Ви є тут

Головна

Стаття  (розділ)  у  колективній  науковій  монографії:

Бондаревич І.М. Феномен духовної цілісності людини // Особистість у вирі планетарного світу : монографія. – Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; за наук. ред. В.П. Беха ; редкол. : В.П. Бех (голова), Ю.В. Бех (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2019. – 637 с. – С. 482-616.

Ємельяненко Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів / Ємельяненко Є.О. // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: колективна монографія / редкол. В.П. Андрущенко, Г.О. Нестеренко, Є.О. Ємельяненкота ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015 – С.167-184

Бондаревич І. М. Духовна цілісність як атрибут особистості // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації [монографія]; редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О.Нестеренко (заступник голови). – Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2012. – 786 с.– С. 293-391.

Ємельяненко Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки / Ємельяненко Є.О. // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації : монографія / під ред. В.П. Беха . – К. : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2012. – –С.231-335.
 
Ємельяненко Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності /Є.О.Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П. Бех, наук.ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2011. – С.153-177.

Бех В.П., Шалімова Є.О. Функціональна модель особистості: пошуки політико-культурних детермінант поведінки: Монографія / В.П. Бех, Є.О. Шалімова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2009. – 255 с.

Бондаревич І. М. Інформаційно-розвиваюче середовище як засіб розв’язання проблеми духовної свободи особистості // Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості [монографія]; О.О. Сердюк, М.В. Алфьорова, І.В. Апоніна, М.В. Багрій і ін. ; за ред. О.О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 249 с. – С. 151-157.

Ємельяненко Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія] ; редкол. В.П. Андрущенко, Г.О. Нестеренко, Є.О. Ємельяненко та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 167-184.

Ємельяненко Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: [монографія] ; під ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 231-335.

Ємельяненко Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності [Текст] / Є.О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П. Бех, наук. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2011. – С. 153-177.

Бондаренко О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О.В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету [монографія]; Отв. ред. В.М. Ворона, Е.И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.

Одноосібні  наукові  монографії:

Ємельяненко Є.О. Виклики та загрози маргіналізації українського суспільства: гуманітарний вимір: Монографія / Є.О. Ємельяненко. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2016. – 388 с.

Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива: монографія [Текст] / І.М. Бондаревич. – Запоріжжя, 2008. – 162 с. – 300 прим. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-7809-83-6.

Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західно¬європейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О.В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.

Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О.В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.