Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Транспортний факультет

Кафедра транспортних технологій

Надання освітніх послуг з підготовки фахівців здійснюється на основі освітньо-професійних програм (ОПП). Кожна ОПП містить стандартні розділи, конкретизує зміст освіти, наводить перелік нормативних дисциплін. Вона створює основу для формування навчальних планів, розробки робочих програм і програм з навчальних дисциплін.

Програми, розроблені кафедрою, розглянуті, схвалені та затверджені науково-методичною комісією. Кожна робоча програма містить орієнтований тематичний план, перелік форм проведення практичних занять (лабораторних робіт) і самостійної роботи студентів, а також порядок контролю (поточний, модульний, підсумковий) і оцінювання знань, список інформаційних джерел, у т.ч. електронних. Щорічно проводиться поточне коригування робочих програм (оновлення джерел, завдань для самостійної роботи, деталізація процедури контролю і оцінювання тощо).

Лекції з більшості дисциплін мають візуальне супроводження. Завдання до практичних занять (лабораторних робіт) і самостійної роботи для всіх дисциплін навчальних планів сформовані з урахуванням світового досвіду та використовують власні розробки кафедри (навчальні посібники, методичні рекомендації, програмні засоби, роздавальні матеріали тощо).

Для організації самостійної роботи студентів (курсові роботи / проекти) відповідно обладнаний комп’ютерний клас, сформовано кількісний і якісний склад друкованих і електронних фондів, доступна система роботи з електронними джерелами.

Якість виконання курсових проектів є показником рівня викладання дисциплін, рівня отриманих знань, вмінь, навичок і рівня самостійного мислення під час розв’язання задач. Передбачені програмою курсові роботи / проекти відповідають харак­теру спеціальності, а їх теми – сучасним проблемам в галузі транспорту та присвячені розв’язанню актуальних завдань, пов’язаних з технологією та організацією перевізного процесу. Роботи виконуються на достатньому науковому рівні відповідно до нормативних документів.

Кафедра транспортних технологій здійснює підготовку фахівців (бакалаврів та магістрів) у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» за двома спеціалізаціями: 275.02  «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Освітньо-професійні програми магістрів та бакалаврів наведені нижче.

Спеціалізація 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" - бакалавр

1. Цикл загальної підготовки

1.1 Нормативна частина

2. Цикл професійної підготовки

2.1 Нормативна частина

2.2 Вибіркова частина

 

Спеціалізація 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" - магістри

 

Спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" - бакалаври

1. Цикл загальної підготовки

1.1 Нормативна частина

2. Цикл професійної підготовки

2.1 Нормативна частина

2.2 Вибіркова частина

 

Спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" - магістри

 

Курси дисциплін кафедри "Транспортні технології" для дистанційного навчання:

