Ви є тут

Головна » Факультети » Радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій

Наукові школи

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій (РТТ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. За останні роки на кафедрі сформувався науковий напрямок з прикладних досліджень  “Обробка сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах в умовах дії комбінованих завад”, який очолює д.т.н., проф., зав. кафедри РТТ  Д.М.Піза. З 1999 року на кафедрі існує аспірантура та докторантура за спеціальностями: 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, 05.13.06 – Інформаційні технології, 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт, 01.04.03 - Радіофізика. Аспіранти та докторанти під керівництвом проф. Д.М.Пізи розробляють нові принципи побудови систем завадозахисту і алгоритми обробки сигналів у радіолокаційних та телекомунікаційних системах на основі адаптивної фільтрації з використанням можливостей сучасних інформаційних технологій.

За останні роки на кафедрі успішно захищено одну докторську та вісім кандидатських дисертацій, в тому числі у 2008 році в Нідерландах аспірантом кафедри Шарпанських О.А. захищена дисертація за сумісним науковим керівництвом професорів Пізи та Треура).

Під керівництвом проф. Щекотихіна О.В. ведуться наукові дослідження з напряму передачі інформації в мережах оптичного зв’язку та розробки технічних засобів передачі інформації в оптичних мережах, зокрема оптичних атмосферних каналів зв’язку.

Напрями наукових досліджень

На кафедрі радіотехніки та телекомунікацій виконувались держбюджетні та госпрозрахункові науково-дослідні роботи за такими темами:

 1. держбюджетна тема ДБ 05813 «Розробка та дослідження алгоритмів просторово- (поляризаційно-) часової обробки сигналів в радіотехнічних системах в умовах дії комбінованих завад» (прикладна, електроніка і радіотехніка, № д/р 0103U000108, наказ МОНУ №633 від 05.11.02, тривалість 2003-2005 р.р., обсяг 222727 грн.) – науковий керівник проф. Д.М.Піза;
 2. госпрозрахункова тема №5813 «Проведення дослідницької роботи “Антена ВРЛ РЛК Днепр”» (01.10.03-15.06.04, організація фінансування – КП НВК «Іскра») – науковий керівник проф. Д.М.Піза;
 3. держбюджетна тема ДБ 03916 «Дослідження алгоритмів обробки сигналів в умовах інтенсивної радіопротидії з урахуванням не ідеальності каналів передачі і приймання» (наказ МОНУ №654 від 16.11.05, наказ ЗНТУ №266 від 05.12.05, тривалість 01.01.06-31.12.08, обсяг 90000 грн.) – науковий керівник проф. Д.М.Піза.

Відповідно до угоди між урядом України та урядом Арабської Республіки Єгипет з квітня 2007 року у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва започатковано спільний проект «Інформаційна технологія обробки просапних культур з використанням методів розпізнавання». Проект являє собою науково-дослідно-експериментальну роботу по виділенню, передачі та обробці інформації у волоконно-оптичних системах. Тривалість роботи 01.04.07 – 31.12.08 р., обсяг фінансування – 50 тис. доларів.

В ЗНТУ з 1999 року видається фаховий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління», який входить до переліку видань ВАК з технічних та фізико-математичних наук. Головним редактором журналу є зав. кафедри радіотехніки та телекомунікацій, д.т.н., проф. Д.М.Піза.

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій є співорганізатором міжнародних науково-технічних конференцій по оптичному зв’язку в 2003 і 2005 роках: «Сучасний стан та перспективи використання ВОЛЗ: Первинні мережі як транспортна основа телекомунікаційної інфраструктури України» (Запоріжжя, ЗНТУ) та Міжнародного наукового семінару по застосуванню сигнальних процесорів ADSP фірми Analog Devices для обробки сигналів в телекомунікаціях, радіолокації та в навчальному процесі в 2004 році, а також міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» в 2006, 2008 та 2010 р.р.

