Ви є тут

Головна » Факультети » Економіки та управління

Кафедра обліку і оподаткування

Емблема кафедри «Облік і оподаткування» ЗНТУ

Кафедра «Облік і оподаткування» (ОO)

Рік початку діяльності: 2012

Положення про кафедру

 

Керівництво:

В.о. завідувача кафедри: к.е.н., доцент Лищенко Олена Германівна

Спеціальності:

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277
тел.: +380(61)7698286
e-mail: kafedra_oblik@zntu.edu.ua

З метою поліпшення освітнього процесу на кафедрі обліку і оподаткування та удосконалення освітної програми магістрів просимо бажаючих заповнити наведені анкети. Результати анкетування будуть враховані в подальшій роботі. Посилання на анкети та освітню програму магістрів розташовані нижче.

Освітньо-професійна програма:

магістрів «Облік і аудит»

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2019 р.

 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2021 р.

 

Анкети:

Анкета для студентів

Анкета для роботодавців

Анкета для представників академічної спільноти

Анкета для випускників

Анкета для інших стейкхолдерів (усі бажаючі вплинути на освітній процес кафедри

 

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ

Demo

На кафедрі обліку і оподаткування протягом 2012-2020 рр. були успішно виконані такі науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

     - Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0113U004775);

     - Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні (№ держреєстрації 0115U004682).

- Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації (№ 05718).

Розробка методу і методики встановлення ключових показників ефективності (КРІ) для певних категорій посад та впровадження гнучкої системи оплати праці (змінної складової) (ГД № 5719).

Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю в інноваційному розвитку (ГД № 5710).

Облік, аналіз і аудит в управлінні ефективністю діяльності суб'єктів господарювання (№ 571-21).

У 2022-2023 роках кафедра обліку і оподаткування продовжувала виконання кафедральної НДР «Сучасні концепції та практика розвитку обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки» (№ 05711).

Здобувачі вищої освіти активно залучаються до виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт (угоди укладені з ПП «ГОФРО-ТРЕЙД», ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода», Аудиторською компанією «Дівайс-груп»), в тому числі з оплатою праці. 

 

КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Demo

На кафедрі працює Клуб бухгалтерів який створено як професійне об’єднання  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці  його постійних та запрошених учасників. Основна мета - підвищення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» та наближення освітніх програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» до потреб роботодавців.

 

Demo

Клуб бухгалтерів ставить такі завдання: організувати громадську площадку для плідної науково-практичної співпраці між науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та роботодавцями, визначити потреби роботодавців та шляхи їх задоволення у тому числі шляхом впровадження дуальної освіти, тобто поєднання навчання з роботою безпосередньо у роботодавця. А також шляхом створення творчих наукових колективів для виконання робіт та надання послуг шляхом укладання господарчих договорів. Створити умови для удосконалення змісту освітніх програм, методичного забезпечення навчальних дисциплін, організації практик здобувачів вищої освіти та інших елементів освітньо-наукової діяльності НУ «Запорізька політехніка» шляхом обговорення та врахування потреб роботодавців. Допомогти його учасникам  орієнтуватися та обмінюватися досвідом у питаннях податкового законодавства, методиках ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської та податкової звітності, в юридичних тонкощах митного та трудового законодавства, оцінити законодавчі перспективи та їх вплив на господарську діяльність підприємств. Створити умови для підтримки випускників університету за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Demo

  • Облік та оподаткування в банківській системі в контексті інтеграційних викликів – керівник к.с.н., доцент Зоря Олександра Павлівна
  • Організація контролю в умовах Євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Максименко Ірина Яківна
  • Удосконалення методики організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні в  умовах євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Очеретько Лариса Михайлівна
  • Реформування в системi оподаткування – керівник ст. викладач Помулєва Валентина Миколаївна

Екскурсія студентів кафедри обліку і оподаткування до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області

    9.02.2021 кафедрою обліку і оподаткування було організовано екскурсію для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області.

    Під час екскурсії відбулася зустріч з Начальником Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Ратієвим Дмитром Сергійовичем. Студенти отримали відповіді на питання щодо особливостей роботи Державної податкової інспекції та можливого працевлаштування.

