Ви є тут

Головна » Факультети » Міжнародного туризму та економіки

Кафедра іноземних мов професійного спілкування

Емблема кафедри «Іноземні мови професійного спілкування» ЗНТУ

Кафедра «Іноземні мови професійного спілкування» (ІМПС)

Рік початку діяльності: 2008

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.е.н, доцент Брутман Анна Богданівна

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398-Б
тел.: +380(61)7698566
e-mail: kafedra_imps@zntu.edu.ua

Розклад весняний семестр 2023

 

Бажаємо Вам здоров'я та успіхів у навчанні!

Слідкуйте за інформацією на спеціалізованих ресурсах кафедри та університету, а також у соціальних мережах!

Файл: 

У січні 2008 року на освітньому просторі Запорізького національного технічного університету на базі "Інституту управління та права" засновано кафедру  іноземної мови професійного спілкування. Викладачі кафедри навчають студентів всіх спеціальностей "Інституту управління та права". З дня заснування  завідувачем кафедри був  кандидат філологічних наук, доцент В’ячеслав Миколайович Бутов. З вересня  2012 року кафедру очолила  кандидат економічних наук, доцент Анна Богданівна Брутман.

За роки існування кафедри керівництву  вдалося зібрати досвідчених теоретиків та практиків. На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри нараховує: 6 кандидатів наук, доцентів, які  викладають такі дисципліни: іноземну мову (англійську, німецьку, французьку), іноземну мову професійного спрямування (англійську, німецьку, французьку), другу іноземну мову (англійську, німецьку), ділову іноземну мову (англійську), наукове спілкування іноземною мовою (англійська),  іноземну мову в галузі туризму та латинську мову.

Кафедра іноземної мови професійного спілкування плідно співпрацює з такими міжнародними інституціями як Британська Рада в Україні, International House та Goethe-Institut.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Брутман Анна Богданівна к.ек.н., доцент зав.каф.
Горлачова Вікторія Володимирівна к.філол.н., доцент доцент
Василенко Галина Володимирівна к.філол.н.,доцент доцент
Полєжаєв Юрій Григорович к.соц.ком., доцент доцент
Наумчук Тетяна Іванівна к.філол.н. доцент
Назимок Людмила Валеріївна   ст. лаборант
Мальованна Аліна Євгенівна   лаборант

 

Кафедра ІМПС займає загальну площу 20 кв. м.  Для проведення практичних занять призначена аудиторія №490, площа якої складає 25 кв. м. Аудиторія оснащена навчальними матеріалами, наочними та мультимедійними засобами. Крім того, заняття проводяться у приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.

Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов професійного спілкування забезпечує викладання іноземних мов для студентів гуманітарних спеціальностей на факультеті міжнародного туризму та економіки, факультеті соціальних наук, юридичному факультеті й факультеті управління фізичною культурою та спортом. Основні дисципліни кафедри: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова, іноземна мова для кар’єри та життя, наукове спілкування іноземною мовою, іноземна мова в галузі та латинська мова.

 

Кафедра іноземних мов професійного спілкування має найпотужніший професорсько-викладацький потенціал в регіоні серед споріднених кафедр – 100 % викладачів мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають профілю викладання. Викладачі активно підвищують свій методичний потенціал та проходять міжнародну сертифікацію (TEFL,  CELTA, CELT-S, TKT) задля якісного викладання іноземних мов відповідно до європейських рекомендацій з мовної освіти.

 

Викладачі кафедри впевнені в тому, що вільне володіння іноземною мовою є запорукою успішного працевлаштування випускників та основою кар’єрного зростання фахівця, саме тому в освітній процес впроваджуються інноваційні методики викладання мов, що зарекомендували себе як під час аудиторних занять, так і під час дистанційної роботи. Викладачі кафедри використовують автентичні підручники визнаних зарубіжних видавництв, зокрема Cambridge University Press, Goethe Institut, Hueber, MacMillan, National Geographic, Pearson Education Limited, Oxford University Press. Для закордонних видань розроблено навчально-методичні комплекси, враховуючи навчальні плани кожної спеціальності. Методичний доробок кафедри – це посібники, що отримали схвалення Вченої ради Університету та рекомендовані МОН України: «Друга іноземна мова (німецька)», «Essential Minimum for Restaurant Stuff», «Use of English», «Практичний курс першої іноземної мови (німецька)» тощо.