 • Логачева Л.М. Эквивалентный поверхностный импеданс Т-образного соединения прямоугольных волноводов / Л.М. Логачева, С.В. Куцак, В.П. Бондарев // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2014. Вып. 177, – С. 136-143.
 •  
 •  
 •  
 • Логачева Л.М. Приближенный расчет поглощающего фильтра гармоник / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.2014. Вып. 179. С. 00 – 00. (7 стр.)
 • Kutsak S.V. H-plane Tee Junction of Rectangular Waveguides: The Three-Dimensional Case / S.V. Kutsak, L.M. Logachova // Proceedings of the 15th International Conference on Mathematical Meth-ods in Electromagnetic Theory. MMET’2014. Dnipropetrovs’k, Ukraine. August 26-28, 2014. – PP. 176 – 179.
 • Костенко В.О. Электропитание охранной сигнализации от высоковольтной линии электропередач [Текст] / В.О. Костенко, И.Н. Сметанин, О.В. Щекотихин // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2014. – №1 – С.40–45.
 • Сметанин И.Н. Способ прогноза локальной перегрузки в фрагменте сотовой сети / И.Н. Сметанин В.О. Костенко // VII Міжнародна науково–практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2014. – C.100–101.
 • Шийка А.А., Сметанин И.Н. Возможность использования нейронных сетей для прогнозирования мобильности в MANET–сетях / А.А. Шийка, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 289–290.
 • Копильов А.М. Моделирование самоподобных процессов при решении задач параметрического синтеза [текст] / А.М. Копильов, Д.В. Агеев // 24-я Международная крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 2014г.: CRIMIKO, 2014. – С.00
 • Шама Е.А. Минимизация количества информативных признаков при построении классификатора растительных объектов / Е.А. Шама // XVIII международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-ом веке». Международная конференция «Современные проблемы радиотехники», Материалы форума 14-16 апреля 2014 г.: — Харьков, 2014. – С. 185-186.
 • Шама Е.А Уменьшение размерности признакового пространства растительных объектов с помощью факторного анализа / Е.А Шама // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С. 101-104.
 • Пиза Д.М. Аналитическая оценка влияния переменной базы на коефициент подавления активной помехи при время-пространственной обработке сигналов в РЛС / Д.М. Пиза, И.С. Пресняк, Е.А Звягинцев // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С. 58-60
 • Пиза Д.М., Сиренко А.С., Звягинцев Е.А. Метод адаптации автокомпенсатора при воздействии комбинированных помех, «Радиоэлектроника, информатика, управление». – 2013. – №2 – С.28-31.
 • Дубровин В.И., Морщавка С.В., Пиза Д.М., Субботин С.А. Распознавание растений по результатам дистанционного зондирования на основе многослойных нейронных сетей,«Математические машины», вып.2,3, 2000, с.113-120.
 • Бєліков С.Б., Піза Д.М., Морщавка С.Б. Технічні університети як осередки вирішення екологічних проблем сучасного суспільства, Труди міжнародної конференції «Роль університетів у Майбутньому Інформаційному Суспільстві – 2000» у рамках міжнародного конгресу технічних університетів «Конгрес-2000», Київ, НТУ «КПI», 25-29 вересня, 2000 р. на CD-ROM.
 • Пиза Д.М., Морщавка С.В., Скоробогатов Ю.В. Выбор эффективного метода распознавания растений по коэффициентам спектральной яркости, «Радиоэлектроника, информатика, управление» №1, Запорожье: ЗГТУ. 1999 г., с. 85-88.
 • Пиза Д.М., Морщавка С.В. Выбор спектральных интервалов для распознавания видов растений по характеристикам отражения оптического диапазона, научно-технический сборник «Радиотехника», вып. 109. Харьков: ХГТУРЕ, 1999, с. 125-130.
 • Морщавка С.В., Пиза Д.М. Повышение вероятности распознавания растительных объектов за счет увеличения разрешающей способности лидаров, сборник трудов «Кибернетика и вычислительная техника», вып. 117, К: 1999 г., с. 14-17.
 • Piza D.M. Realization of a Polarimeter Based on an Adaptive Filter, Telecommunications and Radio Engineering, 52(1), 1998. pp 73-78.
 • Piza D.M. Fast-Acting Polarimeters With Correlation Feedback, Telecommunications and Radio Engineering, 52(2), 1998. pp 73-76
 • Пиза Д.М. Эффективность адаптивных поляризационных фильтров при произвольных параметрах помех // Проблемы управления и информатики, 1998, вып. 3. с. 110-114.
 • Пиза Д.М. Синтез быстродействующего поляриметра на базе адаптивного фильтра // Проблемы управления и информатики. 1998, вып. 1. с. 115-119.
 • Щекотихін О. В. Компоненти та пристрої волоконно-оптичних ліній зв’язку [текст] [Навчальний посібник з грифом МОНУ] /О.В. Щекотихін, Д. М.Піза , Т. І. Бугрова . – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 309с.
 • Бугрова, Т.И. Сравнение характеристик направленности фрактальных антенн/ Т.И.Бугрова, А.Л.Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.192-194.
 • Бугрова, Т.И. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны / Т.И.Бугрова, Г.В.Мороз // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.195-197.
 • Романенко С.Н. Эффекты резонансного рассеяния волн слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // 23-я международная крымская науч.-техн. конф CRIMICO’1013 «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 8-13 сентября 2013 г.: — Севастополь, 2013. – С. 752-753.
 • Логачева Л.М. Метод эквивалентных граничных условий неоднородностей в прямоугольном волноводе для анализа каскадных / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // НПК«Тиждень науки». - Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, В 5 Т. Т. 1 С. 135-136.
 • Кравченко А.А., Розробка варіантів організаційно-технічних заходів з впровадження технології IP-over-DWDM на основі транспортної мережі IP / MPLS // Звонарьова М. А., Ісаєва І.С Місецька Г. І. Сидоренко В. О. Мороз Г.В. // наукова конференция «МТС - 3G». Київ, 2013 р.
 • Мороз Г.В. Антенна для улучшения качества мобильних банковских POS-терминалов /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. / «Завтра.UA» - 2013 р.
 • Мороз Г.В. Антенна для улучшения качества мобильних банковских POS-терминалов /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. //НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ- 2013 р.
 • Пат. Україна №81170 МПК12 H04W 48/00, H04W 72/00 Спосіб підвищення точності прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку [Текст] / І.М. Сметанін, Р.І. Сметанін, Д.М. Піза, В.О. Костенко; заявник Запорізький національний технічний університет. – № u201214522; подан. 18.12.12; опубл. 25.06.2013; Бюл. №12.
 • Smetanin I.N., Lozhkovsky A.G., Piza D.M., Verbanov O.V. Investigation Into The Parameters of the Traffic of the GSM Network Section Under the Effect of Local Overflows // Telecommunications and Radio Engineering. 2013. Vol. 72. No. 10. pp. 893–905.
 • Сметанин И.Н. Анализ моделей перемещений абонентов в сотовой сети мобильной святи / И.Н. Сметанин, К.А. Павская // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2013 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 137–138.
 • Галимина И.А. Метод снижения сигнальной загрузки на сотовую сеть мобильной святи / И.А. Галимина, И.Н. Сметанин, М.П. Чернобородов // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 15–19 квітня 2013 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 130–131.
 • Чорнобородова Н.П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 [Текст] / Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов, А.С. Сіренко, Т.І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.
 • Бугрова, Т.И. Оптимизация параметров антенн для систем беспроводного доступа в среде проектирования HFSS/ Т.И. Бугрова, А.Л. Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 334-336.
 • Бугрова, Т.И. Моделирование полей излучения мобильных телефонов с помощью современных средств автоматизированного анализа/ Т.И.Бугрова, И.А.Оболенцев // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.336-338.
 • Романенко С.Н. Моделирование взаимодействия плоской электромагнитной волны со слоем метаматериала / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 38-40
 • Романенко С.Н. Численное моделирование частотно избирательных структур / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, Р.Д. Пулов // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии: Сборник трудов 22-й международной крымской конференции КРЫМИКО ’2012. – Севастополь, 10-14 сентября 2012. – С. 539-540.
 • Костенко В.О., Завьялов С.Н. Совместное строительство и эксплуатация когнитивных телекоммуникационных сетей разными операторами связи. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних техно-логій. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції .м. Запоріжжя, 19-21 вересня 2012 р., с.138-140.о В.О., Сметанін І.М., Піза Д.М. Спосіб прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку. Патент на корисну модель № 68743 від 10 квітня 2012 р.
 • Логачова Л.М. Дифракція хвилі Н10 на стику регулярного і нерегулярного хвилеводів з діелектричною пластиною скінченної довжини / Л.М. Логачова, С.В. Куцак , В.П. Бондрєв, Н.Ю. Копильова // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - №2. - С.
 • Куцак С.В. Поверхневий імпеданс періодичного ряду прямокутних отворів на вузькій стінці хвилеводу / С.В. Куцак, Л.М. Логачева, В.П. Бондарев // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 С. 51-52
