Ви є тут

Головна

Монографії
1. Лифар В.В. Інноваційна модель комплексного використання транзитного потенціалу регіону / В.В.Лифар // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В.Гудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 272 с. – С.205-230.
2. Лифар В.В. Транзитний потенціал регіону: теорія, методологія, практика: монографія / В.В. Лифар; МОНмолодьспорту України. Запорізький національний технічний університет. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. –    459 с.
3. Лифар В.В. Використання логістичних інструментів для оптимізації бізнес-процесів / В.В. Лифар // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 111-123.
 
Наукові фахові видання
4. Оцінка  можливостей  транспортної  кластеризації  регіону // Маркетинг  і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2014. –   №3. – С.130-141.
5. Маркетингове дослідження обсягів транзитних перевезень регіону //  Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-техн. праць, 2014. –          № 24.9. – С.179-186.
6. Забезпечення регіональної маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету.   Серія «Економічні науки», 2014. –  Вип.7. – Ч.4. – С. 81-85.
7. Формування конкурентоздатної транзитної системи регіону // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», 2014. – Т. 19. –  Вип.3. – Ч.3. – С.103-107.
8. Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу транспортної галузі регіону // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2014. – №3 (46).  – С.86-91.
9. Обґрунтування вибору маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов.  ред.)  та  ін.  – Тернопіль  :  ВПЦ Тернопільського  національного  економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 16. – № 1. –      С. 86-93.
10. Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2014. – №2. – С. 188-195.
11. Обґрунтування стратегічних цілей використання транзитного потенціалу регіону // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2014. – №1 (44). – С.58-64.
12. Проблемы и перспективы использования транзитного потенциала международных транспортных коридоров Украины // Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy. – Rzeszow: Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii I Stosunkow Miedzynarodowych, 2013. –    № 31. – С.268-279.
13. Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільский національний економічний університет; редкол.:                   С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : ВПЦ Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип. 12. – Частина 1. – С. 191-194.
14. Взаємодія учасників ринку транспортно-логістичних послуг // Регіональна  економіка. – 2012. – №4. – С.188-192.
15. Лифар В.В. Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу / В.В. Лифар // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 228-237.
16. Лифар В.В. Дослідження транзитного потенціалу регіону та його оцінювання / В.В. Лифар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ, 2012. – Вип. 22.11. – С. 335-346.
17. Лифар В.В. Управління розвитком автодорожнього потенціалу регіону / В.В. Лифар, А.В. Тихончик // Бізнес Інформ. – 2012. – №7. – С. 83-88. (Особистий внесок здобувача: здійснено аналіз автодорожнього потенціалу Запорізької області).
18. Лифар В.В. Ідентифікація ключових факторів успіху транспортної
компанії [Електронний ресурс] / В.В. Лифар // Ефективна економіка:
електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1514.
19. Лифар В.В. Механізм управління стратегією використання транзитного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / В.В. Лифар // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1515.
20. Лифар В.В. Модель оцінки розміщення регіонального транспортно-логістичного центру [Електронний ресурс] / В.В. Лифар // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2012. – №8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1516.
21. Лифар В.В. Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси [Електронний ресурс] /    В.В. Лифар // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2012. – №9. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1517.
22. Лифар В.В. Регіональний центр з управління транзитними перевезеннями / В.В. Лифар // Прометей: регіон. зб. наук. праць з економіки; Донецький економіко-гуманітарний ін-т; Ін-т економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2011. – Вип. 1(34). – С. 273-274.
23. Лифар В.В. Фактори формування транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – №53. – С. 87-95.
24. Лифар В.В. Наукові підходи до визначення механізму використання транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. – 2011. – №5, т. 4. – С. 159-165.
25. Лифар В.В. Побудова моделі реалізації стратегії використання транзитного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / В.В. Лифар // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2011. – №12. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1518.
26. Лифар В.В. Проблеми та перспективи розвитку залізничної інфраструктури регіону в сучасних умовах / М.Г. Данчило, В.В. Лифар // Бізнес Інформ. – 2011. – №6. – С. 59-62. (Особистий внесок здобувача: проведено аналіз залізничної інфраструктури Придніпровського регіону і визначення проблем розвитку залізничної інфраструктури).
27. Лифар В.В. Розвиток транспортного комплексу України як передумова формування регіонального транзитного потенціалу / В.В. Лифар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т. 3. – С. 64-69.
28. Лифар В. Регіональна складова розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні / В. Лифар // Наука молода: зб. наук. праць. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – №13. – С. 87-92.
29. Лифар В.В. Аналіз потенціалу автомобільних доріг Запорізької області / В.В. Лифар // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2010. –       №25-С2. – С. 46-52.
30. Лифар В.В. Аналіз складових транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Економічні науки. Серія: регіональна економіка: зб. наук. праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – Вип. 7(27), ч. 3. – С. 293-305.
31. Лифар В.В. Теоретичні основи функціонування регіональної логістичної інфраструктури в мережі міжнародних транспортних коридорів України / В.В. Лифар // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2010. – №20. – С. 93-98.
32. Лифар В.В. Концептуальний підхід до сутності транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Ноулидж, 2009. – Т. 2. –         С. 43-48.
33. Лифар В.В. Современные подходы к управлению развитием организации / В.В. Лифар // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип. 248, т. ІІІ. – С. 436-442.
34. Лыфарь В.В. Логистический подход к управлению запасами / В.В. Лыфарь // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – №3(13). – С. 168-173.
35. Лифар В.В. Логістична модель гармонізації вхідних та вихідних матеріалопотоків промислового підприємства / В.В. Лифар // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2006. – №5. – С. 183-187.
36. Лифар В.В. Формування структури логістичних систем з використанням принципів економічної кібернетики / В.В. Лифар // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 216, т. ІV. – С. 858-866.
37. Лифар В.В. Логістичне моделювання матеріальних потоків у сфері обігу / В.В.Лифар, Л.О.Кримська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – №469. – Львів: Національний  університет «Львівська політехніка». – 2003. – С. 74-78.
38. Лыфарь В. В. Проблемы и перспективы развития логистики на предприятиях  Украины / В.В.Лыфарь // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 5.  – Тернопіль: «Економічна думка». –  2002. – С. 200-205.
39. Лифар В.В. Комерційна логістика та методика розрахунку логістичних      витрат / В.В.Лифар // Вісник Національного університету «Львівська політехника». – №416. – Львів: Національний  університет «Львівська політехніка». – 2001. – С. 293-297.
40. Лыфарь В. В. Совершенствование управления материальными потоками с     использованием методов логистики / В.В.Лыфарь // Вісник ХДТУ. –   № 2(6). – Херсон: ХДТУ. – 1999. –  С. 82-83.
 
