Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет комп’ютерних наук і технологій

Кафедра програмних засобів

Єдина система програмної документації

 • ГОСТ 19.003-80 - Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические
 • ГОСТ 19.102-77 - Стадии разработки.
 • ГОСТ 19.103-77 - Обозначения программ и программных документов.
 • ГОСТ 19.104-77 - Основные надписи
 • ГОСТ 19.701-90 - Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
 • ГОСТ 19.104-78 - Основные надписи.
 • ГОСТ 19.105-78 - Общие требования к программным документам.
 • ГОСТ 19.201-78 - Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.202-78 - Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.402-78 - Описание программы.
 • ГОСТ 19.503-79 - Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.504-79 - Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.505-79 - Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

На кафедрі програмних засобів приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямків науки.  Наукова діяльність кафедри є складовою частиною роботи наукової школи з технічної кібернетики та інформаційних технологій, що формується в ЗНТУ проректором, директором Інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., професором Д.М. Пізою. 

Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контрактів з колегами як в Україні, так і за її межами. Основні напрями наукової діяльності співробітників кафедри становлять інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень і математичне моделювання у задачах технічної та біомедичної діагностики, зокрема, на основі штучних нейронних та нейро-нечітких мереж, із використанням методів цифрової обробки сигналів і зображень, методів оптимізації.

Наукові школи

Підготовка науково-педагогічних кадрів є складовою частиною роботи кафедри, у якій велика увага приділяється підготовці молодого покоління науковців.

Аспірантами і здобувачами кафедри дисертації готуються за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 05.13.03 – системи та процеси керування;

За останні роки співробітниками кафедри захищено одну докторську (Субботін С.О.) та десять кандидатських (Льовкін В. М., Юр Т. В., Гофман Є. О., Олійник А. О., Степаненко О. О., Олійник О. О., Неласа Г. В., Каплієнко Т.І., Миронова Н.О., Колпакова Т.О.) дисертацій.

Докторські дисертаційні роботи:

 1. Дубровін Валерій Іванович "Методи, моделі та інформаційні технології діагностування в системах управління якістю" / 05.13.06 – інформаційні технології.
 2. Субботін Сергій Олександрович "Інтелектуальні інформаційні технології побудови автоматизованих систем технічного діагностування" / 05.13.06 – інформаційні технології.

Кандидатські дисертаційні роботи:

 1. Колпакова Тетяна Олексіївна "Методи, моделі та інформаційна технологія підтримки процесу вибору конкуруючих агентів" / 05.13.06 − інформаційні технології (наук. керівник  – доцент Олійник А.О.)
 2. Миронова Наталя Олексіївна "Методи, моделі та програмне забезпечення прийняття групових рішень" / 05.13.03 – системи та процеси керування (наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 3. Юр Тетяна Василівна "Методи та програмні засоби синтезу моделей об’єктів вібродіагностики на основі вейвлет-аналізу" / 05.13.03 – системи та процеси керування (наук. керівник – професор В. І. Дубровін).
 4. Качан Олександр Іванович "Розробка комп’ютерної моделі взаємозалежних електричних, магнітних та теплових кіл для дослідження трансформаторів" / 05.09.01 – електричні машини й апарати (наук. керівник – доцент кафедри ТЗЕ С. М. Тиховод ).
 5. Зайцев Сергій Олексійович "Методи, моделі та інформаційні технології діагностування на основі імунокомп'ютинга" (наук. керівник – доцент С.О. Субботін).
 6. Гофман Євген Олександрович "Інтелектуальні інформаційні технології діагностування на основі дерев рішень" (наук. керівник – доцент С.О. Субботін).
 7. Льовкін Валерій Миколайович "Методи, моделі та інформаційні технології прийняття рішень в процесі управління проектами з урахуванням ризиків" (наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 8. Люсін Михайло Сергійович "Методи, моделі та інформаційні технології для побудови розподіленої системи інтеграції системи електронного документообігу з іншими інформаційними системами на авіадвигунобудівному підприємстві" (наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 9. Шитікова Олена Вікторівна "Модельно-орієнтовні методи планування випробувань газотурбінних установок наземного використання" (наук. керівник – доцент Г.В. Табунщик).