 • Мороз Г.В. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны /Мороз Г.В. Бугрова Т.И. //НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ- 2012 р.3–905.
 • Пат. Україна № 68743 МПК H04W 48/00 H04W 72/00 Спосіб прогнозу локального перевантаження в стільниковій мережі рухомого зв’язку [Текст] / І.М. Сметанін, В.О. Костенко, Д.М. Піза, заявник Запорізький національний технічний університет. – № u201111220; подан. 21.09.11; опубл. 10.04.2012; Бюл.№7.
 • Галимина И.А. Анализ методов снижения сигнальной нагрузки в сотовой сети мобильной святи /И.А. Галимина, И.Н. Сметанин // VI Міжнародна науково–практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 19–21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2012. – C.98–101.
 • Галимина И.А. Оптимизация сигнальной нагрузки в сотовой сети мобильной связи / И.А. Галимина, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 260–262.
 • Щекотихин О.В. Помехоустойчивый способ передачи информации в системах оптической связи/ О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 259–260.
 • Костенко В.О. Система мониторинга целостности опор ЛЭП Запорожской АЭС / В.О. Костенко, И.Н. Сметанин // НПК «Тиждень науки». – Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 250–252.
 • Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Т. І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.
 • Залута, В.В. Проблеми визначення координат об’єктів за допомогою GPS/ В.В.Залута, Т.І.Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 11 квітня 2011р.-Запоріжжя: ЗНТУ: 2011.- В 4-x т.т. -Т. 1.- С. 337-338.
 • Сметанин И.Н. Исследование параметров трафика участка сети GSM при воздействии локальных перегрузок [Текст]/ И.Н. Сметанин, А.Г. Ложковский, Д.М. Пиза, О.В. Вербанов // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2011. – №2 – С.23–30.
 • Пат. Україна № 62006 МПК6 H04B 10/12 Спосіб передачі інформації в системах оптичного зв’язку [Текст] / О.В. Щекотихін, І.М. Сметанін, Л.М. Карпуков, В.І. Корнійчук, заявник Запорізький національний технічний університет. – № u2011000097; подан. 04.01.11; опубл. 10.08.2011; Бюл.№15.
 • Сметанин И.Н. Анализ телефонного трафика участка сети GSM, подвергаемого воздействиям локальных перегрузок/ И.Н. Сметанін //Перша міжнародна науково–практична конференція молодих вчених “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” м.Одеса, 6–7 жовтня 2011 р.– Ч.2. – Одеса: ОНАЗ, 2011. C.12–16.
 • Левченко М.В. Особенности реализации хэндовера в сетях мобильной связи / М.В. Левченко И.Н. Сметанин, В.О. Костенко // НПК «Тиждень науки–2011». – Запоріжжя, ЗНТУ, 11–15 квітня 2011 р. Т.1 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. –331–333 с.
 • Чорнобородова Н. П. Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малокрапкових ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. - № 4. – С. 91-95.
 • Чорнобородова Н. П. Синтез оптимальних вагових функцій для ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2011. – Вип. 2. – С. 64-67.
 • Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Бугрова Т. І. // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 2. – С. 178-182.
 • Піза Д.М. Порівняльний аналіз методів формування смуги режекції систем селекції рухомиї цілей (СРЦ) в РЛС з вобуляцією частоти повторення імпульсів / Д.М. Піза, А.С. Сиренко // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (22–24 вересня 2010р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- С.72-73.
 • Бугрова, Т.І. Дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль/ Т.І. Бугрова// V Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”.- 22-24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.-C.30-31.
 • Снігир, Д.О. Дослідження радіолінз з вимушеним заломленням/ Д.О. Снігир, Т.І. Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 325-327.
 • Бугрова, Т.І. Автоматизація експериментальних досліджень НВЧ-пристроїв/ Т.І. Бугрова// НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 327-329.
 • Гулин,С.П. Концепция управляемого динамического насыщения при моделировании многочастотных установившихся режимов микроэлектронных компонентов, структур и устройств [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин, В.П.Дмитренко, Д.М.Пиза // Радіоелектроніка.Інформатика.Управління.–Запоріжжя:ЗНТУ,2010.-№2.-с.77-82.
 • Костенко В.О., Журавлев В.Н.,Завьялов С.Н. Синергетический анализ процесса передачи энергии речевого сигнала. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції .м. Запоріжжя, 22-24 вересня 2010 р., с99-100.
 • Патент 88065 Україна. МПК G01R 27/28 (2009.01). Пристрій для визначення N-вимірних характеристик нелінійних систем [Текст] / Гулін С.П., Гулін О.С., Дмитренко В.П., Піза Д.М.; заявник та патентовласник – ЗНТУ; а200911843; заяв.26.10.2007; опубл. 10.09.2009, Бюл.№17.-10с.
 • Дмитренко, В.П. Пристр ої НВЧ. Основи теорії [Текст]: Наукова монографія/ В.П.Дмитренко, Т.І.Бугрова, Л.М.Логачева; ЗНТУ.-Запоріжжя: ЗНТУ.-2009.-280с.
 • Патент 45771 Україна. МПК (2009) Н04В 10/12 Н04К 1/00 Спосіб передачі інформації в системах оптичного зв’язку [Текст]/ Щекотихін О.В., Сметанін І.М., Карпуков Л.М.; Заявник та патентовласник Запорізький національний технічний університет; № u200905916; заяв.09.06.2009; опубл.25.11.2009, Бюл.№22, 2009р.
 • Патент 48705 Україна. МПК (2009) G01S 7/36 H04B 15/00. Спосіб компенсації активної складової комбінованої завади [Текст] / Кононович В.Я., Кукольницький А.П., Залевський О.П., Каспирович О.Г., Мейстер Ю.Л., Денека А.А.; Заявник та патентовласник КП «НВК«Іскра» №u200911296; заяв.06.11.2009; опубл.25.03.2010, Бюл.№6, 2010.
 • Логачева, Л.М. Дифракция волны Н10 в прямоугольном волноводе на скачке импедансных узких стенок [Текст] / Л.М.Логачева, С.В.Куцак, В.П.Бондарев // РИУ, 2010.-№1, с.10-15.
 • Самойлик, С.С. Энергетические характеристики проходного резонатора на прямоугольных волноводах с частичным диэлектрическим заполнением [Текст] / С.С. Самойлик, В.П.Бондарев // РИУ, 2-1-.-№1, с.15-20.
 • Бугрова, Т.И. Квазиоптические интегральные диаграммообразующие схемы многолучевых антенн диапазона миллиметровых волн [Текст] / Т.И.Бугрова // Дисс.на соиск. уч. ст. канд. техн. наук (спец.05.12.07 – Микроволновые устройства и антенны). – Запорожье: ЗНТУ. 2009. – Рукопис.- 167с.
 • Чернобородов, М.П. Метод компенсации импульсных помех для когерентно-импульсных РЛС [Текст] / М.П.Чернобородов // Дисс.на соиск. уч. ст. канд. техн. наук (спец.05.12.17 – Радиотехнические и телевизионные системы).- Запорожье, ул.Победы, 63, полиграфический центр, 2009.- Рукопис. 140с.
 • Бугрова, Т.І. Квазіоптичні інтегральні діаграмоутворюючі схеми багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль [Текст] / Т.І.Бугрова// Автореф.дис. на здобуття наук.ступ канд.техн.наук (спец.05.12.07 – Мікрохвильові пристрої та антени).- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.-100пр.- 19с.
 • Чорнобородов, М.П. Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС [Текст] / М.П.Чорнобородов // Автореф.дис. на здобуття наук.ступ канд.техн.наук (спец.05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи) – Запоріжжя: вул.Перемоги, 63, поліграфічний центр, 2009.- 100пр.- 18с.
 • Патент 47356 Україна. МПК G01N 27/28. Пристрій для визначення параметрів N-вимірних функцій високочастотних вузькосмугових нелінійних систем [Текст] / Гулін С.П., Гулін О.С., Дмитренко В.П., Піза Д.М.; заявник та патентовласник – ЗНТУ; № u200908840; завл.25.08.2009; опубл.25.01.2010, Бюл.№2.
 • Гулин, С.П. Характеризация реактивных нелинейных схемных элементов радиотехнических и телекоммуникационных систем на основе концепции управляемого динамического насыщения [Текст] / С.П.Гулин // Радиотехника ХНУРЕ.- 2010, №161.- с.373-377.
 • Гулин, С.П. Характеризация резистивных нелинейных схемных элементов радиотехнических и телекоммуникационных систем на основе концепции управляемого динамического насыщения [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // РИУ.- 2010, №1.- с.21-27.
 • Гулин, С.П. Расчет спектра отклика нелинейности, представленной логарифмической функцией динамического насыщения, на многочастотное воздействие [Текст] / С.П.Гулин // Радиотехника ХНУРЕ.- 2090, №159.- с.273-277.
 • Gulin, S.P. Generalised Model of Radio Engeneering Link on Basic Principle of the Guided Run – Time Sutiation [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку (УНДІЗ).- Київ, 2009, №4 (12).- с.52-58.
 • Журавлев, В.Н. Методическая и информационная адекватность гармонических методов анализа и идентификации речевых сигналов [Текст] / В.Н.Журавлев, В.С.Кабак // Материалы конференции«Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта» (10-15 октября 2009г., г.Евпатория).- Евпатория: ЦНТИ: 2009, т.2, ч.1.- с.52-54.
 • Козіна, Г.Л. Протокол колективного цифрового підпису різних документів [Текст] / Г.Л.Козіна, М.А.Молдов’ян, Д.М.Піза // Праці міжнародного симпозіуму«Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХЛ) (15 … 18 листопада 2009р., Крим, с.м.т.Кацивелі).- Київ: ЦНТІ, 2009, т.1.- с.336-339.