 

ПРОВЕДЕННЯ ГОСТЬОВИХ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

З метою ознайомлення майбутніх фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» з особливостями майбутньої практичної роботи кафедрою обліку і оподаткування практикуються окремі лекції, практичні заняття, зустрічі у кредитний та позакредитний час ОПП з фахівцями-практиками. Так протягом 2021-2022 н.р. для студентів були проведені гостьові лекції з таких дисциплін:

Demo

- «Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» – головний бухгалтер НУ «Запорізька політехніка» О.Є. Яковенко. О.Є. Яковенко розповіла, що у сучасних умовах господарювання керівнику підприємства доводиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти виробничо-господарської та фінансової діяльності. Усі види діяльності підприємства відображені у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Досконало та професійно оброблена і систематизована за певними параметрами накопичена первинна інформація є гарантією ефективного управління виробництвом та прийняття правильних та виважених управлінських рішень.

- «Організація і методика аудиту» – директор ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода» Л.В. Таратута. Л.В. Таратута ознайомила студентів з нормативно-правовими актами та міжнародними стандартами аудиту, якими регулюється аудиторська діяльність. Визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Demo

- «Податкове управління та адміністрування податків, зборів, платежів» – начальник Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області Д.С. Ратієв. Д.С. Ратієв розповів студентам сучасні аспекти адмініструванням податків і зборів (обов'язкових платежів) в Україні як процедури реалізації прав і обов'язків суб'єктів податкового права щодо узгодження й погашення податкових зобов'язань. Окреслив практичні питання постанови на обліку, декларування податкових зобов'язань, стягнення несплачених податків, порядок оскарження. Основним документом, який сьогодні регулює процес адміністрування в Україні, є Податковий кодекс України.

Demo

- «Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні» – к.е.н., директор ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО» В.І. Драч. В.І. Драч: аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані при наданні аудиторських послуг забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної таємниці. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності при наданні аудиторських послуг зобов’язані дотримуватися принципу професійного скептицизму, що передбачає допущення можливості суттєвого викривлення інформації, яка розкрита у фінансовій звітності, внаслідок виявлених при проведенні аудиту фактів чи поведінки, що вказують на порушення, у тому числі шахрайство або помилку, незважаючи на попередній досвід аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності щодо чесності та порядності посадових осіб юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється.

Demo

- «Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні» – головний спеціаліст із закупівель Головне управління Дежавного казначейської служби України в Запорізькій області О. В. Жадан. О. В. Жадан доповіла про діяльність Державної казначейської служби України (Казначейство), яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів. Основними завданнями Казначейства є: реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах.

 

У ВЦ «КОЗАК-ПАЛАЦ»  ВІДБУВСЯ  ЩОРІЧНИЙ «ЯРМАРОК ОСВІТИ»

    На базі виставкового центру «Козак-Палац» м. Запоріжжя відбувся щорічний «Ярмарок освіти», що об’єднав спеціалізовану виставку навчальних закладів України та спеціалізовану виставку «Освіта за кордоном». Свої освітні послуги відвідувачам виставки – майбутнім абітурієнтам, їхнім вчителям і батькам – запропонували більш ніж 50 учасників провідних вищих навчальних закладів та освітніх центрів як Запорізького регіону, так і Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

     Активним учасником цієї події став і Запорізький національний технічний університет та, зокрема, кафедра обліку і оподаткування.

     Біля павільйону НУ "Запорізька політехніка" постійно перебували зацікавлені в отриманні інформації абітурієнти та їхні батьки. Відвідувачі виставки мали можливість познайомитися з відеопрезентацією
НУ "Запорізька політехніка" та поспілкуватися із:

  • представниками приймальної комісії про умови вступу;
  • викладачами кафедри обліку і оподаткування  про значимість в успішному веденні бізнесу професіоналів з обліку і оподаткування,  навчання й проходження практики, наукову й культурно-масову діяльність студентів;
  • здобувачами вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» про наукову діяльність студентів та студентське дозвілля;
  • представниками відділу сприяння працевлаштування здобувачів вищої освіти  та випускників  НУ "Запорізька політехніка" про попит на професіоналів з обліку і оподаткування на ринку праці.

