Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Корекційна психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» бакалаврів спеціальності  016 «Спеціальна освіта»,.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення загальнотеоретичних та методологічних основ проведення заходів психологічної корекції при корекції мовлення..
Міждисциплінарні зв’язки: Для освоєння дисципліни «Корекційна психологія» студенти використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Загальна і спеціальна психологія», «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Дефектологія», «Корекціцна педагогіка педагогіка», «Логопедія», «Мовленеві та сенсорні системи та їх порушення» та ін. Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика та відбір» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Вступ до корекційної психології
2. Сучасні напрямки та форми психологічної корекції з дітьми з особливими освітніми потребами
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Корекційна психологія» є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу формувати у студентів професійні компетенції в області психологічних технологій, обстеження та корекційно-компенсуючого навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Основними завданнями є створення теоретичного та практичного підґрунтя для володіння студентами інформації щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою психологічних методик корекційного впливу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

  • зміст психологічної корекції: основні підходи до визначення поняття;
  • сучасні погляди на психорекцію;
  • принципи та форми корекційної роботи;
  • теоретико-методологічні основи використання заходів психологічної корекції, які використовують під час формування та корекції мовлення дітей дошкільного та шкільного віку;
  • етичні засади проведення заходів психокорекції з дітьми з особливими освітніми потребами.

вміти:

  • орієнтуватися в сучасних напрямах психокорекційної роботи;
  • проводити заходи психологічної корекції для формування та корекції мовлення дітей дошкільного та шкільного віку;
  • орієнтуватися в основних теоретичних питаннях колекційної психології;
  • організовувати простір кабінету корекційного психолога та логопеда;
  • складати програми арт-терапетичної корекції дітей з особливими освітніми потребами.