Ви є тут

Головна

Прізвище: Попович

Ім'я: Василь

По батькові: Михайлович

 

Посада: завідувач кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

 • Пряшівський університет в Пряшеві ім. Масарика (Словацька Республіка, Православний богословський факультет, 2004, , спеціальність за дипломом – 61-64-9 «Богослов’я (Теологія)», спеціалізація – «православна теологія», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління, назва факультету, 2007, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.000005 «Педагогіка вищої школи», спеціалізація – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 61-64-9 «Православна теологія»:
  «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2009, Пряшівський університет в Пряшеві / Кандидатська дисертація зі спеціальності – 09.00.11 «Релігієзнавство»: / «Секта та єресь (Біблістично-патристичне дослідження)», рік захисту – 2012, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукові інтереси:

 • Модернізація духовної освіти в Україні: проблеми та можливість розвитку
 • Ціннісні орієнтири в системі соціального обслуговування
 • Соціальна геронтологія

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності
 • Методика тренінгів у соціальній роботі
 • Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами
 • Корпоративна культура фахівця

Основні наукові роботи (публікації): 

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники:
 
 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М, Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина /. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 100 с.
 • Гамбург Л.С., Попович В.М., Кузьмін В.В. Методичний посібник з дисципліни «Організація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування» до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання / Л.С. Гамбург, В.М. Попович, В.В. Кузьмін, Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. 114 с.
 • Попович В.М., Таран В.О. Кадрова політика в державній службі: навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «соціальна робота» та 232 «соціальне забезпечення». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 155 с.
Статті:
 • Правові засади соціальної роботи: Посібник. Навчальний посібник / Запоріжжя: «Просвіта», 2011. (Гриф МОН лист №1/11-6699 від 20.07.    2010р
 • Politické rozdelenie vyvoleného národa. Pravoslávny teologický zborník XXXII(17). – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2007. –– S. 130-171.
 • Соціально-трудові конфлікти в Україні з періоду розпаду. Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. // Международный межвузовский сборник научных работ / Киев – Москва – Одесса – Запорожье, 2008. – С. 352-356.
 • Trinitárne východisko kres?anskej sociologii. Pravoslávny teologický zborník XXII/19. – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2008. –– S. 75-84.
 • Sociálna práca pravoslávnej Cirkvi v dnešnej Europe. Pravoslávny teologický zborník XXXII/24. – Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2009. –– S. 119-130.
 • Планування і розвиток кар’єри в контексті організаційного простору. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2009. – Том XIV. - С. 108-112.
 • Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти: Монографія. Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 262 с.
 • Принцип людино центри-зму в соціальній роботі: мотиваційні фактори професійної діяльності соціальних працівників. Нова Парадигма: журнал наукових праць / голов. ред. В.П. Бех., Нац. пед. ун-т М.П. Драгоманова; творче обєднання «Нова парадигма». – Вип. 113. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 186-195.
 • Моделі соціальної роботи в громаді: можливості розвитку в Україні. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2013. - №3 (95). – С. 127-131.
 • Соціальне партнерство як філософська категорія. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2013. - Випуск 68 (№1) – С. 837-842.
 • Соціальна служба вищого навчального закладу як суб’єкт соціальної роботи з молоддю. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць / голов. ред. Д.М. Ядранський, Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – Випуск 57. – С. 165-175.
 • Соціальна робота в контексті становлення громадянського суспільства в Україні. Вісник Львівського університету: серія соціологічна / голов. ред. Н.Й. Черниш, Львівський нац. ун-т. – Львів:Львівський національний університет ім. І.Франка, 2013. – Випуск 7. – С. 106-115.
