Ви є тут

Головна

Прізвище: Ґудзь

Ім'я: Петро

По батькові: Васильович

 

Посада: професор кафедри менеджменту

Участь у роботі рад і державних структур - член НМК з менеджменту та адміністрування МОН України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор, академік Академії економічних наук України

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7604-549X

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID):  AAE-8117-2020

Обліковий запис науковця (Scopus): 57210954368

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tOFPs08AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 1985, спеціальність за дипломом – «Політична економія», кваліфікація за дипломом – «економіст, викладач політичної економії»

Дисертації:

 • зі спеціальності – 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»: «Механізм функціонування курортно-рекреаційних територій в сучасних умовах», рік захисту – 2004, Інститут економіко-правових проблем НАН України
 • Кандидатська дисертація «Формування та використання фонду нагромадження в умовах ринку», Установа - Київський державний університет імені Тараса Шевченка, рік захисту – 1990, Київський державний університет імені Тараса Шевченка
   

Наукові інтереси:

 • Регіональна економіка та менеджмент;
 • Менеджмент організацій: теорія і практика ефективності управлінських систем;
 • Місцевий економічний розвиток та механізми адміністрування;
 • Рекреація і туризм.
   

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Публікації в наукометричних базах Scopus

Публікації в наукометричних базах Web of Science

 1. Gudz P.V.б Gudz M.V., Sydoruk I.S.,Kunaiev A.Yu. Financial component of estimation of efficiency of management of enterprise on basis of BSC. Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4, № 31 (2019) http://fkd.org.ua/article/view/190804 DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190804  
 2. Cherep A. V., Z. I. Simanaviciene, O. H. Cherep, P. V. Gudz. Assessment of the possibility of enhancing innovation and its impact on the prospects of engineering enterprises development. Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Вип. 1(32).2020. с.403-414. http://fkd.org.ua/issue/view/12179  OI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200529
 3. Bazeli B., Gudz P., Patryk Krzemieniewski. Analiza formowania i wykorzystania budżetu gminy Chodzież w latach 2014-2018. Економічні інновації. Зб. наук. праць. Т.21. № 3.Вип. 3 (72). 2019. с.54-58.
 4. Гудзь П. В. Роль ОТГ в новій конфігурації економіки регіонального простору. Економіка та право. 2018. № 2 (52). С. 24-34. (Фахове видання).
 5. Гудзь П. В., Шадріна Є.А наліз понятійно-категоріального апарату публічного управління та адміністрування». Науковий журнал "Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. серія "державне управління". Маріуполь, ДонДУУ. №3(81)'2018. С. 31-38.
 6. Гудзь П.В. Причинно-наслідковий вплив інформаційних технологій на розвиток економіки України та її регіонів. Сталий розвиток економіки. 2018. № 4 (41). С.182-183.
 7. Гудзь П.В. Тимченко А.В. Джерела фінансування інноваційної діяльності  промислових підприємств. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління» (Серія: Економіка). 2018. с.36-42.
 8. Гудзь П. В. Визначення доцільності створення кластера для суб’єктів кластерної політики. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. №1(13).с.161-165.
 9. Гудзь П.В. Теоретичні основи становлення економіки платформи як новітньої форми організації регіонального простору. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 792. Економіка. Чернівці. ЧНУ, 2018. с. 56-72.
 10. Гудзь П.В. Аналіз управління готельним господарством регіону. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2018. № 1 (41). С. 112–119.
 11. Гудзь П.В. Польський досвід для України регулюванні розвитку готельного ринку регіону. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. № 1-2. С.182-191.
 12. Гудзь П. В. Теоретичне обґрунтування практичної реалізації кластерної політики в регіоні. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 68–74.
 13. Гудзь П. В. Управлінські практики планування розвитку промислових міст шляхом ревіталізації територій. Економічні інновації. Зб. наук. праць. Вип.64. 2017.с.71-76.
 14.  P.Gudz, Bazeli B., Adamska M. Zarządzanie projektami Unijnymi w  Polsce a powiecie Pilskim / // Економічні інновації. Зб. наук. праць. Вип.64. 2017. с.54-58. польською мовою
 15. Ґудзь П.В. Практика адміністрування розвитку тарифів на національних і регіональних ринках електроенергії за кордоном. Вісник ЧДТУ: зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. Вип. 44. Ч. ІІ. Черкаси: ЧДТУ, 2017. С. 13-20.
 16. Gudz P. V. Territorial and industry analysis of the fulfillment of Zaporizhian regional projects [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. №2. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_2/2016_2_3.pdfhttp://epm.fem.s...
 17. Ґудзь П.В., Гудзь М.В. Визначення сценаріїв виробництва Валового регіонального продукту. Економіка та право.  2016. № 2 (44). С. 14-19.
 18. Ґудзь П.В. Територіально-галузевий аналіз реалізації  регіональних проектів Запорізької області / Економічні проблеми сталого розвитку : моногр. за ред. проф. О. Прокопенко  [Текст].  Суми: СумДУ, 2016. С.154-161.
 19. Гудзь П.В., Череп А.В., Сучков А.В. Информатизация процесса принятия управленческих решений субъектами малого предпринимательства.  Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2016. Випуск № 28/1. С.84-90.
 20. Фінагіна О.В., Гудзь П.В., Грон А.В. Перспективні напрямки розвитку електроенергетичного ринку України: інновації та регіональні кластери. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Херсонський національний технічний університет. Херсон. 2016. № 23 (12). Т. ІІ.  С. 57-61.
 21. Ґудзь П.В. Трубін В. Планування ревіталізації промислових територій: зарубіжний досвід для українських міст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2016.  Вип. №22. С.36-42.
 22. Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Визначення диспропорцій використання економічного потенціалу Запорізького регіону. Збірник наукових праць «Регіональна економіка». 2016. №  4. (26). С.52-60.
 23. Ґудзь П.В. Інноваційна складова економіки знань регіону. Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу». 2016. № 4 (36). С.113-120.28.
 24. Ґудзь П.В. Головко Д.С. Вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства. С.64-76.. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2015. № 10. (230). 228 с.
 25. Ґудзь П.В. Дудіна Н. В. Визначення стратегії торгівельно-виробничої компанії на основі SPACE-аналізу. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 2(2), Vol.1, October 2015.  С.53-61.
 26. Ґудзь П.В., Коваленко Т.О. Теоретичні й прикладні аспекти енергетичного потенціалу регіону. Економічний форум. 2015. № 3. С.143-154.
 27. Ґудзь П.В. Визначення підходів до ребрендингу промислового міста Економічні інновації. Зб. наук. праць. Вип. 60. Кн.1. 2015. с.99-110.
 28. Ґудзь П.В., Карпов Є. Р. Обґрунтування необхідності змін в управлінні громадською організацією на основі аналізу силового поля. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 2(2), Vol.1, October 2015 c.49-53.
 29. Gudz P. V. Measurement of the effectiveness of non-profit organizations [Online] Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 3. Available:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_3/2015_3_2.pdf

