Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет соціальних наук

Кафедра соціальної роботи

На базі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Соціально-психологічних досліджень», яка є місцем для організації практичних занять зі студентами, виконання курсових, дипломних, творчих робіт, для самостійної роботи студентів. Тут проводяться лабораторні навчальні заняття, які дозволяють поглиблювати й закріплювати теоретичні знання, одержувані студентами на лекціях, перевіряти науково-теоретичні положення, вивчати на практиці методи наукових досліджень, розвивати самостійність студентів і індивідуалізацію навчання.

У наявності лабораторії є:

 • робочі програми всіх дисциплін, за якими проводяться заняття;
 • графіки виконання робіт;
 • методичні вказівки й рекомендації для студентів;
 • тематика курсових і дипломних робіт зі списками літератури;
 • методика керівництва лабораторними заняттями з боку викладача.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (бакалавр)
 
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
Інтелектуальна власність
Цивільний захист і охорона праці в галузі
Управління соціальними процесами
Переддипломна практика (стажування)
 
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
 
 

 

 1. Правові засади соціальної роботи: навчальний посібник / В.М. Попович, О.А. Агарков.– Запоріжжя: Просвіта, 2011-312 с. (ISBN 978-966-653-269-8)
 2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» Попович В.М.
 3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Комунікації в системі органів управління» Медведєва Л.В.
 4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кадрова політика в державному управлінні» Арабаджиєв Д.Ю.
 5. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (заочна форма навчання) Дударьов В.В.
 6. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (денна форма навчання) Агарков О.А.
 7. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Оптимізація соціальних процесів» Зубченко О.С.
 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (заочна форма навчання) Агарков О.А.
 9. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Правові засади в соціальній роботі» Попович В.М.
 10. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Політичні системи світу» Арабаджиєв Д.Ю. Кошова Т.В.
 11. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота Дударьов В.В., Васильченко О.А.
 12. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціологія освіти» Шидловський Д.О.

Технології соціальної роботи: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О.А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В. М. Попович. – Запоріжжя: вид. комплекс АТ «Мотор-Січ», 2015. – 487 с.

Правові засади соціальної роботи: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О.А.Агарков,  В. М. Попович. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 312 с.

Напрями підготовки та спеціальності:
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 
Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється за напрямом підготовки:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
 
Студенти отримують необхідні знання в галузі соціальної роботи та інших наук про людину і суспільство. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень. Ґрунтовне засвоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки, методик збору емпіричної інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів, методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця — практика у галузі соціальної роботи.
Фахівці здатні досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчати поведінку людей, їх потреби та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.
Характерною ознакою програми професійної підготовки магістрів соціальної роботив ЗНТУ є спрямованість на застосування випускниками програми інноваційних технологій роботи з людьми (окремими особами, родинами, групами та громадами), управління процесами запланованої соціальної зміни, планування та виконання соціальних програм, сприяння формуванню мережі соціальних послуг у громаді, активна громадянська позиція фахівця.
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
232 – «Соціальне забезпечення» (Д)
 
Мета підготовки магістрів зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» - здійснити формування управлінської компетенції, необхідної для керівництва соціальними закладами різного типу.
Глобальні тенденції трансформації ринкових відносин актуалізують застосування маркетингу в соціальному управлінні. До розвитку соціальної сфери має бути залучене корпоративне управління соціальними процесами, що створить умови для вдосконалення механізмів муніципального, регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності громад.
За цією спеціальністю готуються керівники соціальних закладів, які будуть компетентні в питаннях теорії та практики управління соціальним закладом, здійснюватимуть організаційні дії з планування, координації, регулювання та контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності та соціального розвитку закладу.

На кафедрі соціальної роботи ведеться активна наукова діяльність. Співробітники кафедри приймають участь у всеукраїнських та міжнародних  конференціях, проводять дослідження, публікують наукові статті, захищають  дисертації.

На кафедрі функціонують наукові школи з політології та соціології.