http://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=341

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Форнальчик Є.Ю. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич ; за заг. ред Є. Ю. Форнальчика // Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236 с.
 2. Сущенко Р.В. Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: теорія і практика: монографія / Р.В. Сущенко. - Запоріжжя, 2017. - 448с. (монографія)
 3. Турпак С.М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств: монографія / С.М. Турпак. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 264с.
 4. Лащених О. А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст]: монографія / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак С. В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.
 5. Лащених О. А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем: навчальний посібник / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 420 с.
 6. Нечаев, Г. И. Управление грузовой и коммерческой работой и грузоведение: Моногр. / Г. И. Нечаев, Г. Ф. Бабушкин ; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. – Луганск, 2002. – 567 с.
 7. Бабушкін Г.Ф. Технологія та організація транспортно-складських робіт на промисловому транспорті / Г.Ф. Бабушкін. Навч. посібник для вузів. - К.: ІСДО, 1993. – 190 с.
Методичні вказівки
 1. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»  / Укл. Острогляд О.О., Веремеєнко Л.А. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 23 с. 
 2. Методичні вказівки до вивчення і самостійної роботи з дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті») / Укл. Острогляд О.О., Веремеєнко Л.А. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 50 с. 
 3. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Вантажні автомобільні перевезення» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання / Укл.: Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Т.В. Кальченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 60 с.
 4. Методичні вказівки до курсового проєктування з дисципліни «Вантажні автомобільні перевезення» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання / Укл. Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Т.В. Кальченко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021 - 47 с.
 5. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Вантажні залізничні перевезення» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» денної та заочної форм навчання / Укл.: Г.Ф. Бабушкін, Г.О.Лебідь, Т.В Кальченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 68 с.
 6. Методичні вказівки до курсового проєктування з дисципліни «Вантажні залізничні перевезення» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» денної та заочної форм навчання / Укл. Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Т.В. Кальченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 66 с.
 7. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Вантажознавство» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.:ст. викл. Каплуновська А.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 65 с.
 8. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. д. т. н., професор Турпак С. М., Падченко О.О., ст. викладач. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 30 с.
 9. Методичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. д. т. н., професор Турпак С. М., Падченко О. О., ст. викладач. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 53 с.
 10. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи економіки транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)»  / Укл. Харченко Т. В. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 71 с.
 11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.: Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Т.В. Кальченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 34 с.
 12. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.: Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Т.В. Кальченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 56 с.
 13. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.: Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Т.В. Кальченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 26 с.
 14. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортна логістика» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.: ст. викл. Каплуновська А.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 54 с.
 15. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортне право» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.: ст. викл. Каплуновська А.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 45 с.
 16. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. Васильєва Л. О. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 50 с.
 17. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 41 с.
 18. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів-бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 47 с.
 19. Методичні вказівки для лабораторних робіт дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. доц. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 91 с. 
 20. Методичні вказівки до вивчення та самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. доц. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 20 с.
 21. Методичні вказівки до вивчення і самостійної роботи з дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)») / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 54 с.
 22. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)»  / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 98 с.
 23. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація та технологія вантажних робіт на транспорті» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.: Турпак С. М., д. т. н., професор, Падченко О.О., ст. викладач. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 46 с.
 24. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Організація та технологія вантажних робіт на транспорті» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл.: Турпак С. М., д. т. н., професор, Падченко О. О., ст. викладач. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 18 с.
 25. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Організація та технологія вантажних робіт на транспорті» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. д. т. н., професор Турпак С. М., Падченко О.О., ст. викладач. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 66 с.
 26. Методичні вказівки до виконання практичних занять дисципліни «Складські системи та комплекси» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» / Укл. С. В. Грицай. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 48 с.
 
