Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Транспортний факультет

Кафедра транспортних технологій

Надання освітніх послуг з підготовки фахівців здійснюється на основі освітньо-професійних програм (ОПП). Кожна ОПП містить стандартні розділи, конкретизує зміст освіти, наводить перелік нормативних дисциплін. Вона створює основу для формування навчальних планів, розробки робочих програм і програм з навчальних дисциплін.

Програми, розроблені кафедрою, розглянуті, схвалені та затверджені науково-методичною комісією. Кожна робоча програма містить орієнтований тематичний план, перелік форм проведення практичних занять (лабораторних робіт) і самостійної роботи студентів, а також порядок контролю (поточний, модульний, підсумковий) і оцінювання знань, список інформаційних джерел, у т.ч. електронних. Щорічно проводиться поточне коригування робочих програм (оновлення джерел, завдань для самостійної роботи, деталізація процедури контролю і оцінювання тощо).

Лекції з більшості дисциплін мають візуальне супроводження. Завдання до практичних занять (лабораторних робіт) і самостійної роботи для всіх дисциплін навчальних планів сформовані з урахуванням світового досвіду та використовують власні розробки кафедри (навчальні посібники, методичні рекомендації, програмні засоби, роздавальні матеріали тощо).

Для організації самостійної роботи студентів (курсові роботи / проекти) відповідно обладнаний комп’ютерний клас, сформовано кількісний і якісний склад друкованих і електронних фондів, доступна система роботи з електронними джерелами.

Якість виконання курсових проектів є показником рівня викладання дисциплін, рівня отриманих знань, вмінь, навичок і рівня самостійного мислення під час розв’язання задач. Передбачені програмою курсові роботи / проекти відповідають харак­теру спеціальності, а їх теми – сучасним проблемам в галузі транспорту та присвячені розв’язанню актуальних завдань, пов’язаних з технологією та організацією перевізного процесу. Роботи виконуються на достатньому науковому рівні відповідно до нормативних документів.

Кафедра транспортних технологій здійснює підготовку фахівців (бакалаврів та магістрів) у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» за двома спеціалізаціями: 275.02  «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Освітньо-професійні програми бакалаврів наведені нижче (перші два файли).


До уваги стейкхолдерів

З метою поліпшення освітнього процесу на кафедрі "Транспортні технології" та можливості своєчасно реагувати на зміни потреб виробництва просимо бажаючих заповнити наступні анкети. Результати анкетування будуть враховані в подальшій роботі.Посилання на анкети розташовані в кінці сторінки.

Заповнені анкети прохання надіслати за наступними електронними адресами:

для студентів - sofiagubareva4@gmail.com (представник студентського самоврядування від кафедри "Транспортні технології");

для всіх інших - ttkafedratt@gmail.com.

Спеціалізація 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" - бакалаври

Спеціалізація 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)" - магістри

 

Спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" - бакалаври

Спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" - магістри

Курси дисциплін кафедри "Транспортні технології" для дистанційного навчання:

http://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=341

Підручники, навчальні посібники

 1. Трушевський В.Е. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах Монографія / В. Е. Трушевський, Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. В. Гілевич.  Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 236 с.
 2. Сущенко Р.В. Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: теорія і практика: монографія / Р.В. Сущенко. - Запоріжжя, 2017. - 448с. (монографія)
 3. Турпак С.М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств: монографія / С.М. Турпак. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 264с.
 4. Лащених О. А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст]: монографія / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак С. В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.
 5. Лащених О. А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем: навчальний посібник / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 420 с.
 6. Нечаев, Г. И. Управление грузовой и коммерческой работой и грузоведение: Моногр. / Г. И. Нечаев, Г. Ф. Бабушкин ; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. – Луганск, 2002. – 567 с.
 7. Бабушкін Г.Ф. Технологія та організація транспортно-складських робіт на промисловому транспорті / Г.Ф. Бабушкін. Навч. посібник для вузів. - К.: ІСДО, 1993. – 190 с.
Методичні вказівки
 1. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації  275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті)/ Укл. Г. Ф. Бабушкін, Г,О, Лебідь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –  66 с.
 2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Генеральний план підприємств та транспортних вузлів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Підгорний В.І., ст. викл. Тарасенко О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ: 2018. – 44 с.
 3. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». — Ч. І Робоча програма. Контрольні питання з дисципліни / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 32 с.
 4. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 1. Лінійнепрограмування. Цілочисловепрограмування / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 51 с.
 5. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 2. Транспортна задача лінійного програмування. Динамічне програмування / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 33 с.
 6. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 3. Теорія масового обслуговування. Теорія графів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 7. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 4. Мережеве планування і управління. Теорія ігор. Теорія прийняття рішень / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 8. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ. — Розділ 1. Лінійне програмування. Цілочислове програмування. Динамічне програмування  / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 56 с.
 9. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ. — Розділ 2. Теорія масового обслуговування. Теорія графів. Мережеве планування і управління. Теорія ігор. Теорія прийняття рішень / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 47 с.
 10. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. IV / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 59 с.
 11. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інтегровані транспортні системи ” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл. д.т.н., проф. Турпак С.М., ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 –34 с.
 12. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Інтегровані транспортні системи» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл.: ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 32 с.
 13. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи і технології” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 “Транспортні технології (за видами)” / Укл. доц. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– 97 с.
 14. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень» для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Трушевський В.Е. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 42с.
 15. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: доц. к.т.н. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 28 с.
 16. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 17. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 70 с.
 18. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 46 с.
 19. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Організація дорожнього руху” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.03 “ Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” / Укл. ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 53 с.
 20. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни  «Основи економіки транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання  напрямку 6.070101 «Транспортні технології») / Укл.: ст. викл. Харченко Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –  36 с.
 21. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». — Ч. І Робоча програма. Методичні вказівки до змістових модулів самостійної  роботи студента. Контрольні запитання з дисципліни / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 36 с.
 22. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ Методичні вказівки до виконання практичних занять. — Розділ 1. Транспортнийпроцес. Продуктивність транспортних засобів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 53 с.
 23. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ Методичні вказівки до виконання практичних занять. — Розділ 2. Маршрутизація вантажних перевезень. Використання енергоносіїв. Формування структури та раціональне використання парку транспортних засобів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 24. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ Методичні вказівки до самостійної роботи студента / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 37 с.
 25. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІV Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної та дистанційної форми навчання / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 45 с.
 26. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності  275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Укл. проф. д.т.н. Бабушкін Г.Ф., ст.викл. Лебідь Г.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 54 с.
 27. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності  275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / / Укл. проф. д.т.н. Бабушкін Г.Ф., ст.викл. Лебідь Г.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018  - 26 с.
 28. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку «Транспортні технології» / Укл. доц. В.П. Юдін  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018, 83с.
 29. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз в  транспортній галузі» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  / Укл. Харченко Т.В.. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 41 с.
 30. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Рухомий склад та тяга поїздів»для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 32 с.
