Ви є тут

Головна » Факультети » Машинобудівний

Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів

 

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека з її фондами та електронними засобами інформації.

Список наявної навчальної літератури з дисциплін навчального плану  спеціальностей 7.05050308, 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» подано у таблиці 1.2.

Таблиця 1.1

Перелік основної навчальної літератури в бібліотеці Запорізької політехніки (бакалаврів)

 

№ п/п

Назва дисципліни за навчальним планом

Автор та назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік видання

 

 

1

Організація, планування та управління промисловим підприємством

 

 

 

 

 

Кохман В.Е., Мицкевич В.А., Минеева И.А. Организация, планирование и управление промышленным предприятиями

М.: Машиностроение, 1989

 

Курочкин А.С.

Организация производства:

Учебное пособие

К.: МАУП, 2001г.

 

Фатхудинов Р.А.

Организация производства:

Учебник для вузов

М.: ИНФРА-М, 2001г.

 

Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва: Навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях

К.: Центр навч. літератури,

2006 р.

 

Манін З.О.,

Луцький І.М.

Економіка підприємства:

Навчальний посібник

К.: Знання,

2004 р.

 

2

САПР ПТДМ машин

Каплун А.Б. ANSYS в прикладах і задачах.

М. 2003.

 

3

Спеціальні крани

Петухов П.З. и др. Специальные краны.

1985

 

Никитин К.Д. и др. Специальные металлургические краны. Учебное пособие.

1989

 

4

Комплексна механізація та автоматизація вантажо-розвантажувальних, транспортних та складських робіт

Гриневич Г.П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

М.: Транспорт, 1981

 

Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте.

М.: Транспорт, 1987

 

5

Машини безперервного транспорту

Дьяков В.К. Машины беспрерывного транспорта

М.: Машгиз., 1961

 

Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1980

 

Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1987

 

Спиваковский А.О. и др. Теоретические основы расчета ленточных конвейеров.

М.: Наука, 1977

 

6

Основи автоматизації  ПТДМ

машин

Аннинский Б.А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации

Л., 1975

 

Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин.

М., 1989

 

7

Ліфти та підйомники

Ушаков П.Н. Краны и лифты промышленных предприятий.

М.: Металлургия, 1974

 

Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини.

К.: Вища школа, 1993

  8   Проектування металлоконструкцій   Мартовицький Л. М. Курсове проектування металлоконструкцій : Навч. посібник    Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 418 с.  

 

Список наявної навчальної літератури з дисциплін навчального плану магістрів зі спеціальності 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» подано у таблиці 1.2.

 

        Таблиця 1.2

Перелік основної навчальної літератури в бібліотеці Запорізької політехніки (для магістрів)

 

п/п

 

Назва

дисципліни за

навчальним

планом

 

Автори, назва підручника (навчального

посібника, практичного посібника), видавництво, рік видання

 

 

1

Спеціальні крани

Петухов П.З. и др. Специальные краны.

1985

Никитин К.Д. и др. Специальные металлургические краны. Учебное пособие.

1989

2

Машини безперервного транспорту

Дьяков В.К. Машины безпрерывного транспорта

М.: Машгиз., 1961

Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1980

Зенков Р.Л. Машины непрерывного транспорта.

М.: Машиностроение, 1987

Спиваковский А.О. и др. Теоретические основы расчета ленточных конвейеров.

М.: Наука, 1977

3

Комплексна механізація та автоматизація вантажо-розвантажувальних, транспортних та складських робіт

Гриневич Г.П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

М.: Транспорт, 1981

Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте.

М.: Транспорт, 1987

4

Ліфти та підйомники

Ушаков П.Н. Краны и лифты промышленных предприятий.

М.: Металлургия, 1974

Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини.

К.: Вища школа, 1993

5

Методологія наукових досліджень

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень.

К.: 2009

Цехмістрові Г.С. Основи наукових досліджень.

К.: 2004

6

Теорія 3D моделювання

Маров М. Энциклопедия 3D Studio MAX3 СПБ.

М.: Харьков, Минск. 2000

Темин Г. 3D Studio MAX5 СПБ.

2002

7

Сучасні технології матеріалізації комп’ютерних моделей

Корнієнко С.К. Системи баз данних: Організація та проектування

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 р.

8

Основи мехатроніки

Исли Т., Симояма И., Иноуэ Х.