     Абітурієнтам сподобалась організація роботи павільйону НУ  "Запорізька політехніка"  - вони відзначили корисність інформації, отриманої від приймальної комісії та викладачів кафедри обліку і оподаткування.

 

     Кафедра обліку і оподаткування прагне допомогти вступникам стати студентами провідного вищого навчального закладу Південного регіону України, який дотримується європейських стандартів освіти й готує справжніх професіоналів для бізнес-простору.

Шановні абітурієнти, наші двері відкриті для вас завжди.

 Чекаємо на Вас!

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ В ФОРМАТІ "СТУДЕНТ-СТУДЕНТУ" ТА "ВИПУСКНИК-СТУДЕНТУ"

Попитом у студентів користується формат «S2S» (студент-студенту) та «G2S» (випускник-студенту). «S2S» - це зустрічі з практикуючими студентами, як правило заочниками з фахових питань (К.С. Якименко (гр. ФЕУз-611М) – бухгалтер АТ «Укрзалізниця» регіональна філія придніпровської Залізниці, м. Пологи).

Demo

К.С. Якименко: Залізничний транспорт України – це складне багатогалузеве господарство, до складу якого входять не тільки залізниці, але й підприємства (заводи, установи, організації), які безпосередньо залучені до єдиного перевізного процесу або забезпечують його. Безперебійна робота залізничного транспорту, злагодженість роботи всіх ланок забезпечується завдяки організаційній структурі його управління. Ця структура обумовлена основними принципами управління залізничним транспортом, які полягають, з одного боку, в поєднанні централізованого керівництва і, з іншого, –наданням розширених прав і самостійності у прийнятті рішень виробничо-технологічним підрозділам. За виробничим принципом складне господарство залізниці ділиться на окремі господарства (локомотивне, вагонне та ін.), які працюють на єдиний технологічний процес – перевезення. Усі органи управління залізничним транспортом складають єдину систему та підпорядковуються вищим організаціям. Єдине централізоване керівництво його роботою забезпечує Укрзалізниця. У складі Укрзалізниці є головні галузеві управління, які здійснюють керівництво діяльністю залізниць в оперативному та технічному відношенні.  Для координації роботи виробничо-технологічних підрозділів, які виконують окремі види робіт в єдиному перевізному процесі, на залізниці створені галузеві служби (локомотивна, вагонна та ін.). Служби управління залізниці підпорядковані начальнику залізниці та одночасно, в оперативному режимі, відповідним головним управлінням Укрзалізниці. Виробничо-технологічні підрозділи (депо, станції та ін.) не є юридичними особами, але виділені на окремий баланс. Така організаційна структура управління визначає необхідність створення системи управлінського та бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить користувачів необхідною інформацією. Бухгалтерський облік є специфічною діяльністю з «виробництва» інформації і має свою спеціальну процедуру –технологію її обробки. Коли відома мета діяльності і складено її план, необхідно створити певну структуру з людей, техніки, інформації та фінансових ресурсів. Тобто для створення бухгалтерії, як і для створення всього підприємства та окремих його підрозділів, використовується організаційна функція менеджменту.  Нарешті, сама бухгалтерія як структура є організацією. Це система, яка є підсистемою системи (структури) більш високого порядку. Вона є соціальною організацією.  

Отже, у бухгалтерському обліку поєднуються організація виробництва, організація управління й організація праці. Підприємства залізничного транспорту, зокрема залізничний транспорт як окрема галузь національно-господарського комплексу, надає послуги виробничого характеру з переміщення продуктів праці з пунктів їх виробництва до пунктів споживання, продовжуючи виробничий процес у сфері обігу, а також задовольняє потреби людей у переміщенні, створюючи специфічний товар – послугу. Саме тому у бухгалтерському обліку підприємств залізничного транспорту виникаютьо собливості щодо самої організації бухгалтерського обліку та безпосереднього ведення господарських операцій. Дійсно, розглядаючи господарську діяльність залізничного транспорту, необхідно звернути увагу на такі два її аспекти, як особливості власне виробничого процесу на підприємствах залізниць та характерні риси організації управління цими підприємствами.