 • Профілактика девіантної поведінки, як технологія соціальної роботи з підлітками. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2014. – Том XIV. - С. 237-248
 • Особливості вуличної соціальної роботи: регіональний аспект. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць донецького державного університету / гол. ред. О.С. Поважний, Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк: ДУУ, 2014. – Том XIV. - С. 147-160.
 • Розвиток системи православної богословської освіти в Україні: ретроспективний аналіз. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2014. - №5 (109). – С. 6-12.
 • Православна духовна (богословська) освіта в Україні: аналіз сучасних проблем. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2014. - Випуск 82 (№3) – С. 335-338.
 • Концептуальне становлення соціального вчення і богословської освіти православної Церкви в Київський період. Acta patristica: Vedecký recenzovaný akademický ?asopis / Šéfredaktor Pavol Kochan. – Prešov, Vydavyte?stvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. – Ro?ník V. - ?islo 10/2014. - S. 41 - 53.
 • Сучасна Православна богословська освіта в Україні: проблеми модернізації і реформування. Релігія та Соціукм. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - № 3 (15). – С. 145-151.
 • Соціальне вчення християнства: порівняльний аналіз різних конфесій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: «Видавництво «Гілея», 2015. - Випуск 93 (2). – С. 237-241.
 • Компетентнісний підхід в Православній богословській освіті в контексті її модернізації. Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / гол. ред. С.А. Квітка, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – 2015. - №4 (120). – С.112-118.
 • Аксіологічні уявлення в груповій свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів. Релігія та Соціукм. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - № 1-2 (17-18). – С. 35-40.
 • Мотиваційні фактори навчання в духовних ВНЗ системи богословської освіти Православної Церкви. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. - К.: ВІРУАН, 2015. - Випуск 102 (№11) – С. 349-352. Popovych V. Socio-philosophical foundations of socialdoctrines of different denominations / V.Popovych  // Acta patristica: Vedecký recenzovaný akademický ćasopis / Šéfredaktor Pavol Kochan. – Prešov : Vydavyteľstvo Prešovskejuniverzity v Prešove, 2018. – S. 91–102.
 • Попович В. М. Компетентнісний підхід в системі богословської освіти / В. М. Попович // XII Международная научно-практическая конференция «Религия и общество». – Могилев : «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 2018. – С. 111–114.
 • Попович В. М. Соціальна робота в контексті вчення Православної Церкви / В. М. Попович // Суспільство і особистість у сучасному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 514–516.
 • Попович В. М. Особливості богословської освіти закордоном та в Україні / В. М. Попович // «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса  : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. – С. 48–52.
 • Управління соціальними процесами [Текст]: навч. посіб. / О.А. Агарков, Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьова, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С.Щербина; керівник авт. кол. О. А. Агарков; Запор. нац. техн. ун-т – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Попович В.М. Соціальна робота як основа становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 80-82.
 • Popovych V. Competencent approaches in the high educational institutions´s system // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.149–150.
 • Popovych V. Social worker professional competence content // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.176–179.
 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник // О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Попович В.М. Філософія становлення професійного іміджу / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 76. – С. 157-169.
 • Попович В.М. Соціологічний аналіз реінтеграції вимушених переселенців. Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 170-176.
 • Popovych V. The Social institutions Leader’s individual Psychological qualities. / V.Popovych, V. Dudarov // Innovative solutions in modern science. – Dubai :  TK Meganom, LTC, 2019. – № 2 (29). – P. 91–107.
 • Попович В. М., Дударьов В.В. Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право /: зб. наук. праць. – Київ, 2019. - №2. – С. 11-
