Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра філософії

Наукова  діяльність,  наукові  школи  та  напрями  наукових  досліджень  викладачів  кафедри  філософії:

Проф. Бондаренко О.В.  
Основна сфера наукових інтересів – наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність, філософія сучасного світу та у сучасному світі.
Тема кандидатської дисертації: «Соціокультурні засади підприємницької активності: досвід соціологічної інтерпретації» (за спец. 22.00.03 - соціологія праці та економічна соціологія, зараз спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології).
Тема докторської дисертації: «Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії).

Доц. Арсеньєва Г.О.   
Основна сфера наукових інтересів – історія філософії, сучасна європейська некласична філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.
Тема кандидатської дисертації: «Спілкування як сумісна діяльність людей: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Доц. Бондаревич  І.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі: філософської антропології та філософії культури; соціальної філософії; філософії освіти.
Тема кандидатської дисертації: «Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини» (за спец.09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури).

Доц. Дєвочкіна Н.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі соціальної філософії, психології, методика викладання у вищій школі.
Тема кандидатської дисертації: «Сучасні політичні трансформації як предмет філософської рефлексії» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Доц. Ємельяненко Є.О.   
Основна сфера наукових інтересів – феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови у феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу у різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).
Тема кандидатської дисертації: «Стратагемне мислення у моделюванні політичної поведінки: соціально-філософський аналіз» (за спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Ст. викл. Коваль В.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методи і форми викладання у В.Н.З., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Доц. Повзло О.М.   
Основна сфера наукових інтересів – дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.
Тема кандидатської дисертації: «Філософські аспекти марксистської концепції виховання й освіти та їх сучасне значення» (за спец.09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм).
 

Проф.  Бондаренко О.В.

Бондаренко О.В. Особливості уявлень про релігію студента технічного університету України: спроба узагальнення [Текст] / О. В. Бондаренко // Virtus: Scientific Journal. – # 20, part 1, January 2018. – СPM «ASF», Montreal, Canada. – 216 p. – P. 10-13.
Бондаренко О.В. Соціогуманітарний вимір здібностей виспускника сучасної вищої технічної освіти [Текст] / О. В. Бондаренко // Science and innovation: Collection of scientific articles. – Publishing house “Breeze”, Montreal, Canada. – 2018. – 260 p. – P. 225-229.
Бондаренко О.В. Сучасна «економічна людина» та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку [Текст] / О. В. Бондаренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: Вид-во «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – 484 с. – С. 286-291.
Бондаренко О. В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя [Текст] / О. В. Бондаренко // Культурологічний вісник: Наук.-теор. Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. – Вип. 32. – С. 102-109.
Бондаренко О. В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя [Текст] / О. В. Бондаренко // Культурологічний вісник: Наук.-теор. Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. – Вип. 32. – С. 102-109.
Bondarenko O. Forming of the culture as a specific space: socio-economic measuring [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2013. – Vol. 2. – P. 20-26.
Бондаренко О. В. Соціально-економічні підвалини формування культури як особливого середовища [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 54. – С. 91-103.
Бондаренко О. В. Особливості розвитку ментальних властивостей сучасного українця в економічній суспільній сфері: соціально-філософський контекст // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 50. – С. 146-155.
Бондаренко О. В. Ментальність як фактор освітньої культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Філософія освіти. – 2009. – № 1-2 (8). – С. 118-125. – [виданий навесні 2011 р.]
Бондаренко О. В. Економічна культура: національна специфіка (підвалини соціально-філософського тлумачення) [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 49. – С. 224-233.
Bondarenko O. The Specialities of National Economical Mentality of Ukraine [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 6. – P. 33-39.
Bondarenko O. Political mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 11. – P. 35-41.
Бондаренко О. В. Національно-культурний аспект економічної життєдіяльності українського соціуму [Текст] / О. В. Бондаренко // Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 11. – С. 336-343.
Бондаренко О. В. Ментальний вимір підприємницької активності: теоретико-методологічні засади дослідження [Текст] / О. В. Бондаренко, Зоря О. П. // Зб. наук. праць "Гілея (науковий вісник)". – 2010. – Вип. 35. – С. 328-336.
Бондаренко О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір [Текст] / О. В. Бондаренко // Наукові праці іст. факультету Запорізького нац. ун-ту. – 2010. – Вип. ХХУШ. – С. 313-319.
Бондаренко О. В. Освіта як чинник соціальних змін [Текст] / Olga Bondarenko // Fides: International Forum for the Development of Education and Science: Proceedings. – 2010. – Vol. 5. – P. 8-14.
Bondarenko O. Economic mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // International Science Ukrainian Edition: Humanities and Medical Science. – 2010. – Vol. 6. – P. 5-15.
Бондаренко О. В. Українська національна економічна ментальність і «дух капіталізму» [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 37. – С. 167-179.
Бондаренко О. В. Українська національна ментальність і «дух капіталізму» [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наук. праць. – 2009. – Вип. 82. – С. 76-86.
Бондаренко О. В. Українська ментальність як політична цінність [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 36. – С. 57-68.
Бондаренко О. В. Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 34. – С. 180-187.
Бондаренко О. В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – № 36. – С. 170-182.
Бондаренко О. В. Політичний простір сучасної України у специфіці національних ментальних рис [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2008. – Вип. 73. – С. 58-68.
Бондаренко О. В. Українська ментальність у розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Запоріжжя, 2008. – С. 66-78.
Бондаренко О.В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 31. – С. 167-178.
Бондаренко О. В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 16 (29). – С. 287-294.
Бондаренко О. В. Українська національна економічна ментальність: сучасний європейський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 15 (28). – С. 177-187.
Бондаренко О. В. Економічна ментальність України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27. – С. 65-76.
Бондаренко О. В. Сутність економічної ментальності в аспекті співвідношення "індивідуалізм – колективізм" [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 14 (27). – С. 167-176.
Бондаренко О. В. Релігійна свідомість в історії України: "західні" чи "східні" пріоритети [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2007. – Вип. 30. – С. 63-74.
Бондаренко О. В. Особливості економічної ментальності України як наслідок історико-культурного розвитку її релігійної духовності [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2007. – Вип. 5 (8). – С. 86-90.
Бондаренко О. В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 66. – К., 2007. – С. 73-83.
Бондаренко О. В. Економічна ментальність як фактор побудови модерного українського суспільства [Текст] / О. В. Бондаренко // Зб. наук. праць "Гілея (науковий вісник)". – 2007. – Вип. 8. – С. 38-46.
Бондаренко О. В. Фактори формування української національної ментальності: соціально-філософський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2007. – Вип. 63. – С. 91-102.
Бондаренко О. В. Особливості соціально-філософського дослідження ментального феномену в аспекті “індивідуалізм – колективізм” [Текст] / О. В. Бондаренко // Мультиверсум. – 2006. – № 55. – С. 137-146.
Бондаренко О. В. Економічний індивідуалізм: соціально-філософський аналіз щодо ситуації сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2006. – Вип. 7 (20). – С. 192-210.
Бондаренко О. В. Західноєвропейський вимір й контекст економічної ментальності щодо України та українців [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2006. – Вип. 3 (6). – С. 101-114.
Бондаренко О. В. Особливості релігійної духовності в історії України та їх вплив на стан економічної ментальності сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського. Науковий журнал. – 2006. – Т. 19 (58), № 1, Сер. Філософія. – С. 258-262.
Бондаренко О. В. Релігійна духовність в історії України як підґрунтя формування національної економічної ментальності [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2006. – Вип. 24. – С. 156-167.
Бондаренко О. В. Сутність, історія та сучасність української та західноєвропейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.
Бондаренко О. В. Національна ментальність як джерело вивчення підприємницьких властивостей народу України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2005. – Вип. 6 (19). – С. 41-50.
Бондаренко О. В. Філософія ментальності у проблемах та концепціях [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2005. – Вип. 23. – С. 48-61.
Бондаренко О. В. Економічний індивідуалізм в структурі економічної ментальності // Соціальні виміри суспільства. – 2005. – Вип. 8. – С. 95-104.
Бондаренко О. В. Особливості релігійної свідомості в історії України та їх вплив на національну економічну ментальність [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2005. – Вып. 26. – С. 35-49.
Бондаренко О. В. “Економічна поведінка” як різновид соціальної поведінки у життєдіяльності суспільства [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер. 11 - Соціологія. – 2004. – Вип. 2 .– С. 5-9.
Бондаренко О. В. Економічна ментальність України: етапи історичного розвитку (соціологічний вимір) [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2004. – Вип. 36. – С. 210-215.
Бондаренко О. В. Особливості релігійної духовності в історії України як покажчик співвідношення індивідуалізму/колективізму у суспільному житті [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2004. – Вып. 23. – С.24-30.
Бондаренко О. В. Ментальність та економічна сфера суспільства. Економічна ментальність [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2004. – Вып. 22. – С.30-35.
Бондаренко О. В. Пріоритети української ментальності: індивідуалізм чи колективізм? Історичні аспекти вирішення проблеми [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2001. – Вип. 22. – С. 70-85.
Бондаренко, О. В. Світ кінця ХХ століття про підприємницьку активність людини: погляд у століття ХХІ [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2000. – Вип.. 14. – С. 139-147.
Бондаренко О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.
Бондаренко О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О. В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету: монография / Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.

