Ви є тут

Головна

Прізвище: Ґудзь

Ім'я: Петро

По батькові: Васильович

 

Посада: директор Економіко-гуманітарного інституту, завідувач кафедри менеджменту

Участь у роботі рад і державних структур - член НМКз менеджменту та адміністрування МОН України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор, академік Академії економічних наук України

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3652-1153

Освіта: вища

 • з 1979 р. по 1985 р. - навчався у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Спеціальність - викладач політекономії; кваліфікація - економіст, викладач політичної економії

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:
  «Формування та використання фонду нагромадження в умовах ринку», Установа - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціалізована вчена рада К 021.02.01..
   
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»:
  «Механізм функціонування курортно-рекреаційних територій в сучасних умовах», рік захисту – 2004, Інститут економіко-правових проблем НАН України 

Наукові інтереси:

 • регіональний менеджмент, регіональна економіка та економіка міста, рекреація, менеджмент організацій

Дисципліни, які викладає:

 • історія економічної думки, менеджмент організацій, менеджмент якості, регіональне управління, методологія та організація наукових досліджень, майстерня ефективного управління

Основні наукові роботи (публікації):

1. Gudz P.V. Method of choosing investment priorities based on evaluation of the investment potential of region // Efektowno?? ekonomiczna i adekwatno?? spo?eczna w wyborach gospodarczych" pod red. Prof. A. Czy?ewski i D. Czakowskiю- Bydgoszcs KPSW.- 2015 r.

2. Gudz P.V. Measurement of the effectiveness of non-profit organizations// Gudz P. V. Measurement of the effectiveness of non-profit organizations [Online] / P. V. Gudz // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 3. Available:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_3/2015_3_2.pdf

3. Гудзь П.В. Визначення підходів до ребрендингу промислового міста/ П.В. Ґудзь // Економічні інновації. Зб. наук. праць. - Вип.. 60. Кн.1. 2015.- с.99-110.

4. Ґудзь П.В. Прогнозування інвестиційної діяльності регіону на основі мультиплікативного методу/ Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем :монографія/за ред.О.І. Черняка, П.В.Захарченка. - Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015.- с.384. .с.40-50.

5. Ґудзь П.В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону : монографія/ П.В.Гудзь, С.В.Шарова / ЗНТУ.- Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014.- 248 с.

6. Ґудзь П.В. Застосування моделі ефективної реалізації стратегії розвитку промислового підприємства/ П.В. Ґудзь // Прометей. - 2014.- № 2 (44).- С.129-134.

7. Ґудзь П.В. Інтерактивні технології як аспект методики викладання економічних дисциплін/ П.В. Ґудзь // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - 2014.-  серія Економічна .- № 5.- С.17-22.

8. Ґудзь П.В. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами/ П.В. Ґудзь // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. - Запоріжжя : ЗНТУ. - 2012. - 208 c. С.182-204.

9. Ґудзь П. В., Аналіз бюджетного управління на підприємстві хімічної промисловості/ П.В. Ґудзь, Р.П. Науменко// Бізнес Інформ. - 2013. - №12. - C. 144-149.

10. Ґудзь П.В. Маркетинговий підхід до вибору основних домінант ефективного використання потенціалу регіону  на основі позиціювання курортно-рекреаційних територій  / П. В. Ґудзь // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління [Текст] : монографія / [Ґудзь П. В. та ін. ; за ред. проф. П. В. Ґудзя] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - 272 с. С.177-205

Участь у конференціях

1. Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions  (September 24-25, 2015, Dubai, UAE)".

2. ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Українське Причорномор'я: вектори стратегічного розвитку та європейських стандартів життя" (15-17.09.2015).- м: Одеса, Херсон, Лазурне.

3. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика. : матер. Міжнар. науково-практична конференція, 14 листопада 2014 р., м. Запоріжжя. - /за ред. В.М.Огаренка, А.О. Монаєнка  та ін.: - Запоріжжя: КПУ, 2014.- С.255-259.

4. Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: матер. Всеукр. Наук.-практ. Конф. 16-17 жотвн. 2014 р.за заг. Ред.. проф.. В.М.Зайцевої. - Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" Лтд, 2014.- 376 с.

5. Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах", 15-16 травня 2014 р, м. Запоріжжя / відпов. Гудзь. П.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 447 с

6. Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства // П'яті регіональні та муніципальні слухання. Наук.-практ. конф. з міжнарод. участю 17-18 жовтня 2013 р., смт Форос - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 63-69.

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матер. II Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Полтава, 4-5 квітня 2013 р.). - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - Ч. I. - С. 43-46.

8. Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні ; тези доп. учасн. Міжвуз. наук.-практ. конф. , 18-19 квітн.2013 р., м. Запоріжжя / відпов. Ред.. П.В.Гудзь.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- С.109-113

9. Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : матер. Всеукр. наук.-практ конф. 31 травня - 2 червня 2012 р., м. Бердянськ / відпов. Ред. М.В. Гудзь. - Бердянськ: БДПУ, 2012.- 379 с.

10. Соціально-економічні проблеми України у глобальному просторі : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 26-27 квітня 2012 р., м. Чернівці. -  Чернівці: ЧТЕУ КНТЕУ, 2012.- 392 с.

Відзнаки та нагороди не маю.

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Мови спілкування: українська, польска, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 274
тел.: 061-222-33-44
e-mail:pitgudz@gmail.com