 • Popovych, V., Barshatska, G. (2019). Forced migrants’ sociological reintegration analysis, Social Work and Education, Vol. 6, No. 2, pp. 177-185. DOI: 10.25128/2520-6230.19.2.6
 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник / / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
 • Попович В.М. Філософія становлення професійного іміджу / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 76. – С. 157-169.
 • Popovych V. The social institutions leader’s individual Psychological qualities // Scientific journal. Innovative solutions in modern science. – No. 2(29). Dubai: Publisher TK Meganom, LLC, 2019. – P. 91-107.
 • Попович В.М. Сутність професійної компетентності педагога вищого навчального закладу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Вип. 25. – С.265-269.
 • Попович В.М., Сизоненко О.О. Електронні послуги в системі соціального захисту і соціального обслуговування населення в Україні: постановка проблеми. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. / Класич. приват. Ун-т. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 84. С. 123-132.
 • Popovych V. Electronic services as a Technology of Social Work in the context of the electronic Management introduction in Ukraine. Scientific reviev. Kyiv, 2020, № 1 (64), p. 47-58.
 • Popovych V. Social Work in the context of an Elderly couple Social adaptation // Regional Revue. № 1. Vol. 1. Trebišov: Merci, 2020. P. 91-98.
 • Попович В. М., Таран В.О. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні / В. М. Попович // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Випуск 155 (№ 4). – С. 181–187.
 • Попович В.М., Сизоненко О.О. Електронні послуги як технологія соціальної роботи в контексті впровадження електронного урядування в Україні. Науковий журнал «Габітус/Habitus». Том 1. Випуск 13/2020. Одеса, 2020.  C. 39-44.
 • Popovych V., Holonic J., Shcherbina S. Professional Establishment of Social Institute Employees // Regional Revue. № 2. Vol. 1. Trebišov: Merci, 2020. P. 147-153. ISSN 2644-4941
 • Kuzmina M., Karpenko A., Tabunshchyk G., Kuzmin V., Karpenko N., Popovych V. Career Strategies Approach for fhe Digitalised World Requirements ICL2020 – 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning, 23–25 September, Virtual Conference (TalTech, Tallinn, Estonia), Page 985-992.
 • Popovych V., Holonic J., Shsherbyna S., Dudaryov V. The main problems of adolescents raised in disadvantaged families in ukraine: the regional aspect. PAKISTAN JOURNAL OF SOCIETY, EDUCATION AND LANGUAGE. PJSEL VOL. 6 (1) JANUARY 2020, p. 13 – 26. ISSN 2521  8123 (Print) 2523  1227 (Online).
 • Vasyl Popovych, Faig Ragimov, Viktoria Kornienko, Iryna B. Ivanova and Buryk Zoriana. Development of social and communicative paradigm of public administration in the field of social networks. International Journal of Data and Network Science, Volume 4, Issue 3, July 2020, Pages 319-328 Scopus
 • Holonic J., Popovych V., Mackinova M., Shcherbina S., Dudaryov V., Khymynets V. Features of Hospice Management as an Institution in the Social Sphere in Ukraine: Regional Aspect. Clinical Social Work and Health Intervention, Vol. 11, Issue 3, p. 29-34. DOI: 10.22359/cswhi_11_3_04 Web of Science Core collection
 • О.Ф. Стаднік, В.М. Попович, С.С. Щербина. Формування професійної компетентності у процесі підготовки соціального працівника. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. / Класич. приват. Ун-т. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 86. С. 180-187.
 • Е.А. Гугнін, В.М. Попович. Культурний колоніалізм та імперіалізм в соціологічному контексті: до постановки проблеми. Науковий журнал «Габітус/Habitus». Том 1. Випуск 18/2020. Одеса, 2020. C. 21-27.
 • Vasyl Popovych, Nataliia Hordienko, Viktor Kuzmin, Volodymyr Taran, Iryna Pushchyna (2020). Social Work Technologies In Inclusive  Environment  Of  Higher Educational Institutions Of Ukraine. Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt /Egyptology, 17(3), 1458-1465. ISSN 1567-214x Scopus
 • Bocheliuk V.I., Zaytseva V.M., Gugnin E.A., Arabadzhyiev D.Y., Popovych V.M. (2020). Modelling game as socio-psychological paradigm for resolving ethno-national conflicts. International Journal of Criminology and Sociology. Volume 9, 31, 2834-2838. ISSN 19294409. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.347 Scopus
 • Попович В., Таран В. (2020). Православна церква і державна ідеологія в сучасних українських реаліях. Релігійна Свобода: науковий релігієзнавчий журнал, №25, 33-52. ISSN 2617-9296

