Ви є тут

Головна

Компоненти освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» бакалаврського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2022 р.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
  ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ОК)    
  ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ    
ЗПН01 Вища математика 6 екзамен
ЗПН02 Політична економія 4 екзамен
ЗПН03 Інформатика 6 екзамен
ЗПН04 Мікроекономіка 5 екзамен
ЗПН05 Фінанси 3 екзамен
ЗПН06 Макроекономіка 4 екзамен
ЗПН07 Філософія 3 екзамен
ЗПН08 Маркетинг 4 екзамен
ЗПН09 Менеджмент 4 екзамен
ЗПН010 Міжнародна економіка 4 екзамен
ЗПН011 Політико-правова система України 3 залік
ЗПН012 Іноземна мова професійного спрямування 6 екзамен
ЗПН013 Історія української культури 3 залік
ЗПН014 Безпека життєдіяльності  3 д. залік
ЗПН015 Історія України 3 залік
ЗПН016 Українська мова за професійним спрямуванням 3 екзамен
ЗПН017 Теорія ймовірності та математична статистика 4 залік
ЗПН018 Фізичне виховання 3 залік
Разом   71  
  ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ    
ПП01 Вступ до спеціальності

3

залік
ПП02 Економіка підприємства 4 екзамен
ПП03 Бухгалтерський облік 9.5 залік, екзамен
ПП04 Облік у галузях економіки 4 залік
ПП05 Економіка праці та соціально-трудові відносини 4 залік
ПП06 Облік у бюджетних установах  4 екзамен
ПП07 Статистика 3 залік
ПП08 Аналіз господарської діяльності 5 залік, КР
ПП09 Фінансовий облік І 5 екзамен
ПП10 Фінансовий облік ІІ 5 екзамен, КР
ПП11 Облік і аудит у банках 4 залік
ПП12 Аудит 4 екзамен
ПП13 Звітність підприємства 4 екзамен
ПП14 Облік і звітність в оподаткуванні 9 залік, залік, КР
ПП15 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 5 екзамен
ПП16 Управлінський облік 5 екзамен
ПП17 Облікова політика підприємства  4 залік
ПП18 Облік у зарубіжних країнах 4 залік
ПП19 Економіко-математичні методи і моделі в обліку і оподаткуванні 6 залік
ПП20 Навчальна (ознайомча) практика 3 д. залік
ПП21 Виробнича практика 3 д. залік
ПП22 Виробнича (фахова) практика 4.5 д. залік
ПП23 Атестація 3  
ПП24 Податкова система 4 екзамен
Разом   109  
  Загальний обсяг обов’язкових компонент 180  
  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ    
  Загальний обсяг вибіркових компонент 60  
  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 

Компоненти освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2022 р.

Навчальний план "Освітньо-професійної програми «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2021 р."

Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів Навчально-методичне забезпечення
Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 СилабусРобоча програма
Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті і оподаткуванні 3 СилабусРобоча програма
Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні 4 СилабусРобоча програма
Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами 4 СилабусРобоча програма
Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні 3 СилабусРобоча програма
Податкове управління та адміністрування податків, зборів, платежів 4 СилабусРобоча програма
Організація і методика аудиту 4 СилабусРобоча програма
Фінансовий аналіз 3 СилабусРобоча програма
Курсова робота з фінансового аналізу 1 Методичні рекомендації виконання курсової роботи
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4 СилабусРобоча програма
Стратегічний управлінський облік 4 СилабусРобоча програма
Переддипломна практика 13,5 Методичні рекомендації виконання переддипломної практики
Виконання кваліфікаційної роботи 16,5 Методичні рекомендації виконання дипломної роботи

 

Посилання на розклад викладачів дистанційної форми навчання