Ви є тут

Головна

Прізвище: Попович

Ім'я: Василь

По батькові: Михайлович

 

Посада: професор кафедри соціальної роботи та психології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9288-3765

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): ABA-3156-2020

Обліковий запис науковця (Scopus): 57218891197

 

Освіта: вища

 • Пряшівський університет в Пряшеві ім. Масарика (Словацька Республіка, Православний богословський факультет, 2004, , спеціальність за дипломом – 61-64-9 «Богослов’я (Теологія)», спеціалізація – «православна теологія», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління, назва факультету, 2007, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.000005 «Педагогіка вищої школи», спеціалізація – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 61-64-9 «Православна теологія»:
  «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2009, Пряшівський університет в Пряшеві / Кандидатська дисертація зі спеціальності – 09.00.11 «Релігієзнавство»: / «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2012, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукові інтереси:

 • Модернізація духовної освіти в Україні: проблеми та можливість розвитку
 • Ціннісні орієнтири в системі соціального обслуговування
 • Соціальна геронтологія

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності
 • Методика тренінгів у соціальній роботі
 • Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами
 • Корпоративна культура фахівця

Основні наукові роботи (публікації): 

Навчальні посібники

 1. Управління соціальними процесами: навчальний посібник / / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 2. Гамбург Л.С., Попович В.М., Кузьмін В.В. Методичний посібник з дисципліни «Організація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування» до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання / Л.С. Гамбург, В.М. Попович, В.В. Кузьмін, Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. 114 с.
 3. Попович В.М., Таран В.О. Кадрова політика в державній службі: навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «соціальна робота» та 232 «соціальне забезпечення». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 155 с.
 4. Попович В.М., Таран В.О., Попович Я.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 482 с.
 5. Попович В.М. Основні вимоги до написання та захисту наукових робіт(магістерська, бакалаврська, курсова). Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 053 «Психологія», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення» / Бочелюк В.Й., Попович В.М., Щербина С.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 72 с.

Монографії

 1. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М, Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина /. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 100 с.
 2. Попович В.М. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М, Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина /. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 276 с.
 3. Попович В.М. Соціальне обслуговування в системі електронного урядування в умовах інформаційного суспільства: соціологічний та політичний аспекти: монографія /В.М. Попович, Я.М. Попович, О.О. Сизоненко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 173 с.
 4. Popovych V., Kuzmin V., Holonic J., Koval H. Peculiarities of the influence of a higher education institution on the integration of children deprived of parental care into the social system of society: Monograph. Fairmont, Fairmont Academic publishing, WV USA, 2021. 136 p.