 31. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Транспортне планування міст" для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»/ Укл.: доц. Кузькін О. Ф., ст. викл. Тарасенко О.В., Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 - 77 с.
 32. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с.
 33. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 90 с.
 34. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Засоби автоматики і телемеханіки» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: доц. Трушевський В.Е., Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 58 с.
 35. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання спеціа-льнсті275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)та  /275.02 «Транспортні технології» (на залізничному  транспорті) Склали: доц. Кузькін О. Ф., старш. викл. Веремеєнко Л. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — 101  с. 
 36. Методичні вказівки довиконання курсового проекту з дисципліни «Колія та колійне господарство» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл. доц. Сущенко Р.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 33 с.
 37. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., старш. викл. Райда І. М. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 45 с.
 38. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., старш. викл. Райда І. М. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 22 с.
 39. Комплекс з навчально- методичного забезпечення дисципліни «Транспортні логістичні системи» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «  Транспортні технології» ( за видами) спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті); 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М. Запоріжжя: ЗНТУ,2017.-43с.
 40. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління безпекою руху на автомобільному транспорті» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: доц.. Трушевський В.Е., Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 42с.
 41. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Вантажознавство» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології» ( за видами) спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті), 275.03 «Транспортні технології»  ( на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 42. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології») / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 54 с.
 43. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 98 с.
 44. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 45. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 74 с.
 46. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 47. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни  «Проектний аналіз в транспортній галузі» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології;. спеціалізація   275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті); 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті) / Склали д.т.н., проф. Бабушкін Г.Ф., ст. викл. Харченко Т.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –   с. 62.
 48. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Промисловий транспорт” для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 „Транспортні технології” / Укл. доц., д-р техн. наук Турпак С. М., ст. викладач  Падченко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 35 с.
 49. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Рухомий склад та тяга поїздів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 32 с.
 50. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни  «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –  46 с.
 51. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 31 с.
 52. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Автомобільні шляхи" для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» зі спеціальності 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”/ Укл.: ст. викл. Тарасенко О.В., Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 77 с.
 53. Методичнівказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Автомобільні шляхи“ для студентівденної та заочної форми навчання за напрямом 6.070101 «Транспортні технології»/ Укл.  доц. Підгорний В. І., ст. викл. О. В. Тарасенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 –23 с.
 54. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни ”Вантажні  перевезення” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.070101 ”Транспортні технології” // Укл.: проф. Бабушкін Г.Ф., ст. викл. Лебідь Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015.- 100 с.
 55. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Вантажні переве­зення“ для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті” / Укл. Г.Ф. Бабушкін, Г.О.Лебідь. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 46 с.
 56. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни ”Основи економіки транспорту” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101  ”Транспортні технології” // Укл.:  ст. викл. Харченко Т.В., асистент Стовбур Ю.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015.-  74 с.
 57. Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Правила технічної експлуатації та безпека руху» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» // Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 16 с.
 58. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Станції та промислові вузли» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 71 с.
 59. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Технічна експлуатація і ремонт транспортних засобів» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 «Транспортні технології» / Укл.: к.т.н., доц. Юдін В.П., ас. Якимов А.В. – Запоріжжя: ЗНТ, 2014. – 40 с.
 60. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни  «Управління експлуатаційною роботою транспорту промислових підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей  7.07010101, 8.07010101,7.07010102, 8.07010102 / Укл.: проф., д.т.н. Бабушкін Г.Ф., доц., к.т.н. Турпак С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 66с.
 61. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку «Транспортні технології»/ Укл.: ст.викл. Харченко Т.В., ст.викл. Падченко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 48 с.
 62. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Екологічні характеристики транспортних систем” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.07010101»Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», 7.07010102, «Транспортні системи», 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”/ Склали: ст.викл. Веремеєнко Л.А., ст.викл Трушевський В.Е.Запоріжжя: ЗНТУ.2013.- 43 с.
 63. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Логістика» для студентів денної та заочної форми навчання з  напрямку 1004«Транспортні технології») / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М., ст.викл. Веремеєнко. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 41с.
 64. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортне право» для студентів денної та заочної форми навчання з напрямку 1004 «Транспортні технології»./ Укл.:ст. викл.Каплуновська А.М., ст.викл. Трушевський В.Е. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-35с.
 65. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.07010 «Транспортні технології» / Укл. доц. Юдін В.П., доц. Турпак С.М., ас. Якимов А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012, 82с.

