів з суміші порошків на основі титану методом інтенсивної пластичної деформації / Д.В. Павленко. О.В. Овчинников; заявл. 25.12.2015; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11.
 • Пат. 104922 Україна, МПК B21D 22/02. Штамп для пресування заготовок з протитиском / О.Ф. Тарасов, Я.Ю. Бейгельзимер. Д.В. Павленко, В.Ю. Коцюба; заявл. 25.08.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
 • Пат. 110125 Україна, МПК B21D 22/02, B21C 23/32, B21J 5/00. Спосіб багатоетапного пресування заготовок пластичним середовищем (фальш-заготовкою) / О.Ф. Тарасов, Я.Ю. Бейгельзимер, Д.В. Павленко; заявл. 30.03.2016; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18.
 • Пат. 110475 Україна, МПК С22F-1/18. Спосіб виготовлення заготовок лопаток компресору із залізонікелевих сплавів / Д.В. Павленко. Д.В, Ткач, В.Ю. Коцюба, Я.Ю. Бейгельзимер, О.Ф. Тарасов; заявл. 11.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

Кількість кредитів – 1,7; загальна кількість годин – 62.

 

Мета: ознайомити студентів з сучасними системами автоматизованого проектування виробів; ознайомити студентів з основними вимогами підтримки життєвого циклу виробу за допомогою інформаційних технологій та систем автоматизованого проектування.

 

Завдання: застосування інформаційних технологій та систем автоматизованого проектування у підтримці життєвого циклу виробу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • базові принципи CALS технологій;
 • базові технології управління даними про виріб, процеси, ресурси та середовище.

уміти:

 • застосовувати CALS технології для скорочення термінів на проектування та виготовлення виробу.

Викладач дисципліни Мельник Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1,7

Галузь знань: 13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

ВЧВ
Модуль – 1

Напрям підготовки:

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 62 9-й  
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,

самостійної роботи студента – 0

Освітній ступінь: магістр 14 год  
Практичні, семінарські
14 год  
Лабораторні
 
Самостійна робота
 
Індивідуальні завдання: 34 год
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 28/34.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Конструкторська технологічна підготовка виробництва та систем автоматизації. Система ADEM.

Тема 1. Конструкторська технологічна підготовка виробництва та систем автоматизації. Система ADEM.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Плоске та об’ємне моделювання в системі ADEM.

Тема 1. Плоске моделювання та оформлення конструкторської документації. Інтерфейс користувача ADEM CAD. Побудова примітивів. Редагування примітивів. Управління зображенням. Змінення положення та орієнтації геометричних примітивів. Оформлення КД. Видалення елементів креслення. Прив’язки та точні побудови.

Тема 2. Об'ємне моделювання. Змінення напрямку обзору. Побудова об'ємних тіл. Редагування об'ємних тіл.

Тема 3. Об'ємне моделювання. Робочі площини, системи координат.

 

Методичне забезпечення:

 1. Конспект лекцій до занять із дисципліни «CALS технології» для магістрів спеціальностей 8.05110203 «Технологія будування авіаційних двигунів», 8.05110202 «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» всіх форм навчання.
 2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «CALS технології» для студентів спеціальностей 134 «Авіаційна і ракетно-космічна техніка» всіх форм навчання / Укл.: О.О. Мельник, О.С. Голубнича. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 48 с.

2018

 • Овдиенко, Е.А. Применение вертолетов совместно с БПЛА для поражения наземных средств противника / Е.А. Овдиенко, Ю.И. Кривых // ХI Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского. – Запорожье, 2018. – C. 39-41.
 • Кривых, Ю.И. Композиционные материалы в современном авиастроении / Ю.И. Кривых, Е.А. Овдиенко // ХI Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского. – Запорожье, 2018. – C. 190-192.

2017

 • Овдиенко, Е.А. Аутентичность компонентов воздушных суден / Е.А. Овдиенко, Д.С. Старостин, Ю.И. Кривых // Х Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского. – Запорожье, 2017. – C. 85-87.
 • Овдиенко, Е.А. Вопросы дальнейшей эксплуатации вертолетов Ми-8Т / Е.А. Овдиенко, Д.С. Старостин, Ю.И. Кривых // Х Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского. – Запорожье, 2017. – C. 90-91.

Прізвище: Щетініна  

Ім'я: Мирослава

По батькові: Олегівна

 

Посада: старший лаборант кафедри ТАД

Участь у роботі рад і державних структур: 

Науковий ступінь: 

Вчене звання: 

Сторінки