Доц.  Арсеньєва Г.О.

Арсентьєва Г.О. Мистецтво жити: філософський ракурс. Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Серія: Філософсько-політологічні студії. Львів: Львівський національний  університет ім. І.Франка, 2019 р. Вип. 22.  С. 9 – 15.
Арсентьєва Г.О. «Самість», «екзистенція». «життя» у самоздійсненні людського «Я». Науковий  вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки: зб. наук. пр. Серія: Філософські науки. Луцьк: Луцький  національний  технічний університет, 2018 р. Вип. 11. С 3 – 8. Збірник вийшов друком у жовтні 2019 р.
Арсентьєва Г.О. Філософи 20 століття щодо феномену спілкування. Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Серія: Філософсько-політологічні студії.  Львів: Львівський національний  університет ім. І.Франка, 2018 р. Вип. 18. С 33 – 39.
Арсентьєва Г.О. Психолого-педагогічні основи інтерактивного навчання у вищій школі. Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки.  Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2018 р.  Вип.2. Т.2. С 7 – 11.
Арсентьєва Г.О. Філософія Нового часу щодо феномена спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”.  Херсон: Видавничий дім: Гельветика, 2017 р.  Вип. 15.  С. 10 -12.
Арсентьєва Г.О. Філософи XIX століття щодо феномена спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”.  Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2017 р. –Вип. 17.  С. 10 – 12.
Арсентьєва Г.О. Молчанка как разновидность пси-садизма. Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки.  Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип.2.  Т. 1. С. 7 – 11.
Арсентьєва Г.О. Структура та елементи феномена спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології.  Одеса, Нац. університет “Одеська юридична академія”: Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип. 5.  С.7-10.
Арсентьєва Г.О. Порівняльний аналіз комунікації і спілкування. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, Нац. університет “Одеська юридична академія”, Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип. 5. С. 11 – 14.
Арсентьєва Г.О. Ніцшеанська концепція “Воля до влади” як влада над собою, як свобода самовираження. Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. Херсон, Видавничий дім: Гельветика, 2015 р.  Вип. 8.  С. 7–9.
Арсентьєва Г.О. Транс как инструмент развития сознания [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2014 р. – Вип. 1. – Т. 2. – 197 с. –  С. 163-167. – Бібліогр.: c. 167.
Арсентьєва Г.О. До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір  [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної  академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя, ЗДІА, 2011. – Вип. 45. – 205 с. – С. 117-127. – Бібліогр.: с. 126-127.
Арсентьєва Г.О. Консенсусна форма соціальної інтеграції для України [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. 21. – 560 с. – С.474-477. – Бібліогр.: с. 477.
Арсентьєва Г.О. Діалогічний дискурс [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех.– К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 44. – 232 с. –  C. 24-29. – Бібліогр.: с. 29.

Доц.  Бондаревич  І.М.

