Ви є тут

Головна

НАУКОВИ ШКОЛИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Інформація про діяльність наукових шкіл кафедри менеджменту доступна за посиланням


НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ІННОВАЦІЇ"

 Посилання на сторінку журналу на сайті НУ "Запорізька політехніка"


КОМПЛЕКСНА НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ

Головними напрямами наукової тематики, що досліджується на кафедрі менеджменту, є проблеми, пов’язані з формуванням комплексу способів, прийомів і методів, механізмів організаційного, економічного, управлінського, фінансового, інституційного, маркетингового, інформаційного забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону.


У 2021 році розпочато роботу над Комплексною науковою темою кафедри05411 Адміністрування та управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону (2021-2024 рр.).

Державний реєстраційний номер: 0121U112835

Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник роботи: Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри.

 

Виконавці:

Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту

Ґудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, професор

Шмиголь Надія Миколаївна, д-р екон. наук, професор

Антонюк Дмитро Анатолійович, д-р екон. наук, проф.

Соріна Оксана Олександрівна, канд. екон. наук

Тесленок Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент  

Нечаєва Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент 

Панкова Алла Юріївна, канд. екон. наук, доцент

Кутідзе Людмила Сергіївна, канд. екон. наук, доцент

Ткачук Олександр Юхимович, канд. сільгосп. наук, доцент

Шитікова Лариса Віталіївна, канд. екон. наук, доцент

Основні найважливіші  наукові і (або) науково-технічні результати:

- розглянуто система управління соціально-економічним розвитком господарського комплексу регіону;

- досліджено методика оцінювання соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону;

- створено опис повноважень регіональних органів влади в сфері адміністрування соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону.

Практична цінність результатів:

Встановлено, що система управління соціально-економічним розвитком господарського комплексу регіону включає керуючу підсистему – суб'єкт управління і виконавчий орган та керовану підсистему – об'єкт управління. Керуючою підсистемою в даному випадку є

регіональні органи всіх гілок влади. Керована підсистема – це господарюючі суб'єкти, організації, населення регіону. Всі елементи системи пов'язані між собою інформаційними зв'язками. 

Нові курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження:

- система управління соціально-економічним розвитком господарського комплексу регіону застосовується у навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: «Державне та регіональне управління» (бакалаври, 073 «Менеджмент»), «Антикризове управління» (бакалаври, 073 «Менеджмент»), «Місцевий та регіональний розвиток» (бакалаври, 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»), «Управління інноваціями» (бакалаври, 073 «Менеджмент»), «Стратегічне управління» (бакалаври, 073 «Менеджмент»);

- методика оцінювання соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону застосовується у навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: «Інвестиційний менеджмент» (бакалаври, 073 «Менеджмент»),  «Місцевий та регіональний розвиток» (бакалаври, 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»), «Стратегічний аналіз» (магістри, 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»), «Управління проектами» (магістри, 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»);

- опис повноважень регіональних органів влади в сфері адміністрування соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону застосовується у навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: «Основи публічного управління та адміністрування» (бакалаври, 281 «Публічне управління та адміністрування»), «Менеджмент публічних установ та організацій» (бакалаври, 281 «Публічне управління та адміністрування»),  «Регіональне управління» (бакалаври, 281 «Публічне управління та адміністрування»), «Стратегічне управління регіоном» (бакалаври, 281 «Публічне управління та адміністрування»), «Адміністративний менеджмент» (бакалаври, 073 «Менеджмент»), «Державне та регіональне управління» (бакалаври, 073 «Менеджмент»).

Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені та підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її виконання:

1. «Стратегія сталого розвитку машинобудівних підприємств», кандидатська дисертація, Соріна О.О., науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Корольков В.В., дата захисту – 23.12.2021 р. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, ауд. 124

2. «Державна політика формування людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки». кандидатська дисертація, Литвин К.В., науковий керівник к.е.н., доц., Корольков В.В., дата захисту – 26.09.2021 р.

Монографії та розділи монографій:що підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її виконання:

1. Gudz Petro. Administrowanie budżetowe w gminie polskiej. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. / Petro Gudz, Patryk Krzemieniewski, Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. - 206 с. - С.177-191

2. Корольков, В.В. Формування механізму податкового адміністрування соціальних внесків і заробітної плати [Текст] / В. Корольков // Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 206 с.

