Ви є тут

Головна

Прізвище: Попович

Ім'я: Василь

По батькові: Михайлович

 

Посада: завідувач кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Пряшівський університет в Пряшеві ім. Масарика (Словацька Республіка, Православний богословський факультет, 2004, , спеціальність за дипломом – 61-64-9 «Богослов’я (Теологія)», спеціалізація – «православна теологія», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління, назва факультету, 2007, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.000005 «Педагогіка вищої школи», спеціалізація – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 61-64-9 «Православна теологія»:
  «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2009, Пряшівський університет в Пряшеві / Кандидатська дисертація зі спеціальності – 09.00.11 «Релігієзнавство»: / «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2012, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукові інтереси:

 • Модернізація духовної освіти в Україні: проблеми та можливість розвитку
 • Ціннісні орієнтири в системі соціального обслуговування
 • Соціальна геронтологія

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності
 • Історія соціальної роботи
 • Правові засади соціальної роботи
 • Теорія соціальної роботи
 • Геронтологія

Основні наукові роботи (публікації): Всього наукових праць: 42, монографій – 2, навчальних посібників – 2.

 • Правові засади соціальної роботи: Посібник. Навчальний посібник / Запоріжжя: «Просвіта», 2011. (Гриф МОН лист №1/11-6699 від 20.07.    2010р
 • Politické rozdelenie vyvoleného národa. Pravoslávny teologický zborník XXXII(17). – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2007. –– S. 130-171.
 • Соціально-трудові конфлікти в Україні з періоду розпаду. Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. // Международный межвузовский сборник научных работ / Киев – Москва – Одесса – Запорожье, 2008. – С. 352-356.
 • Trinitárne východisko kres?anskej sociologii. Pravoslávny teologický zborník XXII/19. – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2008. –– S. 75-84.
 • Sociálna práca pravoslávnej Cirkvi v dnešnej Europe. Pravoslávny teologický zborník XXXII/24. – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2009. –– S. 119-130.
 • Планування і розвиток кар’єри в контексті організаційного простору. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2009. – Том XIV. - С. 108-112.
 • Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти: Монографія. Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 262 с.
 • Принцип людино центри-зму в соціальній роботі: мотиваційні фактори професійної діяльності соціальних працівників. Нова Парадигма: журнал наукових праць / голов. ред. В.П. Бех., Нац. пед. ун-т М.П. Драгоманова; творче обєднання «Нова парадигма». – Вип. 113. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 186-195.
 • Моделі соціальної роботи в громаді: можливості розвитку в Україні. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2013. - №3 (95). – С. 127-131.
 • Соціальне партнерство як філософська категорія. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2013. - Випуск 68 (№1) – С. 837-842.
 • Соціальна служба вищого навчального закладу як суб’єкт соціальної роботи з молоддю. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць / голов. ред. Д.М. Ядранський, Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – Випуск 57. – С. 165-175.
 • Соціальна робота в контексті становлення громадянського суспільства в Україні. Вісник Львівського університету: серія соціологічна / голов. ред. Н.Й. Черниш, Львівський нац. ун-т. – Львів:Львівський національний університет ім. І.Франка, 2013. – Випуск 7. – С. 106-115.
 • Профілактика девіантної поведінки, як технологія соціальної роботи з підлітками. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2014. – Том XIV. - С. 237-248
 • Особливості вуличної соціальної роботи: регіональний аспект. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2014. – Том XIV. - С. 147-160.
 • Розвиток системи православної богословської освіти в Україні: ретроспективний аналіз. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2014. - №5 (109). – С. 6-12.
 • Православна духовна (богословська) освіта в Україні: аналіз сучасних проблем. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2014. - Випуск 82 (№3) – С. 335-338.
 • Концептуальне становлення соціального вчення і богословської освіти православної Церкви в Київський період. Acta patristica: Vedecký recenzovaný akademický ?asopis / Šéfredaktor Pavol Kochan. – Prešov, Vydavyte?stvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. – Ro?ník V. - ?islo 10/2014. - S. 41 - 53.
 • Сучасна Православна богословська освіта в Україні: проблеми модернізації і реформування. Релігія та Соціукм. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - № 3 (15). – С. 145-151.
 • Соціальне вчення християнства: порівняльний аналіз різних конфесій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: «Видавництво «Гілея», 2015. - Випуск 93 (2). – С. 237-241.
 • Компетентнісний підхід в Православній богословській освіті в контексті її модернізації. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2015. - №4 (120). – С.112-118.
 • Аксіологічні уявлення в груповій свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів. Релігія та Соціукм. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - № 1-2 (17-18). – С. 35-40.
 • Мотиваційні фактори навчання в духовних ВНЗ системи богословської освіти Православної Церкви. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2015. - Випуск 102 (№11) – С. 349-352. Popovych V. Socio-philosophical foundations of socialdoctrines of different denominations / V.Popovych  // Acta patristica: Vedecký recenzovaný akademický ćasopis / Šéfredaktor Pavol Kochan. – Prešov : Vydavyteľstvo Prešovskejuniverzity v Prešove, 2018. – S. 91–102.
 • Попович В. М. Компетентнісний підхід в системі богословської освіти / В. М. Попович // XII Международная научно-практическая конференция «Религия и общество». – Могилев : «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 2018. – С. 111–114.
 • Попович В. М. Соціальна робота в контексті вчення Православної Церкви / В. М. Попович // Суспільство і особистість у сучасному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 514–516.
 • Попович В. М. Особливості богословської освіти закордоном та в Україні / В. М. Попович // «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса  : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. – С. 48–52.
 • Управління соціальними процесами [Текст]: навч. посіб. / О.А. Агарков, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьова, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С.Щербина; керівник авт. кол. О. А. Агарков; Запор. нац. техн. ун-т – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Попович В.М. Соціальна робота як основа становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 80-82.
 • Popovych V. Competencent approaches in the high educational institutions´s system // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.149–150.
 • Popovych V. Social worker professional competence content // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.176–179.
 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник // О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Попович В.М. Філософія становлення професійного іміджу / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 76. – С. 157-169.
 • Попович В.М. Соціологічний аналіз реінтеграції вимушених переселенців. Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 170-176.
 • Popovych V. The Social institutions Leader’s individual Psychological qualities. / V.Popovych, V. Dudarov // Innovative solutions in modern science. – Dubai :  TK Meganom, LTC, 2019. – № 2 (29). – P. 91–107.
   