Бондаревич І.М  Специфіка соціальних практик довірчих відносин у перехідних суспільствах// Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету" –  №1(129), 2020. – С.92-100. – DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(129)
Бондаревич І.М Феномен духовної цілісності людини //Особистість у вирі планетарного світу : монографія. – Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 637 с. – С.482-616.
Бондаревич І. М. Антропологічний нарис соціальної стратифікації суспільства перехідного типу / І. М. Бондаревич, Н. М. Дєвочкіна // Антропологічні виміри філософських дослідженю. – 2018. – Вип. 13. – С. 52–64. – doi: 10.15802/ampr.v0i13.131850
Бондаревич І. М. Аксіома як методологічне підґрунтя знання.//Вісник Київського національного торговельно-економічного університету  - №2 (112) - 2017 -150 с. – С. 140-150
Бондаревич І.М. Антропологічний принцип як підґрунтя модернізації освіти. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя,2016. – Вип.35 – 214 с. – С. 164-170.
Бондаревич І.М. Объяснительный потенциал античной философии в труде Аристотеля «Метафизика»: слабые и сильные стороны [Текст] / І. М. Бондаревич // Вестник Гродненского уиверситета им. Я. Купалы. Серия 1 «История и Археология. Философия. Политология. – № 3 (203), 2015. – С. 86-95.
Бондаревич І. М. Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 58. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – 286 с. – С.117-127.
Бондаревич І. М. «Vita heroica» – «vita minima» – полярні екзистенційні модуси українців [Текст] / І. М. Бондаревич // Вісник Черкаського університету ім. Б.Хмельницького. Серія «Філософія» / гол. редактор Марченко О. В. – № 31 (284). – Черкаси: Вид-во Черкаський університет, 2013. – 141 с. – С. 55-61.
Бондаревич, І. М. Специфіка пізнавальних можливостей як засада суб’єктивності істини [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 51. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – 283 с.– С. 191-198.
Бондаревич, І. М. Сучасний контекст розуміння духовності: діалогічність і коеволюційність [Текст] / І. М. Бондаревич // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). – 2011. – № 3. – С. 104-109.
Бондаревич І. М. Українська філософія в світовому філософському полілозі [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 42 (№12). – 724 с. – С. 163-169.
Бондаревич І. М. Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 43. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – 258 с. – С.83-90.
Бондаревич І. М. Архаїчні слов’янські міфи і українська «філософія серця» [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 41. – 656 с. – С. 291-298.
Бондаревич І. М. Контексти розуміння духовності людини: історія і сучасність [Текст] / І. М. Бондаревич // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / Гол. ред.. Г. П.Шевченко – Вип. 2(31). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2009. – 208 с. – С. 17-22.
Бондаревич І. М. Перспективи дослідження діалогічності як стрижневої характеристики буття [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 24. – 444 с. – С.160-166.
Бондаревич І. М. Психосоматичний аспект філософського діалогу [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип.37.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009 – 243 с. – С.194-202.
Бондаревич І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність та перспектива: монографія. / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2008. – 162 с.
Бондаревич І. М. Становлення поняття «духовність» в історії соціально-гуманітарного пізнання [Текст] / І. М. Бондаревич // Нова парадигма: журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,2007. – 231 с. – С 36-47.
Бондаревич І. М. Духовна цілісність людини – структурно-функціональний вимір [Текст] / І. М. Бондаревич // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 18. – 210 с. – С.186-188.

Доц. Дєвочкіна Н.М.

Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., «Антропологічний нарис соціальної стратифікації суспільства перехідного типу / І. М. Бондаревич, Н. М. Дєвочкіна // Антропологічні виміри філософських досліджень –  2018. – Вип. 13. – С. 52–64. – doi: 10.15802/ampr.v0i13.131850
Дєвочкіна Н.М., Коваль В.М. «Гуманітарна освіта студентів технічних університетів: проблеми та перспективи / Н.М. Дєвочкіна, В.М. Коваль // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» – № 20/2018. – С. 89–97.
Дєвочкіна Н.М., Гейко С.М. «Проблематика іронії в нігілістичних поглядах Ф. Ніцше / Н.М. Дєвочкіна, С.М. Гейко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»: збірник наукових праць. Випуск 53. – Х.: Вид-во: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 56–60.
Дєвочкіна Н.М. Концепції й моделі політичних трансформацій [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 94. – С. 191-196.
Дєвочкіна Н.М. Політична трансформація – рушійна сила формування сучасного суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2014. – Вип. 91. – С. 215-219.
Дєвочкіна Н.М., Повзло О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – Вип. 56. – С. 52-63.
Дєвочкіна Н.М. Повзло О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Науковий журнал. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-129.
Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О. Вплив соціально-політичних трансформацій на специфіку культурного середовища [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко // ”Гілея: (науковий вісник)": Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 61. – C. 447-453.
Дєвочкіна Н.М. Ідеологія та індивідуальна свідомість в умовах політичної трансформації суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: «Рута», 2008. – Вип. 414-415. Філософія. – С. 53-57.
Дєвочкіна Н.М. Політична соціалізація як політико-культурний процес трансформації суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 73. – С. 105-114.
Дєвочкіна Н.М. Нариси до теорії трансформаційних процесів [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Нова парадигма: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 8-9 лютого 2006 р. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 329-331.
Дєвочкіна Н.М. Визначення об’єкта і суб’єкта трансформаційних процесів [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 1. – С.220-225.
Почерніна Н.М. (Дєвочкіна Н.М.) Особливості процесів трансформації сучасного суспільства [Текст] / Н.М. Почерніна // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 40. – С. 44-54.

Доц.  Ємельяненко Є.О.

Yemelyanenko Ye.O. Socio-cultural space of childhood as the condition of forming self–advanced personality (Самостійний соціокультурний простір дитинства як умова самоусвідомлення дорослої особистості) / Yemelyanenko Ye.O. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2019. – Вип. 145 (№6). –Ч.2. – С.63-67
Ємельяненко Є.О. Метафізика та філософська містика добра, зла і любові в естетиці роману «Буреверхи» / Ємельяненко Є.О. // Культурологічний вісник Вип.38. – 2018 р. – C.105-108
Ємельяненко Є.О. Російська мова як лінгва франка в Україні: семантичне навантаження та функціональна роль / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 104. – С.107-111
Емельяненко Е.О Бедность и социальная эксклюзия в контексте процессов маргинализации: взаимодополнение и взаимоисключение / Емельяненко Е.О. // Jurnal Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin  təşəbbüsü  və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunmuşdur. – Baki, 2016. – С.118-124
Ємельяненко Є.О. Поведінкові стратегії маргінальної особистості / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 106. – С.204-207
Ємельяненко Є.О. Добробут та самопочуття населення як пріоритети політики гуманітарної безпеки держави  / Ємельяненко Є.О. // Стратегічні пріоритети. – Вип.2. – 2016. – С.124-130
Ємельяненко Є.О. Маргінальність як джерело дійсної екзистенції та парадокс людського буття / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 107. – 237-239
Ємельяненко Є.О. Релігійна ідентичність та маргінальність як інтегративне ядро національного самовизначення в Україні / Ємельяненко Є.О. // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2016. – Вип. 108. – С.183-186
Yemelyanenko Ye.O. Diversity Management Strategies for the Adaptation of Educational systems to the Challenges of Social Marginalization / Yemelyanenko Ye.O. // International Dialogues on Education: Past and Present. – Volume 3. – Number 3. –2016. – P. 49-57Yemelyanenko, Ye.O. Prospects of the Ukrainian national identity formaition by means of cultural policy and patriotic education [Text] / Ye.O.Yemelyanenko // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to intagraition. – 2015. – Issue 6. – P. 432-437.
Ємельяненко, Є.О. Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Вісник КНТЕУ. – Вип.2 (101). – 2015. – С. 60-72.
Ємельяненко Є.О. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» – Острог. – 2015. – Вип. І. – С. 55-65.
Ємельяненко Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія] ; редкол. В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненкота ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015 – С. 167-184.
Ємельяненко, Є.О. Маргінальна свобода як сутність людської екзистенції [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Культурологічний вісник Вип. 34. – 2015 р. – С. 143-147.
Ємельяненко Є.О. Перехідність та маргінальність в епоху глобалізації [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 98. – С. 222-226.
Ємельяненко Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 100. – С. 101-105.
Ємельяненко Є.О. Витоки та підґрунтя феноменів маргінального [Текст] / Є.О,Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 84. – С. 314-318.
Ємельяненко, Є.О. Конструювання маргінальності та агенти цього процесу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 86. – С. 178-181.
Ємельяненко Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 87. – С. 215-218.
Ємельяненко, Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи [Текст] // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 88. – С. 156-160.
Емельяненко Е.О. Экзистенциально-личностные предпосылки маргинализации [Текст] / Емельяненко Е.О. // Jurnal Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin  təşəbbüsü  və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunmuşdur.  – Baki, 2014. – S. 9-13.
Yemelianenko Ye. Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel [Text] / Ye. Yemelianenko // Journal of Modern Science/ – Tom 3-/18-2013. – Józefów, 2013. – C. 259-279.
Ємельяненко Є.О. Прояв маргінальності серед молоді: особливості молодіжного дозвілля [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 75. – С. 241-243.
Ємельяненко Є.О. Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття) [Тест] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 76. – С. 112-115.
Ємельяненко Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: [монографія]; під ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – ?С. 231-335.
Ємельяненко Є.О. Вплив соціально-політичних трансформацій на специфіку культурного середовища [Текст] / Є.О.Ємельяненко, Н.М.Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2012. – вип. 61. – С. 447-453
Ємельяненко Є.О. Формування естетичного світогляду українців в контексті особливостей національної ментальності / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2012. – Вип. 57. – С. 307-314.
Ємельяненко Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності [Текст] / Є.О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П.Бех, наук. ред. Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 153-177.
Ємельяненко, Є.О. Антропологічний вимір феномену мислення в історії філософської думки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2011. – Вип. 44. – С. 268-279.
Ємельяненко Є.О. Походження даосизму в контексті проблеми викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах [Текст] / Є.О.Ємельяненко, О.І.Лук’янова// Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2011. – Вип. 51. – С. 208-216.

