Ви є тут

Головна

На кафедрі програмних засобів приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямків науки.  Наукова діяльність кафедри є складовою частиною роботи наукової школи з технічної кібернетики та інформаційних технологій, що формується в ЗНТУ проректором, директором Інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., професором Д.М. Пізою. 

Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контрактів з колегами як в Україні, так і за її межами. Основні напрями наукової діяльності співробітників кафедри становлять інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень і математичне моделювання у задачах технічної та біомедичної діагностики, зокрема, на основі штучних нейронних та нейро-нечітких мереж, із використанням методів цифрової обробки сигналів і зображень, методів оптимізації.

Наукові школи

Підготовка науково-педагогічних кадрів є складовою частиною роботи кафедри, у якій велика увага приділяється підготовці молодого покоління науковців.

Аспірантами і здобувачами кафедри дисертації готуються за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 05.13.03 – системи та процеси керування;

За останні роки співробітниками кафедри захищено одну докторську (Субботін С.О.) та десять кандидатських (Льовкін В. М., Юр Т. В., Гофман Є. О., Олійник А. О., Степаненко О. О., Олійник О. О., Неласа Г. В., Каплієнко Т.І., Миронова Н.О., Колпакова Т.О.) дисертацій.

Докторські дисертаційні роботи:

 1. Дубровін Валерій Іванович "Методи, моделі та інформаційні технології діагностування в системах управління якістю" / 05.13.06 – інформаційні технології.
 2. Субботін Сергій Олександрович "Інтелектуальні інформаційні технології побудови автоматизованих систем технічного діагностування" / 05.13.06 – інформаційні технології.

Кандидатські дисертаційні роботи:

 1. Колпакова Тетяна Олексіївна "Методи, моделі та інформаційна технологія підтримки процесу вибору конкуруючих агентів" / 05.13.06 − інформаційні технології (наук. керівник  – доцент Олійник А.О.)
 2. Миронова Наталя Олексіївна "Методи, моделі та програмне забезпечення прийняття групових рішень" / 05.13.03 – системи та процеси керування (наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 3. Юр Тетяна Василівна "Методи та програмні засоби синтезу моделей об’єктів вібродіагностики на основі вейвлет-аналізу" / 05.13.03 – системи та процеси керування (наук. керівник – професор В. І. Дубровін).
 4. Качан Олександр Іванович "Розробка комп’ютерної моделі взаємозалежних електричних, магнітних та теплових кіл для дослідження трансформаторів" / 05.09.01 – електричні машини й апарати (наук. керівник – доцент кафедри ТЗЕ С. М. Тиховод ).
 5. Зайцев Сергій Олексійович "Методи, моделі та інформаційні технології діагностування на основі імунокомп'ютинга" (наук. керівник – доцент С.О. Субботін).
 6. Гофман Євген Олександрович "Інтелектуальні інформаційні технології діагностування на основі дерев рішень" (наук. керівник – доцент С.О. Субботін).
 7. Льовкін Валерій Миколайович "Методи, моделі та інформаційні технології прийняття рішень в процесі управління проектами з урахуванням ризиків" (наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 8. Люсін Михайло Сергійович "Методи, моделі та інформаційні технології для побудови розподіленої системи інтеграції системи електронного документообігу з іншими інформаційними системами на авіадвигунобудівному підприємстві" (наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 9. Шитікова Олена Вікторівна "Модельно-орієнтовні методи планування випробувань газотурбінних установок наземного використання" (наук. керівник – доцент Г.В. Табунщик).

Науково-дослідні роботи

Виконання наукових робіт співробітниками кафедри проводилося відповідно до тематичних планів Міністерства освіти і науки України та ЗНТУ.

За період 2010-2015 рр. на кафедрі проводилася науково-дослідна робота за такими держбюджетними темами:

 • "Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень та технічного діагностування" (№ ДР 0109U007672, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 76 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін);
 • "Інформаційні технології автоматизації розпізнавання образів і прийняття рішень для діагностування в умовах невизначеності на основі гібридних нечікологічних, нейромережних та мультиагентних методів обчислювального інтелекту" (№ ДР 0109U007673, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 36,6 тис. грн., науковий керівник - професор С.О. Субботін);
 • "Розроблення методів та інформаційних технологій для моделювання процесів керування і прийняття рішень та моделей і методів оцінювання якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем" (№ ДР 0111U006685, тривалість: 2009-2012 рр., обсяг фінансування - 30 тис. грн., науковий керівник - доцент Г.В. Табунщик);
 • "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та цифрової обробки даних на основі вейвлет-аналізу" (№ ДР 0112U005349, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 31,3 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін);
 • "Інтелектуальні інформаційні технології автоматизації проектування, моделювання, керування та діагностування виробничих процесів і систем" (№ ДР 0112U005350, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 20,7 тис. грн., науковий керівник - професор С.О. Субботін);
 • "Розроблення методів та інформаційних технологій для автоматизації процесів керування складними об’єктами та системами" (№ ДР 0112U005351, тривалість: 2012-2015 рр., обсяг фінансування - 11,2 тис. грн., науковий керівник - доцент Г.В. Табунщик);
 • "Методи, моделі та інформаційні технології управління складними об’єктами на основі спектрального аналізу та ризик-орієнтованого прийняття рішень" (№ ДР 0113U001098, тривалість: 2013-2014 рр., обсяг фінансування - 141 тис. грн., науковий керівник - зав. кафедри В.І. Дубровін).

За роботу "Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління" у 2010 р. С.О. Субботіну та А.О. Олійнику присуджено Премію Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України № 2876-VI від 23.12.2010 р.).

Постановами Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Олійнику А.О. (у 2009 р.) та Олійнику О.О. (у 2010 р.) призначено стипендії Кабінету Міністрів України.