Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

НАУКОВИ ШКОЛИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Інформація про діяльність наукових шкіл кафедри менеджменту доступна за посиланням


 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ІННОВАЦІЇ"

 Посилання на сторінку журналу на сайті НУ "Запорізька політехніка"


КОМПЛЕКСНА НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ

Головними напрямами наукової тематики, що досліджується на кафедрі менеджменту, є проблеми, пов’язані з формуванням комплексу способів, прийомів і методів, механізмів організаційного, економічного, управлінського, фінансового, інституційного, маркетингового, інформаційного забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону.


У 2021 році розпочато роботу над Комплексною науковою темою кафедри: 05411 Адміністрування та управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону (2021-2024 рр.).

Державний реєстраційний номер: 0121U112835

Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник роботи: Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри.
Виконавці:
Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри
Ґудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, професор
Шмиголь Надія Миколаївна, д-р екон. наук, професор

Антонюк Дмитро Анатолійович, д-р екон. наук, проф.

Буканов Григрий Миколайович, д-р з держ. управл., професор

Соколов Андрій Васильйович, канд. з держ управл., доц.

Тесленок Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент  
Нечаєва Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент 
Панкова Алла Юріївна, канд. екон. наук, доцент
Кутідзе Людмила Сергіївна, канд. екон. наук, доцент
Ткачук Олександр Юхимович, канд. сільгосп. наук, доцент
Шитікова Лариса Віталіївна, канд. екон. наук, доцент
Соріна Оксана Олександрівна, старший викладач


Комплексна наукова тема кафедри: 05418 (2018-2021 рр.),  Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону. №0118U100048

  Категорія роботи: фундаментальне дослідження.
Керівник роботи: Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри.
Виконавці:
Пуліна Тетяна Веніамінівна, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри
Ґудзь Петро Васильович, д-р екон. наук, професор
Тесленок Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент  
Нечаєва Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент 
Панкова Алла Юріївна, канд. екон. наук, доцент
Ткачук Олександр Юхимович, канд. сільгосп. наук, доцент
Риженко Олексій Миколайович, канд. екон. наук, доцент 
Кутідзе Людмила Сергіївна, канд. екон. наук, доцент
Соріна Оксана Олександрівна, старший викладач
Кунаєв Артем Юрійович, аспірант
 

Результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі при викладанні таких дисциплін: «Інвестування регіонального розвитку», «Управління соціальною та економічною безпекою» для бакалаврів (281 «Публічне управління та адміністрування»); «Планування розвитку територій», «Електронне врядування» для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»);  «Основи управлінського консультування» та «Корпоративне управління» (методи оцінки зовнішнього середовища організації) для магістрів (073 «Менеджмент»); для бакалаврів (073 «Менеджмент») та магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування»): «Регіональна політика ЄС», «Управління регіоном», «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Державне та регіональне управління», «Управління розвитком організації», «Теорія організації. Актуальні проблеми сучасного менеджменту», «Операційний менеджмент», «Менеджмент», «Електронні послуги на місцевому рівні».

Також результати даного дослідження передбачається використовувати у викладанні таких курсів:
- для магістрів (281 «Публічне управління та адміністрування») «Адміністрування публічних фінансів» (для пояснення можливостей щодо повноважень регіональних органів влади залучати, розподіляти та ефективно використовувати публічні фінанси в сфері управління виробничою інфраструктурою);
 - за основу для оцінювання ефективності менеджменту на основі цільового підходу обрано удосконалену Систему збалансованих показників (BSC), яка на відміну від класичної, враховує як внутрішню, так і зовнішню складові ефективності менеджменту за рахунок включення п’ятої складової оцінювання - «Соціальна відповідальність», що може бути використано при підготовці бакалаврів за фахом 073 «Менеджмент» по курсу «Операційний менеджмент» по темі 9 «Управління результативністю операційної діяльності»;
- методичний підхід у формі матриці оцінки ефективності управлінської праці керівника з урахування специфіки інструментів оцінювання, яка основана на використанні п’яти інструментів оцінювання: Експертна думка керівників; Тест «Бізнес IQ»; Ассессмент-центр; Тест "Бізнес-профіль"; Метод 360 градусів. Встановлено, що основними факторами успіху прийняття та реалізації кадрових рішень за результатами оцінки ефективності управління на основі компетентністного підходу будуть: зосередження зусиль на розвитку бізнесу; розуміння перспективних задач та цілей підприємства за основними напрямками діяльності; націленість на вирішення проблем, з якими стикається організація. Ці положення використовуються при підготовці магістрів за фахом 073 «Менеджмент» з курсу «Управління розвитком організацій» (Тема 10. Ефективність управління розвитком організації).
 

Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені та підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її виконання:
- «Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства». кандидатська дисертація, Кунаєв А. Ю., науковий керівник д.е.н., проф., Ґудзь П. В., дата захисту – 29.05.2019 р.
Перелік курсових, дипломних та інших робіт, що захищені на базі зазначеної наукової роботи за час її виконання:
- магістерська робота «Управління розвитком транспортного комплексу регіону», студента групи ФЕУз -313 Горбенко А. Є. . , науковий керівник - к.е.н., доц. Кутідзе Л. С.;
- магістерська робота «Створення та розвиток кластерного об’єднання агропромислових підприємств», студентки групи ФЕУ-513 Скрипки Н. О., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.;
- магістерська робота «Державна політика у сфері енергозбереження», студентки ФЕУ-313 Нестеренко А. Г., науковий керівник – д.е.н., проф., Пуліна Т. В.

Використання результатів у науковій роботі, науково-технічній та інноваційній діяльності студентів:
- наукова робота «Формування методу оцінки репутації території», ст. групи ФЕУ-515 Оболадзе А.Н., науковий керівник - к.е.н., доцент Нечаєва І.А.
 

Підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують результати НДР:
- ДП «Антонов» (Довідка про впровадження № 00711-ЛГ),
- АТ «Мотор Січ» (довідка про впровадження від 11.10.2018 р. № ВДТ 21264),
- підприємства «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» Дніпропетровської міської громадської організації «Асоціація авіації ЗАНГ України» (довідка про впровадження від 12.10.2018 р. 2018 р., № 12/10-02),
- AAL Group Ltd, Sharjah Airport International, United Arab Emirates (довідка про впровадження від 10.10.2018, № 348/ AA101018).
 

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, патентів, наукових статей, інших публікацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР:
1. Монографії:
1. Кунаєв А. Ю. Оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства: теоретичні, методичні, прикладні аспекти: монографія / за наук. ред. проф. Ґудзя П. В. Запоріжжя : ЗНТУ-ФОП Мокшанов В. В., 2018. 296 с.
2. Kunaev Artem. Analysis of the management effectiveness evaluation of the aircraft building enterprise by a target approach. p. 95-113. Competitiveness of entrepreneurial structures: features and prospects. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018, 232.