Ст. викл.  Коваль В.М.

Koval Victoria Philosophy department Zaporizhzhya National Technical University [Текст] / VictoriaKoval // Difference Between the Concepts of "Competence" and "Managerial Competence" in Terms of Pedagogical Processes2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering Lviv, Ukraine July 2 – 6, 2019 UKRAINE SECTION UKRCON-2019, p. 1249-1253
Дєвочкіна Н.М., Коваль В.М. «Гуманітарна освіта студентів технічних університетів: проблеми та перспективи / Н.М. Дєвочкіна, В.М. Коваль // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» – № 20/2018. – С. 89–97.
Коваль В.М., Коваль О.А..Структура управлінських компонентів формування компетенцій  інженера – металурга[Текст] / В.М. Коваль, О.А. Коваль // . Публікація статті» EUROPEANHUMANITIESSTUDIES: Stateand Society/ 4(II) –2018. C. 159—169. Index Copernicus.
Коваль В.М. Педагогические технологи формирования управленческой компетентности инженеров-металургов в Украине[Текст] / В.М. Коваль //Proceeding softheIInd International Scientificand Practical Conference. Methodologyof Modern Research (March 28-29,2016, Dubai, UAE). – S. 55-59.
Коваль В.М. Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера металурга [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені  М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYII (117). – С. 99-61.
Коваль В.М. Професіограма майбутнього інженера металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом[Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYIII (118). – С. 99-110.
Коваль В.М. Проблеми підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Луганського національного університету ім. Т.Шевченка) : Зб. Наукових праць / Гол. ред. В.С. Курилов. – 2012. – Вип. 22 (275). – С. 80-86.
Коваль В.М. Психолого-педагогічний аналіз змісту понять «компетентність» та «управлінська компетентність» [Текст] / В.М. Коваль // Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  Зб. Наукових праць / Гол. ред. І.В. Маноха. – 2011. – Додаток 1 до Вип. 2, т. 5 . – С. 248-254.

Доц. Повзло О.М.

Повзло О.М. Як викладати філософію: як науку або ні? [Текст] / О.М.Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №40. – 2020. – 190 с. – С. 103-110.
Повзло А.Н. СТУДЕНЧЕСТВО. БЫТИЕ. ФИЛОСОФИЯ [Текст] / А.Н.Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. № 39. – 2019. – 197 с. – С. 105-112.
Повзло А.Н. Проблемы преподавания философии (философия педагогики) в технических вузах [Текст] / А.Н.Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №38 (2). – 2018. – 195 с. – С. 113-118.
Повзло А.Н. Социально-философский анализ «плюсов» и «минусов»глобализации [Текст] / А.Н.Повзло// Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №37. – 2017. – 186 с. – С.142-149.
Повзло А.Н., Повзло В.Н. Социально-философские аспекты глобализации, народонаселения и экологии [Текст] / А.Н.Повзло, В.Н.Повзло // Весник Гродненского державного университета имени Янкі Купали. – Серия 1. «История и археология. Философия. Политология». – Гродно. – Республика Беларусь. – Том 8. –  №2. –  2016. – 154с. – С.116-125.
Повзло А.Н. Философский «ракурс» глобальных проблем современности [Текст] / А.Н.Повзло// Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя. – Вип. №36. – 2016. – 174 с. – С. 84-90.
Повзло А.Н. Проблемы современности через философскую «призму» теории абсурда и бунта А.Камю [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічного вісник : науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2015. – Вип. 35. – С. 115 - 120.
Повзло О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти [Текст] /О.М. Повзло // Збірник Наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2014. – Вип. 56. – С. 52-63.
Повзло О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі [Текст] /О.М. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. - Вип. 32. – С. 121-129.
Повзло А.Н. Н.А.Бердяев: философия техники и христианский экзистенциализм [Текст] /А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2013. – Вип. 31. – С. 135-141.
Повзло А.Н. Философско-диалектический смысл категории  «общечеловеческое» [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2012. – Вип. 28. – С. 132-137.
Повзло А.Н. Марксистский «вектор» диалектики образования в системе рыночных отношений [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2011. – Вип. 27. – С. 141-146.
Повзло А.Н. Философские аспекты проблем экологии, ресурсов, народонаселения через призму работы А.Д. Сахарова «Мир через полвека» [Текст] / А.Н. Повзло // Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2010. – Вип. 43. – с. 34-48.

Список  наукових  публікацій  студентів  кафедри  філософії

 • Левченко А.М. «Як стати другом для всіх»: елементарні психологічні правила міжособистісного спілкування [Текст] /А.М. Левченко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.262-263.
 • Скомська А.С. Філософія маркетингу [Текст] /А.С. Скомська, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.263-265.
 • Шерстобітова А.І. Філософські аспекти інформаційного суспільства [Текст] /А.І. Шестобітова, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.265-267.
 • Пасічник К.В. Філософія науки про тенденцію розвитку гуманітарних наук [Текст] /К.В. Пасічник, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.267-268.
 • Федорченко Н.О. Батьки і діти – співробітництво чи війна [Текст] /Н.О. Федорченко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.268-270.
 • Пісоцький Я.В. Самоосвіта як суспільне явище та індивідуальна проблема [Текст] /Я.В. Пісоцький, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.270-271.
 • Маслов Д.П. Особливості сучасної психологічної війни [Текст] /Д.П. Маслов, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.271-273.
 • Соловйов М.П. Філософський сенс виховання [Текст] /М.П. Соловйов, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.273-275.
 • Кліманова Д.О. Пролегомени до філософії ілюстрації [Текст] /Д.О. Кліманова, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.275-276.
 • Смьордова В.В. Проблема жорстокості ілюстрації [Текст] /В.В. Смьордова, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.276-278.
 • Голуб В.О. Проблема мотивації у підлітків [Текст] /В.О. Голуб, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.278-279.
 • Ковалевич А.О. Корупція як соціальне явище [Текст] /А.О. Ковалевич, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.279-280.
 • Довженко Д.В. Статєве виховання сучасної молоді [Текст] /В.О. Голуб, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.280-281.
 • Костецька А.С. Символ Змія у філософії Г. Сковороди [Текст] /А.С. Костецька, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.281-283.
 • Котовенко В.С. Філософія серця П. Юркевича [Текст] /В.С. Котовенко, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.283-284.
 • Завальна Д.О. Співзвучність поглядів про людську сутність Н. Аббаньяно і Л. Фейєрбаха [Текст] /Д.О. Завальна, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.284-286.
 • Крамаренко К.І. Антропологічна етикоправова спрямованість філософії П. Юркевича [Текст] /К.І. Крамаренко, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.286-287.
 • Мєлай Д.О. Гуманітарне пізнання за Г.- Г. Гадамером [Текст] /Д.О. Мєлай, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.287-289.
 • Камєнський Д.В. Особливості взаємодії студентів та викладачів у закладах вищої освіти [Текст] /Д.В. Камєнський, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.289-290.
 • Осипович О.О. Роль гаджетів в житті студентів [Текст] /О.О. Осипович, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.290-292.
 • Козлов В.В. Особливості інклюзивного навчання у вишах [Текст] /В.В. Козлов, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.292-294.
 • Джрагацпанян Н.В. Аналіз гендерної нерівності в сучасному світі [Текст] /Н.В. Джрагацпанян, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.294-296.
 • Діденко А.Є. Проблема використання джерел інформації [Текст] /А.Є. Діденко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.296-298.
 • Будій І.О. Проблема агресії як соціальний феномен [Текст] /І.О. Будій, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.298-300.
 • Креузова А.А. Категорія часу в історії філософії [Текст] /А.А. Креузова, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.300-301.
 • Степанчук О. Л. Ідеалістичні погляди на генезис свідомості [Текст] /О.Л. Степанчук, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.301-303.
 • Шукюров Р. С. Філософська ідея туризму [Текст] /Р.С. Шукюров, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.303-305.
 • Родіна Т.В. Туризм як спосіб філософського пізнання світу [Текст] /Т.В. Родіна, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.305-306.
 • Подлєсна Ю.А. Філософське осмислення феномену туризму [Текст] /Ю.А. Подлєсна, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.306-308.
 • Грачов М.Ю. Гедонізм як етична позиція: минуле і сучасність [Текст] /М.Ю. Грачов, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.308-309.
 • Дейнега В.Р. Світоглядні основи формування кастового суспільства в Індії [Текст] /В.Р. Дейнега, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.309-311.
 • Денека М.А. Аналітична філософія: виникнення, розвиток та сучасні напрямки [Текст] /М.А. Денека, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.311-313.
 • Ільїн І.П. Історична постать Сократа та сучасне значення його ідей [Текст] /І.П. Ільїн, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.313-315.
 • Матола М.В. Проблема науковотехнічного прогресу та техніки у філософії [Текст] /М.В. Матола, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.315-317.
 • Рюміна Є.В. Філософія як особливий спосіб ставлення до світу:потреби сучасної людини. філософії [Текст] /Є.В.Рюміна, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.317-318.
 • Шестопалов О.О. Космос чисел та числа космосу у філософії піфагореїзму [Текст] /О.О. Шестопалов, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.318-320.
 • Дорофєєв В.Є. Філософські засади класичної та квантової фізики [Текст] /В.Є. Дорофєєв, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – С.320-322.

   
 • Ігнатов К.С. Філософія про витоки і сенс любові [Текст] /К.С.Ігнатов, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1736-1737.
 • Булачок І.І. Співзалежність філософії та педагогіки у загальній парадигмі людського пізнання [Текст] /І.І. Булачок, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1740-1742.
 • Леощенко С.Д. Проблема постмодернізму у сучасній філософії [Текст] /С.Д.Леощенко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1742-1744.
 • Майстренко А.В. Суперечливості людських свідомості та життя – що, коли, навіщо [Текст] /А.В. Майстренко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1744-1746.
 • Ярова А.В. Проблема штучного інтелекту в науці і філософії [Текст] /А.В. Ярова, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1750-1752.
 • Жабицький Р.С. Де пролягає межа між фанатизмом і істинною вірою? [Текст] /Р.С.Жабицький, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1754-1755.
 • Самсонова Є.В. Соціальний бік проблеми безхатніх і бездоглядних тварин [Текст] /Є.В. Самсонова, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1755-1757.
 • Поварніна І.В. Цілепокладання як свідомий вибір [Текст] /І.В. Поварніна, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1757-1758.
 • Власова А.В. Філософія мистецтва [Текст] /А.В. Власова, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1758-1760.
 • Подакова Г.Ю. Філософія маркетингу та її вплив на людину [Текст] /Г.Ю. Подакова, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1760-1761.
 • Фостій А.Є. Філософія тексту [Текст] /А.Є. Фостій, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1763-1764.
 • Шувакіна К.Г. Філософія фотографії [Текст] /К.Г. Шувакіна, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1764-1766.
 • Єршова Д.С. Філософія впливу гаджетів на формування сучасної молоді [Текст] /Д.С. Єршова, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1764-1767.
 • Тюріков О.В. Філософські проблеми впровадження інформаційних технологій в життя людини [Текст] /О.В. Тюріков, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1772-1773.
 • Крупій О.С. Людській фактор, як проблема впровадження та розвитку елементів штучного інтелекту [Текст] /О.С. Крупій, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1776-1779.
 • Горбенко А.М. Філософія у діяльності архітектора [Текст] /А.М. Горбенко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1783-1785.
 • Гридасова Х.В. Філософсько-релігійні догмати західного Середньовіччя та їх суперечності архітектора [Текст] /Х.В. Гридасова, В.М.Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1786-1788.
 • Супрун В.І. Гносеологічна проблематика інтелектуальної інтуїції Рене Декарта [Текст] /В.І. Супрун, В.М.Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1790-1792.
 • Коляда Т.Г. Філософія управління персоналом організації [Текст] /Т.Г. Коляда, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1813-1814.
 • Ширіна О.О. Основи концепції філософії управління [Текст] /О.О. Ширіна, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1814-1815.
 • Олійник В.А. Ідеї фрейдизму та психоаналізу в сюжетах сучасного кіномистецтва [Текст] /В.А. Олійник, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1815-1817.
 • Філобок Є.В. Мотиви філософії ніцшеанства у фільмі «Фонтан» [Текст] /Є.В. Філобок, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1817-1819.
 • Грибко В.В. Проблема прав і свобод людини у філософії Просвітництва [Текст] /В.В. Грибко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1819-1821.
 • Іванченко Є.Ю. Світоглядні засади особливостей стилістичних систем бароко та класицизму [Текст] /Є.Ю. Іванченко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 16-20 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – С.1819-1821.