Статті у фахових виданнях, що опубліковані на базі досліджень НДР 05411 «Адміністрування та управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону» (0121U112835):

 

- Тесленок, І. М, Анненков Р.В.  (2024). ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ВИРОБНИЧИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2024. № 1. – URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/dy/article/view/2844 (дата звернення: 05.02.2024). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156.2024.1.18

- Тесленок, І., & Павлова, К. (2021). РОЗРОБКА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ COVID-19. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-21.

- Piotr Gudz, Maryna Gudz and Nadiia Shmygol.  Economy digitalization in paradigm of reproductive process. Number :  19 Proceedings of the 2021 1X International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 2, Pila 21 - 22 Februar 2022 http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/191/178

- Anastasiia Bezkhlibna Petro Gudz Gulnara Puhalska. Experience in ensuring the competitiveness of coastal regions in the European Union and all over the world Proceedings of the 2021 VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 2, Pila 21 - 22 October 2021 http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/191/178 DOI: 10.14595/CP/02/007

- Гудзь П.В., Гудзь М.В. Вплив громадських організацій на формування згуртованості мешканців територіальних громад. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць у 2 ч. Ч. 1. Житомир: Поліський національний університет, 2021. 272 с. с.27-32

- Gudz,P.V. Gudz, M.V. Dąbrowska Barbara, Wspólne polityki unii europejskiej w sferze przemysłu: problemy i wyzwania w nowych realiach postpandemii. Економічні інновації. Зб. наук. праць.– Т.23.Вип. 3 (80). 2021.- с.85-100.

- Piotr Gudz, Rafał Jankowski. Wspólna polityka rolna: mechanizmy i narzędzia integracyjne ue w Polsce. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2022. 14. http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re14/gudz.pdf

- Гудзь П.В. Економічна теорія неокласицизму та виклики сучасної економіки. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2021. 13. http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re13/gudz.pdf s.71-86.

- Шитікова Л.В. Ефективна управлінська складова - основа збільшення інноваційного потенціалу. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", м.Дніпро. 2021. №1 C. 113-118.

Шитікова Л.В., Фесик Я.А. Інтелектуальний потенціал – вирішальний фактор інноваційного розвитку України в сучасних умовах. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). Хмельницький : ХНУ, 2021.С.180-182.

Шитікова Л.В., Нєфьодов Є.О. The importance of creating new innovations in Ukraine (Важливість створення нових інновацій в Україні) . Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). Хмельницький : ХНУ, 2021. C.140-141.

Тесленок, І., & Павлова, К. (2021). РОЗРОБКА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ COVID-19. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-21 .

Нечаєва І. А., Костецька А. І. Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7545 .

Корольков В. В., Ткачук О. Ю., Татоян В. В. Організація системи управління публічними закупівлями в об’єднаних територіальних громадах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL:  http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2380  (дата звернення: 02.01.2022). DOI:  10.32702/2307-2156-2021.11.37 .

Shmygol N. (2021) Environmental Performance Index to Assess the Situation in Regions of Ukraine in Terms of their Competitiveness. / N. Shmygol and others. European Research Studies 24, 3-27.

Shmygol N. (2021) EU agricultural policy and its role in smoothing the sustainable development of the EU’s agricultural areas. / N Shmygol, T Pulina and others . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012030.

- Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 02.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71.

Y Belinska, L Matvejciuk, N Shmygol, T Pulina, D Antoniuk (2021) EU agricultural policy and its role in smoothing the sustainable development of the EU’s agricultural areas IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1).

 

Дипломні роботи, що захищені на базі НДР 05411 «Адміністрування та управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону» (0121U112835):

- магістерська робота «Формування стратегії розвитку громади на засадах системного підходу», студента групи ФЕУз-512м Дмитренко Д.В.., науковий керівник - к.е.н. Соріна О.О.;

- магістерська робота «Стратегічне управління розвитком організації в умовах COVID-19», студентки групи ФЕУ-510м Павлова К.О., науковий керівник - к.е.н., доц. Тесленок І. М.;

 - магістерська робота «Управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону», студента групи ФЕУ-312м Анненков Р.В., науковий керівник - к.е.н., доц. Тесленок І. М.;

- магістерська робота «Адаптивне управління промисловим комплексом регіону в умовах невизначеності», студента групи ФЕУ-512м Кривоног В.Є., науковий керівник - к.е.н., доц. Тесленок І. М.;

- курсова робота «Управління розвитком організації на прикладі ТОВ «Єва»», студентки групи ФЕУ-518 Змикало О.С., науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Пуліна Т.В.;

- курсова робота «Обґрунтування корпоративної стратегії підприємства (на прикладі АТ КБ «Приватбанк»), студентки групи ФЕУ-518 Бурди К.Ю., науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Пуліна Т.В.