 1. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації  275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті)/ Укл. Г. Ф. Бабушкін, Г,О, Лебідь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –  66 с.
 2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Генеральний план підприємств та транспортних вузлів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Підгорний В.І., ст. викл. Тарасенко О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ: 2018. – 44 с.
 3. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». — Ч. І Робоча програма. Контрольні питання з дисципліни / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 32 с.
 4. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 1. Лінійнепрограмування. Цілочисловепрограмування / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 51 с.
 5. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 2. Транспортна задача лінійного програмування. Динамічне програмування / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 33 с.
 6. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 3. Теорія масового обслуговування. Теорія графів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 7. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 4. Мережеве планування і управління. Теорія ігор. Теорія прийняття рішень / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 8. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ. — Розділ 1. Лінійне програмування. Цілочислове програмування. Динамічне програмування  / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 56 с.
 9. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ. — Розділ 2. Теорія масового обслуговування. Теорія графів. Мережеве планування і управління. Теорія ігор. Теорія прийняття рішень / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 47 с.
 10. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. IV / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 59 с.
 11. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інтегровані транспортні системи ” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл. д.т.н., проф. Турпак С.М., ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 –34 с.
 12. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Інтегровані транспортні системи» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл.: ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 32 с.
 13. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи і технології” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 “Транспортні технології (за видами)” / Укл. доц. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– 97 с.
 14. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень» для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Трушевський В.Е. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 42с.
 15. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: доц. к.т.н. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 28 с.
 16. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 17. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 70 с.
 18. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 46 с.
 19. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Організація дорожнього руху” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.03 “ Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” / Укл. ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 53 с.
 20. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни  «Основи економіки транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання  напрямку 6.070101 «Транспортні технології») / Укл.: ст. викл. Харченко Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –  36 с.
 21. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». — Ч. І Робоча програма. Методичні вказівки до змістових модулів самостійної  роботи студента. Контрольні запитання з дисципліни / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 36 с.
 22. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ Методичні вказівки до виконання практичних занять. — Розділ 1. Транспортнийпроцес. Продуктивність транспортних засобів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 53 с.
 23. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ Методичні вказівки до виконання практичних занять. — Розділ 2. Маршрутизація вантажних перевезень. Використання енергоносіїв. Формування структури та раціональне використання парку транспортних засобів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 24. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ Методичні вказівки до самостійної роботи студента / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 37 с.
 25. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІV Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної та дистанційної форми навчання / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 45 с.
 26. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності  275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Укл. проф. д.т.н. Бабушкін Г.Ф., ст.викл. Лебідь Г.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 54 с.
 27. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності  275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / / Укл. проф. д.т.н. Бабушкін Г.Ф., ст.викл. Лебідь Г.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018  - 26 с.
 28. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку «Транспортні технології» / Укл. доц. В.П. Юдін  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018, 83с.
 29. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз в  транспортній галузі» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  / Укл. Харченко Т.В.. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 41 с.
 30. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Рухомий склад та тяга поїздів»для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 32 с.
 31. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Транспортне планування міст" для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»/ Укл.: доц. Кузькін О. Ф., ст. викл. Тарасенко О.В., Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 - 77 с.
 32. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с.
 33. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 90 с.
 34. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Засоби автоматики і телемеханіки» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: доц. Трушевський В.Е., Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 58 с.
 35. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання спеціа-льнсті275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)та  /275.02 «Транспортні технології» (на залізничному  транспорті) Склали: доц. Кузькін О. Ф., старш. викл. Веремеєнко Л. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — 101  с. 
 36. Методичні вказівки довиконання курсового проекту з дисципліни «Колія та колійне господарство» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл. доц. Сущенко Р.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 33 с.
 37. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., старш. викл. Райда І. М. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 45 с.
 38. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., старш. викл. Райда І. М. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 22 с.
 39. Комплекс з навчально- методичного забезпечення дисципліни «Транспортні логістичні системи» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «  Транспортні технології» ( за видами) спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті); 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М. Запоріжжя: ЗНТУ,2017.-43с.
 40. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління безпекою руху на автомобільному транспорті» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: доц.. Трушевський В.Е., Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 42с.
 41. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Вантажознавство» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології» ( за видами) спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті), 275.03 «Транспортні технології»  ( на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 42. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології») / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 54 с.
 43. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 98 с.
 44. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 45. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 74 с.
 46. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 47. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни  «Проектний аналіз в транспортній галузі» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології;. спеціалізація   275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті); 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті) / Склали д.т.н., проф. Бабушкін Г.Ф., ст. викл. Харченко Т.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –   с. 62.
 48. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Промисловий транспорт” для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 „Транспортні технології” / Укл. доц., д-р техн. наук Турпак С. М., ст. викладач  Падченко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 35 с.
 49. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Рухомий склад та тяга поїздів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 32 с.
 50. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни  «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –  46 с.
 51. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 31 с.
 52. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Автомобільні шляхи" для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» зі спеціальності 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”/ Укл.: ст. викл. Тарасенко О.В., Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 77 с.
 53. Методичнівказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Автомобільні шляхи“ для студентівденної та заочної форми навчання за напрямом 6.070101 «Транспортні технології»/ Укл.  доц. Підгорний В. І., ст. викл. О. В. Тарасенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 –23 с.
 54. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни ”Вантажні  перевезення” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.070101 ”Транспортні технології” // Укл.: проф. Бабушкін Г.Ф., ст. викл. Лебідь Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015.- 100 с.
 55. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Вантажні переве­зення“ для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті” / Укл. Г.Ф. Бабушкін, Г.О.Лебідь. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 46 с.
 56. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни ”Основи економіки транспорту” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101  ”Транспортні технології” // Укл.:  ст. викл. Харченко Т.В., асистент Стовбур Ю.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015.-  74 с.
 57. Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Правила технічної експлуатації та безпека руху» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» // Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 16 с.
 58. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Станції та промислові вузли» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 71 с.
 59. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Технічна експлуатація і ремонт транспортних засобів» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 «Транспортні технології» / Укл.: к.т.н., доц. Юдін В.П., ас. Якимов А.В. – Запоріжжя: ЗНТ, 2014. – 40 с.
 60. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни  «Управління експлуатаційною роботою транспорту промислових підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей  7.07010101, 8.07010101,7.07010102, 8.07010102 / Укл.: проф., д.т.н. Бабушкін Г.Ф., доц., к.т.н. Турпак С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 66с.
 61. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку «Транспортні технології»/ Укл.: ст.викл. Харченко Т.В., ст.викл. Падченко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 48 с.
 62. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Екологічні характеристики транспортних систем” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.07010101»Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», 7.07010102, «Транспортні системи», 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”/ Склали: ст.викл. Веремеєнко Л.А., ст.викл Трушевський В.Е.Запоріжжя: ЗНТУ.2013.- 43 с.
 63. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Логістика» для студентів денної та заочної форми навчання з  напрямку 1004«Транспортні технології») / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М., ст.викл. Веремеєнко. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 41с.
 64. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортне право» для студентів денної та заочної форми навчання з напрямку 1004 «Транспортні технології»./ Укл.:ст. викл.Каплуновська А.М., ст.викл. Трушевський В.Е. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-35с.
 65. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.07010 «Транспортні технології» / Укл. доц. Юдін В.П., доц. Турпак С.М., ас. Якимов А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012, 82с.