Наукові публікації в закордонних виданнях

 • Petro Gudz, Alla Pankova, Determination of SMART-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region. European journal of economics and management. Volume 5 Issue 2 2019  р.188-194.
 • Petro Gudz, Maryna Gudz. Inclusive development of the region’s economy: the challenges of globalization and the possibility of regionalization Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy. 2019. 12. s.93-100  http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko...
 • Petro Gudz, Viacheslav Ivanchenkov, Yaroslav Oliinyk, Georgii Korepanov, Iryna Shkurupska, Angela Boyko. Innovative Social Technologies in the Region Management System. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October 2019. Pages 1562 - 1567. DOI: 10.35940/ijeat.A1352.109119. https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A1352109119.pdf
 • Kryvovyazyuk, Igor V., Kovalska, Liubov L., Gudz, Petro V., Gudz, Maryna V., Kaminska, Iryna M. Manage business effectively: analysis and forecasting MNC market opportunities. Revista Espacios. Vol. 41 (29

розділи в монографіях

 •  
 • Petro Gudz. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 93-108.
 • Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Публічне адміністрування регіональним і локальним туристичним розвитком на основі узгодження інтересів учасників ринку Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. За ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во Луцький національний технічний університет, 2020. 256 с. с.112-136.
 • Ґудзь П.В., Попова М.В. Розробка механізму трансформації економічного потенціалу Запорізького регіону та модель його впровадження. c.82-94. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П. В. Ґудзя. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. 171 с.
 • Ґудзь П.В. Прогнозування інвестиційної діяльності регіону на основі мультиплікативного методу. С.40-50. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем :монографія/за ред.О.І. Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. с.384.
 • Gudz P.V. Method of choosing investment priorities based on evaluation of the investment potential of region / monografia/ s.113-128. Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych. pod red. Prof. A. Czyżewskiego, D. Czakowskiego.- Bydgoszcs. Wyd. KPSW  w Bydgoszcs. 2015. 164 s.