Шаблони оформлення документів кафедри:

 1. Титульна сторінка курсового проекту.
 2. Щоденник практики.
 3. Пояснювальна записка до дипломного проекту.
 4. Направлення на практику.
 5. Індивидуальний навчальний план студента. 
 6. Титульна сторінка письмової роботи.
 7. Довідка - виклик на сесію.
 8. Довідка - виклик на складання держіспиту.
 9. Довідка-виклик для виконання дипломного проекту. 

Загальний напрям наукової роботи кафедри транспортних технологій ЗНТУ – розробка методів і моделей управління та оптимізації транспортних систем та технологій. В рамках цього напряму у 2009-2012 роках виконано науково-дослідну роботу ДБ 02719 «Удосконалення процесів управління регіональними та міськими системами вантажних і пасажирських перевезень» (номер державної реєстрації 0109U007820), у 2012-2015 роках виконано науково-дослідну роботу ДБ 02012 «Розробка методів удосконалення міських та промислових транспортних систем».

Окрім кафедральної держбюджетної теми, що виконується всіма викладачами кафедри у другій половині робочого дня, на кафедрі виконується держбюджетна прикладна науково-дослідна робота.

 • ДБ 02013 «Розробка логістики транспортно-складських процесів в енергоємних і енергозабруднюючих системах промислових підприємств» (номер державної реєстрації 0109U008904) на підставі Наказів МОНмолодьспорту № 1193 від 25.10.2012 р. та ЗНТУ № 430 від 07.12.2012 р.). У виконанні досліджень за цією темою брали участь як викладачі (керівник НДР проф. Бабушкін Г.Ф., виконавці доценти Турпак С.М., Сущенко Р.В., Лащених О.А., Кузькін О.Ф., старші викладачі Грицай С.В., Трушевський В.Е., Веремеєнко Л.А.), так і студенти кафедри (Пшеничний С.І, гр. Т-319; Кондакова А.Е., Левкун Н.М., Шмакова Я.О., гр. Т-819).
 • У 2015-2018 роках виконано науково-дослідну роботу ДБ 02015 «Удосконалення транспортних і транспортно-технологічних систем Запорізького регіону» (керівник НДР – д-р. техн. наук., проф. Бабушкін Г.Ф.).

В межах держбюджетної тематики кафедри транспортних технологій сформувалися наступні наукові напрями:

 • підвищення ефективності роботи транспортних систем вантажних і пасажирських перевезень. Науковий керівник – д-р техн. наук, професор, академік Транспортної академії України Г.Ф. Бабушкін. Задачі, що вирішуються кафедрою при проведенні науково-дослідних робіт за цим напрямом спрямовані на підвищення ефективності управління транспортно-виробничими логістичними системами, оптимізацію транспортно-технологічних і транспортно-складських процесів на промислових підприємствах, підвищення ефективності функціонування систем міського маршрутного транспорту загального користування. Рішення цих задач здійснюється ученими кафедри: проф., доктором техн. наук Турпаком С.М., проф., доктором техн. наук Бабушкіним Г.Ф., доц., канд. техн. наук Кузькіним О.Ф., доц., доктором наук Сущенко Р.В., старш. викл. Харченко Т.В., Тарасенко О.В., Грицаєм С.В., Лебідь Г.О. В рамках цього наукового напряму готуються до захисту дві докторські дисертації (доц. Кузькін О.Ф., доц. Трушевський В.Е.) та три кандидатські дисертації (старш. викл. Васильєва Л.О., Грицай С.В., Тарасенко О.В.).
 • удосконалення технічної експлуатації транспортних засобів. Науковий керівник – канд. техн. наук, доцент, академік Транспортної академії України Юдін В.П. Задачі, що вирішуються кафедрою при проведенні науково-дослідних робіт за цим напрямом спрямовані на зниження рівня шкідливих викидів автомобільних двигунів та їх діагностику, підвищення надійності систем електронного впорскування палива автомобільних двигунів, вирішення проблем транспортної екології. Рішення цих задач здійснюється ученими кафедри: доц., канд. техн. наук Юдіним В.П.; старш. викл. Падченко О.О. За даним напрямом за останні п’ять років опубліковано 6 наукових статей, виконано 11 доповідей на наукових конференціях.