   
 • Глацких М. М. Роль постмодернізму у сучасних науці та мистецтві [Текст] /М.М. Глацких, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1480-1481.
 • Корінь К. Ю. Філософія управління персоналом [Текст] /К.Ю. Корінь, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1483-1485.
 • Білоконь Ю. В. Філософія проведення співбесід з добору кадрів [Текст] /Ю.В. Білоконь, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1485-1486.
 • Кириленко О. І. Динаміка проблеми поколінь [Текст] /Ю.В. Білоконь, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1486-1487.
 • Адамцев П. П. Інформаційна війна актуалізує питання інтелектуальної безпеки [Текст] /П.П. Адамцев, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1487-1488.
 • Целікова Є. Є. Криза кохання як загальнолюдська проблема [Текст] /Є.Є.Целікова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1488-1489.
 • Поліщук С. С. Місце філософії в системі вищої освіти [Текст] /С.С. Поліщук, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1489-1491.
 • Сидоренко Є. В. Філософія управління освітянським процесом в технічному вузі [Текст] /Є.В. Сидоренко, О.М. Повзло // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1491-1492.
 • Закутська Т. М. Сенс життя, який пов’язаний з різними віковими перевагами [Текст] /Т.М. Закутська, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1494-1496.
 • Урсулова Ю. В.Проблема несвідомого у філософії [Текст] /Ю.В. Урсулова, В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1496-1497.
 • Ємельянова А. Р. Психологiя образи [Текст] /А.Р. Ємельянова, Г.О.Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1497-1499.
 • Брильов Є. С. Філософія маски [Текст] /Є.С. Брильов, Г.О.Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1499-1501.
 • Федічкін І. О. Феноменологія сприйняття М. Мерло-понті [Текст] /І.О. Федічкін, Г.О.Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1501-1502.
 • Бірюков О. А. Особливості використання штучного інтелекту в різних галузях знань [Текст] /О.А. Бірюков, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1506-1508.
 • Кікоть В. І. Філосософське осмислення поняття «іновація» [Текст] /В.І. Кікоть, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1510-1512.
 • Лимарів І. О. Основні компетенції студентів-програмістів [Текст] /І.О. Лимарів, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1512-1513.
 • Зубко Е. О. Вплив інтернет технологій на формування компетентності студента [Текст] /Е.О. Зубко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1515-1517.
 • Іщенко С. С. Філософія інженерної діяльності [Текст] /С.С. Іщенко, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1519-1520.
 • Матвейчук О. В. Конфлікт прийняття та відторгнення античної раціональності в арабській та європейській середньовічній філософії [Текст] /О.В. Матвейчук, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1541-1543.
 • Кузьменко А. В. Специфіка поєднання вчень даосизму та буддизму у філософії Давнього Сходу [Текст] /А.В. Кузьменко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1543-1544.
 • Притула А. О. Філософські ідеї та ідеали відродження у живописі Рафаеля Санті [Текст] /А.О. Притула, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1544-1545.
 • Калініченко Д. В. Свобода людини у філософії Нового часу та Просвітництва [Текст] /Д.В. Калініченко, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1545-1547.
 • Носач Д. С. Трансформація грошових відносин як чинник сталого розвитку суспільства [Текст] /Д.С. Носач, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1547-1548.
 • Сорокопуд Г. С. Проблема відчуженості теорії та практики в сучасній освіті [Текст] /Г.С. Сорокопуд, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1548-1551.
 • Троян А. Є. Проблема істини в історико-філософському контексті [Текст] /А.Є Троян, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р., м. Запоріжжя. – С.1552-1555.

   
 • Волков М.А. Cоціально-філософська проблема інтелектуальної власності в україні [Текст] /М.А.Волков, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.210-212.
 • Сахно С.С. Філософська концепція інформаційного суспільства [Текст] /С.С. Сахно, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.214-216.
 • Михайлюк В.В. Філософія технічної автоматизації виробництва [Текст] /В.В. Михайлюк, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.217-219.
 • Лосєва А.А. Філософія чистої моди або філософія цнотливого жіночого образу [Текст] /А.А. Лосєва, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.219-221.
 • Котов Р.О. Вплив фільтрів сприйняття реальності на когнітивні можливості індивідууму [Текст] /Р.О. Котов, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.221-223.
 • Єськов К.О. , Арсентьєва Г.О. Інстинкт – один із напрямів життєвого пориву [Текст] /К.О.Єськов, Г.О. Арсентьєва // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.225-227.
 • Третьякова Я.О. Концепція рівнів психології обмежень [Текст] /Я.О. Третьякова, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.239-241.
 • Подопригора О.І. Психологічний вплив соціальної реклами [Текст] /О.І. Подопригора, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.243-245.
 • Підковинська У.В. Вплив пізнавальних процесів на сучасних студентів [Текст] /У.В. Підковинська, Н.М. Дєвочкіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.245-247.
 • Бабков О.В. Довіра як індикатор ефективної економіки [Текст] /О.В. Бабков, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.247-248.
 • Куляс А.О. Лао-цзи і Ф.Фукуяма: два полюси розуміння поняття «довіра» [Текст] /А.О. Куляс, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.248-249.
 • Череута А.І. Специфіка феномену довіри [Текст] /А.С. Череута, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.249-250.
 • Шевченко А.Д. Економічний ефект соціального феномену довіри[Текст] /А.Д. Шевченко, І.М. Бондаревич// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.250-252.
 • Котенкова В.В. Логіка розвитку менеджменту [Текст] /В.В. Котенкова, О.М. Повзло// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.261-262.
 • Подакова Г.Ю. Логічна суть глобального ринку [Текст] /Г.Ю. Подакова, О.М. Повзло// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.263-264.
 • Мартиненко В.В Логічна класифікація товару [Текст] /В.В. Мартиненко, О.М. Повзло// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.267-268.
   