 • Чорнобородова, Н.П. Метод підвищення ефективності процедури виявлення корисних сигналів [Текст] /Н.П.Чорнобородова, М.П.Чорнобородов // П’ята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил: наук.-техн.конф. (15-16 квітня 2009 р. ХУПС, м.Харків): матеріали конф.-Харків: ХПУ, 2009. с.158.
 • Чорнобородова, Н.П. Позбування відбиттів від земної поверхні, що заважають, в алгоритмах метеообробки [Текст] /Н.П.Чорнобородова, М.П.Чорнобородов // П’ята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил: наук.-техн.конф. (15-16 квітня 2009 р. ХУПС, м.Харків): матеріали конф.-Харків: ХПУ, 2009. с.157.
 • Лізунов, С.І. Деякі аспекти протидії комп’ютерним злочинам ОВС [Текст] / С.І.Лізунов, Л.М.Карпуков // Матеріали науково-практичної конференції«Інформаційна безпека»(26-27 березня 2009р., ДУІКТ, м.Київ): матеріали конф.- Київ: ДУІКТ, 2009.- с.72-76.
 • Піза, Д.М. Інформаційна технологія обробки просапних культур. Радіометричні аспекти [Текст] / Д.М.Піза, С.В.Морщавка, Є.Л.Бєлоусов // РІУ.- 2009.- №2.- с.45-52.
 • Піза, Д.М. Вплив нелінійних спотворень на ефективність роботи адаптивних просторових та поляризаційних фільтрів [Текст] / Д.М.Піза, О.П.Залевський, Б.М.Бондарев // РІУ.- 2009.- №1.- с.30-35.
 • Карпуков, Л.М. Метод защиты информации в ВОЛС [Текст] / Л.М.Карпуков, О.В.Щекотихин, И.Н.Сметанин // Фотон-экспресс.- 2009.- №4.- с.48-50.
 • Гулин, С.П. Экспериментальное исследование характеристик двухтранзисторного эквивалента R-негатрона N-типа для систем передачи информации с хаотической несущей [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // Тез.докладов V Международной НТК«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології СОМІNFO-2009» (5-9 октября 2009г., Ливадия, Крым): тез.докл.- Киев: ДУИКТ, 2009.- с.69-70.
 • Гулин, С.П. Обобщенная модель радиотехнического звена на основе принципа управляемого динамического насыщения [Текст] / С.П.Гулин, А.С.Гулин // Тез.докладов V Международной НТК«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології СОМІNFO-2009» (5-9 октября 2009г., Ливадия, Крым): тез.докл.- Киев: ДУИКТ, 2009.- с.68.
 • Бугрова, Т.І. Експериментальні дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль [текст] /Т.І.Бугрова// Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с. 226.
 • Самойлик, С.С. Энергетические характеристики проходного резонатора, возбуждаемого волной Н101 [текст] / С.С.Самойлик, В.П.Бондарев // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.227.
 • Гулин, А.С. Определение амплитудной характеристики функционального модуля по его статической характеристике на основе концепции и функции динмического насыщения [текст] / А.С.Гулин, С.П.Гулин // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.228.
 • Гулин, А.С. Определение спектра отклика функционального модуля СВЧ по его амплитудной характеристике на основе концепции и функции динамического насыщения [текст] / А.С.Гулин, С.П.Гулин // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.228.
 • Голуб, Т.В. Дослідження шляхів підвищення завадостійкості ВОСПІ [текст] / Т.В.Голуб, О.В.Щекотихін // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.230.
 • Хссайни, А. Повышение помехоустойчивости абонентского терминала системы с технологией Wi-Fi [текст] / А.Хссайни, В.П.Дмитренко // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.232.
 • Энергетические соотношения стыка прямоугольных волноводов под прямым углом [текст] / С.В.Куцак, В.П.Бондарев // Тиждень науки: тези доповідей наук. техн. конф. (13...17 квітня 2009 р., ЗНТУ, м.Запоріжжя) / Відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – с.233.
 • Піза Д.М. Дослідження характеристик рослин за допомогою спектрометра RED TIDE USB 650 / Д.М. Піза, Є.Л. Бєлоусов, С.В. Морщавка // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.93-94.
 • Піза Д.М. Пристрій для визначення параметрів N - вимірних характеристик нелінійних систем / Д.М. Піза, С.П. Гулін, О.С. Гулін, В.П. Дмитренко // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.53 – 55.
 • Піза Д.М. Вплив нелінійних ефектів на ефективність роботи адаптивних просторових та поляризаційних фільтрів / Д.М. Піза, О.П. Залевський, Б.М. Бондарев // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.51 – 53.
 • Piza D.M., Morshchavka S.V. "Information Technology of Tilled Crops Cultivation with Usage of Methods of Plant Recognition": report on scientific research: 68-35/ International project of the Ukrainian-Egyptian cooperation in the science and technology. – Zaporizhzhya, 2008, - 124p., - №0107U007106.
 • Чорнобородов М. П. Підвищення тактико-технічних характеристик РЛС 79К6 (80К6) "Пелікан" [Текст] / М. П. Чорнобородов // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2008. – Вип. 1. – С. 64-67.
 • Чорнобородова Н. П. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є [Текст] / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2008. - № 2. – С. 159-162.
 • Костенко В.О., Кравчина В.В., Гомольський Д.М. Спосіб виготовлення інтегральних мікросхем з комбінованою ізоляцією комплементарних транзисторів. Деклараційний патент на винахід № 27068 від 10 жовтня 2007 р
 • Пиза Д. М. Усовершенствование метеоканала аэродромного радиолокационного комплекса "Днепр-А" [Текст] / Д. М. Пиза, Н. П. Чернобородова, М. П. Чернобородов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2007. - № 2. - С. 16-20.
 • Чернобородов М. П. Оценка эффективности цифровой системы компенсации импульсных помех // Збірник наукових праць СВМІ ім. П. С. Нахімова "Підвищення бойової ефективності, обгрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніка ВМС України, Севастопіль: СВМІ. – 2004. – № 1 (4). – С. 103-106.
 • Чернобородова Н. П., Чернобородов М. П. Цифровая система компенсации несинхронных импульсных помех // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, Запоріжжя: ЗНТУ. – 2004. – № 2. – С. 49-54.
 • Бугрова Т.И. Дифракция основной волны диэлектрической пластины на ленточной решетке [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Физика. Радиоэлектроника: Сб. научн. трудов ДНУ. – Днепропетровск: ДНУ, 2003. - Вып. 10. - С. 163 - 167.
 • Бугрова Т.И. Взаимодействие поверхностной Н1-волны диэлектрической пластины с решеткой диэлектрических щелевых волноводов [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч. - техн. сб.- 2003. - Вып. 135.- С. 48 – 52.
 • Chasovsky V. A. Digital System of Asynchronous Pulse Noise Cancellation / V. A. Chasovsky, M. P. Chernoborodov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. - Vol. 59. - No 1&2. – P. 151-159.
 • Бугрова Т.И. Метод расчета импеданса интегральной структуры из металлических полосок для высших типов волн [Текст] / Т.И. Бугрова, В.М. Морозов, В.С. Кабак, Е.И. Бугров // Радіоелектроніка, інформатика, управління . - 2002. - №2. - С. 13-16.
 • Neural Network Method in Plant Spectral Recognition / V.Dubrovin, S.Subbotin, S.Morshchavka, and D.Piza // From Laboratory Spectroscopy to Remotely Sensed spectra of Terrestrial Ecosystem / Edited by Ranjan S.Muttiah.- Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2002.- P.147-160.
 • V. Dubrovin, S. Subbotin, S. Morshchavka, D. Piza. The plant recognition on remote sensing result by the feed-forward neural networks // Smart Engineering Systems Design.- 2001. - v.3. - P.251-256.
 • Піза Д.М., Морщавка С.В. Алгоритм класифікації рослинних об’єктів з можливістю швидкої адаптації // Праці V Всеукраїнської міжнародної конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2000.- К: УАОІРО.- 2000.- С.279 -282.
 • V. Dubrovin, S. Subbotin, S. Morshchavka, D. Piza. The plant recognition on remote sensing result by the feed-forward neural networks., Smart Engineering Systems Design: Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Programming, Data Mining, and Complex Systems, ANNIE 2000:the 10-th Anniversary edition / ed. C. H. Dagli et al.- vol.10.- Missouri-Rolla:ASME Press.- 2000.- P. 697-701.
 • Піза Д.М., Морщавка С.В. Алгоритм класифікації рослинних об’єктів з можливістю швидкої адаптації // Праці V Всеукраїнської міжнародної конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2000.- К: УАОІРО.- 2000.- С.279 -282. /li>
 • Бугрова Т.И. Возбуждение решеток диэлектрических щелевых волноводов плоской поверхностной Н1 – волной диэлектрической пластины [Текст] / Т.И. Бугрова // Радіоелектроніка, інформатика, управління .- 1999.- № 2.-С.4- 8.
 • Бугрова Т.И. Моделирование диаграммообразующей схемы многолучевой антенны квазиоптического типа [Текст] / Т.И. Бугрова // Радіоелектроніка, інформатика, управління . - 1999. - № 1. – С. 5 - 8. /li>
 • Пиза Д.М., Морщавка С.В. Выбор спектральных интервалов для распознавания видов растений по характеристикам отражения оптического диапазона // Радіотехніка.- 1999.- Вип. 109.- С.125-130.
 • Пиза Д.М., Морщавка С.В., Скоробогатов Ю.В. Выбор эффективного метода распознавания растений по коэффициентам спектральной яр кости // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 1999. - №1. - С.85-88.
 • Піза Д.М., Морщавка С.В. Повышение вероятности распоз¬навания растительных объектов за счет увеличения разрешающей способности лидаров // Кибернетика и вычислительная техника. - 1999. -Вип. 117.- С. 14 – 17.