 

Кафедра має угоди про співпрацю зі спорідненими кафедрами інших українських ЗВО (Запорізький державний медичний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка). Ця співпраця сприяє академічній та науковій мобільності викладацького складу й студентського загалу під час круглих столів, конференцій, тренінгів.

2015

1. Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015.

2. Брутман А.Б. Технології роботи з медіа текстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування /А.Б.Брутман // Держава та регіони. Серія Гуманітарні Науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №.1 (40) - С.C. 30-35.

3. Брутман А.Б. Використання матеріалів інтернет-сайтів англомовних новинних агенцій у підготовці студентів-журналістів /А.Б.Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– Том 4 С.395–396

4. Альохін А.Б., Брутман А.Б. Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement. / А.Б.Альохін, А.Б.Брутман //. - Вісіник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №3.-Т.2.– С.91-105.

5. Vasylenko H. The Image of a Postcolonial Culture in Poetic Translation / Halyna Vasylenko // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 70 – 71

6. Горлачова В.В. Комунікативні стратегії реклами побутової техніки //Вісник ДНУ. Серія Мовознавство. – Вип. 21 (3). – 2015. – № 11. – т.23. – С. 27 – 31.

7. Наумчук Т. І. Соціокультурні особливості лексики та фразеології кінематографу США // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Вип. 58. - С. 16-18

8. Полєжаєв Ю.Г. Рецензія на колективну монографію “TRAVEL JOURNALISM. EXPLORING PRODUCTION, IMPACT AND CULTURE” / Ю.Г. Полєжаєв // Держава та регіони.  Серія: Гуманітарні науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №2 (41) – C. 107–111

9. Полєжаєв Ю.Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: сфери інтересу та дискусійні моменти (на матеріалі зарубіжного досвіду) / Ю.Г. Полєжаєв // Поліграфія і видавнича справа. – Львів : Українська академія друкарства, 2015. – №1 (69) – C. 131–141.

10. Полєжаєв Ю.Г. Тревелог як об’єкт сучасних медіа студій: стан вивченості та перспективи наукових пошуків / Ю.Г. Полєжаєв // Шевченківська весна –2015: соціальні комунікації6 матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (упорядник М. Терентьєва). – К. Логос, 2015.– С. 79–82.

11.Полєжаєв Ю.Г. Формування країнознавчої компетенції у студентів спеціальності «Туризмознавство» на матеріалі тревел-видань / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 402-403.

 

2016

12. Василенко Г. Поетичний образ канадської України в англомовному перекладі збірки Яра Славутича "Завойовники прерій" / Галина Василенко //Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці: Вид. дім "РОДОВІД", 2016. - Вип. 11-12, Ч 1. - С.89 - 92.

13.Василенко Г.В. Відтворення образу України в англомовних перекладах української поезії другої половини 20 ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата філол. Наук. Спец. 10.02.16 Перекладознавство. - Запоріжжя. - 20 с.

14. Василенко Г.В. Емотивна експресія української лірики в оригіналі та в англомовному перекладі / Г.В. Василенко // Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис / ред. : Чик Д.Ч., Пасічник О.В.]. – 2016. – Вип. VI. T. 2. – 224 c. – C. 7 – 18.

15. Василенко Г.В. Інтегративний підхід до відтворення образу в поетичному перекладі / Г. В. Василенко // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали Міжнар. наук. конференції УАКЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 р.: [відп. ред. С.А. Жаботинська]. – Черкаси: Видавець ФОП Годієнко Є. І., 2016. – 127 с. – с. 105.

16.Василенко Г.В. СЕНСОРИЗМИ В АНГЛОМОВНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ // ТН- 2016. -С. 549-551

17.Горлачова В.В.До питання про семантичне поле пригода у сучасній англомовній рекламі / В.В. Горлачова // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: Зб наукових матер. Міжнародної конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016. - С.36-38.

18.Горлачова В.В.До питання про наповнення семантичного поля "пригода" у сучасній англомовній рекламі / В.В. Горлачова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. - 2016. - Вип. 5. - С.21-28

19.Кравченко А.Г. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ ЕКОРЕКЛАМИ США // ТН- 2016. -С. 551-552

20.Наумчук Т.І. Соціолінгвальні чинники формування англомовної термінології на позначення жанрів кінематографу / Т.І.Наумчук //Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лігвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кусинулик та інш. – Чернівці: Видав. Дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12. – ч. 2. – С.98-101.

21.Наумчук Т.І. Інтралінгвальні та екстралінгвістичні запозичення як джерело збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі / Т.І.Наумчук // Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація. – Збірник тез доповідей. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016. – С.131 -132

22.Новиков В.П. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА ОЦЕНКИ //ТН- 2016. - С.545-546

23.Полєжаєв Ю.Г. Дискурс мандрів в історії літератури та соціальних комунікацій / Ю.Г. Полєжаєв // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія / [С. А. Панченко, Т. В. Хітрова, Ю. Г. Полєжаєв та ін.]; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 36-50.

24.Polyezhayev Y. G. The publicistic component of discursive space of travel magazines / Y. G. Polyezhayev // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016, – № 3-4. – P. 8-10.

25. Полежаев Ю.Г. Когнитивно-ценностный аспект тревел-журналов / Ю.Г. Полежаев // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический прикладной журнал. – Тамбов: Грамота, 2016. – №4 (58). Часть 2 – С. 142-145.

26. Прохорова, П.В. Теоретичні засади виникнення сомнологічної лінгвістики: на матеріалі німецьких сонників [Текст ]  / П.В. Прохорова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 2. – С. 173-176.

27. Прохорова П.В. Menschliches quasi-Leben: ein sprachphilosophischer Aspekt / П.В. Прохорова // Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 138-139.

28. Прохорова П. В. ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ: ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ // ТН- 2016. - С546-549

29.Sheiko O. What are your feelings and emotions? (English Class for Future Psychologists) //Глобальні зміни в Україні: глобальні зміни в викладанні англійської мови в Україні: тези доповідей (англ. мовою) /Укл. А.Раду. Ред. А.Раду, Л.Кузнецова. - Львів: Львів: ПП "Марусич", 2016. - С.180-181.

 

2017

30.Особливості сучасного тревел-дискурсу [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. та ін.] ; під заг. ред. доц. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – 128с.

31.Брутман, А.Б. Міжнародні іспити як форма мобільності [Текст] / А.Б.Брутман // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 503-505.

32.Брутман А. Б. Тематический диапазон англоязычной терминосферы туристического бизнеса / А. Б.  Брутман // Zbiór artykuсów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z paіstw obszaru byоego Zwizku Radzieckiego oraz byрej Jugoslawii. (29.12.2017) - Warszawa, 2017. – S. 16-23

33.Брутман, А.Б. Теоретико-методические аспекты конкурентных сопоставлений. Критические замечания [Текст]/ А.Б.Брутман // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. –Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 63-66.

34.Брутман, А.Б. CONTENT - BASED LEARNING IN UKRAINIAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT [Електроний ресурс] / А.Б. Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.). Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1877-1879-1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

35.Бутов, В.М. Реклама як соціально-психологічна складова стратегії розвитку туризму [Текст] / В.М. Бутов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 505-506

36.Василенко Г.В. Іноземна мова як важливий складник професійної компетентності менеджера туризму / Г. В. Василенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. М-ли Міжнар. науково-практ. конференції. - Запоріжжя: "Просвіта", 2017. – Т. 2. – С. 506-507.