 • Коваленко, А.Б. Людина як предмет вивчення філософії історії [Текст] / А.Б. Коваленко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.188-190.
 • Кравцова, А.В. Ведична філософія: сприйняття кохання чоловіка і жінки [Текст] / А.В. Кравцова, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.190-191.
 • Паталах, Д.Г. Імовірнісний детермінізм у фізичній та філософській картинах світу [Текст] / Д.Г. Паталах, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.191-193.
 • Роговська, Е.А. Філософія буття вікторіанської епохи [Текст] / Е.А. Роговська, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.193-194.
 • Шавкуненко, А.В. Наукове дослідження ролі філософії для сучасної молоді [Текст] / А.В. Шавкуненко, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. - С.194-196.
 • Гармаш, Г.В. Історичні антропо-епістемологічні підходи в роботі Й. Хейзінги « Осінь середньовіччя» [Текст] / Г.В. Гармаш, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.196-199.
 • Литвин, В.А. Чоловік і жінка у філософії кохання [Текст] / В.А. Литвин, В.В. Винокуров, О.В. Бондаренко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Т.3. – С.199-202.
 • Огурцова, А.А. Психологія відносин статі за книгою Дж. Грея «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери» [Текст] / А.А. Огурцова, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 280-282.
 • Омельяненко, Є.М. Психічний феномен: синдром Дженовезе [Текст] / Є.М. Омельяненко, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 282.
 • Колодка, Д.М. Психологічний феномен: ефект Рінгельмана [Текст] / Д.М. Колодка, І.М. Бондаревич // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 282-283.
 • Капустян, Д.М. Взаємозв’язок креативності та інтелекту [Текст] / Д.М. Капустян, Є.О. Ємельяненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 283-286.
 • Плотнікова, К.О. Походження та трансформація концепції дао: історичний аспект [Текст] / К.О. Плотнікова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 240-242.
 • Скоробогатова, Н.І. Герменевтика як спосіб осягнення творів мистецтва [Текст] / Н.І. Скоробогатова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т 2. – С. 242-243.
 • Лисак, Г.М. Чи впізнає себе пересічний українець у старослов’янських міфах? [Текст] / Г.М. Лисак // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 243-244.
 • Компанець, М.М. Як зрозуміти принцип бездіяльності (лао-цзи) сучасній людині? [Текст] / М.М. Компанець // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 244-247.
 • Кузьмін, В.В Феномен соціалізації особистості у вищий школі [Текст] / В.В. Кузьмін // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 76-78.
 • Бондаревич, І.М. Эмоциональный интеллект [Текст] / І.М. Бондаревич, В. Березіна // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 78-80.
 • Глебов, Д.А. Буддизм [Текст] / Д.А.Глебов // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.80-81.
 • Глущенко, А.В. Підходи до розуміння походження прекрасного як естетичної категорії [Текст] / А.В. Глущенко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 81-83.
 • Карнаух, М. Пам'ять людська і комп’ютерна [Текст] / М. Карнаух // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 83-85.
 • Кругляк, Д.М. Естетичний ідеал краси людини: абсолютність чи відносність? [Текст] / Д.М. Кругляк // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 85-87.
 • Муравська, А.А. Потенціал мистецтва як засобу спілкування [Текст] / А.А. Муравська // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 87-88.
 • Тимченко, Є.В. Іслам [Текст] / Є.В. Тимченко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011, м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.88-90.
 • Храпаль, Г.Г. Комічне як естетичне: сила сміху [Текст] / Г.Г. Храпаль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С.90-92.

 

Стаття  (розділ)  у  колективній  науковій  монографії:

Бондаревич І.М. Феномен духовної цілісності людини // Особистість у вирі планетарного світу : монографія. – Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; за наук. ред. В.П. Беха ; редкол. : В.П. Бех (голова), Ю.В. Бех (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2019. – 637 с. – С. 482-616.

Ємельяненко Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів / Ємельяненко Є.О. // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: колективна монографія / редкол. В.П. Андрущенко, Г.О. Нестеренко, Є.О. Ємельяненкота ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015 – С.167-184

Бондаревич І. М. Духовна цілісність як атрибут особистості // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації [монографія]; редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О.Нестеренко (заступник голови). – Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2012. – 786 с.– С. 293-391.

Ємельяненко Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки / Ємельяненко Є.О. // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації : монографія / під ред. В.П. Беха . – К. : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2012. – –С.231-335.
 
Ємельяненко Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності /Є.О.Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П. Бех, наук.ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2011. – С.153-177.

Бех В.П., Шалімова Є.О. Функціональна модель особистості: пошуки політико-культурних детермінант поведінки: Монографія / В.П. Бех, Є.О. Шалімова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2009. – 255 с.

Бондаревич І. М. Інформаційно-розвиваюче середовище як засіб розв’язання проблеми духовної свободи особистості // Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості [монографія]; О.О. Сердюк, М.В. Алфьорова, І.В. Апоніна, М.В. Багрій і ін. ; за ред. О.О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 249 с. – С. 151-157.

Ємельяненко Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія] ; редкол. В.П. Андрущенко, Г.О. Нестеренко, Є.О. Ємельяненко та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 167-184.

Ємельяненко Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: [монографія] ; під ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 231-335.

Ємельяненко Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності [Текст] / Є.О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П. Бех, наук. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2011. – С. 153-177.

Бондаренко О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О.В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету [монографія]; Отв. ред. В.М. Ворона, Е.И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.

Одноосібні  наукові  монографії:

Ємельяненко Є.О. Виклики та загрози маргіналізації українського суспільства: гуманітарний вимір: Монографія / Є.О. Ємельяненко. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2016. – 388 с.

Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива: монографія [Текст] / І.М. Бондаревич. – Запоріжжя, 2008. – 162 с. – 300 прим. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-7809-83-6.

Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західно¬європейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О.В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.

Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О.В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.

 

Напрями науково-дослідної роботи кафедри (за останні 20 років):

Тематика держбюджетної НДР.  Етапи.  Керівник.

06210 – Особистість у сучасному суспільстві: теоретико-методологічні та соціологічні аспекти /2000-2003 рр./; (н.керівник - зав. каф., доц. Повзло О.М.)

 • Методологічні критерії суспільної орієнтації особистості у сучасних умовах.
 • Соціально-психологічний портрет і аналіз розвитку особистості поч. ХХІ ст.
 • Особливості діалектичного аналізу освіти й виховання у рамках ринкових відносин.

05813 – Проблема людини у сучасній Україні /2003-2006 рр./ (н.керівник - зав. каф., доц. Бондаренко О.В.)