 

Шаблони оформлення документів кафедри:

 1. Титульна сторінка курсового проекту.
 2. Щоденник практики.
 3. Пояснювальна записка до дипломного проекту.
 4. Направлення на практику.
 5. Індивидуальний навчальний план студента. 
 6. Титульна сторінка письмової роботи.
 7. Довідка - виклик на сесію.
 8. Довідка - виклик на складання держіспиту.
 9. Довідка-виклик для виконання дипломного проекту. 

Загальний напрям наукової роботи кафедри транспортних технологій ЗНТУ – розробка методів і моделей управління та оптимізації транспортних систем та технологій. В рамках цього напряму у 2009-2012 роках виконано науково-дослідну роботу ДБ 02719 «Удосконалення процесів управління регіональними та міськими системами вантажних і пасажирських перевезень» (номер державної реєстрації 0109U007820), у 2012-2015 роках виконано науково-дослідну роботу ДБ 02012 «Розробка методів удосконалення міських та промислових транспортних систем».

Окрім кафедральної держбюджетної теми, що виконується всіма викладачами кафедри у другій половині робочого дня, на кафедрі виконується держбюджетна прикладна науково-дослідна робота.

 • ДБ 02013 «Розробка логістики транспортно-складських процесів в енергоємних і енергозабруднюючих системах промислових підприємств» (номер державної реєстрації 0109U008904) на підставі Наказів МОНмолодьспорту № 1193 від 25.10.2012 р. та ЗНТУ № 430 від 07.12.2012 р.). У виконанні досліджень за цією темою брали участь як викладачі (керівник НДР проф. Бабушкін Г.Ф., виконавці доценти Турпак С.М., Сущенко Р.В., Лащених О.А., Кузькін О.Ф., старші викладачі Грицай С.В., Трушевський В.Е., Веремеєнко Л.А.), так і студенти кафедри (Пшеничний С.І, гр. Т-319; Кондакова А.Е., Левкун Н.М., Шмакова Я.О., гр. Т-819).
 • У 2015-2018 роках виконано науково-дослідну роботу ДБ 02015 «Удосконалення транспортних і транспортно-технологічних систем Запорізького регіону» (керівник НДР – д-р. техн. наук., проф. Бабушкін Г.Ф.).

В межах держбюджетної тематики кафедри транспортних технологій сформувалися наступні наукові напрями:

 • підвищення ефективності роботи транспортних систем вантажних і пасажирських перевезень. Науковий керівник – д-р техн. наук, професор, академік Транспортної академії України Г.Ф. Бабушкін. Задачі, що вирішуються кафедрою при проведенні науково-дослідних робіт за цим напрямом спрямовані на підвищення ефективності управління транспортно-виробничими логістичними системами, оптимізацію транспортно-технологічних і транспортно-складських процесів на промислових підприємствах, підвищення ефективності функціонування систем міського маршрутного транспорту загального користування. Рішення цих задач здійснюється ученими кафедри: проф., доктором техн. наук Турпаком С.М., проф., доктором техн. наук Бабушкіним Г.Ф., доц., канд. техн. наук Кузькіним О.Ф., доц., доктором наук Сущенко Р.В., старш. викл. Харченко Т.В., Тарасенко О.В., Грицаєм С.В., Лебідь Г.О. В рамках цього наукового напряму готуються до захисту дві докторські дисертації (доц. Кузькін О.Ф., доц. Трушевський В.Е.) та три кандидатські дисертації (старш. викл. Васильєва Л.О., Грицай С.В., Тарасенко О.В.).
 • удосконалення технічної експлуатації транспортних засобів. Науковий керівник – канд. техн. наук, доцент, академік Транспортної академії України Юдін В.П. Задачі, що вирішуються кафедрою при проведенні науково-дослідних робіт за цим напрямом спрямовані на зниження рівня шкідливих викидів автомобільних двигунів та їх діагностику, підвищення надійності систем електронного впорскування палива автомобільних двигунів, вирішення проблем транспортної екології. Рішення цих задач здійснюється ученими кафедри: доц., канд. техн. наук Юдіним В.П.; старш. викл. Падченко О.О. За даним напрямом за останні п’ять років опубліковано 6 наукових статей, виконано 11 доповідей на наукових конференціях.

Планом роботи кафедри на 2018-2021 роки передбачено виконання науково-дослідної роботи ДБ 02018 «Підвищення ефективності транспортних технологій в інфраструктурі Запорізької області» під керівництвом доктора техн. наук., професора Бабушкіна Г.Ф.

Крім цього, кафедра транспортних технологій веде активну госпдоговірну науково-дослідну діяльність. За останні 5 років кафедрою виконано понад 20 госпдоговірних науково-дослідних робіт, серед яких «Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в місті Запоріжжі». До виконання зокрема цієї роботи долучалися всі викладачі кафедри та понад 100 студентів транспортного факультету ЗНТУ.

Тематика госпдоговірних науково-дослідних робіт кафедри "Транспортні технології"

2020

 1. Тема 2020. Дослідження роботи системи міського громадського транспорту загального користування у місті Запоріжжя.
 2. Тема 2030. Обстеження та вивчення попиту на регулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміському автобусному маршруті загального користування «Мелітополь (АС-2) – Першотравневе» Запорізької області.

2019

 1. Тема 2019. Обстеження пасажиропотоків на маршрутах автомобільного та міського електричного транспорту загального користування підприємства «Запоріжелектротранс» та автобусних маршрутах загального користування № 26, 51, 70, 73, 92 міста Запоріжжя.
 2. Тема 2029. Обстеження пасажиропотоку на автобусному маршруті загального користування №28 «Річковий порт – вул. Пархоменка» міста Запоріжжя.
 3. Тема 2039. Вивчення попиту на регулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території Чернігівської об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької області, розробка мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території Чернігівської об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької області, розробка паспортів маршрутів, що рекомендуються до відкриття.
 4. Тема 2049. Вивчення попиту населення на перевезення на мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області.
 5. Тема 2059. Обстеження пасажиропотоку та розробка розкладу руху на міському автобусному маршруті загального користування  № 76а «Завод «Запоріжкабель — пр. Металургів» міста Запоріжжя.

2018

 1. ДБ 02015 Удосконалення транспортних і транспортно-технологічних систем Запорізького регіону.
 2. Тема 2018. Обстеження пасажиропотоків та розробка розкладів руху на міських автобусних маршрутах № 18 «Бородінський мкрн. — 4-й південний мкрн.» та № 72 «Бородінський ринок — вул. Пархоменка» міста Запоріжжя.
 3. Тема 2028. Обстеження пасажиропотоку на міському автобусному маршруті № 38 «БК «ЗАлК» – вул. Рубана – БК «ЗАлК» міста Запоріжжя.
 4. Тема 2038. Вивчення попиту на регулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території Широківської об'єднаної територіальної громади Запорізької області (ДК 021:2015-73110000-6 Дослідницькі послуги).
 5. Тема 2048. Вивчення попиту на регулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території міста Вільнянськ Запорізької області (ДК 021:2015-73110000-6 Дослідницькі послуги).
 6. Тема 2058. Обстеження пасажиропотоку на міському автобусному маршруті №56 «Завод «Дніпроспецсталь» - Центральна прохідна» міста Запоріжжя.
 7. Тема 2068. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах №17 «Арматурний завод – Вокзал Запоріжжя-І», №59 «вул. Чумаченка – Набережна», №72 «Бородінський ринок – вул. Пархоменка» міста Запоріжжя.