Всього наукових праць:

понад 370 наукових праць (з них 124 у фахових виданнях, 6 у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus та Web of Science, 15 у зарубіжних виданнях), 7 навчальних посібників.

Конференціїї

2021

 1. prof. dr hab.  Maryna Gudz, prof. dr hab. Piotr Gudz  Uniwersytet Narodowy „Politechnika Zaporoska", Ukraina Edukacja w czasach COVID-19 na UkrainieMiędzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa on-line Czas na wychowanie - VI edycja  Edukacja w dobie pandemii COVID-19  15 października  2021 r. Wrocław-Wałbrzych
 2.  Bezkhlibna A., Gudz P., Puhalska G. Experience in ensuring the competitiveness of coastal regions in the EU and all over the world VIII International Scientific Conference on Determinants of Regional Development. Pila, 21-22 October 2021

   

 3.  Гудзь П.В., Гудзь М.В. Вплив громадських організацій на формування згуртованості мешканців територіальних громад Механізми управління розвитком територій. Матер. Міжнар. науково-практ. конф.27–29 жовтня 2021 року, м. Житомир. Житомир: Поліський національний університет, 2021. 

Досвід роботи в галузі вищої освіти (якості вищої освіти):

 • Співрозробник Галузевих стандартів освіти МОНУ зі спеціальності «Менеджмент організацій» ОКР з навчальних дисциплін «Управління проектами», «Управління змінами» та рецензентом трьох нормативних дисциплін (2010-2018).
 • Членство в експертній комісії ДАК Міністерства освіти і науки України комісії з менеджменту, 2005-2019 рр. (наказ Міносвіти № 1845 від 23.06.2005 р.). (2019 – 4 ЗВО).
 • Гарант освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Регіональне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування НУ «Запорізька політехніка».
 • Неодноразово залучався до роботи у складі державної інспекції навчальних закладів України.

 

Керівництво та співкерівництво виконанням держбюджетних та госпрозрахункових кафедральних наукових тем
 
 1. 05116 Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняного бізнесу в умовах формування економіки знань (2007-2009)
 2. 05419 Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління. (2009-2012)
 3. 05411. Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області) (2011-2012)
 4. 05412, Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації. (2013-2015).
 5. 05415, Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону (2015-2018).
 6. Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону (2018-2021). (виконується)

Досвід співпраці із зарубіжними інституціями у сфері вищої освіти, освітніх проектах: Міжнародна співпраця з польськими університетами:

1.Обмін науковими публікаціями у збірнику наукових праць в Польщі: Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy:
1.1.Petro Gudz, Maryna Gudz. Inclusive development of the region’s economy: the challenges of globalization and the possibility of regionalization Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy. 2019. 12. s.93-100
1.2.Olha Doronina, Andrii Karpenko. Human potential and innovation as drivers of competitiveness in the new economy
1.3.Iryna Nechayeva. Analysis of state and development of industrial infrastructure in Zaporizhzhya region
1.4.Valentina Zaitseva, Sergiy Tsviliy, Halina Bublei. Innovation facilities of the tourist business of small and medium enterprises of the region http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko...

2. Спільне проведення науково-практичних конференцій: участь у складі оргкомітету, пленарних доповідях, тощо
2.1. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації» 29-30 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя. Члени оргкомітету prof.nadzw. dr Helena Czakowska, Rektor KPSW; 5 доповідей.
2.2. Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 16-17 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя - Член Програмного комітету prof.nadzw. dr Helena Czakowska, Rektor KPSW; 3 доповіді.
2.3. II Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 4-5 жовтня 2018 р. м. Запоріжжя - Член Програмного комітету prof.nadzw. dr Helena Czakowska, Rektor KPSW; 3 доповіді.
Програмна доповідь - Проблеми і шляхи становлення публічного управління інклюзивним розвитком економіки регіону. Хелена Чаковска, докт габ.,  Гудзь П.В., д.е.н., проф. 6 доповідей.
2.4. Prof., dr hab. Marina Gudz, Prof., dr hab. Petro Gudz. Jedna rodzina– wiele światów: retrospekcja biograficzna. KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”  25-26 października 2018 r. Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. 2018.