 • Piza D.M., Morshchavka S.V., Selection of Spectral Bands for Recognizing Plant Species by Reflection Characteristics in the Optical Region //Telecommunication and Radio engineering.-1998.-Vol 52.Issue 10 - p.83-86.
 • Bankov S.E. Planar Lens for Millimeter Waves Integrated Antennas / S.E. Bankov, T.I. Bugrova, I.V. Levchenko // 24-th European Microwave Conf. Proc., 1994, Nice, France. - P. 76 - 80.
 • Банков С.Е. Диаграммообразующая схема многолучевой антенны КВЧ диапазона [Текст] / С.Е. Банков, Т.И. Бугрова // Радиотехника. - Москва. - 1994. – Т. 199. - № 4 - 5. - С. 105 - 108.
 • Bankov S. E. Analysis of Millimeter-Wave Integrated Beam-Forming Network for Quasioptical Multibeam Antennas [Текст] / S.E. Bankov, T.I. Bugrova // Microwave and Opt. Techn. Lett. - 1993. - Vol. 6 .- № 13. - P. 782 -786.
 • Банков С.Е. Собственные волны планарной металло - диэлектрической решетки [Текст] / С.Е. Банков, Т.И. Бугрова // Радиотехника и электроника. - 1993. – Т. 38. - №1. - С. 73 - 80.
 1. Бугрова Т.І. Класифікація метаматеріалів за їх властивостями / Т.І. Бугрова// Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 8-10. -ISBN 978-617-529-223-5.
 2. Поляков М.А. Перспективы изучения когнитивной науки в процессе подготовки магистров и PhD студентов// Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.10.- ISBN 978-617-529-223-5.
 3. Соколов Є.П., Лозовенко О.А. Реалізація ідеї поетапного формування розумовий дій в університетському лабораторному практикумі з фізики // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського на­ціо­наль­ного уні­вер­си­тету імені Іва­на Огієн­ка. Серія пе­дагогічна / [редкол.: П.С.Атаман­чук (го­лова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’я­нець-По­дільсь­кий на­ціо­нальний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2018 – Випуск 24. – С. 80-84.
 4. Соколов Є.П., Лозовенко О.А. Логічний аналіз уявлень про поняття «Результат лабораторної роботи» // Збірник наукових праць «Педагогічні науки».– Херсон: Херсонський державний університет, 2019. ‑ Випуск 86. – С. 352-359.
 5. Tabunshchyk G., Parkhomenko A., Morshchavka S., Luengo D. Engineering education for HealthCare purposes: A Ukrainian perspective // In proceeding of Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), 2018 XIV-th International Conference on IEEE: 2018. - pp.245-249, DOI: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365743 (Scopus ID 6504095603).
 6. Poliakov M., Morshchavka S., Lozovenko O. Developing Students’ Skill to Identify Properties of Cognitive Control Systems, iJEP – ISSN: 2192-4880, Vol. 8, No. 4, 2018, pp.4-16 https://doi.org/10.3991/ijep.v8i4.8137 (Scopus).   
 7. Poliakov, M. The set-theoretic models of functional structures of hybrid control system automata [Теxt] / M. Poliakov, I.Andrias //System technologies.-№ 3(116). - Dnipro, 2018.-P.146-152. (Scopus).
 8. Piza, D.M. Estimation of losses in jammers compensation at the classification-training sample formation by the frequency method [Text]/ D. M.  Piza, S. N. Romanenko, G.V.Moroz, D. S. Semenov // 2018 Int. Conf. Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), Odesa, ONAZ, Ukraine, 10-14 Sept. 2018.-  IEEE  Publisher:  IEEE Xplore Digital Library. (Scopus)
 9. M. Poliakov. Implementing Automaton Behavior with Fuzzy Controllers”. David Luengo, Sergey Subbotin, Peter Arras, Yevgeniy Bodyanskiy, Karsten Henke, Ivan Izonin, Vitaly G. Levashenko, Volodymyr Lytvynenko, Anzhelika Parkhomenko, Andreas Pester, Natalya Shakhovska, Alexei Sharpanskykh, Galyna Tabunshchyk, Carsten Wolff, Heinz-Dietrich Wuttke, Elena Zaitseva// Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2353, CEUR-WS.org 2019 p.183-192. (Scopus)
 10. Piza, D. M., Semenov, D. S., Morshchavka S.V. Efficiency Estimation of Discrete Algorithms for Adaptation of Weight Coefficients in Space-Time Processing of Radar Signals. Radioelectronics and Communications Systems. - 2019. - V. 62. - №1. - pp. 6-11. DOI: 10.3103/ S0735272719010023. (Scopus)
 11. Поляков М. А. Конечные автоматы с небинарными элементами множеств / М.А.Поляков, И.А. Андриас //Системні технології: Регіональний міжвузівський збірник наукових праць, №2(121).-Дніпро, 2019.-C.85-94.
 12. Пиза Д.М. Оценка эффективности дискретных алгоритмов адаптации весовых коэффициентов при пространственно-временной обработке радиолокационных сигналов [Текст] /Д.М.Пиза, Д.С.Семенов, С.В.Морщавка // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.-2019. №1-С. 26-32.(Scopus)
 13. Пиза, Д.М. Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра [Текст] / Д.М.Пиза, C.Н.Романенко, Д.С.Семенов // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2018. – №3 –С. 34-40.(Google Scolar)
 14. Поляков, М. А. Когнитивное управление на основе динамического комплекса целей: структуры и модели [Текст] / М. А. Поляков // Електротехнічні та комп’ютерні системи.- Одеса: ОНАЗ, 2018. -№ 28 (104).- С.127-133. (Google Scolar)
 15. Логачова, Л.М. Поширення земних радіохвиль та мобільний зв’язок [текст] / Л. М. Логачова, Т. І. Бугрова / Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 236 с. ISBN 978-617-529-208-2.
 16. Патент на корисну модель Україна № 117772 МПК (2006) H04W 8/00, H04W 28/02 (2009.01), H04W 64/00 H04W 72/06 (2009.01). Спосіб прогнозу локального перевантаження фрагмента стільникової мережі мобільного зв'язку [Текст] / І.М. Сметанін / Заявник та патентовласник  - Запорізький національний технічний університет. – Бюл. № 18/2018. Опубл. 25.09.2018. (Google Scolar).
 17. Поляков М. А., Поляков А. М. Эксперимент для удаленной лаборатории: генератор потока вызовов и диспетчирование двух лифтов//Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій  та  інформаційних  технологій: Тези  доповідей IХ Міжнародної  науково - практичної  конференції (03 – 05 жовтня
  2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М.Піза,
  С.В.Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 18. Ветров С.О., Поляков М.А. Эксперимент диспетчерского управления моделью лифта для удаленной лаборатории GOLDI // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій  та  інформаційних  технологій: Тези  доповідей
  IХ Міжнародної  науково-практичної  конференції (03 – 05 жовтня
  2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М.Піза,
  С.В.Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 19. Поляков М.А., Андриас И.А. Конечные Автоматы с небинарными элементами множеств// Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ’2019): тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 26 – 28 березня 2019 р.).- Дніпро: НМетАУ, 2019. – C.71.
 20. Bugrova, Т.I. Spectral properties of 3d fractal hybrid antennas based on metamaterials for antenna arrays / Т.I.Bugrova, D.A.Polyarush, O.M.Misiuk // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.20-22. (Google Scolar)
 21. Logacheva, L.M. The structure of the filter for suppressing the frequency harmonics of high-power microwave transmitters/ L.M. Logacheva, O. E. Chudesnova// Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.22-24. (Google Scolar)
 22. Корнійчук, В.І. Методика вимірювання параметрів оптичних розгалужувачів / В.І. Корнійчук, О.В.Щекотихін // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.40-42. (Google Scolar)
 23. Костенко, В.О. Организация библиотеки аттракторов для моделирования потока абонентов мобильной связи на реальных маршрутах/ В.О. Костенко, И.Н. Сметанин // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.42-44. (Google Scolar)
 24. Мороз, Г.В. Метод боротьби із завадами в технології бездротового інтернету Li-Fi / Г.В. Мороз, М.І. Бондарєв // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.53-55. (Google Scolar)
 25. Самойлик, С.С. Аналіз методів вирішення внутрішньої граничної задачі електродинаміки для резонаторних структур з частковим діелектричним заповненням / С.С. Самойлик,  Д.М. Піза // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.65-66. (Google Scolar)
 26. Поляков, А.М. Эксперимент для удаленной лаборатории: генератор потока вызовов и диспетчирование двух лифтов/ А.М. Поляков, М.А. Поляков // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.143-145. (Google Scolar)
 27. Карпуков, Л.М. Анализ возбуждения мод на радиальных смещениях сочленяемых оптоволокон / Л.М. Карпуков,  О.В. Щекотихин, Д.К. Савченко // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.212-214. (Google Scolar)
 28. Карпуков Л.М., Способ шифрования методом маскировки линейного кода/ О.В.Щекотихин, Д.К.Савченко, Т.В.Литовка // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.215-216. (Google Scolar)
 29. Поляков, М.А. Когнитивное управление жизненным циклом изоляции обмоток маслонаполненного силового трансформатора [Текст] / М. А. Поляков, И. А. Андріяс, С. П. Конограй, В. В. Василевский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – № 5 (1281). – С. 90-96.(Google Scolar).
 30. Gladkova,O. Development of the Failure Diagnostic Subsystem for the RELDES Remote Laboratory [Text] / O.Gladkova, М.Poliakov, А.Sokolyanskii, А.Parkhomenko // Proceedings 2017 14th International Conference ”The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM), 21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. - Lviv Polytechnic National University, 2017, 458 p., pp. 360-363.
