Ви є тут

Головна
 1. Лифар В.В. Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності в Україні  / В.В.Лифар, Г.С.Клімуш // Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 26 лист. 2013 р. – Полтава: ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2013.  – Т.1. – С. 49-50.
 2. Лифар В.В. Транспортний кластер як ефективна форма використання транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Логістика промислових регіонів: матеріали ІV Міжнар. науково-практ. конф.             (мм. Донецьк – Святогірськ, 23-25 квіт. 2012 р.). – Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2012. – С. 108-111.
 3. Лыфарь В.В. Методология оценки использования транзитного потенциала региона / В.В. Лыфарь // Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: материалы ІV Междунар. науч. конф. (г. Рубцовск, 20-21 апр. 2012 г.). – Барнаул-Рубцовск: АлтГТУ им. Ползунова, 2012. – С. 178-191.
 4. Лифар В.В. Транспортно-логістичні центри як можливість використання транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Транспорт і логістика: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (м. Донецьк, 26-27 верес. 2012 р.). – Донецьк: Донецька академія автомобільного транспорту, 2012. – С. 48-50.
 5. Лифар В.В. Використання транзитного потенціалу аеропортів Запорізького регіону / В.В. Лифар // Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 26-27 груд. 2011 р.). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 55-59.
 6. Лифар В.В. Реформування залізничного транспорту: вимоги ЄС та українські реалії / В.В. Лифар // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доп. учасників ІV Міжрегіон. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 27-28 трав. 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 78-79.
 7. Лифар В.В. Використання принципів економічної кібернетики в оцінці транзитних потоків регіону / В.В. Лифар // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 24-26 берез. 2010 р.). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. –          С. 287-290.
 8. Лифар В.В. Формування транзитного потенціалу автомобільних шляхів як передумова конкурентоздатності регіону / В.В. Лифар // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях: материалы Всеукр. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Симферополь, 22 апр. 2010 г.). – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. – С. 193-195.
 9. Лифар В.В. Транзитні перевезення на рівні регіонів / В.В. Лифар // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28 жовт. 2010 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 61-63.
 10. Лифар В.В. Ідентифікація транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-15 жовт. 2009 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. –  С. 48-50.
 11. Лыфарь В.В. Эффективное управление товарными потоками / В.В.Лыфарь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – Т.2. –  C.124-126.
 12. Лыфарь В.В. Роль логистических посредников в системе субъектов инфраструктуры товарных рынков / В.В.Лыфарь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т.2. – C. 52-53.
 13. Лыфарь В.В. Управление запасами на основе методов логістики / В.В.Лыфарь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – Т.2. – С. 76-78.
 14. Лифар В.В. Використання принципів економічної кібернетики у формуванні структури логістичних систем / В.В.Лифар // Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті».– Тернопіль: «Економічна думка». – 2005. – Ч.2. –  С. 270- 271.
 15. Лыфарь В.В. Проблемы и перспективы развития логистики на Украине / В.В.Лыфарь, Л.А.Крымская // Материалы  II  Международной конференции студентов и  молодых ученых «Экономика и маркетинг в XXI веке». – Донецк: РВА ДонДТУ. – 2001. – С. 103-104 (особисто автору належить виявлення можливостей і перешкод впровадження логістичних концепцій в  Україні на основі систематизації світового досвіду використання логістики).
 16. Лифар В.В. Комерційна логістика та методика розрахунку логістичних   витрат / В.В.Лифар // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Національний  університет «Львівська політехніка». – 2000. –  С. 176-178.