37.Горлачова, В.В. Особливості англомовних назв туристичних фірм Запоріжжя  [Текст] / В.В. Горлачова// Вісник ДНУ. Сер. : Мовознавство. №11.- 2017. - Вип. 23(3).- С. 28-34

38.Горлачова, В. В., Назимок, Л. В. До питання про вивчення термінологічної лексики в процесі формування комунікативних компетенцій майбутнього фахівця сфери туризму [Текст] / В.В. Горлачова, Л.В. Назимок // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 514-516

39.Кравченко, А. Г. Класифікація комунікативних стратегій у професійному дискурсі викладача іноземної мови / А.Г.Кравченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 538-539

40.Наумчук, Т.І. Неологізація англомовного словника кінематографічної галузі [Текст] / Т.І. Наумчук // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2017» : у 4 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – Т.2.- С. 443-444

41.Наумчук, Т. І. Інноваційні технології у процесі викладання іноземних мов [Текст] / Т.І. Наумчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С. 551-553.

42.Наумчук Т. І. Самоорганізація англомовного кінематографічного словника як фактор його розвитку / Т.І. Наумчук //Нова філологія : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2017.- № 71. -С. 78–82.

43. .Новіков, В.П., Полєжаєв,Ю.Г. Genres of travel texts for Journalists students [Текст ] / Новіков В.П., Ю.Г.Пoлєжаєв // Нова філологія: Зб. Наук. Праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2017. - № 69. – С.139-144

44.Новіков, В.П. АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕКСТОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛОВ [Електронний ресурс] / В.П. Новіков // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф.18–21 квітня 2017 р.;  тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1875-1877.

45.Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журнали в Україні: структурно-функціональні та жанрово-тематичні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соц. комун. : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Полєжаєв Юрій Григорович – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

46.Полєжаєв Ю. Г. Просторово-часові характеристики тревел-медіатекста (на матеріалі журналу «National Geographic Traveler») / Ю. Г. Полєжаєв // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 229–233.

47.Polyezhayev Y. G. Genres of travel texts for students of journalism / V.P. Novikov Y. G. Polyezhayev // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – C. 556–557.

48.Полєжаєв Ю.Г. Ділове листування в професійній діяльності фахівців сфери туризму / Ю.Г. Полєжаєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. C. – 1874–1875

49.Прохорова, П.В. Дискурсивная лингвистика: камо грядеши? [Текст ] / П.В. Прохорова // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 298-301.

50.Прохорова, П. В. Перспективы оптимизации методики обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей [Текст]/ П.В. Прохорова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м.Запоріжжя: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф.В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. –С.562-563.

51.Прохорова, П.В. Напрямки сучасної лінгвокультурології [Електронний ресурс]  / П.В. Прохорова // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф.18–21 квітня 2017 р.;  тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1883-1886-1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

52.Прохорова П.В. Лінгвокультурні особливості німецькомовної діалектної лексики : монографія / П.В. Прохорова. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017. – 136 с.

 53. Прохорова П.В. Wirtschaftsdeutsch im Tourismus, Hotel- und Restaurantwesen (Німецька мова для фахівців туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.В. Прохорова – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017. – 164 с.

54.Шейко О.С. Экзистенциональная направленность коротких рассказов Мейв Бинчи /Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2017. - №71. – 172-176.

55.Шейко, О.С. «ЧУДЕСНЫЙ МИР ДЕТСТВА» - ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ [Електронний ресурс]  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електроний ресурс] / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1880-18821 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

56. Шейко, О.С., Жаболенко, А.А.  Значення слова «успіх» та його синоніми в англійській мові [Електронний ресурс] / А.А. Жаболенко, О.С. Шейко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф.18–21 квітня 2017 р.;  тези доп./ Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.).Електроні дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1897-1898.

 

2018

57.Брутман А.Б. Тематичні групи інновацій в царині корпоративної культури / А.Б.Брутман // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 431 - 434

58.Брутман А.Б. Категория конкурентоспособности как обобщение понятия экономического потенциала предприятия / А.Б. Брутман // “Бізнес Інформ”. –  Харьків, 2018. – №.2 - С. 127-134.