3. Навчально-методичне співробітництво
Проведення навчальних занять із дисциплін «Історія економічної думки», «Регіональна економіка» польською мовою в обсязі 50 лекційних годин на навчальний рік згідно положень угоди між ЗНТУ та Куявсько-Поморської школи вищої у Бидгощі від 17.05.2014; Наказ ректора № 95-А від 13.05.2019 р. (проф. Ґудзь П.В.)

4. Наукове консультування:
Членство в Польському консалтинговому товаристві Макса Вебера. Polskie Towarzystwo Naukowe Maxa Webera. http://www.imw.edu.pl/rada-naukowa (Ґудзь П.В.)

5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

Докторські дисертації

 1. Лифар Владислава Віталіївна, тема «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону» 24.04.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
 2. Пожуєва Тетяна Олександрівна, тема «Інноваційні засади забезпечення економічної захищеності промислового підприємства» 30.04.2016, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний економічний університет імені В.Гетьмана

Кандидатські дисертації

 

 1. Леміш Катерина Михайлівна, тема «Реструктуризація машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу» 19.11.2008, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Приазовський державний технічний університет
 2. Кучер Станіслав Федорович, тема «Організаційно-економічне забезпечення перетворень в курортно-рекреаційній системі приморського міста» 14.05.2009, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
 3. Нечаєва Ірина Анатоліївна, тема «Управління інвестиційним розвиток металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу» 24.02.2011,  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  Класичний приватний університет
 4. Попова Тамара Олександрівна, тема «формування та реалізація антикризової програми машинобудівного підприємства» 16.02.2013, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  Приазовський державний технічний університет
 5. Бойченко Валерія Сергіївна, тема «Вплив університетів на регіональний економічний розвиток» 21.05.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Донецький державний університет управління
 6. Візіренко Світлана Вікторівна, тема «Формування та використання потенціалу економіки знань регіону» 22.05.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
 7. Панкова Алла Юріївна, тема «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста» 21.06.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
 8. Кононська Наталія Дмитрівна, тема «Вибір методів економічної діагностики розвитку сільських територій (на прикладі Кіровоградської області)» 21.06.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України
 9. Шарова Світлана Василівна, тема «Розвиток ринку нерухомості в системі продуктивних сил регіону» 20.09.2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка
 10. Коваленко Тетяна Олександрівна, тема «Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу Запорізького регіону» 19.06.2014, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,  Донецький державний університет управління
 11. Науменко Роман Петрович, тема «Забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємства на основі процесно-орієнтованого бюджетування» 01.07.2014, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Сумський державний університет
 12. Борисенко Олена Євгеніївна, тема «Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства» 12.03.2015, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний гірничий університет
 13. Павелко Віталій Юрійович, тема «Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості» 04.06.2015, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет
 14. Бут Тетяна Вікторівна, тема «Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону» 30.05.2016, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Східноукраїнський національний університет імені В.Даля
 15. Кунаєв Артем Юрійович, тема «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства» 29.05.2019, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний авіаційний університет

Досвід щодо розроблення політик у сфері вищої освіти на регіональному рівні:

 • Розробка проекту Стратегії розвитку науки і освіти Запорізької області у складі робочої консультативної підгрупи освіти і науки з розробки Стратегії регіонального розвиту Запорізької області на період до 2027 року (Рішення Голови департаменту освіти й науки ЗОДА від 04.09.2019 р. № -2.2-12/721);
 • Співпраця з Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації - здійснення експертизи експертної оцінки інвестиційного середовища в Україні та Запорізької області (14.02.2017 № 08-33/0402 «Про здійснення експертної оцінки інвестиційного середовища»).

Відзнаки та нагороди:

1 Подяка Голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації О. Старуха (Розпорядження №278-к від 24.11.2022)

Членство у громадських об’єднаннях:

 

 • Асоційований член «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Мови спілкування: українська, польська, російська.

  

Контакти: