Ви є тут

Головна

Прізвище: Лифар

Ім'я: Владислава

По батькові: Віталіївна

 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2758-9575

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): S-7600-2018

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=5u0QW_wAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 1999, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організаця і управління підприємством»:
  «Розробка логістичної системи управління закупками і розподілом на великому промисловому підприємстві», рік захисту – 2003, Національна металургійна академія України
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»:
  «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону», рік захисту – 2013, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Наукові інтереси:

 • Регіональна економіка
 • Розвиток транспортно-логістичних центрів в регіоні
 • Зелена логістика
 • Екологічний маркетинг

Дисципліни, які викладає:

 • Логістика
 • Комерційна логістика
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Міжнародний маркетинг
 • Логістичний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Методологія прикладних досліджень у маркетингу

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 93, з них патентів – 0, монографій – 7, навчальних посібників – 0.

 • Lyfar V., Sokolova Y. The Inclusive Development of the Region According to the Current Economic Conditions/ Baltic Journal of Economic Studies. Vol.8. № 1. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2022. 164 p. P.83-93.
 • Лифар В.В. Використання інноваційних інструментів і технологій цифрового маркетингу / Науково-практичні аспекти сучасної економічної освіти та науки: інновації, діджиталізація, інтеграція - ІДІ: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 15 листопада-26 грудня 2021 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 128 с. С. 66-70.
 • Лифар В.В., Овчинніков О.В. Production prospects for additive technologies in metal detail / Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону [текст] : [монографія] / під заг. ред. д.е.н., проф. Метеленко Н. Г. К.: Інтерсервіс, 2021. 378 с. С.211-223.
 • Лифар В.В. Перспективи розвитку ринку адитивного виробництва в світі та в Україні/ Науково-практичний журнал «Економічні студії». Львів: «Львівська економічна фундація». Випуск 1(31) квітень 2021. С.89-94.
 • Лифар В.В. Перспективи розвитку ринку адитивного виробництва в світі та в Україні/ Науково-практичний журнал «Економічні студії». Львів: «Львівська економічна фундація». Випуск 1(31) квітень 2021. С.89-94.
 • Лифар В.В. Прогнозна оцінка створення транспортно-логістичних центрів в регіоні/ Причорноморські економічні студії. Одеса. 2019. Випуск 41. С.157-163.
 • Лифар В.В. Розвиток транспортної логістики в регіональній системі обслуговування товарних потоків / Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2017. №4. С.176-187.
 • Лифар В.В. Форми реалізації логістичного менеджменту/ Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2016. №11. Режим доступу: http://global-national.in.ua
 • Лифар В.В. Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону/ Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2014. №3. С.130-141.
 • Лифар В.В. Формування конкурентоздатної транзитної системи регіону / Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», 2014. Т. 19. Вип.3. Ч.3. С.103-107.
 • Лифар В.В. Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону/ Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А.Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль : ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2014. Том 16. № 1. С. 86-93.
 • Лифар В.В. Проблемы и перспективы использования транзитного потенциала международных транспортных коридоров Украины / Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy. Rzeszow: Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii I Stosunkow Miedzynarodowych, 2013. № 31. С.268-279.
 • Лифар В.В. Транзитний потенціал регіону: теорія, методологія, практика: монографія / В.В. Лифар; МОНмолодьспорту України. Запорізький національний технічний університет. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 459 с.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Лифар В.В. Розвиток роздрібної торгівлі України в сучасних умовах / Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції (16-18 грудня 2021 р., м. Хмельницький). Хмельницький: ХНУ, 2021. С.69-71.
 • Лифар В.В. Роль екологічного маркетингу у вирішенні екологічних проблем промислових регіонів / Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г.Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С.237-240.
 • Лифар В.В. Біоекономіка в контексті інклюзивного розвитку регіону/ Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ «Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону» (м. Запоріжжя, 26-27 листопада 2020 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С.74-76.
 • Лифар В.В. Концепція інклюзивного зростання як передумова економічного розвитку регіону/ Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2019 р.). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. С.271-273.
 • Лифар В.В. Перспективи створення мережі транспортно-логістичних центрів в Запорізькій області/ Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 25-27 жовтня 2018 р.). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. С.150-152.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • 02.09.2013 р. - 02.03.2014 р. – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, кафедра міжнародної економіки та маркетингу;
 • 11.12.2017 р. – 11.06.2018 р. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики;
 • 15.11.2021 р. – 26.12.2021 р. – Центр українсько-європейського співробітництва Міжнародного університету бізнесу і права.

Міжнародні зв’язки:

 • Краківський економічний університет, кафедра маркетингу.
 • Жешувський університет, кафедра маркетингу та підприємництва.
 • Участь у науково-практичній конференції «GOSPODARKA POLSKI 1918-2018. OD NIEPODLEGŁOŚCI DO ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU – JAKA PRZYSZŁOŚĆ?» (Краківський економічний університет, 5-6 червня 2018 р.).
 • Участь в організації І Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» (вересень 2017 р.).
 • Участь в організації І та ІІ Міжнародних науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір», які проводились на базі Економіко-гуманітарного інституту (жовтень 2018 та 2019 рр. відповідно).

Експертна робота:

 • Експерт в комісії при проведенні ліцензійної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» у Київській державній академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (наказ МОН України №441л від 07.03.2014 р.);
 • Експерт при проведенні акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» в Ізмаїльському вищому професійному училищі Київської державної академії водного транспорту (наказ МОН України №814л від 31.03.2014 р.);
 • Голова експертної комісії при проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка (наказ МОН України №2511л від 06.12.2018 р.).

Членство у професійних/громадських об’єднаннях: Член Української асоціації маркетингу (сертифікат №564)

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Жовтневої районної адміністрації , наказ №334-М від 18.12.2009;
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради (листопад 2011р.);
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради, розпорядження №1648 від 24.09.2013 р.;
 • Почесна грамота від ректора ЗНТУ наказ №66-М від 07.05.2014 р.;
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації наказ Департаменту № 0697 від 11.11.2014 р.;
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, наказ Департаменту № 0612 від 16.11.2015 р.;
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради, розпорядження Запорізького міського голови № 3018 від 22.11.2016 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (вільно), польська (із словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 265
тел.: +380(61)7698501
e-mail: lyfarvlada@gmail.com