Провідними напрямками наукових досліджень кафедри є: «Громадський моніторинг як фактор розвитку громадянського суспільства», «Політична комунікація як об'єкт соціологічного дослідження», «Ціннісні орієнтації сучасної молоді», «Функції громадської думки».

Список наукових публікацій  Агаркова О.А.

 1. Вплив трансформаційних процесів суспільства на стан інтелектуального капіталу державного управління України // Вісник ДНУ.– 2004. – №9. – С.129-136.
 2. Діагностична модель соціального об'єкта як стабілізуюча засада //Вісник Одеського національного університету. – 2003. – Т. 8, випуск 9. – С.242-248.
 3. Інтелектуальний капітал державного управління України: структура і перспективи розвитку//Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2004. – №2. – С.106-112.
 4. Концепція стратегічного управління полем інтелектуального капіталу державних службовців//Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2005. – №2. – С.82-88.
 5. Основи теорії поля інтелектуального капіталу державного управління //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2005. – №3. – С.85-90.
 6. Визначення концепції «Інтелектуальний капітал державного управління» // Персонал. – 2006. – №3. – С.72-78.
 7. Аналіз стану інтелектуального капіталу державного управління //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2006. – №2. – С.88-92.
 8. Критерії моніторингу стану інтелектуального капіталу державного управління// Нова парадигма: журнал наукових праць. – Вип.65. – Ч. 2. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 3-9.
 9. Еліта державного управління і концепція «Інтелектуальний капітал державного управління» // Социальные технологии: международный межвузовский сборник научных работ. – Вып.36. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье: Изд-во Гуманитарного университета «ЗИГМУ», 2007. – С.8-19.
 10. Обґрунтування поняття «Інтелектуальний капітал державного управління» //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2007. – №1. – С.67-72.
 11. Інтелектуальний капітал державного управління як соціальний інститут //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2007. – №5. – С.116-120.
 12. Показники та індикатори аналізу інтелектуального капіталу державного управління //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані».– 2007. – №6. – С.95-99.
 13. Соціологія державного управління у пошуку предметного поля// Социальные технологии: международный межвузовский сборник научных работ. – Вып.38. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье: Изд-во Гуманитарного университета «ЗИГМУ», 2008. – С.8-16.
 14. Концепція соціально-державного маркетингу //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2009. – №2. – С.70-74.
 15. Реалізація принципу соціальної справедливості в процесі соціально-державного маркетингу: критерії показники // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.213-216
 16. Критерії соціальної ефективності функціонування соціально-державного маркетингу// Нова парадигма. – Випуск 87.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова . – 2009. – С. 186-194
 17. Соціальна реклама як один із напрямків реалізації соціально-державного маркетингу//Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДОНДУУ. Т.Х.Вип. 140. Серія «Соціологія».-Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 288-293
 18. Соціальне страхування як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу//Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДОНДУУ. Т.ХI.Вип. 145. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 234-243
 19. Напрямки реалізації соціально-державного маркетингу //Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т. 15, випуск 7. – С. 42-48.
 20. Соціальна інфраструктура як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах . – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2010. – №2(70). – С.
 21. Соціальне обслуговування як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу //Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ:  Вид-во «Грані». – 2010. – №4(72). – С.102-105

Список наукових публікацій Дударьова В.В.

 1. Середня держава і глобалізація. Традиційний інститут в новітньому середовищі // Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин : Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції – ICEMB HAH України, м. Київ, 21-22 квітня 2005 р. – С. 37-39.
 2. Федералізм у політичному устрої та зовнішній політиці розвинених трансформаційних суспільств // Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферизації: Матеріали міжвідомчої науково- теоретичної конференції — ICEMB HAH України, м. Київ, 26 січня 2006 р. – С. 13-17
 3. Соціальна різнорідність і зовнішня політика – Дослідження світової політики: збірник наукових праць — ICEMB HAH України, київ 2009 – Вип 48. С.63-69.
 4. Гегемоністська індоктринація в постбіполярному світовому порядку – Дослідження світової політики: збірник наукових праць – ІСЕМВ НАН України, київ 2009 – Вип 49. – С.88-96.

Список наукових публікацій Арабаджиєва Д.Ю.

 1. Національне – як фактор розвитку міфологізації сучасної політичної свідомості // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 49. – С. 128-141.
 2. Політичний міф як функція політичної свідомості //Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Прем'єр, 2005. – Випуск 14. – С. 176-184.
 3. Політичні партії як об'єкт соціального пізнання // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 року. – Київ – Запоріжжя: «Просвіта», 2005. – С. 215-217.
 4. Політичний міф як детермінанта електоральної поведінки // Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції грудня 2005 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 215-217

Соціально-політич-ний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти: монографія / О.А. Агарков.  – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 316 с.

Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти: монографія / О.А. Агарков, Д.Ю. Арабаджиєв, Т.В. Єрохіна, В.М. Попович. – Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 264 с.

Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні: монографія / Д.Ю. Арабаджиєв. – Запоріжжя: «Просвіта», 2014. – 314 с.

Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні: монографія / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович, Г.Ю. Баршацька, Л.О. Петренко, А.А. Согорін, Є.О. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 312 с.

Викладачі кафедри активно займаються науковою роботою. З 2015 року розробляється науково-дослідна тема: «Концептуалізація еволюції поняття «зв’язки з громадськістю (PR)»». Мета роботи: аналіз традиційних підходів в дослідженні поняття «зв’язки з громадськістю (PR)».Досліджено соціально-психологічні особливості зв'язків з громадськістю в управлінні суспільними процесами. Розглянуто механізм формування громадської думки та особливості функціонування масової свідомості.

Робота над цією науковою темою й іншими науковими проблемами формують основні напрямки сучасної науково-дослідної роботи на кафедрі. Викладачі кафедри публікують свої статті і тези з наукових, навчальних та інших проблем у наукових фахових виданнях. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, наукових колоквіумах.

Базуючись на результатах наукових досліджень розробляються конспектів лекцій з дисциплін кафедра, також використовується отримана інформація в процесі викладання навчальних курсів. Викладачі кафедри соціальної роботи творчо опановують передовий зарубіжний та вітчизняний досвід.

1. БЕКДАМИРОВА Л.З. «Соціальна робота з біженцями та вимушеними переселенцями» (науковий керівник: Д.Ю. АРАБАДЖИЄВ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
2. ЖОЙД О.В. «Вплив субкультур на сучасну українську молодь» (науковий керівник: Д.Ю. АРАБАДЖИЄВ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ; 
3. ТИМЧЕНКО Т.Ю. «Соціальна робота у пенітенціарній системі» (науковий керівник: Д.Ю. АРАБАДЖИЄВ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
4. ЗАМОТАЙ К.В. «Волонтерська діяльність в Україні» (науковий керівник: Д.Ю. АРАБАДЖИЄВ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
5. ШКАРУПИЛО Д.Ю. «Социальная работа как отрасль научного знания. предмет, принципы, понятийный аппарат теории социальной работы» (науковий керівник: Д.Ю. АРАБАДЖИЄВ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
6. ДИЧКО О.О. «Насильство в сім`ї як соціальна проблема» (науковий керівник: Д.Ю. АРАБАДЖИЄВ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
7. БОЙКО Є.Р. «Соціальна технологізація підримки клієнтів з наркозалежністю» науковий керівник: В.М. ПОПОВИЧ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
8. ПУГАЧ О.І. «Тенденції волонтерської діяльності в сучасному українському суспільстві» (науковий керівник: В.М. ПОПОВИЧ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
9. БЛАГОНАДЕЖДІНА П.Є. «Захист вимушених переселенців» (науковий керівник: В.М. ПОПОВИЧ) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ;
10. СІЦ І.І. «Актуальність використання соціального моніторингу» (науковий керівник: Я.П. ДУБІНІНА) // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ.
 

Сторінки