 31. Poliakov, M.А. The augmented functionality of the physical models of objects of study for remote laboratories [Текст] / M.Poliakov, K.Henke, H-D.Wuttke // REV2017 – 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation. 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA, pp. 148-157.
 32. Поляков, М.А. Теоретико-множественные модели функциональных структур систем когнитивного управления [Текст] / М.А.Поляков // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск 3(110). - Дніпропетровськ, 2017. - С. 16 - 23.
 33. Poliakov, M.А. Hybrid Models of Studied Objects Using Remote Laboratories for Teaching Design of Control Systems [Текст] / M.Poliakov, T.Larionova, G.Tabunshchyk, A.Parkhomenko, K.Henke // International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol. 9 Vienna, IAOE, pp. 7-13. http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v12i09.6128.
 34. Poliakov, М.А. Automated Testing Physical Models in Remote Laboratories by Control Event Streams [Текст] / M.Poliakov, T.Larionova H.D.Wuttke, K.Henke // International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning(IMCL 2016). P.24-27. https://doi.org/10.1109/IMCTL.2016.7753764).
 35. Поляков, М.А. Когнитивные системы управления: структуры и модели [Текст] //Электротехнические и компьютерные системы. - №25 (101). - Oдесса, 2017, С.364-370.
 36. Бугрова, Т.І. Моделювання автокомпенсаторів завад в середовищах MATHLAB, SIMULINK [Текст] / Т.І.Бугрова, А.О. Володін, О.В.Рогозін // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 37. Дмитренко, В.П. Дослідження метаматеріалі зі спіральноми розсіювачами [Текст] / В.П. Дмитренко, С.М.Романенко, П.Д.Молочко // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 38. Костенко, В.О. Організація живлення сигналізації в мережі ЛЕП [Текст] /В.О.Костенко, М.І.Лазуткін // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 39. Сметанин, И.Н. Мониторинг миграции абонентов в кластере фрагмента сотовой сети [Текст] /И.Н.Сметанин, М.В.Захарова // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 40. Мороз, Г.В. Контроль трафика пассажиропотока на автотранспорте с помощь технологий IoT и 3G [Текст] / Г.В.Мороз, Г.В.Гармаш, М.В.Болотный, Г.И.Вахненко // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 41. Piza, D.М. Selector of Classified Training Samples for Spatial Processing of Signals under the Impact of Combined Clutter and Jamming [Теxt] / D.М.Piza, T.I.Bugrova, V.M.Lavrentiev, D.S.Semenov// Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2017. – №4. –С.
 42. Piza, D.M. Efficiency estimation of the frequency method for formation of classificational training samples set at adaptive interference compensation [Теxt]  / D.M.Piza, S.V.Morshchavka, D.S.Semenov // 2017 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), Odessa, ONAZ, Ukraine, 11-15 Sept. 2017.-  IEEE  Publisher:  IEEE Xplore Digital Library. - DOI: 10.1109/UkrMiCo.2017.7739602. – P.P. 1-3. -ISBN: 978-1-5090-4409-2.
 43. Пиза, Д.М. Анализ эффективности адаптивного поляризационного фильтра в условиях одновременного воздействия активных и пассивных помех [Текст] / Д.М.Пиза, Д.С.Семенов, Г.В.Мороз //Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2017. – №3. – С.20-25.
 44. Патент на винахід Україна № 114213 МПК G01S 7/36 H04B 15/00 Спосіб компенсації активної складової комбінованої завади [Текст] / Д.М. Піза, Є. О. Звягінцев/ заявник та патентовласник - Запорізький національний технічний університет. –  Бюл.№9/2017 10.05.2017.
 45. Патент на корисну модель Україна №120630, МПК G01S1/00H04B 15/00. Спосіб захисту імпульсного радіолокатора від активної складової комбінованої завади [Текст] / Д.М.Піза, С.В.Морщавка, Д.С.Семенов / заявник та патентовласник - Запорізький національний технічний університет. – Бюл.№21/2017. Опубл. 10.11.2017.-7с.
 46. Патент на секретний винахід Україна № 183Спецтема. [Текст] / Д.М.Піза, Г.В.Мороз / заявник та патентовласник - Запорізький національний технічний університет. – . Опубл. 20.11.2017
 47. Патент на секретний винахід Україна № 184. Спецтема. [Текст] / Д.М.Піза, Г.В.Мороз / заявник та патентовласник - Запорізький національний технічний університет. –  Опубл. 20.11.2017
 48. Gladkova,O. Development of the Failure Diagnostic Subsystem for the RELDES Remote Laboratory[Text]/ O.Gladkova, М.Poliakov, А.Sokolyanskii, А.Parkhomenko // Proceedings 2017 14th International Conference ”The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM), 21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. - Lviv Polytechnic National University, 2017, 458 p., pp. 360-363.
 49. Поляков, М.А. Теоретико-множественные модели функциональных структур систем когнитивного управления [Текст] / М.А.Поляков // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск 3(110). - Дніпро, 2017. - С. 16 - 23.
 50. Poliakov, M.А. Hybrid Models of Studied Objects Using Remote Laboratories for Teaching Design of Control Systems [Теxt] / M.Poliakov, T.Larionova, G.Tabunshchyk, A.Parkhomenko, K.Henke// International Journal of Online Engineering (iJOE).- 2017.- Vol. 9.- Vienna, IAOE,.- Pp. 7-13. http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v12i09.6128.
 51. Poliakov, M. Training in Research on Cognitive Control Systems [Теxt] / M. Poliakov, S. Morshchavka, O. Lozovenko /February 2018 DOI10.1007/978-3-319-73204-6_26/ In book: Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 716. Springer, Cham. book-chapter DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73204-6_26.
 52. Poliakov, M. Cognitive remote laboratories for studying the elements of the smart industry [Теxt] / H.-D. Wuttke , K. Henke / The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2018 24-27 May, 2018, Kyiv, Ukraine.
 53. Poliakov, M. The set-theoretic models of functional structures of hybrid control system automata [Теxt] / M. Poliakov, I.Andrias //System technologies. № 3(116) - Dnipro, 2018.-P.146-152.
 54. Poliakov, M. FSM Black Box for Remote Lab [Теxt] / M. Poliakov, Karsten Henke, Heinz-Dietrich Wuttke/ The IEEE World Engineering Education Conference – EDUNINE2018, Buenos Aires, from March 11 to 14, 2018.
 55. Поляков, М.А. Когнитивное управление жизненным циклом изоляции обмоток маслонаполненного силового трансформатора [Текст] / М. А. Поляков, И. А. Андріяс, С. П. Конограй, В. В. Василевский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – № 5 (1281). – С. 90-96.
 56. Poliakov, M. The augmented functionality of the physical models of objects of study for remote laboratories [Теxt] / 15./Poliakov M., Henke K., Wuttke HD //M.E. Auer, D.G. Zutin (Eds.) Online Engineering & Internet of Things Proceedings of the 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation REV 2017, held 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA Series: Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 22, Springer, Cham Poliakov M., Henke K., Wuttke HD book-chapter. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64352-6_15
 57. Poliakov, M. Training in Research on Cognitive Control Systems [Теxt] / M.Poliakov, S.Morshchavka, O.Lozovenko/ In: Proceedings of 20th International Conference on Interactive Collaborative Learnig (ICL2017, 27-29 September 2017, Budapest, Hungary) p. 432-441.
 58. Poliakov, M. A. Set-theoretical models of functional structures of systems of cognitive control [Теxt] / M.A.Poliakov //System technologies. № 3 (110).2017 – Dnipro, – P. 16–23.
 59. Poliakov, M. Prospects for Constructing Remote Laboratories for the Study of Cognitive Systems [Теxt] / Mykhailo Poliakov, Karsten Henke, Heinz-Dietrich Wuttke. /. In proceedings of the 9 th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September, 2017, Bucharest, Romania, pp.965-968.2017-09 | conference-paper. DOI: DOI10.1109/IDAACS.2017.8095230.
 60. Поляков, М.А. Когнитивные системы управления: структуры и модели [Текст] //Электротехнические и компьютерные системы. - №25 (101). - Oдесса, 2017, С.364-370.
 61. Tabunshchyk, G. Engineering education for HealthCare purposes: A Ukrainian perspective / G.Tabunshchyk, A.Parkhomenko, S.Morshchavka, D.Luengo [Теxt] // In: Proceedings of Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), 2018 XIV-th International Conference on IEEE:2018. - pp.245-249, DOI: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365743.
 62. Самойлик, С.С. Використання методу інтегральних рівнянь для знаходження власних частот прямокутного резонатора з неоднорідностями радіотрасах [Електронний ресурс] / С.С.Самойлик// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 63. Поляков, М.А. Lистанційне вивчення технологій JTAG тестування цифрових вузлів радіотрасах [Електронний ресурс] /М.А.Поляков// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 64. Логачова, Л.М. Класифікація поглинаючих фільтрів гармонік хвиле водного типу [Електронний ресурс] /Л.М.Логачова, С.В.Куцак // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 65. Сметанин, И.Н. Формирование библиотеки попутных аттракторов радіотрасах [Електронний ресурс] /И.Н.Сметанин//Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 66. Пиза, Д.М. Аналитический расчет потерь в компенсации активной помехи при адаптивной пространственной фильтрации радіотрасах [Електронний ресурс] /Д.М.Пиза, Г.В.Мороз // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 67. Шило, Г.Н. Оптимизация массогабаритных показателей блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением [текст] / Г.Н. Шило, Е.К. Арешкин, Н.П. Гапоненко // Современные информационные и электронные технологии СИЭТ’2015:труды 16-й  междун. конф. – г. Одесса, Украина. – 2015. – С.146-147.