2 Наукові статті:
1. Петро Гудзь, Артем Кунаєв. Визначення ступеню досягнення стратегічних цілей авіапідприємства за цільовим підходом на основі BSC. Rocznikі Ekonomicznе Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 2018. № 11. s. 277-300.
2. Кунаєв А. Ю., Ґудзь П. В. Компетентністна складова забезпечення ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. 2018. №2. С.72-80.
3. Кунаєв А. Ю. Використання методології системного підходу до оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія : Економіка  і управління. 2018. Т.29 (68). № 1. С.34-39.
4. Кунаєв А. Ю. Специфіка діяльності авіабудівного підприємства та оцінювання ефективності менеджменту. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. 2018. № 1 (63). С.72-81.
5. Нечаєва, І. А. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи [Текст] / І. А. Нечаєва // Економічний аналіз, 2019. Т.29 – № 1. – С. 156-163.
6. Alla Pankova, Determination of smart-profiles of united territorial communities of zaporizhzhia region / Petro Gudz, Alla Pankova // European journal of economics and management. - Volume 5.- Issue 2.- 2019. pp.188-195.
7. Пуліна Т.В. Створення концепції агропломислового кластеру
у запорізькій області / Т.В. Пуліна, Н.О. Хмара, Н.О. Скрипка// Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. - №4. – 2018. – С. 53-61.
8. Пуліна Т. В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади/ Т.В. Пуліна // Інвестиції: практика та досвід. - № 18.  – 2017. – С. 65-69.
9. Пуліна Т. В. Розробка стратегії енергоефективності запорізької області/ Т.В. Пуліна , І.М. Тесленок, А.Г. Нестеренко// Державне управління: удосконалення та розвиток.- № 11.  – 2018. – С. 65-69.
10. Пуліна Т. В. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби/ Т.В. Пуліна , О.Ю. Ткачук, А.О. Вафіна// Економіка та держава. - № 12.  – 2018. – С. 44-49.

3. Тези доповідей:
1. Кунаєв А. Ю. Науково-методичні підходи до визначення критеріїв і показників оцінювання ефективності авіабудівного підприємства. Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Львів, 24 лютого 2018 р.). Львів: ЛЕФ, 2018. С.36-38.
2. Кунаєв А. Ю. Організаційне забезпечення використання системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства. II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part II, June 29th, 2018. Lisbon. Portugal. S.21-25.
3. Кунаєв А. Ю., Горбенко А. Є. Проблема управління технологічним процесом сучасного вертолітного будування на прикладі уособленого підрозділу «Вертольоти «Мотор-Січ». Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Міжнар. наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: ЗНТУ. 2018. С. 392-394.
4. Кутідзе, Л. С. Проблеми державного управління інклюзивним розвитком ринку праці в Україні [Текст] / Л. С. Кутідзе, І. С. Єрьоменко // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - С.395-397.
5. Кутідзе, Л. С. Принципи обґрунтування структурних змін в економіці регіону [Текст] / Л.С. Кутідзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана С.-1259 -1261.
6. Кутідзе, Л. С. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції україни [Текст] / Л.С. Кутідзе, К.О., Єськов // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С.619-624
7. Соріна О. О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441.
8. Панкова А. Ю. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування / А.Ю.Панкова, А.А.   Іванова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1294-1296.
9. Панкова А.Ю., Коцур А.О. Публічно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А.Ю. Панкова,  А.О.  Коцур// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1336-1337.
 

 


Викладачі кафедри працювали над науково-дослідній роботой на тему "НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ" під науковим керівництвом д.е.н., проф. П.В. Ґудзя.

Кафедра менеджменту виконала науково-дослідну роботу 05419 на тему «Забезпечення сталого розвитку регіону на основі інноваційних моделей» (2009-2012рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження І.А. Нечаєвої, І.М. Тесленок, О.О. Соріної, Т.В. Пуліної, В.В. Лифар.


Співробітники кафедри також приймали участь у науково-дослідній роботі ДБ№05411 на тему «Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області)» (2011-2013 рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В. Ґудзя. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри В.В. Лифар, А.Ю. Панкової, а також дисертаційні дослідження Т.О. Коваленко, В.С. Бойченко, В.В. Королькова, С.В. Шарової.


Починаючи з 2008 року кафедра менеджменту є ініціатором та співорганізатором проведення щорічної міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,: 21-22 травня 2008р., 27-28 травня 2011р. – м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2009 р. – м. Маріуполь, 20-21 травня 2011 р. – м. Запоріжжя..

Кафедра менеджменту на факультеті економіки та управління запровадила та щорічно проводить конкурс «Інновація року» серед студентів.


Кафедра щорічно у квітні проводить науково-технічну конференцію «Тиждень науки» серед викладачів та студентів.