Науково-дослідні роботи

Виконання наукових робіт співробітниками кафедри проводилося відповідно до тематичних планів Міністерства освіти і науки України та ЗНТУ.

За період 2010-2015 рр. на кафедрі проводилася науково-дослідна робота за такими держбюджетними темами:

 • "Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень та технічного діагностування" (№ ДР 0109U007672, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 76 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін);
 • "Інформаційні технології автоматизації розпізнавання образів і прийняття рішень для діагностування в умовах невизначеності на основі гібридних нечікологічних, нейромережних та мультиагентних методів обчислювального інтелекту" (№ ДР 0109U007673, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 36,6 тис. грн., науковий керівник - професор С.О. Субботін);
 • "Розроблення методів та інформаційних технологій для моделювання процесів керування і прийняття рішень та моделей і методів оцінювання якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем" (№ ДР 0111U006685, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 30 тис. грн., науковий керівник - доцент Г.В. Табунщик);
 • "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та цифрової обробки даних на основі вейвлет-аналізу" (№ ДР 0112U005349, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 31,3 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін);
 • "Інтелектуальні інформаційні технології автоматизації проектування, моделювання, керування та діагностування виробничих процесів і систем" (№ ДР 0112U005350, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 20,7 тис. грн., науковий керівник - професор С.О. Субботін);
 • "Розроблення методів та інформаційних технологій для автоматизації процесів керування складними об’єктами та системами" (№ ДР 0112U005351, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 11,2 тис. грн., науковий керівник - доцент Г.В. Табунщик);
 • "Методи, моделі та інформаційні технології управління складними об’єктами на основі спектрального аналізу та ризик-орієнтованого прийняття рішень" (№ ДР 0113U001098, тривалість: 2013-2014 рр., обсяг фінансування - 141 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін).

За роботу "Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління" у 2010 р. С.О. Субботіну та А.О. Олійнику присуджено Премію Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України № 2876-VI від 23.12.2010 р.).

Постановами Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Олійнику А.О. (у 2009 р.) та Олійнику О.О. (у 2010 р.) призначено стипендії Кабінету Міністрів України.