Мехатроника, М.: 1988

9

Основи автоматизації ПТДМ машин

Аннинский Б.А. Погрузочно-разгрузочные работы. Проектирование и расчет систем комплексной механизации

Л., 1975

Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин.

М., 1989

10

САПР ПТДМ машин

Каплун А.Б. ANSYS в прикладах і задачах. –

М. 2003.

11

Діагностування фактичного стану вантажопід-

йомних кранів

Иванов В.Н. Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин и оборудования. – Х.: Индустрия, 2009. – 204 с.

12

Дослідження напружено-деформованого стану металоконст

рукцій ПТМ

Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени./Под ред. А.П. Гусетрова.

М.: Машиностроение, 1993

Гузь А.Н. Технологические напряжения и деформации в композиционных материалах. Учеб. пособие/ А.П. Гузь и др.

К.: Высш. шк., 1988.

 

Напрям наукової діяльності та характеристика наукової школи
 
Кафедра «Деталі машин та підйомно-транспортні машини» (ДМ і ПТМ) має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-
 
педагогічні кадри на кафедрі сформовані напрями наукових та прикладних досліджень, які співпадають з напрямом підготовки фахівців:
 
 • теорія, методи та обладнання діагностування дійсного стану та прогнозування можливості подальшої експлуатації вантажопідйомних кранів;
 • дослідження впливу асиметрії циклу на опір втоми конструкційних матеріалів;
 • дослідження контактної витривалості матеріалів для зубчастих коліс та підшипників кочення;
 • дослідження напружено-здеформованого стану та розробка методів технічного діагностування фактичного стану елементів металоконструкцій вантажопідйомних кранів;
 • вирішення проблеми якості деталей з листових матеріалів методами змін їх механічних та фрикційних властивостей;
 • дослідження та розробка конічних трибосистем гідротранспорту високого тиску;
 • дослідження і розробка методів отримання порошкових конструкційних виробів з підвищеними механічними властивостями у машинобудуванні;
 • вирішення проблеми оптимізації пружного тіла граничним напруженим станом;
 • дослідження коливань елементів конструкцій вантажопідйомних кранів для вирішення проблем вібродіагностики;
 • підвищення втомної стійкості металоконструкцій вантажопідйомних кранів.
Очолює ці напрями к.т.н., доц., ДМ і ПТМ Л.М. Мартовицький.
 
На кафедрі існує разова аспірантура за спеціальністю 05.05.05 «Підйомно-транспорті машини». В 2008р. захищена одна кандидатська 
 
дисертація М.В. Сидоренко. Науковий керівник О.М. Руднєв. В 2009 р. захищена одна докторська дисертація Г.І. Камель.
 
На кафедрі ДМ і ПТМ виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи. Обсяг роботи у 2004-2008 рр. складав близько 243 тис.грн. 
 
Виконуються науково-дослідні роботи: 03313 «Дослідження напружено-здеформованого стану елементів вантажопідйомних кранів» (2003-
 
2006 рр.), 03316 «Розробка методів технічного діагностування фактичного стану металоконструкцій вантажопідйомних кранів» (2006-2009 
 
рр.), 03319 «Розробка нових підходів щодо дослідження збільшення витривалості деталей машин» (2009-2012 рр.).
 
Кафедра «Деталі машин і ПТМ» була організатором проведення та приймаючою стороною 10 Ювілейного з’їзду Підйомно-транспортної 
 
академії наук України (2006 р.) і методичної Ради з підйомно-транспортних машин при Міністерстві освіти і науки України.

На кафедрі ДМ і ПТМ за результатами науково-дослідної діяльності підготовано та видано монографії / підручники:

2022 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2021 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2020 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2019 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 1
-з них за авторством молодих учених 0
 1. Мартовицький Л.М. Атлас металоконструкцій ПТМ: Навч. Посібник / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Г.В. Клименко. – Запоріжжя 2019 – 222с.

2018 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2017 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2016 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 1
-з них за авторством молодих учених 0
 1. Мартовицький Л.М. Курсове проектування металоконструкцій : Навч. посібник / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко. - Запоріжжя : Кругозір, 2016. - 418 с.
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2015 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2014 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2013 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

2010-2012 р.