Фахові (видання) статті

 1. Popovych V. Electronic services as a Technology of Social Work in the context of the electronic Management introduction in Ukraine. Scientific reviev. Kyiv, 2020, № 1 (64), p. 47-58.
 2. Popovych V. Social Work in the context of an Elderly couple Social adaptation // Regional Revue. № 1. Vol. 1. Trebišov: Merci, 2020. P. 91-98.
 3. Попович В. М., Таран В.О. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні / В. М. Попович // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Випуск 155 (№ 4). – С. 181–187.
 4. Попович В.М., Сизоненко О.О. Електронні послуги як технологія соціальної роботи в контексті впровадження електронного урядування в Україні. Науковий журнал «Габітус/Habitus». Том 1. Випуск 13/2020. Одеса, 2020. C. 39-44.
 5. Popovych V., Holonic J., Shcherbina S. Professional Establishment of Social Institute Employees // Regional Revue. № 2. Vol. 1. Trebišov: Merci, 2020. P. 147-153. ISSN 2644-4941
 6. Kuzmina M., Karpenko A., Tabunshchyk G., Kuzmin V., Karpenko N., Popovych V. Career Strategies Approach for fhe Digitalised World Requirements ICL2020 – 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning, 23–25 September, Virtual Conference (TalTech, Tallinn, Estonia), Page 544-552. DOI: 10.1007/978-3-030-68201-9_53 Scopus
 7. Popovych V., Holonic J., Shsherbyna S., Dudaryov V. The main problems of adolescents raised in disadvantaged families in ukraine: the regional aspect. Pakistan journal of society, education and language. Pjsel VOL. 6 (1) JANUARY 2020, p. 13 – 26. ISSN 2521 8123 (Print) 2523 1227 (Online).
 8. Vasyl Popovych, Faig Ragimov, Viktoria Kornienko, Iryna B. Ivanova and Buryk Zoriana. Development of social and communicative paradigm of public administration in the field of social networks. International Journal of Data and Network Science, Volume 4, Issue 3, July 2020, Pages 319-328 Scopus
 9. Holonic J., Popovych V., Mackinova M., Shcherbina S., Dudaryov V., Khymynets V. Features of Hospice Management as an Institution in the Social Sphere in Ukraine: Regional Aspect. Clinical Social Work and Health Intervention, Vol. 11, Issue 3, p. 29-34. DOI: 10.22359/cswhi_11_3_04 Web of Science Core collection
 10. О.Ф. Стаднік, В.М. Попович, С.С. Щербина. Формування професійної компетентності у процесі підготовки соціального працівника. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. / Класич. приват. Ун-т. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 86. С. 180-187.
 11. Е.А. Гугнін, В.М. Попович. Культурний колоніалізм та імперіалізм в соціологічному контексті: до постановки проблеми. Науковий журнал «Габітус/Habitus». Том 1. Випуск 18/2020. Одеса, 2020. C. 21-27.
 12. Vasyl Popovych, Nataliia Hordienko, Viktor Kuzmin, Volodymyr Taran, Iryna Pushchyna (2020). Social Work Technologies In Inclusive Environment Of Higher Educational Institutions Of Ukraine. Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt /Egyptology, 17(3), 1458-1465. ISSN 1567-214x Scopus
 13. Bocheliuk V.I., Zaytseva V.M., Gugnin E.A., Arabadzhyiev D.Y., Popovych V.M. (2020). Modelling game as socio-psychological paradigm for resolving ethno-national conflicts. International Journal of Criminology and Sociology. Volume 9, 31, 2834-2838. ISSN 19294409. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.347 Scopus
 14. Попович В., Таран В. (2020). Православна церква і державна ідеологія в сучасних українських реаліях. Релігійна Свобода: науковий релігієзнавчий журнал, №25, 33-52. ISSN 2617-9296
 15. Popovych V., Shcherbyna S., Barshatska H., Balukhtina OE-government potential in social service delivery: regional context. SHS Web of Conferences 100, SHS Web of Conferences 100, 04003 (2021), ISCSAI 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004003
 16. Taran V., Dudaryov V., Koval H., Popovych V., Holonic J. Problems of Improving the Paradigm of Social Process Management in Modern Ukraine. SHS Web of Conferences 100, 04004 (2021), ISCSAI 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004004