- магістерська робота «Управління знаннями в системі інноваційного оновлення підприємства», студента групи ФЕУ –510м Тельчаров Е.А., науковий керівник - к.е.н., доц. Корольков В.В.;

- магістерська робота «Організація системи публічних закупівель в об`єднаних територіальних громадах», студента групи ФЕУ–310м Татоян В.В., науковий керівник - к.е.н., доц. Корольков В.В.;

- магістерська робота «Сучасні підходи до інформаційного забезпечення управління проєктами», студентки групи ФЕУ-510м Стуконог К.В., науковий керівник - д.е.н., проф. Шмиголь. Н.М.;

- магістерська робота «Особливості формування ОТГ в Україні в умовах децентралізації», студентки групи ФЕУ -310м Костецька А.І, науковий керівник - к.е.н., доц. Нечаєва І.А.;

- магістерська робота «Антикризове управління підприємствами в умовах невизначеності та ризику», студентка групи ФЕУ -510м Дончик Д.І., науковий керівник - к.е.н., доц. Нечаєва І.А.;

- магістерська робота «Стратегічне управління розвитком організації в умовах COVID-19», студентки групи ФЕУ -510м Павлова К.О., науковий керівник - к.е.н., доц.Тесленок І. М.;

- магістерська робота «Управління технологічним розвитком підприємства», студента групи ФЕУ -510м Стадник К.Ю., науковий керівник - д.е.н., проф. Пуліна Т.В.

Наукові роботи, виконані в рамках ДР 05411 «Адміністрування та управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону» (0121U112835):

 - наукова робота «Управління персоналом підприємства на основі процесного підходу», студентки групи ФЕУ –510 Свірської К., науковий керівник -  к.е.н., доц. Тесленок І.М.

- наукова робота «Особливості побудови кадрової політики та стратегії управління персоналом у сучасних умовах», студентки групи ФЕУ-510 Коврига Анастасія, Кошелева Софія, науковий керівник - д.е.н., проф. Шмиголь. Н.М.;

- наукова робота «Управління розвитком ОТГ в умовах децентралізації», студентка групи ФЕУ -310м Костецька А.І, науковий керівник - к.е.н., доц. Нечаєва І.А.Комплексна наукова тема кафедри: 05418 (2018-2021 рр.),  Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону. №0118U100048

  Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник роботи: Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри.
Виконавці:
Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри
Ґудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, професор
Тесленок Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент  
Нечаєва Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент 
Панкова Алла Юріївна, канд. екон. наук, доцент
Ткачук Олександр Юхимович, канд. сільгосп. наук, доцент
Риженко Олексій Миколайович, канд. екон. наук, доцент 
Кутідзе Людмила Сергіївна, канд. екон. наук, доцент
Соріна Оксана Олександрівна, старший викладач
Кунаєв Артем Юрійович, аспірант
 

Результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: «Інвестування регіонального розвитку», «Управління соціальною та економічною безпекою» для бакалаврів (281 «Публічне управління та адміністрування»); «Планування розвитку територій», «Електронне врядування» для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»);  «Основи управлінського консультування» та «Корпоративне управління» (методи оцінки зовнішнього середовища організації) для магістрів (073 «Менеджмент»); для бакалаврів (073 «Менеджмент») та магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»): «Регіональна політика ЄС», «Управління регіоном», «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Державне та регіональне управління», «Управління розвитком організації», «Теорія організації. Актуальні проблеми сучасного менеджменту», «Операційний менеджмент», «Менеджмент», «Електронні послуги на місцевому рівні».