2017

 1. Тема 2017. Обстеження пасажиропотоку та розробка розкладу руху на міському автобусному маршруті №33 «вул. М. Ласточкіна – вокзал «Запоріжжя-2» міста Запоріжжя.
 2. Тема 2027. Обстеження пасажиропотоку та розробка розкладу руху на міському автобусному маршруті № 18 «Бородінський мкрн. - 4-й Південний мкрн.» міста Запоріжжя.
 3. Тема 2037. Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в місті Запоріжжі.
 4. Тема 2047. Обстеження пасажиропотоків та розробка розкладів руху на міських автобусних маршрутах №1, 2, 5, 5а, 6, 9, 10, 27, 30, 32, 36, 40, 40а, 43, 44, 44а, 45, 46, 50, 51, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 68, 68а, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 85, 85а, 87, 91, 92, 95, 96, 98 міста Запоріжжя.
 5. Тема 2057. Обстеження пасажиропотоку на приміських маршрутах Пологівського району Запорізької області.
 6. Тема 2067. Обстеження пасажиропотоків на міжміських та приміських автобусних маршрутах (рейсах) загального користування: 689/690 Запоріжжя (АС-3) – Копані (через Василівську АС, Переможне, Комсомольське, Рівне); 1340/1339 Мирне – Запоріжжя (АС-3) (через Комсомольське, Тернувате, Червоноармійське, Василівську АС); 722/721 Кірове – Запоріжжя (АС-1); 1348/1347, 1350/1349 Новогригорівка – Запоріжжя (АС-3) (через Софіївку); 1344/1343 Листівка – Запоріжжя (АС-3); 1494/1493 Підгірне – Запоріжжя (АС-3); 1286/1285 Різдвянка – Запоріжжя (АС-3) (через Зірницю, Барвінку, Ніженку, Зелену діброву, Розівку, Терсянку, Новомиколаївську АС, Вільнянську АС); 1318/1317 Любицьке – Запоріжжя (АС-3) (через Мирівку, Василькове, Барвинівку, Терсянку, Новомиколаївську АС, Вільнянську АС); 1502/1501 Оріхів (АС) – Василівка (АС) Запорізької області.
 7. Тема 2077. Обстеження пасажиропотоків на міжміських автобусних маршрутах (рейсах) загального користування: 648/647 Токмак (АС) – Запоріжжя (АС-1) (через Оріхівську АС, Комишуваську АС); 650/649 Токмак (АС) – Запоріжжя (АС-1) (через Українку, Веселе); 652/651 Токмак (АС) – Запоріжжя (АС-1) (через Ударник, Грушівку, Лагідне, Новомиколаївку, Мостове); 654/653 Токмак (АС) – Запоріжжя (АС-1) (через Вишневе, Переможне, Зелений гай, Василівську АС); 1294/1293, 1296/1295, 1298/1297 Запоріжжя (АС-3) – Ульянівка (через Матвіївку, Вільногрушевське, Круглик, Грушівку); 601/602 Пологи (АС) – Бердянськ (АС); 1211/1212 Запоріжжя (АС-1) – Гуляйполе (АС) (через Омельник) Запорізької області.
 8. Тема 2087. Обстеження пасажиропотоків на міжміських та приміських автобусних маршрутах (рейсах) загального користування: 707/708 Запоріжжя (АС-1) – Зоря (через Василівську АС, Токмацьку АС, Чернігівську АС); 797/798 Запоріжжя (АС-1) – Степанівка Перша; 919/920 Запоріжжя (АС-1) – Новокостянтинівка (через Степногірськ, Василівську АС, Мелітопольську АС-1); 1050/1049 Новокам’янка – Запоріжжя (АС-1) (через Більмацьку АС, Пологівську АС, Оріхівську АС); 182 Запоріжжя (АС-3) – Запорожець (через Новоолександрівку); 986/985 Енергодар (АС) – Кирилівка (АС) (через Кам’янко-Дніпровську АС, Василівську АС); 1231/1232 Запоріжжя (АС-1) – Федорівка (через Оріхівську АС, Гуляйпільську АС, Чкалове, Красноселівку); 1007/1008 Кам’янка-Дніпровська (АС) – Мелітополь (АС-1) (через Великобілозерську АС, Михайлівську АС) Запорізької області.
 9. Тема 2097. Обстеження пасажиропотоку на міжміському автобусному маршруті загального користування 1055/1056 Запоріжжя (АС-1) – Білоцерковка (через Гуляйпільську АС, Більмацьку АС) Запорізької області.
 10. Тема 20107. Обстеження пасажиропотоків на міжміських та приміських автобусних маршрутах (рейсах) загального користування: 1131/1132 Запоріжжя (АС-3) – Новомиколаївка (АС) (через Комишуваську АС, Оріхівську АС); 1255/1256 Запоріжжя (АС-3) – Новомиколаївка (АС) (через Вільнянську АС); 1258/1257, 1260/1259 Запоріжжя (АС-3) – Терсянка (через Вільнянську АС, Берестове); 1449/1450, 1451/1452, 1457/1458 Солоне – Запоріжжя (АС-3) (через Новогупалівку, Вільнянську АС, ст. Янцеве); 165 Запоріжжя (АС-3) – Миролюбівка (через зупинку пр. Моторобудівників, 32 у м. Запоріжжі) Запорізької області».
 11. Тема 20117. Обстеження пасажиропотоків на міжміських автобусних маршрутах (рейсах) загального користування: 1018/1017, 1020/1019 Новояковлівка – Запоріжжя (АС-3) (через Магдалинівку, Новобойківське, Степногірськ); 1092/1091 Оріхів (АС) – Запоріжжя (АС-3) (через Таврійське, Трудолюбівку, Новомихайлівку, Новотавричеське, Вільне, Тарасівку); 1120/1119 Оріхів (АС) – Запоріжжя (АС-3) (через Любимівку, Калинівку, Новомихайлівку, Кирпотине, Вільне, Тарасівку, Григорівське, Новоолександрівку); 1244/1243 Запоріжжя (АС-3) – Аграфенівка (через Вільнянську АС, Козаківське, Солоне, Якимівське, Якимівку); 1287/1288 Запоріжжя (АС-3) – Трудолюбівка; 1314/1313 Новомиколаївка (АС) – Запоріжжя (АС-3) (через Вільнянську АС); 1362/1361 Петропавлівське – Запоріжжя (АС-3) (через Новоіванківку, Любомирівку); 1323/1324, 1325/1326 Широке – Запоріжжя (АС-3) Запорізької області.
 12. Тема 20127. Обстеження пасажиропотоку та розробка зведеного розкладу руху на міському автобусному маршруті №24 «Вокзал Запоріжжя-ІІ – вул. Б. Завади» міста Запоріжжя.
 13. Тема 20137. Обстеження пасажиропотоку на приміському автобусному маршруті загального користування №119 «Степногірськ – Запоріжжя (АС-3)» Запорізької області.
 14. Тема 20147. Обстеження пасажиропотоків на приміських автобусних маршрутах загального користування №201 «Запоріжжя (АС-1) - Малокатеринівка» та №202 «Запоріжжя (АС-1) - Кушугум (зупинка ст. Осетрівка)» Запорізької області.
 15. Тема 20157. Обстеження пасажиропотоку на приміських маршрутах Пологівського району Запорізької області.