59. Use of English: навчальний посібник / Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. під заг. ред. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Дике Поле», 2018. – 108с.

60.Василенко Г. Образ у поетичному перекладі / Галина Василенко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року), Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переявлав-Хмельницький, 2018. - 278 с. - С. 140 - 143.

61.Василенко Г.В. Іноземна мова професійного спілкування в галузі туризму / Г. В. Василенко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня 2018 / редкол. В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. - Д.: ЛІРА, 2018. - 582 с. - С.434 - 437.

62.Василенко Г. Роль символів та реалій при відтворенні образу в поетичному перекладі / Галина Василенко // Наукові записки. - Випуск 164. - Серія: Філологічні науки - Кропивницький: Видавництво "КОД", 2018. - 598 с. - С. 512 - 518.

63.Горлачова В.В. Лексико-стилістичні особливості статей англомовних журналів екологічної тематики / В.В.Горлачова // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.437-441.

64.Горлачова В.В., Максимова Є.С. До питання про лексичний та семантичний потенціал заголовків статей екологічної тематики / В.В.Горлачова, Є.С. Максимова // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.445-449.

65.Наумчук Т.І. Інноваційні процеси у викладанні іноземних мов / Т.І.Наумчук //  Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 449-452.

66.Naumchuk T. I. Synergetic principles of vocabulary development (based on the material of the English cinematic lexicon). Science of Europe. Praha, 2018. -Vol. 3, № 23. - P. 66–69.

67.Новіков В.П. Багатовекторність комунікативної оцінки / В.П. Новіков // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 452-454.

68.Полєжаєв Ю.Г. Використання методики CLIL у викладанні іноземних мов у вищій школі / Ю.Г. Полєжаєв // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол: В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – C. 454–456.

69.Полєжаєв Ю.Г. Імплементація контенту тревел-блогів у викладанні іноземної мови професійного спілкування. / Ю.Г. Полєжаєв //Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XIІI Міжнародної науково-практичної конференції,  12 квітня 2018 р. – К, 2018. – С. 131-134.

2019

1. Практичний курс першої іноземної мови (німецька): навчальний посібник для формування граматичної компетенції студентів освітнього ступеня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова і література (німецька)», «Переклад (німецька мова)» / Уклад. Велика І.О., Брутман А.Б, Полєжаєв Ю.Г., Тарасенко К.В.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 96 с.

2. Брутман А.Б., Горлачова В.В. Проблеми професійної підготовки фахівців сфери електронної комерції на заняттях з іноземної мови (англійської) / А.Б. Брутман, В.В. Горлачова // Соціально-гуманітарні дослідження  та інноваційна освітня діяльність: матеріали міжнародної наукової конференції; під наук. ред О.Ю.Висоцького. – Дніпро: СПД «Охотник». – 2019. – С.470-472.

3. Василенко Г.  Образ України-Мрії Яра Славутича в оригінальній поезії та її англомовному перекладі». – С. 313 – 325. – Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис / ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. – 2018. – Вип.VII. – 515 с.

4. Василенко Г. Роль символів та реалій при відтворенні образу в поетичному перекладі / Галина Василенко // Наукові записки. - Випуск 164. - Серія: Філологічні науки - Кропивницький: Видавництво "КОД", 2018. - 598 с. - С. 512 - 518.

5. Василенко Г. В. Storytelling in Tourism and Language Teaching for Specialists of Tourism / Г.В.Василенко // ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». Матеріали. – Дніпро-Гельсінкі, 2018. – 484 с. – С. 57 – 61.

6. Глушко Н.Д., Василенко Г.В. Гастрономічна лексика в англомовному туристичному дискурсі / Н.Д. Глушко, Г.В.Василенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2197-2198

7. Василенко Г.В. Лінгвокультурний концепт як проблема поетичного перекладу» / Г.В.Василенко // Зб. м-лів «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези ІІ Міжнар. наук.-пр. інтернет-конф. –  Переяслав-Хмельницький, 2019. – 233 с. (Е-книга). – С. 191-192.