Міжнародні, Всеукраїнські та університетські конференції

 1. Попович В.М. Вплив громадських організацій у наданні соціальних послуг [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Тиждень науки: щоріч. наук. – практ. конф., 15–19 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – назва з тит. екрана.
 2. Попович В. Роль проектного менеджменту в сфері соціального обслуговування населення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (48), 2021, 350-355.
 3. В. Попович, В. Демяненко. Корупційний досвід, чинники і механізми протидії корупції в соціальній сфері (на прикладі Запорізької області). Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021.  Вип. 29. – С. 65-71. DOI 10.32837//apfs.v0i29
 4. Popovych V., Popovych Y., Balukhtina O. Social tension in Society in the context of the Covid-19 pandemic: features of the manifestation and directions of Social Work (Zaporizhzhia region example). Clinical Social Work and Health Intervention, Vol. 11, Issue 3, p. 29-34.
 5. Popovych V., Popovych Y., Koval H., Holonic J. The influence of the pandemic Covid-19 situation on the psycho-emotional state of student youth (on the example of the zaporizhzhia region). Clinical Social Work and Health Intervention, Vol. 11, Issue 3, p. 29-34.
 6. Попович Я.М., Попович В.М. Політичні мережі як сучасна форма участі населення в політичних процесах. Гілея : науковий вісник. – Київ : Видавництво “Гілея”, 2021. – Вип. 162 (No 5). Ч. П. Філософські, Політичні науки. – С. 61–65.
 7. Popovych V., Popovych Y. The role of Social processes in the formation and Development of Social infrastructure. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December # 59, 2022. – 101 р.
 8. Koval, A.; Platash, L.; Popovych, V.; Sanzharovets, V. and Tomlin, V. (2022). Formation of Tolerant Attitude of Future Social Workers to Children with Specific Development. In Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence - ISC SAI, ISBN 978-989-758-600-2, pages 318-326. DOI: 10.5220/0011354700003350
 9. Popovych V., Novak T. (2022). Social Management practices in the Social Work Management system: problem statement. Vvichlyvist. Humanitas, 1, 101-109, doi: https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.1.15
 10. Попович В., Стадник А., Ванюшина О. Вища освіта в умовах пандемії COVID-19: виклики та загрози. Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2022. Т. 25. № 2. 65-71. DOI: https://doi.org/10.15421/172225
 11. Bilousenko, M.; Shcherbyna, S.; Popovych, V.; Popovych, Y. and Brutman, A. (2022). Social Tension in Society in the Context of the Covid-19 Pandemic: Features of the Manifestation and Directions of Social Work - Zaporizhzhia Region Example. In Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence - ISC SAI, ISBN 978-989-758-600-2, pages 394-400. DOI: 10.5220/0011361400003350
 12. Попович В.М., Кузьміна М.О. Особливості дослідження професійної компетентності студентів спеціальності «231-соціальна робота» // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. В.В, Наумик (відпов.редак.) Електронні дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,2020. С. 71-73.
 13. Попович В.М. Соціальна робота із проявами соціальної напруженості населення: регіональний аспект // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.В.Л. Погребна, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 75-77.
 14. Попович В.М., Котляр А.О. Професійне вигорання соціальних працівників державних установ соціального захисту населення (на прикладі м. Запоріжжя) // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.В.Л. Погребна, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 50-53.
 15. Попович В.М. Основи громадянського суспільства: філософський аналіз // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. В.В, Наумик (відпов.редак.) Електронні дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,2020. С. 73-75.
 16. Попович В.М., Таран В.О. Патріотичне виховання як умова формування громадянського суспільства // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 трав. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ.ун-т внутр. справ, 2020. С. 35-38.
 17. Попович В.М., Кузьміна М.О. Концептуалізація професійних компетентностей соціальних працівників у сучасному науковому дискурсі / Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14-15 травня 2020 року / за заг. ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 63-69.
 18. Попович В.М., Сизоненко О.О. Електронні соціальні послуги: оцінка готовності населення (на прикладі Запорізької області). Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О.В. Лісовця та С.О. Борисюк. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2020. С. 52-54.
 19. Попович В.М. Впровадження інтерактивних технологій в діяльність соціальних працівників. Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток [Текст] // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 червня 2020 р.; [за заг. ред.: Нагірняка М.Я.]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2020. – С. 188-192.
 20. Попович В., Таран В.О. Концепція соціальної справедливості в контексті українського. Надання соціальних послуг умовах децентралізації: проблеми та перспективи (Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород 25 вересня 2020 року), 86-87.
 21. Попович В.М. Вплив громадських організацій у наданні соціальних послуг. Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021, C. 57-59. ISBN 978-617-529-323-2
 22. Попович В.М. Роль територіальних центрів соціального обслуговування у соціальному менеджменті. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 56-58. ISBN 978-617-529-310-2
 23. Федотова А.С., Попович В.М. Обдарованість: аналіз проблеми обдарованості особистості. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 40-44. ISBN 978-617-529-310-2
 24. Попович В.М., Журін М.О. Менеджмент в соціальній роботі учасників АТО/ООС. Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021, C. 71-73. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. ISBN 978-617-529-323-2
 25. Попович В. Соціально-психологічний тренінг як метод формування професійної компетентності соціальних працівників. Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. С. 148-149.
 26. Новак Т.О., Попович В.М. Напрямки дослідження соціально-управлінських практик в системі менеджменту соціальної роботи. Чинники розвитку суспільних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 жовтня 2021 року). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2021. С. 47-51
 27. Попович В.М. Роль інтернету у трансформації сучасних соціальних інститутів [Текст]. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 1709–1711.
 28. Попович В.М., Новак Т.О. Соціологічна характеристика духовно-моральної кризи в Україні / Т.О. Новак,В.М. Попович // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17 травня 2022 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. С. 903-905.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування:українська (компетентний), російська (компетентний), німецька (рубіжний), словацька (компетентний), чешська (автономний).

Контакти:

адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 489
тел.: +380(61)7698570
e-mail: kafedra_sr@zntu.edu.ua