Планом роботи кафедри на 2018-2021 роки передбачено виконання науково-дослідної роботи ДБ 02018 «Підвищення ефективності транспортних технологій в інфраструктурі Запорізької області» під керівництвом доктора техн. наук., професора Бабушкіна Г.Ф.

Крім цього, кафедра транспортних технологій веде активну госпдоговірну науково-дослідну діяльність. За останні 5 років кафедрою виконано понад 20 госпдоговірних науково-дослідних робіт, серед яких «Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в місті Запоріжжі». До виконання зокрема цієї роботи долучалися всі викладачі кафедри та понад 100 студентів транспортного факультету ЗНТУ.

2019

 1. Васильєва Л.О. Підвищення ефективності роботи пункту навантаження металопродукції визначенням зон роботи кранів / Л.О. Васильєва, О.О. Широкопояс (Т-318м) // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 73-75.
 2. Каплуновська А.М. П’ять рівнів логістичного обслуговування / А.М. Каплуновська, А.О. Цокуренко (Т-318м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 56-58. 
 3. Кирюхин А.С. Общий анализ методов прогнозирования движения транспортных потоков / А.С. Кирюхин (Т-318м), И.М. Райда // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 62-64. 
 4. Кузькін О.Ф. Дослідження змінюваності середної відстані поїздки пасажира на міських маршрутах загального користування міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін, Р.С. Монін (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 58-60. 
 5. Кузькін О.Ф. Оцінка ефекту узгодження розкладів руху на спільних ділянках міських автобусних маршрутів / О.Ф.Кузькін, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 60-62. 
 6. Тарасенко О. В. Дослідження швидкості руху транспортних засобів на вулицях та дорогах м. Запоріжжя / О.В.Тарасенко, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 64-66.
 7. Трушевський, В.Е. Дослідження ефективності застосування табло зворотного відліку часу на пішохідних світлофорах / В.Е. Трушевський, В.І. Ходан (Т-316) // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 14-15. 
 8. Турпак С.М. Організація мультимодальних перевезень пасажирі на автомобільно-залізничних мостах / С.М. Турпак, А.М. Каплуновська, К.Ю. Кудінова (Т-318м) // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 63-64.

2018

 1. Каплуновська А.М. Сучасні приоритети розвитку транспортного законодавства в Україні / А.М. Каплуновська, Н.Ю. Бистра (Т-827сп) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.131-133. 
 2. Райда І.М. Аналіз використання автобусів різної місткості на автобусних міських маршрутах / І.М.Райда, Н.С. Юзвук (Т-813м) // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ.
 3. Райда І. М. Дослідження пасажиропотоків на автобусних маршрутах 18 та 81 міста Запоріжжя / І.М.Райда, Н.С. Юзвук (Т-813м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.134-136.
 4. Райда І.М. Проблема перевезення пільгової категорії громадян автобусними маршрутами у місті Запоріжжя / І.М.Райда, Т.В. Жиленко (Т-313м) // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ.
 5. Рожманова А.В. Шлях вирішення проблем заторів на підході до перехрестя з кільцевим рухом / А.В. Рожманова (Т-313м), О.А. Скребцов  (Т-313м) // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ.
 6. Турпак С.М. Аналіз використання схем навантаження металопродукції на металевих багатооборотних піддонах / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, А.Д. Панова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.138-140.
 7. Турпак С.М. Використання інформаційнодиспетчерської системиуправління залізничним транспортом для контролютехнічного стану вагонів / С.М. Турпак, Л.С. Михайленко (Т-813м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.133-134. 
 8. Харченко Т.В. Особливості вибору транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів / Харченко Т.В., Кудінова К.Ю. (T-814) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.129-131.
 9. Юдін В.П. Обстеження інтенсивності та складу транспортного потоку на перехресті «вул. Українська – Набережна Магістраль» / В.П.Юдін, Д.В.Глушко (Т-313м) // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ.
 10. Юдін В.П. Електромобіль. Вчора, сьогодні і завтра / В.П.Юдін, В.І. Ходан (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.136-138.