8. Горлачова В.В., Хейлік Т.О. Сучасні лексичні запозичення серед кольоропозначень в україномовній та російськомовній рекламі / В.В. Горлачова., Т.О.Хейлік // Вісник МДУ. Серія Філологія. - Вип.19. - Маріуполь. - 2018. - С.218-225

9. Горлачова В.В., Хейлік Т.О. Колір жіночої краси у сучасній англомовній та російськомовній рекламі / В.В. Горлачова., Т.О.Хейлік // Наукові записки Бердянскького державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: зб. наук. статей /гол. Ред. В.А. Зарва. - Мелітополь:Видавничий будинок ММД, 2018.- Вип. 16. - С.90-100

10. Горлачова В.В.Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей на заняттях з ділової іноземної мови / В.В.Горлачова// Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції;Електронний збірник наукових праць ЗОІППО.- №3 (35). – 2019. –С.316-320

11. Горлачова В.В. Англомовні та україномовні слогани у рекламі стільникових телефонів / В.В.Горлачова //Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: 9 Міжнародна наукова конференція 9м.Дніпро, ДНУ ім.. Олеся Гончара, 12-13 квітня 2019): матеріали / укладач О.К.Куварова; за ред. Проф.. Т.С.Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2019. – С.35-39.

12. Горлачова В.В. Максимова Є.С. Лексична репрезентація теми "права людини" в сучасній англомовній соціальній рекламі / Є.С. Максимова, В.В. Горлачова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2204-2205

13. Горлачова В.В. Номінація кольору шкіри у сучасній рекламі / В.В.Горлачова // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. –К.: Талком, 2019. – С.286-291.

14. Наумчук Т. І., Микало А. М. Англійськомовні неологізми на позначення сучасного стилю життя  /Т.І. Наумчук, А.М.Микало// Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку.- Бердянськ, 2019 – С. 264-265.

15. Наумчук Т. І. Синергетичні принципи системної організації та розвитку лексикону кінематографічної сфери /Т.І. Наумчук // Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м. Дніпро. — Наук. ред. О.Ю.Висоцький. — Дніпро: Охотнік, 2019. — 528 с

16. Новіков В.П. Бенефактивний аспект комунікативної оцінки / В.П.Новіков  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2184-2185

17. Polyezhayev Y. Communicative Competences in Enhancing of Regional Competitiveness in the Labour Market / Y. G. Polyezhayev, V. Koval, A. Bezkhlibna // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018, – Vol. 4, No. 5. – P. 105 – 113. – (стаття у зарубіжному науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science; Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS))

18. Полєжаєв Ю.Г Жанрова та типологічна парадигма журнальних тревел-медіатекстів (на матеріалі українських тревел-журналів) Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика: колективна монографія / Г.С. Скуртул, Ю.Г. Полєжаєв, С.А. Панченко  ін.; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.62–90. (розділ колективної монографії)

19. Polyezhayev Y. G. Communicative Competency in the Framework of Future Specialist Language Personality Formation / M. D. Diachenko, Y. G. Polyezhayev, I. M. Diachenko // Professional Competency of Modern Specialist: Means of Formation, Development and Improvement / M. D. Diachenko, Y. G. Polyezhayev, I. M. Diachenko. – Warsaw: BMT Erida sp, 2018. – P. 303–324. (розділ колективної монографії)

20. Polyezhayev Y. Functional paradigm of travel media-texts in English travel-journals /Y. Polyezhayev// Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2018. – Том 29 (68) № 2. – С.157–161.

21. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії на сайтах національних парків та музеїв Великобританії /Ю.Г. Полєжаєв //Вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2018. – № 4 – С 55–60. (фахове видання, стаття у науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

22. Полєжаєв Ю.Г. Комунікативні стратегії оптимізації в рекламних тревел-медіатекстах /Ю.Г. Полєжаєв // Південний архів (філологічні науки). – 2018 – Том № 75. – С. 130–134. (фахове видання, стаття у науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

23. Полєжаєв Ю. Г. Комунікативна стратегія деталізації в сучасних англомовних тревел-журналах /  Ю. Г. Полєжаєв. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – №33. Т 2. – С. 173–176. (фахове видання, стаття у науковому журналі, що входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

24. Polyezhayev Y. G. The importance of foreign languages in cultural literacy development in the framework of Ukrainian university environment / Y. G. Polyezhayev // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference 27th-30th of November 2018 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University Nowy Sacz, Poland – Nowy Sacz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018. Volume 3 – P. 157–158.  (тези)

25. Полєжаєв Ю. Г., Скрипнік У. О. Звуконаслідування в англійській мові / Ю. Г. Полєжаєв, У. О. Скрипнік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2210 –2212.

26.. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 081 «Правознавство». ЧАСТИНА I / Укл: Полєжаєв Ю.Г., Брутман А.Б., Новіков В.П., Наумчук Т.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 28 с.

27. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська) для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» ЧАСТИНА I / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г..– Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с.

28. Шейко О.С., Микитюк К.М. Висловлення позитивних емоцій в англійській мові /О.С. Шейко, К.М.Микитюк // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2207-2208

29.Шейко О.С.Короткие рассказы Мейв Бинчи / О.С. Шейко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2185-2186

30. Шейко О.С., Нестеренко А.Г. Английские пословицы времени / О.С. Шейко, А.Г. Нестеренко //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 2209-2210

31. Шейко О.С.Соціолінгвістичний концепт «Marginalization» / О.С. Шейко // Нова Філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя – 2018. – №74. – С.105-108.

 

10.Методичні вказівки до самостійної роботи ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів старших курсів спеціальності 7.14010301 Туризмознавство всіх форм навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.
11. Методичні вказівки для самостійної роботи з лексичними вправами для студентів спеціальності «Туризмознавство» усіх форм навчання / Укл: Новікова Н.Г., Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26 с.  
12. Учбово-методичні рекомендації з англійської мови “Texts with Assignments: 2 Parts: Globalization, Gender ” для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей «психологія», «соціальна робота», «журналістика», «право» / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 34 с
13. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 50 с.
14. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі на тему 'Brochure Language for Tourism Students' для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В., викл. Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с.
15. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови для студентів усіх форм навчання факультету управління фізичною культурою і спортом / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.
16. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030102 Психологія / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.
17. Учбово-методичні рекомендації з англійської мови “Olympic Games:Texts with Assignments” для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальності «управління фізичною культурою та спортом» / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 34с.
18. Методична вказівки ‘Grammar Practice for Tourism Students’ до самостійної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм з дисципліни “Іноземна мова в галузі”/ Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с.
19. Методичні вказівки 'Tourism Vocabulary in Use' до самостійної роботи студентів спеціальності 8.050401 Туризм усіх форм навчання / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
20. Методичні рекомендації з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання. Частина I. / Укл: Новіков В.П, Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.
21. Учбово-методичні рекомендації з ділової англійської мови для всіх спеціальностей та всіх форм навчання / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-30 с.
22. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова професійного спілкування” для студентів 3 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.:ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.     
23. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів 4 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30 с.
24. Методичні рекомендації з дисципліни «Англійська мова» до підручника «ENTERPRISE1» для студентів 1 курсу гуманітарних спеціальностей / Укл.: Полєжаєв Ю.Г., Надвікова І.О., Новікова Н.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.
25. Бутов В.Н. Grammar for conversation classes (finite forms of the verb and modal verbs of English) // В.Н. Бутов. -  Посібник Гриф МОН Исх.№ 14/18-г-1106 от 19.05.08.    – Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. – 300с.
26. Бутов В.Н., Методичний посібник "Analytical reading  / В.Н.Бутов. - Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. –75с.
 

 

Сторінки