Також результати даного дослідження передбачається використовувати у викладанні таких курсів:
- для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування») «Адміністрування публічних фінансів» (для пояснення можливостей щодо повноважень регіональних органів влади залучати, розподіляти та ефективно використовувати публічні фінанси в сфері управління виробничою інфраструктурою);
 - за основу для оцінювання ефективності менеджменту на основі цільового підходу обрано удосконалену Систему збалансованих показників (BSC), яка на відміну від класичної, враховує як внутрішню, так і зовнішню складові ефективності менеджменту за рахунок включення п’ятої складової оцінювання - «Соціальна відповідальність», що може бути використано при підготовці бакалаврів за фахом 073 «Менеджмент» по курсу «Операційний менеджмент» по темі 9 «Управління результативністю операційної діяльності»;
- методичний підхід у формі матриці оцінки ефективності управлінської праці керівника з урахування специфіки інструментів оцінювання, яка основана на використанні п’яти інструментів оцінювання: Експертна думка керівників; Тест «Бізнес IQ»; Ассессмент-центр; Тест "Бізнес-профіль"; Метод 360 градусів. Встановлено, що основними факторами успіху прийняття та реалізації кадрових рішень за результатами оцінки ефективності управління на основі компетентністного підходу будуть: зосередження зусиль на розвитку бізнесу; розуміння перспективних задач та цілей підприємства за основними напрямками діяльності; націленість на вирішення проблем, з якими стикається організація. Ці положення використовуються при підготовці магістрів за фахом 073 «Менеджмент» з курсу «Управління розвитком організацій» (Тема 10. Ефективність управління розвитком організації).
 

Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені та підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її виконання:
- «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства». кандидатська дисертація, Кунаєв А. Ю., науковий керівник д.е.н., проф., Ґудзь П. В., дата захисту – 29.05.2019 р.
Перелік курсових, дипломних та інших робіт, що захищені на базі зазначеної наукової роботи за час її виконання:
- магістерська робота «Управління розвитком транспортного комплексу регіону», студента групи ФЕУз -313 Горбенко А. Є. . , науковий керівник - к.е.н., доц. Кутідзе Л. С.;
- магістерська робота «Створення та розвиток кластерного об’єднання агропромислових підприємств», студентки групи ФЕУ-513 Скрипки Н. О., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.;
- магістерська робота «Державна політика у сфері енергозбереження», студентки ФЕУ-313 Нестеренко А. Г., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.

Використання результатів у науковій роботі, науково-технічній та інноваційній діяльності студентів:
- наукова робота «Формування методу оцінки репутації території», ст. групи ФЕУ-515 Оболадзе А.Н., науковий керівник - к.е.н., доцент Нечаєва І.А.
 

Підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують результати НДР:
- ДП «Антонов» (Довідка про впровадження № 00711-ЛГ),
- АТ «Мотор Січ» (довідка про впровадження від 11.10.2018 р. № ВДТ 21264),
- підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» Дніпропетровської міської громадської організації «Асоціація авіації ЗАНГ України» (довідка про впровадження від 12.10.2018 р. 2018 р., № 12/10-02),
- AAL Group Ltd, Sharjah Airport International, United Arab Emirates (довідка про впровадження від 10.10.2018, № 348/ AA101018).
 

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, патентів, наукових статей, інших публікацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР:
1. Монографії:
1. Кунаєв А. Ю. Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти: монографія / за наук. ред. проф. Ґудзя П. В. Запоріжжя : ЗНТУ-ФОП Мокшанов В. В., 2018. 296 с.
2. Kunaev Artem. Analysis of the management effectiveness evaluation of the aircraft building enterprise by a target approach. p. 95-113. Competitiveness of entrepreneurial structures: features and prospects. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018, 232.