2017

 1. Білоконь Ю.В. Удосконалення зовнішніх перевезень ПАТ «Запоріжсталь» у власних вагонах / Ю.В. Білоконь (Т-812м), С.М.Турпак, Л.А. Веремеєнко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.90-91.
 2. Васильєва Л.О. Аналіз впливу параметрів металопродукції на коефіцієнт використання вантажопідйомності вагонів / Л.О.Васильєва,
 3. О.О. Широкопояс (Т-314) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.97.
 4. Жиленко Т.В. Методы оценки социально-экономического ущерба от ДТП / Т.В. Жиленко (Т-313м), Т.В. Харченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.107.
 5. Каплуновська А.М. Основні тенденції розвитку транспортного законодавства України в сучасних умовах / А.М. Каплуновська, Є.С. Огородник (Т-314) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.91.
 6. Каплуновська А.М. Переваги використання srp-упаковки для рітейлера, виробиника і транспортної компанії / А.М. Каплуновська, О.О. Сахник (Т-813м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.100.
 7. Корінь К.Ю. Графічний аналіз вантажопотоків промислового підприємства / К.Ю. Корінь (Т-812м), С.М. Турпак, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.92-93.
 8. Кузькін О.Ф. Статистичний аналіз швидкості сполучення на міських автобусних маршрутах міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін, Д.С. Носач (Т-315), В.С. Фролов (Т-315) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.112.
 9. Куценко А.М. Удосконалення перевезень за контактними графіками на ПАТ «Запоріжсталь» / А.М. Куценко (Т-812м), С.М. Турпак, О.О. Падченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.114.
 10. Мирончак Д.П. Оптимізація транспортно-складських процесів на складі готової продукції ПАТ «Запоріжсталь» / Д.П. Мирончак (Т-812м), С.М. Турпак, С.В. Грицай // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.95.
 11. Панова А.Д. Сучасний стан і перспективи розвитку магістральних перевезень вантажів / А.Д. Панова (Т-813м), Т.В. Харченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.106.
 12. Пузанов В.М. Джерела актуалізації термінології в сфері транспортних технологій / В.М. Пузанов (Тз-813м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.101-103.
 13. Тарасенко О.В. Інформаційне забезпечення результатів топографічного аналізу ДТП / О.В. Тарасенко, О.І. Морозова (Т-313м), Н.С. Юзвук (Т-813м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.103.
 14. Трушевський В.Е. Особливості застосування мобільного додатку «TransitWand» для автоматизації підрахунку пасажирообміну в громадському транспорті / В.Е. Трушевський, Д.О. Лізунов (Т-312) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С.110.

2012

 1. Бабушкін, Г. Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська (Т-335) // Наукові нотатки. — 2012. — Вип. 36. — С. 18–22.
 2. Кузькін, О. Ф. Аналіз комплексних мереж маршрутного транспорту загального користування великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан (Т-328) // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — №4. — С. 83–89.
 3. Кузькін, О. Ф. Топологічні характеристики мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан (Т-328), А. С. Іорданова (Т-328) // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №1/4(55). — С. 58–63.

2011

 1. Кузькін, О. Ф. Статистичний аналіз маршрутної мережі громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан (Т-328) // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2011. — №1. — С. 34–42.

2009

 1. Кузькін, О. Ф. Факторний аналіз тривалості очікування пасажиром посадки у системі міського транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська (Т-335) // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. — 2009. —№6(59). — С. 114–118.

2008

 1. Кузькін, О. Ф. Оцінка витрат часу на підхід пасажирів до зупинок міського маршрутного пасажирського транспорту / О. Ф. Кузькін, Є. І. Іва­нов (Т-334) // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2008. — №1/4(31). — С. 30–32.

Сторінки