 • Oliinyk O. Multiagent Clustering Algorithm / O. Oliinyk, S. Subbotin, A. Oliinyk // GMDH-Methodology and Implementation in C / Ed. by Godfrey Onwubolu. – London : Imperial College Press, 2015. – P. 205–226
 • Олейник А. А. Метод синтеза баз численных ассоциативных правил / А. А. Олейник, Т. А. Зайко, С. А. Субботин // Радиоэлектроника и информатика. – 2013. – № 2 (61). – С. 61–66.
 • Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія / А. Пархоменко, Г. Табунщик, М. Поляков, О.Гладкова, Т. Брагіна, Т. Ларіонова. – Запоріжжя: Дике поле, 2015. – 250 с. ISBN 978-966-2752-74-8
 • Parkhomenko A. Development and Application of Remote Laboratory for Embedded Systems Design / A.Parkhomenko, O. Gladkova, E. Ivanov, A. Sokolyanskii, S. Kurson// JOE ? Volume 11, Issue 3, 2015.- 27-31 (http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v11i3.4519)
 • Parkhomenko A. Internet-based Technologies for Design of Embedded Systems / A.Parkhomenko, O. Gladkova, S. Kurson, A. Sokolyanskii, E. Ivanov // Journal of Control Science and Engineering 2 (2015) PP. 55-63 (doi:10.17265/2328-2231/2015.02.001)
 • Parkhomenko А. Complex requirements analysis for the high-level design of Embedded Systems / А. Parkhomenko, О. Gladkova // Вісник НУ «Львівська політехніка» - Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів: Львівська політехніка, №808(2015). – С.3-10
 • Oliinyk A. O. Synthesis of Neuro-Fuzzy Networks on the Basis of Association Rules / A. O. Oliinyk, T. A. Zayko, S. A. Subbotin // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 3. – P. 348–357.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 56326 України. Автоматизована система оптимізації конструкцій радіаторів для охолодження радіоелектронних апаратів [Текст] / Є.В. Огренич, О.М. Кагітіна, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило; заявник Запорізькій національний технічний університет. – опубл. 05.09.2014. – 7 с.
 • Henke K.,: Using Interactive Hybrid Online Labs for Rapid Prototyping of Digital Systems/G. Tabushchyk, H-D Wuttke, St. Ostendorff, T. Vietzke // iJOE, Volume 10, Issue 5,
 • Брагина, Т.И. Риск-ориентированный метод тестирования интегрированных баз данных /Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Электротехнические и компьютерные системы. – Одесса, 2014. – №13 (89). – С. 223-230.
 • Фандеева Е.А. Применение метода анализа иерархии для вібора рекламной сети в Интернете / Е.А. Фандеева, В.В. Харченко // «Радіоелектроніка, інформатика, управління»: зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 89–95.
 • Фандєєва К.О. Система автоматизованого плануваня рекламної кампанії для підприємств малого та середнього бізнесу / Е.А. Фандєєва , В.І. Дубровін // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, 2014. – С. 177-180.
 • Табунщик Г.В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. / Табунщик Г. В., Кудерметов Р. К., Брагіна Т. І. ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 173 с.
 • Шитикова Е.В. Информационная модель  процесса испытаний газотурбинных установок наземного применения [Текст] / Е.В. Шитикова, Г.В. Табунщик // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2013. – № 1(28). – С. 101-108.
 • Пархоменко А. В. Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER: Навчальний посібник / А. В. Пархоменко, А. В. Притула, В. М. Крищук. – Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 250 с. ISBN 978-966-2752-37-3
 • Гладкова О.Н. Информационные технологии в аутсорсинговом обучении персонала / О.Н. Гладкова, М.А. Орлов, А.В.Пархоменко // Radioelectronics and Informatics № 1(60). ? Харьков: ХНУРЭ, 2013. ? Р. 84-86
 • Спахі А.В. Досвід використання сучасних CAD/CAM/CAE/PDM-систем в промисловості та навчальному процесі / А.В. Спахі, А.В. Пархоменко, А.В. Пархоменко // Spesial number of International Scientific Journal «Acta Universitatis Pontica Euxinus» – Варна: Технический университет, 2013 .? С. 391-394.
 
