Ви є тут

Головна

Надання освітніх послуг з підготовки фахівців здійснюється на основі освітньо-професійних програм (ОПП). Кожна ОПП містить стандартні розділи, конкретизує зміст освіти, наводить перелік нормативних дисциплін. Вона створює основу для формування навчальних планів, розробки робочих програм і програм з навчальних дисциплін.

Програми, розроблені кафедрою, розглянуті, схвалені та затверджені науково-методичною комісією. Кожна робоча програма містить орієнтований тематичний план, перелік форм проведення практичних занять (лабораторних робіт) і самостійної роботи студентів, а також порядок контролю (поточний, модульний, підсумковий) і оцінювання знань, список інформаційних джерел, у т.ч. електронних. Щорічно проводиться поточне коригування робочих програм (оновлення джерел, завдань для самостійної роботи, деталізація процедури контролю і оцінювання тощо).

Лекції з більшості дисциплін мають візуальне супроводження. Завдання до практичних занять (лабораторних робіт) і самостійної роботи для всіх дисциплін навчальних планів сформовані з урахуванням світового досвіду та використовують власні розробки кафедри (навчальні посібники, методичні рекомендації, програмні засоби, роздавальні матеріали тощо).

Для організації самостійної роботи студентів (курсові роботи / проекти) відповідно обладнаний комп’ютерний клас, сформовано кількісний і якісний склад друкованих і електронних фондів, доступна система роботи з електронними джерелами.

Якість виконання курсових проектів є показником рівня викладання дисциплін, рівня отриманих знань, вмінь, навичок і рівня самостійного мислення під час розв’язання задач. Передбачені програмою курсові роботи / проекти відповідають харак­теру спеціальності, а їх теми – сучасним проблемам в галузі транспорту та присвячені розв’язанню актуальних завдань, пов’язаних з технологією та організацією перевізного процесу. Роботи виконуються на достатньому науковому рівні відповідно до нормативних документів.