 68. Крищук, В.М. Оптимізація розміщення друкованих плат при тепловому проектуванні герметичних блоків [текст] / В.М.Крищук, Г.М. Шило, Ю.А.Лопатка, М.П.Гапоненко // Современные информационные и электронные технологии СИЭТ’2015: труды 16-й междун. конф. – г. Одесса, Украина. – 2015. – С.144-145.
 69. Tabunshchyk, G. Remote Experiments For Reliability Studies Of Embedded Systems [text]/ G.Tabunshchyk, D.Van Merode, P.Arras, K.Henke // Proc. XIІІ Int. Conf. on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2016), 24-26 February, 2016, Madrid, Spain.- UNED.-Р. 68-71.-ISBN 978-1-4673-8245-8/16
 70. Tabunshchyk, G. Flexible Technologies for Smart Campus [text]/ D.Van Merode, G.Tabunshchyk, K.Patrakhalko, Y.Goncharov // Proc. XIІІ Int. Conf. on Remote Engineering and Virtual Instrumentation REV2016, 24-26 February, 2016, Madrid, Spain.- UNED.-Р. 58-62. ISBN 978-1-4673-8245-8/16
 71. Петрова, О.А. Установка для испытания снаряжения для защиты от падения на базе микропроцессора Arduino [текст]// О.А. Петрова, Р.А.Фролов, Г.В.Табунщик, М.В.Сидоренко // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта ISDMCI’2016: матер. междунар. научн. конф. – Херсон.- 2016. -C.133-134.
 72. Пиза, Д.М. Проектирование РЛС. Монография [Текст] / Д.М.Пиза, Д.С.Семенов, Т.И.Бугрова.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. -232 с.- ISBN 978-966-2752-04-9.
 73. Кабак, В.С. Схемотехніка сучасних синтезаторів частот. Навчальний посібник [Текст] / В.С.Кабак, С.В.Морщавка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. -232 с.- ISBN 978-966-2752-04-9.
 74. Романенко, С.М. Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / С.М.Романенко, В.П.Дмитренко, Л.М.Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 282 с. – ISBN 978-617-529-150-4.
 75. Пиза, Д.М. Метод компенсации активной составляющей комбинированной помехи в когерентно-импульсных РЛС [Текст] // Д.М.Пиза, Е.А.Звягинцев, Г.В.Мороз. - Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2016.-С.
 76. Самойлик, С.С. Развитие метода интегральных уравнений макроскопической электродинамики для нахождения собственных частот прямоугольного резонатора с многослойной полупроводниковой цилиндрической неоднородностью [Текст] // С.С.Самойлик, Д.М.Пиза. - Радиотехника, 2016, выпуск 185.- С.58-62.
 77. Piza, D.M. Method of forming classified training sample with spatial signal processing under the impact of combined clutter and jamming [Текст] /D.M.Piza; T.I.Bugrova; V.M.Lavrentiev; D.S.Semenov//2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), , Kyiv, KPI, Ukraine, 11-16 Sept. 2016.-  IEEE  Publisher:  IEEE Xplore Digital Library. - DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739602. – P.P. 1-3. - ISBN: 978-1-5090-4409-2.
 78. Bugrova; T. I.  Directional properties of 3D fractal hybrid antennas based on metamaterials [Текст] / T. I. Bugrova; D. M. Piza//2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), Kyiv, KPI, Ukraine, 11-16 Sept. 2016. - IEEE Publisher: IEEE Xplore Digital Library. - DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739605.-P.P. 1-3. - ISBN: 978-1-5090-4409-2.
 79. Пиза, Д.М. Метод формирования классифицированной обучающей выборки для автокомпенсатора помех при время-пространственной фильтрации сигналов [Текст] / Д.М.Пиза, В.Н.Лаврентьев, Д.С.Семенов, Е.А.Звягинцев// Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2016. – №3 – С.18-22.
 80. Піза, Д.М. Спосіб компенсації активної складової комбінованої завади [Текст] / Патент Україна № 114213, МПК G01S 7/36 H04B 15/00. Бюл.№9/2017. Опубл. 10.05.2017.
 81. Morshchavka, S. SkyRadar – Virtual Lab on Radars and Air Traffic Management / S. Morshchavka, U.Scholten [Текст] // Proceedings of the International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering (ISBN 978-80-558-1040-9), Constantine Philosopher University, Nitra. – 2016. - P.207-212.
 82. Бугрова, Т.И. Частотные свойства электрически малых антенн на основе фракталов с применением метаматериалов [Текст] // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехнки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей. 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.31-32. - ISBN 978-617-529-152-8.
 83. Куцак, С.В. Сравнительный анализ энергетических характеристик поглощающих фильтров гармоник [Текст] / С.В.Куцак, Л.М.Логачова // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя, 21-23 вересня 2016.- С.51-52.
 84. Самойлик, С.С. Развитие метода интегральных уравнений макроскопической электродинамики для нахождения собственных частот прямоугольного резонатора с многослойной полупроводниковой цилиндрической неоднородностью [Текст] / С.С.Самойлик, Д.М.Піза // VIII Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”.- 21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2016.-C.71-74.
 85. Костенко, В.О. Принцип самоорганизующихся сетей при контроле потока мобильных станций [Текст] / В.О.Костенко, І.М.Сметанін // VIII Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя : тези доп./ відп. ред. Д.М.Піза, С.В.Морщавка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.  – С.100–102.
 86. Корнейчук, В.И. Оcобенности расчета энергетических параметров линейных трактов [Текст] / Корнейчук В.И., Щекотихин О.В. // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя, 21-23 вересня 2016.- С. 97-99.
 87. Карпуков, Л.М. Защита ВОЛС на рубеже прокладки ВОК [Текст] / Л.М.Карпуков О.В.Щекотихин, Д.К.Савченко // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя, 21-23 вересня 2016.- С. 234-236.
 88. Карпуков, Л.М. Защита информации в ВОСПИ [Текст] / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихин, Д.К. Савченко, // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя, 21-23 вересня 2016.- С. 236-238.
 89. Проскурін, М.П. Оптические некондуктивные связи на мало-микромощных оптронах и их компонентов для интерфейсов цифровых схем [Текст] / М.П.Проскурін, О.В.Щекотихін, // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя, 21-23 вересня 2016.- С. 263-266.
 90. Пиза Д.М., Звягинцев Е.А., Мороз Г.В./ Методы компенсации активной состовляющей комбинированной помехи в когерентно - импульсных РЛС [Текст] / Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.- 2015г.
 91. Пиза Д.М., Мороз Г.В./Методы формирования обучающей выборки для адаптации весовых коэффициентов автокомпенсатора помех [Текст] / Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.- 2015г
 92. Пиза Д.М., Звягинцев Е.А. Анализ влияния переменной базы на качество подавления помех при время-пространственной обработке сигналов «Радиоэлектроника, информатика, управление». – 2014. – №2 – С.52-56.
 93. Пиза Д.М. Поиск обучающей выборки автокомпенсатора помех с применением корреляционного анализа / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // XVIII международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-ом веке». Международная конференция «Современные проблемы радиотехники», Материалы форума 14-16 апреля 2014 г.: — Харьков, 2014. – С. 169-170.
 94. Пиза Д.М. Адаптация автокомпенсатора в условиях воздействия комбинированных помех / Д.М. Пиза, А.С. Сиренко, Е.А Звягинцев // 10-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2014». Материалы конференции 12-17 мая 2014г.: – Севастополь, 2014. – С. 53. /li>
 95. Пиза Д.М. Оценка влияния переменной базы на коэффициент подавления активной помехи при пространственно-временной обработке сигналов / Д.М. Пиза, Е.А Звягинцев // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.51-52.
 96. Бондарев Б.М. Статистические характеристики сигналов многоканальных систем с OFDM [Текст] / Б.М. Бондарев, В.С. Кабак // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – №2. – С.
 97. Бондарев Б.М. Статистические характеристики сигналов многоканальных систем с OFDM / Б.М. Бондарев, В.С. Кабак // 10-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекомуникаций «РТ-2014». Материалы конференции 12-17 мая 2014г.: – Севастополь, 2014. – С. 87.
 98. Бондарев Б.М. Об особенностях спектров и использования сигналов АФМ, QАМ, САР // VI Міжнародна НПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» 19 - 21 вересня 2012р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 85-86
 99. Романенко С.Н. Моделирование направленных ответвлителей на комбинациях МПЛ и ЩЛ / С.Н. Романенко, В.П. Дмитренко, В.А. Воскобойник // 5-й Международный радиоэлектронный фо-рум «Прикладная радиоэлектроника. Сосояние и перспектива развития». Конференция «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии» 14-17 октября 2014г.: Харьков, 2014. – С.67-69.