2 Наукові статті:
1. Петро Гудзь, Артем Кунаєв. Визначення ступеню досягнення стратегічних цілей авіапідприємства за цільовим підходом на основі BSC. Rocznikі Ekonomicznе Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2018. № 11. s. 277-300.
2. Кунаєв А. Ю., Ґудзь П. В. Компетентністна складова забезпечення ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. 2018. №2. С.72-80.
3. Кунаєв А. Ю. Використання методології системного підходу до оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія : Економіка  і управління. 2018. Т.29 (68). № 1. С.34-39.
4. Кунаєв А. Ю. Специфіка діяльності авіабудівного підприємства та оцінювання ефективності менеджменту. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. 2018. № 1 (63). С.72-81.
5. Нечаєва, І. А. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи [Текст] / І. А. Нечаєва // Економічний аналіз, 2019. Т.29 – № 1. – С. 156-163.
6. Alla Pankova, Determination of smart-profiles of united territorial communities of zaporizhzhia region / Petro Gudz, Alla Pankova // European journal of economics and management. - Volume 5.- Issue 2.- 2019. pp.188-195.
7. Пуліна Т.В. Створення концепції агропломислового кластеру
у запорізькій області / Т.В. Пуліна, Н.О. Хмара, Н.О. Скрипка// Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. - №4. – 2018. – С. 53-61.
8. Пуліна Т. В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади/ Т.В. Пуліна // Інвестиції: практика та досвід. - № 18.  – 2017. – С. 65-69.
9. Пуліна Т. В. Розробка стратегії енергоефективності запорізької області/ Т.В. Пуліна , І.М. Тесленок, А.Г. Нестеренко// Державне управління: удосконалення та розвиток.- № 11.  – 2018. – С. 65-69.
10. Пуліна Т. В. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби/ Т.В. Пуліна , О.Ю. Ткачук, А.О. Вафіна// Економіка та держава. - № 12.  – 2018. – С. 44-49.

3. Тези доповідей:
1. Кунаєв А. Ю. Науково-методичні підходи до визначення критеріїв і показників оцінювання ефективності авіабудівного підприємства. Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Львів, 24 лютого 2018 р.). Львів: ЛЕФ, 2018. С.36-38.
2. Кунаєв А. Ю. Організаційне забезпечення використання системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part II, June 29th, 2018. Lisbon. Portugal. S.21-25.
3. Кунаєв А. Ю., Горбенко А. Є. Проблема управління технологічним процесом сучасного вертолітного будування на прикладі уособленого підрозділу «Вертольоти «Мотор-Січ». Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Міжнар. наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: ЗНТУ. 2018. С. 392-394.
4. Кутідзе, Л. С. Проблеми державного управління інклюзивним розвитком ринку праці в Україні [Текст] / Л. С. Кутідзе, І. С. Єрьоменко // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - С.395-397.
5. Кутідзе, Л. С. Принципи обґрунтування структурних змін в економіці регіону [Текст] / Л.С. Кутідзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана С.-1259 -1261.
6. Кутідзе, Л. С. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції україни [Текст] / Л.С. Кутідзе, К.О., Єськов // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С.619-624
7. Соріна О. О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441.
8. Панкова А. Ю. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування / А.Ю.Панкова, А.А.   Іванова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1294-1296.
9. Панкова А.Ю., Коцур А.О. Публічно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А.Ю. Панкова,  А.О.  Коцур// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1336-1337.


Викладачі кафедри працювали над науково-дослідній роботой на тему "НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ" під науковим керівництвом д.е.н., проф. П.В. Ґудзя.

Кафедра менеджменту виконала науково-дослідну роботу 05419 на тему «Забезпечення сталого розвитку регіону на основі інноваційних моделей» (2009-2012рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження І.А. Нечаєвої, І.М. Тесленок, О.О. Соріної, Т.В. Пуліної, В.В. Лифар.


Співробітники кафедри також приймали участь у науково-дослідній роботі ДБ№05411 на тему «Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області)» (2011-2013 рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри В.В. Лифар, А.Ю. Панкової, а також дисертаційні дослідження Т.О. Коваленко, В.С. Бойченко, В.В. Королькова, С.В. Шарової.


Починаючи з 2008 року кафедра менеджменту є ініціатором та співорганізатором проведення щорічної міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,: 21-22 травня 2008р., 27-28 травня 2011р. – м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2009 р. – м. Маріуполь, 20-21 травня 2011 р. – м. Запоріжжя..

Кафедра щорічно у квітні проводить науково-технічну конференцію «Тиждень науки» серед викладачів та студентів.


Кафедра менеджменту є співорганізатором міжнародних наукових конференцій:

«ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення»» м. Запоріжжя, 23-24 травня 2024р. »

- І Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення» (25-26 травня 2023 року);

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» (12 жовтня 2023 року) »

«Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» м. Запоріжжя, 12-13 жовтня 2021р. »