Участь у конференціях:

 

 • Попович В.М.,  Формування, як соціально-моральтої та духовної особистості ,  Надбання віків – скарбниця сьогодення: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді, 13-14 грудня 2007 р., Запоріжжя , 4
 • Попович В.М., Омбудсмен на захисті прав людини, Тиждень науки - 2009, 13-17 квіт. 2009 р., Запоріжжя,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2
 • Попович В.М.,  Потреба діалогу при вихованні в сучасному суспільстві,  Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді, 26-27 листопада 2009 р., Запоріжжя, Центр патріотичного виховання молоді, 6
 • Попович В.М., Етичні принципи соціальної роботи в допоміжних професіях,  Тиждень науки - 2010, 12-16 квіт. 2010 р., Запоріжжя,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2
 • Попович В.М., Патріотичне мислення сучасної української молоді,  Тиждень науки - 2011, 11-15 квіт. 2011 р., Запоріжжя,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2
 • Попович В.М., Нові релігійні рухи та «Нью Єйдж» в сучасній Україні, Культура та філософія епохи постмодерну, 10 лютого 2012,  Дніпропетровськ , 4
 • Попович В.М., Релігієзнавча освіта в Україні: можливості формування толерантності міжрелігійних і міжконфесійних відносин, Всеукраїнська науково-практична конференція: «Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України», 25-26 жовтня 2013р., Запоріжжя, Державна інженерна академія, 3
 • Попович В.М., Становлення духовної освіти в Україні як системи: історичний екскурс, «Суспільні науки:напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 червня 2014 р., Одеса, Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 4
 • Попович В.М., Особливості періодизації розвитку православної богословської освіти в Україні, «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю., 15 липня 2014 р., Дніпропетровськ,3
 • Попович В.М., Духовні цінності в свідомості студентів ВНЗ, Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2015", 21–22 квіт. 2015 р., Київ,  КНУ імені Тараса Шевченко , 2

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування:українська (компетентний), російська (компетентний), німецька (рубіжний), словацька (компетентний), чешська (автономний).

Контакти:

адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 489
тел.: +380(61)7698570
e-mail: kafedra_sr@zntu.edu.ua