Ви є тут

Головна

Мета Дисципліна «Прикладне програмування» забезпечує базову підготовку студентів у вивченні теорії і принципів роботи прикладних програм, що використовуються при проектуванні, моделюванні систем управління і автоматики. Вона готує слухачів до освоєння профілюючих дисциплін спеціальності, що розглядають теорію управління, елементи і пристрої автоматики, оптимальні та адаптивні системи.

Завдання Формування у студентів системного підходу до програмування на різних мовах програмування. Програмувати та налагоджувати програмні модулі з використанням інтегрованого середовища мови C; застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого підходу у процесі створення програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8).

Фахові компетентності:

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);

– готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8);

– здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9);

– здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10).

Очікувані програмні результати навчання:

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);

– застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15);

– пояснювати принципи побудови й функціонування апаратно-програмних комплексів систем керування та технічного обслуговування для розробки, аналізу і експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-20);

– забезпечувати надійну та якісну роботу інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-21).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– знати принципи побудови прикладних інформаційних систем;

– знати про сучасний стан і тенденції розвитку ринку прикладного програмного забезпечення;

вміти:

– вміти використовувати сучасні програмні засоби для обробки різних видів інформації;

– вміти автоматизувати процес вирішення прикладних завдань за допомогою вбудованих мов програмування.

Викладач дисципліни:

Мороз Гаррі Володимирович, старший викладач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій».

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

15 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

82 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит