Ви є тут

Головна

Наукова школа «Багаторівневе управління економікою: держава, регіон, підприємство» заснована у 2021 році її діючим науковим керівником д-р екон. наук, професором, Директором Економіко-гуманітарного інституту, професором кафедри «Менеджмент» Ґудзь Петром Васильовичем.

Основні напрямки наукових досліджень:

- науково-теоретичне обґрунтування модернізації механізму реалізації управлінського, економічного, фінансового, маркетингового, зовнішньоекономічного потенціалу суб’єктів господарської діяльності і територій;

- формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону;

- маркетингове та логістичне забезпечення діяльності підприємств в умовах екологізації та цифровізації економіки;

- методологія оцінювання ефективності управління в корпоративному секторі та сфері публічного управління та адміністрування;

- трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні;

Ведеться підготовка магістрів, аспірантів, докторів наук. Протягом 2016-2021 рр. захищено 2 докторських дисертації:

1. Антонюк Катерина Іванівна. Забезпечення безпеки споживання в Україні в умовах євроінтеграції Спеціальність 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки). дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, захист 23.12.2020 р. Національний інститут стратегічних досліджень

2. Буканов Григорій Миколайович. Формування та реалізація державної екологічної політики на регіональному рівні.Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, захист 12.05.2021 р. Класичний приватний університет

2 кандидатські дисертації:

1. Кунаєв Артем Юрійович. Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Спеціальність : 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист 20.05.2019 р. Національний авіаційний університет

2. Бут Тетяна Вікторівна. Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону. Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил регіональна економіка. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захист 30.05.2016 р. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Колективом наукової школи встановлені і діють творчі зв’язки із провідними підприємствами України – АТ «Мотор Січ»; ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченкa; науковими установами – Інститут Економіко-правових досліджень НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень; вищими закладами освіти - «Київський національний університет імені Тараса Шевченка»; Національний авіаційний університет, Західноукраїнський національний університет, органами державної влади та місцевого самоврядуванні – Запорізька обласна рада, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації публічних службовців, Асоціація Голів територіальних громад Запорізької області, Широківська ОТГ, КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя», громадськими установами та організаціями - Українська асоціація з розвитку менеджмент та бізнес освіти, Запорізька Торговельно-промислова палата, Запорізька Інженерна палата, зарубіжними освітніми закладами та науково-дослідницькими центрами – Вроцлавська політехніка, Познанська політехніка, Куявсько-Поморська школа вища, Польського наукового товариства Макса Вебера.

Протягом 2020-2001 р. існування школи опубліковано монографії:

  • Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. 206 с.
  • Модернізація суспільної сектору економіки в умоваїх глобалізації За ред доц. Шарової С.В. Монографія.- Запоріжжя, 2021. 216 с.
  • Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. 234 p.
  • Антонюк К.І. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти : монографія. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2020. 450 с. (20,14 д.а.).