 • Захарова М. Методика обработки сигналов ЭКГ с помощью вейвлет-трешолдинга / Захарова Мария Николаевна, Твердохлеб Юлия Владимировна // Сборник тезисов XXII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «ЛОМОНОСОВ-2015». – Москва, 2015. - с. 39-41.
 • Dubrovin V. Non-Pharmacological Correction Methods of Central Nervous System Disturbances / V. Dubrovin, M. Zakharova, A. Rashavchenko, J. Tverdohleb // 2015 Information Technologies in Innovation Business Conference (ITIB) Proceedings  7-9 October, 2015, Kharkiv, Ukraine. - pp. 43-46
 • Фандеева Е. А. Применение метода анализа иерархий для выбора рекламной сети в интернете / Фандеева Е. А., Харченко В. В. - Радіоелектроніка, інформатика, управління. - №1. – 2014. - с. 89-95.
 • Дубровин В. И.  Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ / Дубровин В. И., Твердохлеб Ю. В., Харченко В. В. - Радіоелектроніка, інформатика, управління. - №1 (30). – 2014. - с. 150-157.
 • Роговська К.О. Програмна реалізація методів спектрального аналізу нестаціонарних сигналів / К.О. Роговська, Твердохліб Ю.В, Дубровін В.І. // Зб. тез наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – 2014.
 • Рашавченко А.В. Биоакустическая коррекция психоэмоционального состояния человека / А.В. Рашавченко. Ю.В. Твердохлеб, В.И. Дубровин // Зб. тез наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – 2014.
 • Брагіна Т.І.  Аналіз методів тестування інтегрованих систем / Т.І. Брагіна, К.С. Патрахалко // Тиждень науки - 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспіранті в, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 20-25 квіт. 2014 р.). В 5 т. - Запоріжжя: ЗНТУ. Т 2, 2014. - С. 138-139.
 • Брагіна Т.І.  Аналіз шаблонів інтеграції інформаційних систем / Т.І. Брагіна, Ю. С. Гончаров // Тиждень науки - 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науков ців, молодих учених, аспіранті в, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 20-25 квіт. 2014 р.). В 5 т. - Запоріжжя: ЗНТУ. Т 2, 2014. - С. 140-141.
 • Брагіна Т.І.  Аналіз ризиків при виборі шаблонів інтеграції / Т.І. Брагіна, В.О.  Староверов // Тиждень науки - 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науков ців, молодих учених, аспіранті в, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 20-25 квіт. 2014 р.). В 5 т. - Запоріжжя: ЗНТУ. Т 2, 2014. - С. 142-443.
 • Кагітіна О.М. Автоматизированная система оптимизации конструкций радиаторов для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры / Кагітіна О.М., Пархоменко А.В. // Зб. тез дон. щоріч. наук. - практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя. 15-19 квіт. 2014 р.)./ відп. ред. Ю. М. Внуков. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 • Іванов Є.В. Исследование особенностей создания и применения лаборатории удаленного доступа при решении задач проектирования встроенных систем // Іванов Є.В., Пархоменко А.В. , Гладкова О.М. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя). -Запоріжжя; ЗНТУ, 2014.-С.205-207.
 • Dubrovin V. I. R-peaks detection using wavelet technology / Dubrovin V. I., Tverdohleb J. V., Kharchenko V. V.  / Progressiv informatics technologies. - pp. 126-129
 

 

За період 2010-2017 рр. викладачами кафедри підготовлені та видані монографії:

 • Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монография / [А.В.Пархоменко, Г.В.Табунщик, М.О. Поляков та ін.]; за заг. ред. К. Хенке. ? Запоріжжя: Дике поле.- 2015, 250 с. (ISBN 978–966–2752–74–8)
 • Субботин С.А. Формирование выборок и анализ качества моделей на основе нейронных и нейро-нечётких сетей в задачах диагностики и распознавания образов : монография /С.А.Субботин. – Saarbrücken : LAP Lambert academic publishing, 2012. – 232 с. (ISBN 978-3-8473-4471-1).
 • Субботин С.А. Интеллектуальные информационные технологии проектирования автоматизированных систем диагностирования и распознавания образов : монография / С.А. Субботин, Ан.А. Олейник, Е.А. Гофман, С.А. Зайцев, Ал.А. Олейник ; под ред. С.А. Субботина.  – Харьков : ООО “Компания Смит”, 2012. - 317 с.

 

На кафедрі програмних засобів були підготовлені такі навчально-методичні посібники:

Автори Бібліографічне посилання Примітка
1. Пархоменко А.В., Притула А.В., Крищук В.М. Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та Altium Designer Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
2. Табунщик Г.В, Кудерметов Р.К., Брагіна Т.І. Інженерія якості програмного забезпечення: навчальний посібник Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
3. Козіна Г.Л., Молдов'ян М.А., Неласа Г.В. Криптопротоколи: схеми цифрового підпису: навчальний посібник Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
4. Корнієнко С.К. Проектування інформаційного забезпечення автоматизованих систем Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
5. Сердюк С.М. Ергономічні питання побудови людино-машинних систем Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
6. Дубровiн В.I., Льовкін В.М. Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
  Олійник А. О., Субботін С. О., Олійник О. О. Інтелектуальний аналіз даних Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)
  Олійник А.А., Олійник О.А., Субботін С.О. Конструювання та тестування програмного забезпечення Навчальний посібник
(з грифом МОНУ)

На кафедрі програмних засобів приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджені на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки. Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контактів з колегами як в Україні, так і за її межами.