1. Мороз Г.В., Садовський О.С. Аналіз перерозподілу абонентського навантаження в стільниковому зв’язку // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.15-17.

2. Логачова Л.М., Садовський О.С. Інтелектуальні антенні системи // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.17-19.

3. Чорнобородов М.П., Новітченко В.С. Нові кодові послідовності для фазової маніпуляції // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.19-21.

4. Бугрова Т.І., Поляруш Д.А. Антена широкосмугового доступу до інтернету з використанням технології MIMO // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.22-23.

5. Самойлик С.С., Мороз Г.В., Бондарєв М.І. Метод боротьби із завадами в технології Li-Fi // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.24-25.

6. Морщавка С.В., Чудеснова О.Є. Аналіз передачі даних технологією Li-Fi в різних умовах розповсюдження світла // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.25-27.

7. Сметанін І. М., Шерстобітова А.І. Комплексна інформаційна система в громадському транспорті // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.27-29.

8. Костенко В.О., Калюжний А.Г. Система контролю та керування вологістю при високих температурах // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.29-30.

9. Кабак В.С., Шараєвська О.А. Моделювання конкурентних протоколів множинного доступу // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.30-32.

10. Кабак В.С., Баранов В.А. Моделювання каналу зв’язку з використанням DS-CDMA // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. C.32-34.

11. Кохан О.М. Інновація у апаратурі зв’язку УКХ та КХ діапазонів для поїзного радіозв’язку // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.825-826

12. Логачова Л.М., Садовський О.С. Внутрішня антена мобільного телефону (огляд) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.826-828.

13. Костенко В.О., Якубовський Д.Г. Мікроконтролерна система керування роботою пекарної шафи // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.828-830.

14. Бугрова Т. І., Поляруш Д. А. Застосування модифікованої інверсної серветки серпінського з метаматеріалами в телекомунікаційних пристроях // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.831-832.

15. Мороз Г.В., Бондарєв М.І., Чудеснова О.Є. Метод боротьби зі завадами у технології бездротового інтернету Li-Fi // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.833-834.

16. Мороз Г. В., Сопільняк А.П., Шерстобітова А.І. Переобладнання громадського транспорту під вимоги міста // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.834-836.

17. Логачева Л. М., Сопильняк А.П. Расчет напряженности поля в точке приема с помощью некоторых дифракционных моделей на городских радиотрассах // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.836-837.

18. Дмитренко В.П., Молочко П.Д. Властивості метаматеріалів з обмеженими поперечними розмірами // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– C.838-839.

19. Костенко В. О., Лазуткін М. І., Головізнін С. Г. Організація живлення сигналізації в мережі леп // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – C.535-536.

20. Сметанин И. Н., Захарова М. В. Мониторинг миграции абонентов в кластере фрагмента сотовой сети // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – C.537-538.

21. Дмитренко В. П., Романенко С. М., Молочко П. Д. Дослідження метаматеріалу зі спіральними розсіювачами // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – C.539-540.

22. Костенко В. О., Мисюк А. М. Алампа – преобразователь светового потока в электрическое напряжение // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 262-263. 

23. Сметанін І. М., Захарова М. В. Вплив аттракторів на реалістичність моделей переміщення абонентів мобільного зв’язку // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –  С.264-265. 

24. Мороз Г. В., Захарова М. В., Ковальчук М. К., Кулинич В. С., Луковенко П. С., Сумарюк С. Г. Техническое решение для внедрения новых услуг с использованием технологий широкополосной передачи данных // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.266-267. 

25. Кудрявцев Д. П., Сбродов О. О. Світлодіодний рекламний модуль з wi-fi доступом // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.269-270. 

 

 

1 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина І. Оптичні волокна та кабелі Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 159с. навчальний посібник Щекотихін О.В., Піза Д.М.
2 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина ІІ. Активні компоненти ВОЛЗ Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 160с. навчальний посібник Щекотихін О.В, Піза Д.М., Корольков Р.Ю.
3 Компоненти та прилади волоконно-оптичних ліній зв’язку підготовлено до друку навчальний посібник Щекотихин О.В., Пиза Д.М., Бугрова Т.И.

 

шифр НДР – 04412

назва НДР «Дослідження радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Піза Д.М.

 

Етап №2. Моделювання. Завадостійкість радіотехнічних та телекомунікаційних систем та мереж (з 02.01.2014р. по 30.06.2014р.)

Етап №3 Підвищення завадозахищеностіі радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж. Моделювання. Розпізнавання об’єктів.  (з 01.09.2014р. по 30.12.2014р.)

1.Досліджено задачу завадозахисту радарів різного типу та, зокрема, їх автокомпенсаторів.  На цій основі запропоновано способи захисту когерентно-імпульсних радарів від комбінованих завад. Цей напрямок захищено двома патентами. Проодовжено дослідження в напрямі вирішення задачі розрізнення рослинних об’єктів.

2.Продовжено дослідження роботи фрагментів стільникових мереж  в умовах перевантажень та запропоновано спосіб їх прогнозу.  Досліджено статистичні характеристики сигналів багатоканальних систем з OFDM та моделювання самоподібних процесів при вирішенні задач параметричного синтезу.

3.Досліджено стрижневу антену на основі метаматеріалів та її частотні властивості.   Доведено, що застосуванням шару метасередовища можна підвищити ефективність фрактальних антен.

4. Досліджено ряд пристроїв на основі прямокутних хвилеводів, зокрема, з діелектричними вставками. Результати дозволяють розширити діапазон застосування такої елементної бази. Запропоновано топології та досліджено властивості компактних трьохшлейфних спрямованих відгалужувачів, де застосовано комбінування інтегральних ліній передачі типу мікросмужкових та симетричних щілинних структур. При цьому отримано мінімально можливі поздовжні розміри при одночасному покращенні деяких робочих параметрів.

Студенти кафедри, які займаються науковою роботою, під керівництвом викладачів беруть участь та займають призові місця на вузівських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, виступають з доповідями на семінарах і конференціях.

2 місце у регіональному етапі Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій Universe 2013/14 зайняв студент  гр РТ-919 Шадрін С.І..

2 місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з Ррадіотехніки ВСОРТ-2014 зайняв студент гр РТ-210 Басанський В.Є.

3 місце у номінації "Електроніка і радіотехніка" університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2013/2014 н.р. зайняв студент гр. РТ-918м Мороз Г.В. 

 

25 листопада 2014 року відбувся конкурс студентських наукових робіт, які були подані до секції «Електроніка та радіотехніка». Це був перший відбірковий етап ,тобто вузівський тур Всеукраїнського конкурсу, який оголосило Міністерство освіти та науки України.

Конкурсна комісія у складі 4-х чоловік: Костенко В.О. (голова комісії, каф. РТТ), Воскобойник В.О. (секретар комісії, каф. ЗІ), Чорнобородов М.П. (каф. РТТ), Фурманова Н.І. (каф. ІТЕЗ) відзначає, що на конкурс було подано 10 робіт.

Перше місце зайняла сумісна робота студентів Павськой Христини (РТ-919м) та Ісаєвой Ірини (РТ-911) на тему «Моделювання міграції абонентів в мережі стільникового зв’язку» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ) – 74 бала.

Друге місце посіла теж сумісна робота двох студентів – Гарачука Сергія (РТ-110) та Швагера Миколи (РТ-110) на тему «Розробка стереосистеми зчитування відеоінформації на основі паралельно встановлених відеокамер» (керівники: доц.. Малий О.Ю. та асист. Фурманова Н.І., каф. ІТЕЗ) – 70 балів.

Третє місце посіла студентка Грінченко Аліна (РТ-910) на тему «Модель оптимізації управління маштабуванням транспортних мереж на основі концепції SDN» (керівник – доц.. Костенко В.О., каф. РТТ) – 65 балів.

Велику зацікавленість і жваве обговорення викликали робота студентки Єфремової Ірини (РТ-819) на тему «Дослідження захищеності банківських терміналів» (керівник – доц.. Лізунов С.І., каф ЗІ) – 60 балів та робота студентки Тригуб Еліни (РТ-910м) на тему «Вплив збільшення кількості абонентів у фрагменті стільникової мережі на сигнальннй трафік» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ) – 59 балів.

Перші 3 роботи повинні бути нагороджені ректоратом ЗНТУ і відправлені до участі у другому етапі конкурсу.

Студенти і магістри кафедри РТТ беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах: II всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології безпеки інформації», 16 квітня 2004 р., м. Київ; II міжнародному молодіжному форумі «Информаційні технології в XXI сторіччі», 28-29 квітня 2004 р., м. Дніпропетровськ.; конференції «Молодежь и современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2006», Севастопольський НТУ, 2006; 10-му юбилейному международному молодежному форуме «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», ХНУРЭ, 2006; міжнародній наук.-техн. конф. студентства і молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2007», Київ, ДУІКТ, 2007; міжнародній наук.-практ. конф. «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів-2007», Хмельницький, ХмНУ, 2007; у щорічних Днях Науки ЗНТУ, у конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів, де неодноразово були призерами.

Результати наукових досліджень студентів та магістрів постійно публікуються у фахових наукових журналах та збірках праць конференцій.

Кафедра була співорганізатором Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Працює студентський гурток програмування (керівник доц. Г.Л. Козіна), гуртківці є призерами; олімпіад в галузі програмування, в тому числі Міжнародної студентської олімпіади 2004, 2005, 2006 р.р.

Команда студентів стала бронзовими призерами другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2006/2007 навчального року з напряму «Телекомунікації», а студентка Черняхівська К.С. нагороджена грамотою оргкомітету за кращу роботу з дисципліни «Локальні мережі зв’язку». Олімпіада проводилась 21 березня 2007 р. у м. Харкові (ХНУРЕ).

Сторінки