Інші видання
41. Лифар В.В. Особливості організації транспортно-логістичних систем вантажних перевезень вітчизняного підприємства у сучасних умовах / В.В.Лифар, А.Ю.Бурцев //Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах", 15-16 травня 2014 р, м. Запоріжжя / відпов. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 435 с. – С.237-241.
42. Лифар В.В. Використання транзитного потенціалу автомобільних шляхів регіону на основі концесійної моделі державно-приватного партнерства / В.В. Лифар // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: економіка. Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ, вип. 176. – С. 335-344.
43. Лифар В.В. Аналіз проблем та перспектив розвитку Запорізького річкового порту / В.В.Лифар // Управління підприємством: проблеми та шляхи вирішення: матеріали IV Міжнар. науково-практ. конф., 1-3 жовт., 2009 р., м. Севастополь. –Севастополь: ДонНУЕТ, 2009. – С.321-323.
44. Лифар В.В. Проблеми створення логістичних систем та розрахунок їх ефективності / В.В. Лифар // Особливості використання маркетингових технологій в умовах інноваційних змін в економіці: зб. наук. праць. – Харків: ХІБМ, 2005. – С. 153-159.
45. Лыфарь В.В. Коммерческая логистика и методы учета логистических затрат / В.В.Лыфарь // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Випуск 76. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2001. – С. 164-175.
46. Лыфарь В.В. «АвтоЗАЗ-DAEWOO»: новый взгляд на старые проблемы / В.В.Лыфарь //    Логистика. –  2001. – №1. – С. 12-13.
47. Лыфарь В.В. Управление запасами с использованием методов логистики / В.В.Лыфарь, Л.А.Крымская // Актуальные проблемы управления – 2000: материалы международной научно-практической конференции. – Выпуск 2. – М: ГУУ. – 2000. – С.113-115 (особисто автором проведен АВС-аналіз по даним Управління закупок матеріалів СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ» та зроблені за отриманими результатами висновки).