Ви є тут

Головна

Навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр»

Назва навчальних дисциплін

Загальний обсяг, год

Цикл загальної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Вища математика

180

Політична економія

150

Інформатика

180

Мікроекономіка

120

Теорія ймовірності та математична статистика

150

Оптимізаційні методи та моделі в бізнес процесі

120

Економетрика

90

Економіка праці та соціально-трудові відносини

120

Маркетинг

120

Менеджмент

120

Міжнародна економіка

120

Політико-правова система України / Правознавство / Соціологія

90

Іноземна мова

90

Історія української культури / Українська культура в європейському контексті / Культурологія / Іноземна мова професійного спрямування

90

Навчальна (ознайомча) практика

90

Атестація (Екзамен з економічної теорії)

45

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Облік у галузях економіки / Облік і звітність в оподаткуванні / Облік і оподаткування підприємств АПК

120

Історія України / Історія українського державотворення / Історія України в персон аліях

90

Українська мова за професійним спрямуванням

90

Іноземна мова

90

Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці / Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці / Захист здоров'я та життя людини з основами охорони праці

90

Філософія /Людина і світ: філософський дискурс / Філософські виміри сучасного світу

90

Фізичне виховання /Здоров'я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку / Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення

360

Цикл професійної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Регіональна економіка

120

Економіка підприємства

120

Бухгалтерський облік

150

Історія економіки та економічної думки

120

Макроекономіка

120

Фінанси підприємств

120

Бухгалтерський облік

150

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

 

Статистика

90

Аналіз господарської діяльності (курсова робота)

30

Аналіз господарської діяльності

120

Фінансовий облік І

150

Фінансовий облік II

120

Фінансовий облік II  (курсова робота)

30

Обліку банках

90

Аудит

120

Звітність підприємства

120

Облік і звітність в оподаткуванні

90

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

90

Облік і звітність в оподаткуванні

120

Облік і звітність в оподаткуванні  (курсова робота)

30

Управлінський облік

120

Виробнича практика

90

Переддипломна практика

135

Дипломування

270

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Вступ до спеціальності / Господарській облік / Теорія бухгалтерського обліку

90

Діагностика та прогнозування діяльності підприємства / Аналіз і прогнозування діяльності підприємства / Аналіз на безперервність діяльності підприємства

105

Облік і звітність соціального страхування / Обліково-аналітичне забезпечення бізнес планування / Бюджетування

90

Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства/ Бухгалтерський облік у туризмі / Облік та оподаткування суб'єктів малого бізнесу

90

Внутрішньогосподарський контроль/ Внутрішній аудит/Внутрішній контроль в системі обліку

90

Облік у бюджетних установах / Облік і оподаткування діяльності бюджетних установ / Облік і звітність у бюджетних установах

90

Банківські операції / Банківська справа / Кредитні операції та банківська справа

90

Податкова система / Оподаткування фізичних осіб / Оподаткування суб'єктів господарювання

120

Автоматизація бухгалтерського обліку / Програмне забезпечення фінансового обліку / Автоматизація документообігу в обліку суб'єктів господарювання

210

Облік у галузях економіки / Облік і звітність в оподаткуванні / Облік і оподаткування підприємств АПК

105

Облікова політика підприємства / Облікові політики за Міжнародні стандарти фінансової звітності / Облікова політика за видами діяльності

105

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва/Оподаткування майна/ Документування господарських операцій

105

Контролінг / Облік і контроль в державному секторі економіки / Аудит та аналіз бізнесу

105

Облік зовнішньоекономічної діяльності / Облік і звітність з ПДВ/Облік, аналіз, аудит зовнішньоекономічної діяльності

105

Обліку зарубіжних країнах / Глобальний облік/Зарубіжні моделі фінансового та управлінського обліку

90

Облік у фінансових установах / Оцінка майна підприємства / Облік і аналіз інвестиційної діяльності

90

Разом

7200

 

Навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»

Назва навчальних дисциплін

Загальний обсяг, год

Цикл загальної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Глобальна економіка

120

Соціальна відповідальність

105

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємства / Облік і аналіз управління сталим розвитком підприємства / Обліково- аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

120

Цивільний захист і охорона праці в галузі / Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека / Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека

90

Цикл професійної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Оподаткування суб'єктів господарювання

120

Організація бухгалтерського обліку

90

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

120

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

120

Організація і методика аудиту

120

Педагогічна майстерність

90

Фінансовий аналіз

120

Фінансовий аналіз (курсова робота)

30

Переддипломна практика (Стажування)

405

Дипломування

465

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Стратегічний управлінський облік / Стратегічний аналіз / Стратегічний облік та аналіз на підприємстві

120

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні / Методологія наукової діяльності у галузі обліку і оподаткування / Основи наукових досліджень у галузі обліку і оподаткування

105

Державний фінансовий контроль / Аудит оподаткування підприємств / Внутрішній фінансовий аудит

90

Податкове адміністрування / Податковий контроль / Податкова політика

120

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті / Електронний документообіг в бухгалтерському обліку і оподаткуванні / Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

120

Разом

2700

 

 

    Силабуси навчальних дисциплін які викладаються викладачами кафедри