2016

 1. Тема 2016. Вивчення попиту населення на перевезення на мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області.
 2. Тема 2026. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування міста Пологи Запорізької області, які працюють у звичайному режимі руху.
 3. Тема 2036. Обстеження пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах загального користування №40 «Обласна лікарня – порт ім. Леніна», №40а «порт ім. Леніна – Обласна лікарня», №81 «вул. Товариська – 4-й південний мкрн.», №88 «вул. Товариська – пр. 40-річчя перемоги – вул. товариська» міста Запоріжжя.
 4. Тема 2046. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування №2, №4 та №7 міста Енергодар Запорізької області.
 5. Тема 2056. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування №3 та №5 міста Енергодар Запорізької області.
 6. Тема 2066. Обстеження пасажиропотоку на автобусному маршруті регулярних перевезень міського сполучення, який працює в звичайному режимі та режимі маршрутного таксі № 65 «Бородінський ринок — пр. Металургів» міста Запоріжжя.
 7. Тема 2076. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування №76 «вул. Олімпійська – вул. Розенталь» та №77 «вул. Олімпійська –  завод «Запоріжкабель» міста Запоріжжя.
 8. Тема 2086. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах №22, №42, №76, №77, №88 та №89 міста Запоріжжя.
 9. Тема 2096. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування №79 «Річковий порт – вул. Б. Завади – Річковий порт» та №83 «Прохідна ЗТМК – Набережна» міста Запоріжжя.