МОНОГРАФІЙ, усього: 1
-з них за авторством молодих учених 0
 1. Павлов В.А. Обработка давлением порошков цветных металлов. – Монография. – Запорожье: Издательский комплекс ОАО «Мотор Сич», 2010 г. – 347 с.
ПІДРУЧНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього: 0
-з них за авторством молодих учених 0

 

На кафедрі «Деталі машин і ПТМ» постійно проводиться науково-дослідна робота студентів, що приймають також участь у держбюджетних та госпдоговірних роботах. Щорічно на науково-технічній конференції. День Науки ЗНТУ заслуховуються 10-15 доповідей студентів. Найкращі результати студентських робіт доповідаються на науково-технічних конференціях.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023

 • Фролов Р.О. Дослідження засобів підвищення демпфувальної здатності кранів при проходженні стиків рейок /Р.О. Фролов, В.В. Скрипка (студ. гр. М-311м)// Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023.
 • Козак Д.С. Дослідження впливу концентрації напружень на опір втомі малолегованої сталі в умовах асиметрії циклу навантаження/ Д.С. Козак, Д.В. Подковиров (студ. гр. М-310) // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023.
 • Фролов Р.О. Розробка методики проектування траверси для транспортування труб як статично-невизначеної системи / Р.О. Фролов, С.С. Лазарєв // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2022/2023.

Результати наукових досліджень студентів та магістрів публікуються у фахових наукових журналах та збірках праць конференції:

 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський (студ. гр.М-319м) //Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№1(49).?С.32-37. 
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін (студ. М-320м), О.П. Коваленко (студ. М-319м) // Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№3(51).?С.27-35. 
 • Лятуринский В.А. Напряженно-деформированое состояние сварных крановых балок при их изготовлении / В.А. Лятуринский, С.С. Горбачев // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.115-116.
 • Мартовицький, Л.М. Вплив зміни циклічності роботи поясів кранових балок на їх витривалість / Мартовицький Л.М., Руднєв О.М., Коваленко О.П. // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.117-118.
 • Камель Г.І. Особливості компенсації спрацювання в конічному з’єднанні/ Г.І.Камель, Г.Г.Яковлєва // 7-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей нучн. техн. конф. – Львов. – 2005. – с. 118.
 • Нечаєв Г.І. Закономірності зміни конусності в конічних трибоузлах при експлуатації/ Г.І.Нечаєв, Г.І.Камель, Г.Г.Яковлева// 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки». – Харків. – 2006. – с.5.
 • Смир Т.Ю. Вплив форми та поперечного перетину кранових стріл на їх несучу здатність/Т.Ю.Смир // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Чуєв О.М. Проектування деталей машин у системі Компас 3D /О.М.Чуєв // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Кузьменко І.В. Діагностика і контроль металоконструкцій вантажопідйомних кранів / І.В.Кузьменко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Капітан Ю.І. Особливості спарцювання деталей конічних трибо систем в екстремальних умовах / Ю.І.Капітан // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Панченко В.О. Шарнірні з’єднання кранових металоконструкцій /В.О.Панченко, О.М.Семенчук// Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2009.
 • Коваленко О.П. Приближенные методы решения вариационных задач / О.П.Коваленко, С.А.Луговський// Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.
 • Гуленко А.С. Несучі кранові конструкції із змінною геометрією/А.С.Гуленко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.

Кафедра ДМ і ПТМ приймає активну участь в роботі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Деталі машин та основи конструювання», м.Харьків, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. Ст.гр. М-713 Карзов Д.В. – ІІ місце (2006р.), ст.гр. М-714 Крітчін С.В. – ІV місце (2007р.) – студенти нагороджені дипломом та почесною грамотою.

