Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни є формування та розвиток у студентів певних загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування теоретичних і практичних основ знань методів і засобів захисту інформації у системах її створення та зберігання, системах зв’язку, в мережах обміну інформацією, а також у виробничих приміщеннях, які дозволять їм в подальшій професійній діяльності, або під час продовження освіти здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем та мереж зв’язку з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки.

Завдання. Основними завданнями дисципліни є вивчення:

– загальних принципів організації захисту інформації в радіотехнічних та телекомунікаційних системах і мережах на базі сучасних концепцій;

– принципів побудови та функціонування професійних пристроїв несанкціонованого знімання інформації у радіотехнічних та телекомунікаційних системах і мережах;

– принципів побудови та функціонування професійних технічних пристроїв захисту інформації в радіотехнічних та телекомунікаційних системах і мережах;

– принципів побудови та функціонування програмних засобів захисту інформації в радіотехнічних та телекомунікаційних системах і мережах;

– нормативно-правової бази захисту інформації в Україні.

За період вивчення дисципліни студенти повинні вивчити основні методи та засоби захисту інформації, а також отримати навички з вибору методик створення та обслуговування систем захисту технічних каналів витоку інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності: по вільному володінню державною мовою та спілкуванню іноземною мовою (ЗК-5), здатності працюючи в команді (ЗК-6) реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-11), застосовувати знання з питань захисту інформації у практичних ситуаціях (ЗК-2), приймати обґрунтовані рішення, а також здійснювати безпечну діяльність (ЗК-9);

фахові компетентності: по здатності розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства з точки зору дотримання умов захисту інформації (ПК-1); вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2); використовувати нормативну та правову документацію, що стосується телекомунікаційних та радіотехнічних систем для вирішення професійних завдань з питань інформаційної безпеки (ПК-5), здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм для отримання більш якісного захисту інформації (ПК-4); здатність планувати та здійснювати заходи з забезпечення захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах інформаційного зв’язку.

Очікувані програмні результати навчання: відповідно до визначених компетентностей студент повинен знати порядок оцінювання, інтерпретації, синтезу та захисту інформації і даних (РН-5); основні властивості компонентної бази для забезпечення якості, надійності функціонування та захисту інформації в телекомунікаційних, радіотехнічних системах і пристроях (РН-14); як знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань з точки зору безпеки, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18); методики стандартних випробувань інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів по боротьбі з інформаційною злочинністю (РН-19), а також уміти спілкуватись з професійних питань із інформаційної безпеки, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (РН-10); аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем по захисту інформації, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1); пояснювати результати, отримані в результаті проведення специфічних вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4); контролювати технічний стан інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем у процесі їх технічної експлуатації з метою виявлення погіршення якості функціонування системи захисту чи її відмови, та систематично фіксувати всі відхилення в її роботі шляхом документування (РН-22); планувати та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення заданого рівня інформаційної безпеки в інформаційних мережах зв’язку (РН-А).

Викладач дисципліни:

Сметанін Ігор Миколайович, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання                   .

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 105

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 10

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

20 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

14 год.

4 год.

Самостійна робота

71 год.

95 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 іспит