2015

 1. ДБ 02012 Розробка методів удосконалення міських та промислових транспортних систем
 2. Тема 2045. Обстеження пасажиропотоку на міському автобусному маршруті загального користування №62 «4-й Південний мкрн. – БК ЗАлК» м. Запоріжжя.

2014

 1. Тема 2014. Обстеження пасажиропотоків на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Запорізької області, які не виходять за її межі.
 2. Тема 2054. Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах №36 «вул. Діагональна — Хлібозавод №5» та  №17 «Завод «Супутник» — вул. Діагональна» міста Запоріжжя.
 3. Тема 2064. Обстеження пасажиропотоку на міському автобусному маршруті №18 «вул. Анголенка — Кільцева» м. Запоріжжя.

2012

 1. ДБ 02719 Удосконалення процесів управління регіональними та міськими системами вантажних і пасажирських перевезень» (номер державної реєстрації 0109U007820).
 2. ДБ 02013 «Розробка логістики транспортно-складських процесів в енергоємних і енергозабруднюючих системах промислових підприємств» (номер державної реєстрації 0109U008904) на підставі Наказів МОНмолодьспорту № 1193 від 25.10.2012 р. та ЗНТУ № 430 від 07.12.2012 р.)

2010

 1. Тема. 2010. Багатофакторний аналіз залізничних перевезень і підвищення ефективності транспортного обслуговування металургійних підприємств на основі логістичних принципів.

 

2020 рік

 1. Герасименко, В.В. Реалізація сучасної термінальної системи доставки вантажів на прикладі компанії «Нова пошта» / В.В. Герасименко (Т-317), І.М. Райда // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 33-36 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 2. Герасименко, В.В. Роль транспортних терміналів в сучасному функціонуванні транспортної системи України / В.В. Герасименко (Т-317), І.М. Райда // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 11-14 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 3. Каплуновська, А.М. Сучасні системи доставки з використання провайдерів логистики (4PL і 5PL) / А.М. Каплуновська, Т.О. Шимко (Т-816) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 36-39 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 4. Комягіна, О. Удосконалення документообороту при організації відправки готової продукції ПАТ «Запоріжсталь» / Комягіна О. (Т-819м), Ярова А. (Т-319м), Турпак С. М., Васильєва Л. О., // Тези доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції з транспортних технологій «Транспортні технології з погляду сучасної молоді». Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», 4 листопада 2020 р.
 5. Тарасенко, О. В. Ефективність впровадження служби інспекторів з паркування / О. В. Тарасенко, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 32-33 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 6. Трушевський, В.Е. Поліпшення безпеки дорожнього руху на регульованих перехрестях шляхом зміни параметрів перехідних інтервалів / В.Е. Трушевський, В.І. Ходан (Т-316), В.С. Кретов (Т-316) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 90-92 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 7. Турпак, С. Дослідження ефективності управління вантажопотоками рідкого чавуну імітаційним моделюванням процесу доставки / С. Турпак, Ю. Завальна, С. Грицай, А. Пілікіна (Т-818м) // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 34. К.: ДУІТ, 2019. С.230-241. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-34-2-6.
 8. Турпак, С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.
 9. Турпак, С.М. Підвищення ефективності взаємодії залізничного та водного транспорту визначенням раціональних розмірів руху / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, Л.А. Веремеєнко, В.В. Гришко (Т-814м) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. - К., 2020. - Том 31 (70). - № 2. Ч. 2. С. 175-181.
 10. Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартійної металопродукції споживачам шляхом концентрації вантажних робіт на зовнішніх металобазах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, А.Є. Троян (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 11. Турпак, С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 12. Турпак, С.М. Скорочення тривалості вивантаження вагонів за рахунок коригування об’ємів надходження вантажів залежно від температурних умов / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Т.О. Шимко (Т-816), К.Б. Безкиш (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 63-65 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 13. Турпак, С.М. Удосконалення транспортної логістики шляхом планування зустрічних перевезень матеріалів для виробництва та продукції промпідприємства / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Н.С. Родичкіна (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.

Сторінки