Участь у конференціях:

 • Попович В.М.,  Формування, як соціально-моральтої та духовної особистості ,  Надбання віків – скарбниця сьогодення: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді, 13-14 грудня 2007 р., Запоріжжя , 4
 • Попович В.М., Омбудсмен на захисті прав людини, Тиждень науки - 2009, 13-17 квіт. 2009 р., Запоріжжя,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2
 • Попович В.М.,  Потреба діалогу при вихованні в сучасному суспільстві,  Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді, 26-27 листопада 2009 р., Запоріжжя, Центр патріотичного виховання молоді, 6
 • Попович В.М., Етичні принципи соціальної роботи в допоміжних професіях,  Тиждень науки - 2010, 12-16 квіт. 2010 р., Запоріжжя,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2
 • Попович В.М., Патріотичне мислення сучасної української молоді,  Тиждень науки - 2011, 11-15 квіт. 2011 р., Запоріжжя,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2
 • Попович В.М., Нові релігійні рухи та «Нью Єйдж» в сучасній Україні, Культура та філософія епохи постмодерну, 10 лютого 2012,  Дніпропетровськ , 4
 • Попович В.М., Релігієзнавча освіта в Україні: можливості формування толерантності міжрелігійних і міжконфесійних відносин, Всеукраїнська науково-практична конференція: «Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України», 25-26 жовтня 2013р., Запоріжжя, Державна інженерна академія, 3
 • Попович В.М., Становлення духовної освіти в Україні як системи: історичний екскурс, «Суспільні науки:напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 червня 2014 р., Одеса, Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 4
 • Попович В.М., Особливості періодизації розвитку православної богословської освіти в Україні, «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю., 15 липня 2014 р., Дніпропетровськ,3
 • Попович В.М., Духовні цінності в свідомості студентів ВНЗ, Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2015", 21–22 квіт. 2015 р., Київ,  КНУ імені Тараса Шевченко , 2
 • Попович В.М. Соціальна робота як основа становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В.М. Попович // Тиждень науки: щоріч. наук. – практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM). – назва з тит. екрана. 
 • Попович В. М. Соціологічний аналіз реінтеграції вимушених переселенців // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 170-176.
 • Popovych V. Competencent approaches in the high educational institutions´s system // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.149–150.
 • Popovych V. Social worker professional competence content // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», тези доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С.176–179.
 • Попович В.М. Комунікативна компетентність в основі волонтерської діяльності // Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнородної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 травня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 24-29.
 • Попович В.М. Аналіз наукових доробок категорії «цінності» // Актуальні питання соціальних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16-17 серпня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 69-73.
 • Popovych V. Prevention of deviant behavior as a technology of social work with adolescents. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu KEGA: Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia. Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - P. 235-237 ISBN: 978-80-223-4815-7
   
 • Попович В.М. Аналіз наукових досліджень питання соціальних послуг // Актуальні питання соціальних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16-17 серпня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 43-48.
   
 • Попович В. М. Умови впровадження електронних соціальних послуг в системі соціального захисту і соціального обслуговування населення в Україні. Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах : Матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 листопада 2019 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019. – С. 63-65.
   
 • Попович В. М. Гіперопіка дітей у сім’ї як соціально-педагогічна проблема. «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХХV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 2 грудня 2019 р. – Переяслав, 2019. –Вип. 25. – С. 184-187.
   
 • Попович В.М. Соціальне напруження населення як предмет соціальної роботи. Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. С.76-78.
   
 • Попович В.М., Кузьміна М.О. Особливості дослідження професійної компетентності студентів спеціальності «231-соціальна робота» // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. В.В, Наумик (відпов.редак.) Електронні дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,2020. С. 71-73.
   
 • Попович В.М. Соціальна робота із проявами соціальної напруженості населення: регіональний аспект // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.В.Л. Погребна, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 75-77. 
   
 • Попович В.М., Котляр А.О. Професійне вигорання соціальних працівників державних установ соціального захисту населення (на прикладі м. Запоріжжя) // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.В.Л. Погребна, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 50-53.
   
 • Попович В.М. Основи громадянського суспільства: філософський аналіз // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. В.В, Наумик (відпов.редак.) Електронні дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,2020. С. 73-75.
 • Попович В.М., Таран В.О. Патріотичне виховання як умова формування громадянського суспільства // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 трав. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ.ун-т внутр. справ, 2020. С. 35-38. 
 • Попович В.М., Кузьміна М.О. Концептуалізація професійних компетентностей соціальних працівників у сучасному науковому дискурсі / Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14-15 травня 2020 року / за заг. ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 63-69.
 • Попович В.М. Впровадження інтерактивних технологій в діяльність соціальних працівників. Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток [Текст] // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 червня 2020 р.; [за заг. ред.: Нагірняка М.Я.]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2020. – С. 188-192.
 • Kuzmina M., Karpenko A., Tabunshchyk G., Kuzmin V., Karpenko N., Popovych V. Career Strategies Approach for fhe Digitalised World Requirements ICL2020 – 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning, 23–25 September, Virtual Conference (TalTech, Tallinn, Estonia), Page 985-992. 
 • Попович В., Таран В.О. Концепція соціальної справедливості в контексті українського. Надання соціальних послуг умовах децентралізації: проблеми та перспективи (Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород 25 вересня 2020 року), 86-87.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування:українська (компетентний), російська (компетентний), німецька (рубіжний), словацька (компетентний), чешська (автономний).

Контакти:

адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 489
тел.: +380(61)7698570
e-mail: kafedra_sr@zntu.edu.ua