Ви є тут

Головна

Напрями науково-дослідної роботи кафедри (за останні 20 років):

Тематика держбюджетної НДР.  Етапи.  Керівник.

06210 – Особистість у сучасному суспільстві: теоретико-методологічні та соціологічні аспекти /2000-2003 рр./; (н.керівник - зав. каф., доц. Повзло О.М.)

 • Методологічні критерії суспільної орієнтації особистості у сучасних умовах.
 • Соціально-психологічний портрет і аналіз розвитку особистості поч. ХХІ ст.
 • Особливості діалектичного аналізу освіти й виховання у рамках ринкових відносин.

05813 – Проблема людини у сучасній Україні /2003-2006 рр./ (н.керівник - зав. каф., доц. Бондаренко О.В.)

 • Проблема людини як предмет філософського дослідження. Особливості осмислення людини у ситуації сучасної України.
 • Людина сучасної України в системі філософського знання: культурологічні, соціологічні, психологічні, релігієзнавчі і інші аспекти теоретичного та прикладного аналізу.
 •  Філософські, культурологічні, релігіє-знавчі, психологічні й інші моделі, концепції, висновки, щодо розуміння людини у ситуації сучасної України початку ІІІ тис.

05816 – Людина та світ: сучасний погляд /2006-2009 рр./ (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., доц. Бондаренко О.В.)

 • Людина та світ як світоглядна проблема: філософська традиція та сучасність.
 • Людина в сучасному світі: філософські, культурологічні, релігієзнавчі, психологічні та соціологічні проблеми дослідження.
 • Людина й світ – перспективи та очікування, погляд у майбутнє.

06419 – Людина. Культура. Світ. /2009-2012 рр./ (н.керівник - зав. каф., проф. Бондаренко О.В)

 • Проблема культури як особливого середовища, що опосередковує стосунки людини та світу.
 • Окремі виміри культурного життя у стосунках людини та світу.
 • Сучасні виклики людству й можливості культури у знаходженні відповідей.

06312 – Світогляд особистості на межі тисячоліть. /2012-2015 рр./ (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., проф. Бондаренко О.В)

 • Особливості трансформації ключових компонент світогляду у ХХІ ст.
 • Специфіка світоглядних орієнтацій у світі та Україні: порівняльний аспект.
 • Зміни світоглядних настанов у контексті вікових груп.

06315 – Компетентнісний підхід до викладання соціогуманітарних дисциплін у технічному університеті /2015-2018 рр./ (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., проф. Бондаренко О.В.)

 • Аналіз особистісних, соціальних та організаційних чинників формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 • Розробка моделі соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.
 • Підходи і методи формування соціогуманітарних компетенцій майбутніх фахівців технічного спрямування.

06318 – Освітній процес в умовах інформаційного суспільства: проблеми і перспективи особистісного розвитку /2018-2021 рр./  (н.керівник - зав. каф., д.філос.н., проф. Бондаренко О.В.).

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри філософії:

Проф. Бондаренко О.В.  -
наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність; філософія сучасного світу та у січасному світі.

Доц. Арсеньєва Г.О.  -
наукові розвідки за напрямками: історія філософії, сучасна європейська некласична філософія, психологія, методика викладання у вищій школі.

Доц. Бондаревич  І.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі - філософська антропологія та філософія культури; соціальна філософія; філософія освіти.

Доц. Дєвочкіна Н.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, психології; методика викладання у вищій школі.

Доц. Ємельяненко Є.О.  -
наукові розвідки за напрямками: феномен маргінальності, проблеми маргіналізації суспільства, проблеми етногенезу та походження мов, метафізика мови, проблеми свідомості та мови у феноменології, екзистенційність постмодерного сприйняття та творення світу у різних сферах (мистецтва, релігії, науки, способу життя тощо).

Ст. викл. Коваль В.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методи і форми викладання у В.Н.З., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Доц. Повзло О.М.  -
наукові розвідки за напрямками: дослідження у галузі філософії пізнання, формальної логіки.