Основні напрями наукової діяльності співробітників кафедри становлять інформаційні технології структурно-параметричного синтезу моделей підтримки прийняття рішень у задачах технічного та біомедичного діагностування із використанням методів обчислювального інтелекту та цифрової обробки сигналів.

Виконання наукових робіт співробітниками кафедри проводилося відповідно до тематичних планів Міністерства освіти і науки України та ЗНТУ.

За період 2010-2015 рр. на кафедрі проводилася науково-дослідна робота за такими держбюджетними темами:

 • "Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень та технічного діагностування" (№ ДР 0109U007672, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 76 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін);
 • "Інформаційні технології автоматизації розпізнавання образів і прийняття рішень для діагностування в умовах невизначеності на основі гібридних нечікологічних, нейромережних та мультиагентних методів обчислювального інтелекту" (№ ДР 0109U007673, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 36,6 тис. грн., науковий керівник - професор С.О. Субботін);
 • "Розроблення методів та інформаційних технологій для моделювання процесів керування і прийняття рішень та моделей і методів оцінювання якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем" (№ ДР 0111U006685, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 30 тис. грн., науковий керівник - доцент Г.В. Табунщик);
 • "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та цифрової обробки даних на основі вейвлет-аналізу" (№ ДР 0112U005349, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 31,3 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін);
 • "Інтелектуальні інформаційні технології автоматизації проектування, моделювання, керування та діагностування виробничих процесів і систем" (№ ДР 0112U005350, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 20,7 тис. грн., науковий керівник - професор С.О. Субботін);
 • "Розроблення методів та інформаційних технологій для автоматизації процесів керування складними об’єктами та системами" (№ ДР 0112U005351, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 11,2 тис. грн., науковий керівник - доцент Г.В. Табунщик);
 • "Методи, моделі та інформаційні технології управління складними об’єктами на основі спектрального аналізу та ризик-орієнтованого прийняття рішень" (№ ДР 0113U001098, тривалість: 2013-2014 рр., обсяг фінансування - 141 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін).

За роботу "Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління" у 2010 р. С.О. Субботіну та А.О. Олійнику присуджено Премію Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України № 2876-VI від 23.12.2010 р.).

Постановами Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Олійнику А.О. (у 2009 р.) та Олійнику О.О. (у 2010 р.) призначено стипендії Кабінету Міністрів України.

Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.
 
Залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.

Гранти студентів кафедри «Програмні засоби»

Студенти кафедри, які займаються науковою роботою, під керівництвом викладачів беруть участь та займають призові місця на вузівських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, виступають з доповідями на семінарах і конференціях.
 
У Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу у номінації «Інформатика» (2006 р., м. Севастополь) переміг студент Олійник А.О.
 
Студенти Кузнєцов Є.В., Олійник А.О., Нежевенко Д.Ю., Олійник О.О., а також студенти Бойченко К.Ю.; Іванов Г. О., Ларіонов А.О., Панін Д. В. є переможцями обласних конкурсів різних років Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді та відзначені преміями і дипломами.
 
Студенти кафедри Бойченко К.Ю., Іванов Г.О., Панін Д.В., Олійник А.О., Олійник О.О., Шишко А.Ю., Новар О.П., Павленко П.О. є переможцями конкурсу ЗНТУ на кращу студентську наукову роботу різних років у номінації «Комп’ютерні науки, програмні засоби».
 
Студенти Олійник А.О. та Олійник О.О. отримували стипендію міського голови м. Запоріжжя, студентів Олійника О.О. та Даркова І.В. нагороджено премією КБ «Індустріалбанк».

Сторінки