 • Проблема людини як предмет філософського дослідження. Особливості осмислення людини у ситуації сучасної України.
 • Людина сучасної України в системі філософського знання: культурологічні, соціологічні, психологічні, релігієзнавчі і інші аспекти теоретичного та прикладного аналізу.
 •  Філософські, культурологічні, релігіє-знавчі, психологічні й інші моделі, концепції, висновки, щодо розуміння людини у ситуації сучасної України початку ІІІ тис.

05816 – Людина та світ: сучасний погляд /2006-2009 рр./ (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., доц. Бондаренко О.В.)

 • Людина та світ як світоглядна проблема: філософська традиція та сучасність.
 • Людина в сучасному світі: філософські, культурологічні, релігієзнавчі, психологічні та соціологічні проблеми дослідження.
 • Людина й світ – перспективи та очікування, погляд у майбутнє.

06419 – Людина. Культура. Світ. /2009-2012 рр./ (н.керівник - зав. каф., проф. Бондаренко О.В)

 • Проблема культури як особливого середовища, що опосередковує стосунки людини та світу.
 • Окремі виміри культурного життя у стосунках людини та світу.
 • Сучасні виклики людству й можливості культури у знаходженні відповідей.

06312 – Світогляд особистості на межі тисячоліть. /2012-2015 рр./ (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., проф. Бондаренко О.В)

 • Особливості трансформації ключових компонент світогляду у ХХІ ст.
 • Специфіка світоглядних орієнтацій у світі та Україні: порівняльний аспект.
 • Зміни світоглядних настанов у контексті вікових груп.

06315 – Компетентнісний підхід до викладання соціогуманітарних дисциплін у технічному університеті /2015-2018 рр./ (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., проф. Бондаренко О.В.)

 • Аналіз особистісних, соціальних та організаційних чинників формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 • Розробка моделі соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 • Підходи і методи формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.

06318 – Освітній процес в умовах інформаційного суспільства: проблеми і перспективи особистісного розвитку /2018-2021 рр./  (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., проф. Бондаренко О.В.).

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри філософії:

Проф. Бондаренко О.В.  -
наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність; філософія сучасного світу та у січасному світі.

Доц. Арсеньєва Г.О.  -
наукові розвідки за напрямками: історія філософії, сучасна європейська некласична філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.

Доц. Бондаревич  І.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі - філософська антропологія та філософія культури; соціальна філософія; філософія освіти.

Доц. Дєвочкіна Н.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, психології; методика викладання у вищій школі.

Доц. Ємельяненко Є.О.  -
наукові розвідки за напрямками: феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови у феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу у різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).

Ст. викл. Коваль В.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методи і форми викладання у В.Н.З., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Доц. Повзло О.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.
 

Наукові  роботи  та  наукові  гранти  студентів-переможців  конкурсів  різних  рівнів  студентських  наукових  робіт  (за  останні  20  років):

П.І.П. студента-лауреата.    Назва наукової роботи.    Конкурс.    Науковий керівник.    Рік отримання.

Андрієнко Ганна, гр. Е-213 – «Джерела мудрості народного філософа України Г.С.Сковороди» – І місце Всеукраїнського конкурсу студентства та обдарованої молоді (під патронажем Верховної Ради України) – доц. Повзло О.М.  – 1995 р.

Шиніберов Олександр, гр. РП-427 – «Проблема людини у філософії Давньої Греції» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Головко Л.В. – 1999 р.

Кононенко Максим, гр. РП-518 – «Філософські аспекти проблеми штучного інтелекту» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2000 р.

Сємілєтов Станіслав, гр. РП-529 – «Людина, що грає: у суспільстві (у світі) та наодинці із собою» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2001 р.

Максютенко Владислав, гр. РП-721 – «Хто у житті є головним? Ступіні пізнання життя» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2003 р.

Горобець Вікторія, гр. ІОТ-532 – «Людина "у пошуках інди-відуальної свободи": філософський шлях через Середні віки – Реформацію – Відродження... у сучасний світ» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2004 р.

Каспирович Ганна, гр. РП-113 – «Філософія про феномен душі» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2005 р.

Сирцев  Антон, гр. РП-814 – «Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини – тільки один» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2006 р.

Дерновий Ігор, гр. РП-115 – «Філософські роздуми про феномен цивілізації: плюси та мінуси сучасного світу у калейдоскопі цивілізацій давнини» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Бондаренко О.В. – 2007 р.

Агаджанова Єлизавета, гр. ФЕУ-527 – «Ніцшеанська концепція “воля до влади” як влада над собою, як свобода самовираження» – Лауреат Першої премії обласного конкурсу для обдарованої молоді, секція "філософія" – доц. Арсентьєва Г.О. – 2008 р.

Огурцова Анастасія, гр. РТ-911 – «Трансформації готичної субкультури у системі динаміки українського суспільства» – Лауреат вузівського туру Конкурсу на кращу студентську наукову роботу (секція «Гуманітарна»), І місце; взяла участь у 2-му турі Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт з «філософських наук» (Одеський НУ ім. І.Мечнікова, квітень 2014 р.). – доц. Ємельяненко Є.О. – 2013 р.

Літвінов Денис, гр. Е-313 – «Трансформація змісту освіти – справа викладачів і студентів» – Лауреат вузівського туру Конкурсу на кращу студентську наукову роботу (секція «Гуманітарна»), ІІ місце – доц. Бондаревич І.М. – 2014 р.

Томіло Денис, гр. Е-313 – «Модернізація змісту дисципліни: справа викладачів і студентів» – Диплом ІІІ ступеня 2-го туру Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт з «філософських наук» (взяв участь у 2-му турі Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт, Одеський НУ ім. І.Мечнікова, березень 2015 р.) – доц. Бондаревич І.М. – 2014 р.

Шевченко Анжела, гр. Е-514 – «Феномен "гри в довіру" в українському соціальному просторі» – ІІІ місце Конкурсу студентських наукових робіт ЗНТУ, секція «гуманітарна» –  доц. Бондаревич І.М. – 2016 р.; взяла участь у Міжнародному студентському тижні 12-22.05.2017 р. у м. Ільменау (Німеччина).

Целікова Єлізавета, гр. ГП-325 – «Специфіка соціального простору суспільства перехідного типу: український контекст» – І місце Конкурсу студентських наукових робіт ЗНТУ, секція «гуманітарна» – доц. Бондаревич І.М. – 2017 р.; ІІІ місце 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "філософії" (Одеський НУ ім. І.Мечнікова) – доц. Бондаревич І.М. – 2018 р.

Горбунова Анастасія, г. ГФ-327 – «Філософські засади самоздійснення людського "Я"» – сертифікат Науково-практичної конференції 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії (Одеський НУ ім. І.Мечнікова, ф-т історії та філософії) – доц. Арсентьєва Г.О. – 2019 р.

Сторінки