Ви є тут

Головна

Кількість кредитів – 1,7; загальна кількість годин – 62.

 

Мета: ознайомити студентів з сучасними системами автоматизованого проектування виробів; ознайомити студентів з основними вимогами підтримки життєвого циклу виробу за допомогою інформаційних технологій та систем автоматизованого проектування.

 

Завдання: застосування інформаційних технологій та систем автоматизованого проектування у підтримці життєвого циклу виробу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • базові принципи CALS технологій;
  • базові технології управління даними про виріб, процеси, ресурси та середовище.

уміти:

  • застосовувати CALS технології для скорочення термінів на проектування та виготовлення виробу.

Викладач дисципліни Мельник Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1,7

Галузь знань: 13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

ВЧВ
Модуль – 1

Напрям підготовки:

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 62 9-й  
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,

самостійної роботи студента – 0

Освітній ступінь: магістр 14 год  
Практичні, семінарські
14 год  
Лабораторні
 
Самостійна робота
 
Індивідуальні завдання: 34 год
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 28/34.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Конструкторська технологічна підготовка виробництва та систем автоматизації. Система ADEM.

Тема 1. Конструкторська технологічна підготовка виробництва та систем автоматизації. Система ADEM.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Плоске та об’ємне моделювання в системі ADEM.

Тема 1. Плоске моделювання та оформлення конструкторської документації. Інтерфейс користувача ADEM CAD. Побудова примітивів. Редагування примітивів. Управління зображенням. Змінення положення та орієнтації геометричних примітивів. Оформлення КД. Видалення елементів креслення. Прив’язки та точні побудови.

Тема 2. Об'ємне моделювання. Змінення напрямку обзору. Побудова об'ємних тіл. Редагування об'ємних тіл.

Тема 3. Об'ємне моделювання. Робочі площини, системи координат.

 

Методичне забезпечення:

  1. Конспект лекцій до занять із дисципліни «CALS технології» для магістрів спеціальностей 8.05110203 «Технологія будування авіаційних двигунів», 8.05110202 «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» всіх форм навчання.
  2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «CALS технології» для студентів спеціальностей 134 «Авіаційна і ракетно-космічна техніка» всіх форм навчання / Укл.: О.О. Мельник, О.С. Голубнича. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 48 с.