 • Мартовицький Л.М. Вантажопідйомні крани-роботи / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, Р.О. Фролов, студ. гр. М-311м В.Д. Гришко / Підйомні споруди. Спеціальна техніка №1, 2023 – с.10-14.
 • Мартовицький Л.М. Механізми підйому надважких кранів / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, Р.О. Фролов, студ. гр. М-310 Д.В. Подковиров / Підйомні споруди. Спеціальна техніка №12, 2022 – с.14-16.
 • Мартовицький Л.М. Підвищення стійкості стінок коробчастих прогінних кранових балок / Л.М. Мартовицький, студ. гр. М-319сп Д.В. Гринь / Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Руднєв О.М. Моніторинг параметрів магнітних паспортів вантажопідіймальних кранів / О.М. Руднєв, студ. гр. М-318 І.С. Василенко / Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Носенко М.І. Вплив параметрів термомеханічного режиму деформації на ущільнення порошкового титану / М.І. НОСЕНКОосенко, студ. гр. М-311м В.Д. Гришко / Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Задоя Н.О. Огляд методів вирішення крайових задач теплопровідності / Н.О. Задоя, студ. гр. М-318 Е.С. Вечеря / Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Волков Г.П. Рециклінг та обладнання для переробки будівельних відходів / Г.П. Волков, студ. гр. М-319 К.Р. Шутов / Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 • Задоя Н.О. Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків[Текст] / Н.О. Задоя, Н.Г. Рудик // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ ЗНТУ, 2018.‒№2.‒ С.62-67.
 • Носенко М. І. Дослідження методики вимірювання зношування деталей конічних трибовузлів [Текст]/   М.І. Носенко,А.В. Лаговський, Г.І. Камель,  Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.96-98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Особливості зварювання литого сталевого корпусу зі втулкою з монель-металу, отриманої відцентровим литтям [Текст]/   М.І. Носенко,П.С. Сезоненко, Г.І. Камель,  В.С. Коляда //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.94-96 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Спосіб відновлення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин [Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель,  З.М. Шаніна, Д.В. Гаврилов, Б.С. Онежко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.93-94 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Волков Г. П. Парк меліоративних машин в аграрному секторі України[Текст]/  Г. П. Волков, Л. О. Тарабан //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.91-93 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Руднєв О. М. Дослідження роботи редукторів з великим передатним числом в механізмах підйому при екстремальних умовах експлуатації[Текст]/  О.М. Руднєв, А. О. Путятін//Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.89-91 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Лятуринський В. О. Раціоналізація перетинів кранових рейок [Текст]/  В. О. Лятуринський, М. Д. Стефаник //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.88-89 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М.І. Дослідження процесу ущільнення порошкового титану при гарячому деформуванні [Текст]/М.І. Носенко, О.В. Зирянова //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.255 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Фролов Р.О. Модернізація системи керування дослідних стендів МКВ-К [Текст]/Р.О. Фролов, М.В. Сидоренко,О.О. Зборовський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.254 -255 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Руднєв О.М. Вплив стану екології в металургійному виробництві на корозію металоконструкцій[Текст]/О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький, О.Е. Гришун //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.252-253 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Задоя Н.О. Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків [Текст]/Н.О. Задоя, К.С. Петрик //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251-252 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження доцільності різноманіття металоконструкцій козлових перевантажувачів[Текст]/Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, А.А. Мураховський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Носенко, М.І. Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒  ЗНТУ, 2016.‒№2.‒ С.55-65.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень [Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов  //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Фролов, Р. А.  Наследственное модифицирование вторичных алюминиевых сплавов [Текст] / Р. А. Фролов,  А. А. Митяев, И. П. Волчок, А.С. Петрашев (каф. ККМХТ) // Строительство, материаловедение, машиностроение :  сб.  науч.  тр. /Днепр. нац. ун-тет железн. трансп. им. ак. В. Лазаряна – Вып. 95. –Днепропетровск, 2017. – С. 142–148.
 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський (студ. гр.М-319м) //Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№1(49).?С.32-37.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін (студ. М-320м), О.П. Коваленко (студ. М-319м) // Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016.?№3(51).?С.27-35.
 • Лятуринский В.А. Напряженно-деформированое состояние сварных крановых балок при их изготовлении / В.А. Лятуринский, С.С. Горбачев // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.115-116.
 • Мартовицький, Л.М. Вплив зміни циклічності роботи поясів кранових балок на їх витривалість / Мартовицький Л.М., Руднєв О.М., Коваленко О.П. // Збірник тез доповідей НПК «Тиждень науки», ЗНТУ, 2014, том 1, с.117-118.
 • Мартовицький Л.М. Sin-приводи в машинобудуванні / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М., Дубов А.В. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 294?298.
 • Мартовицький Л.М. Важільний привід для ділильних столів / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М., Мельник Д.О. //          Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ. ? 2012. ? №1. ? С. 130?132.
 • Нечаев Г.И. Влияние на уровень щелочи в питательной трубе рабочих параметров транспортной системі непрерывной варки целлюлозы / Г.И.Нечаев, Г.И.Камель, А.Г.Яковлева // Вестник СНУ им.В.Даля.- 2005.- №10. – с.156-161.
 • Нечаев Г.И. Особенности расчета производительности оборудования транспортной системы установок непрерывной варки целлюлозы /Г.И.Нечаев, Г.И.Камель, А.Г.Яковлева // Вестник СНУ им. В.Даля.- 2005.- №7. – с.165-170.

Сторінки