Кожне структурне підприємство залізниці веде самостійно бухгалтерський облік в повному обсязі: оформлює та регіструє первинні документи, складає реєстри та фінансову звітність. Одночасно структурні підприємства є складовою частиною залізниці, до якої подає фінансову звітність. Структурні підприємства та залізниця в цілому ведуть бухгалтерський облік за єдиної методологією. Основою складання фінансової звітності є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, галузеві стандарти та нормативні документи.

Demo

«G2S» - це зустріч з випускниками ОПП з фахових тем (Г.О. Савченко – (гр. ФЕУз-610М) провідний інспектор управління державної казначейської служби України в Олександрівському районі м. Запоріжжя, Запорізької області).

Г.О. Савченко розповіла студентам, що управління Державної казначейської служби України та відділення Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення є територіальними органами Державної казначейської служби України. Управління (відділення) Казначейства підпорядковані Державній казначейській службі України та відповідному Головному управлінню Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Управління (відділення) Казначейства у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України, його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами відповідного Головного управління Казначейства.

Основним завданням управлінь (відділень) Казначейства є реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Подібні заходи мають місце і для розвитку загальних компетентностей. Студенти дуже задоволені.

 

ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І АУДИТ»

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» Наказ № 507 від 10.12.21 р., Положення  про систему забезпечення Національним університетом «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами згідно рішення вченої ради НУ «Запорізька політехніка» протокол No 1/21 від 27.08.2021р.), сучасних вимог до акредитації освітніх програм на факультеті економіки та управління здійснюється моніторинг та удосконалення освітніх програм. 

 

Demo Освітні програми переглядаються гарантом, членами групи забезпечення, експертами з якості щодо відповідності цілей програми місії і стратегії ЗВО, затвердженим стандартам вищої освіти. Згідно з Законом України «Про вищу освіту», нормативний зміст підготовки здобувачів має відповідати результатам навчання, визначеним у стандартах. Моніторинг ОП здійснюється із залученням стейкхолдерів (потенційних роботодавців, професіоналів-практиків, органів місцевого самоврядування, випускників, студентів) з метою виявлення їхніх потреб, визначення слабких і сильних сторін ОП, урахування пропозицій і реалізація їх під час визначення обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприяють формуванню індивідуальної траєкторії навчання здобувача. 

Demo

 Обговорення здійснюється під час роботи фокус-груп, круглих столів, тематичних семінарів, зустрічей випускників, професійних зустрічей тощо. Саме там роботодавці, випускники можуть надати зворотний зв’язок, об’єктивно оцінити якість реалізації програм і відповідність вимогам ринку праці.

 

 

Demo

 У рамках обговорення змісту та обсягу обов’язкових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також її відповідність вимогам законодавства і нормативних документів Національного університету «Запорізька політехніка» робочої групи були проведені зустрічі зі стейкхолдерами, експертами, випускниками спеціальності та студентами. 

 

 

Demo

 До обговорення були залучені представники аудиторських фірм ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО» і ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода», Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області, Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, Управління Державної казначейської служби України Олександрівського району м. Запоріжжя, ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ТОВ «СІЕФСІ», ПП «Гофро-Трейд».

 

 

Demo

 Запрошені спікери, що мають значний досвід праці у сфері обліку, зовнішнього та внутрішнього аудиту, державного контролю, оподаткування, надали вичерпну оцінку проекту освітньої програми, внесли свої пропозиції, висловили думки щодо сучасних вимог до компетентностей випускників спеціальності «Облік і оподаткування». Важливою складовою обговорення було надання експертами рецензій на ОПП. 

 

 

Demo

 До обговорення також були запрошені декан факультету економіки та управління, к.е.н., доц. В.В. Корольков,  к.філос.н., доцент кафедри філософії І.М. Бондаревич, к.ф.н. доцент кафедри іноземних мов О.В. Адаменко, оскільки іноземна мова є пріоритетом для розвитку фахівця з обліку і аудиту.

 

 

Demo

 Випускники кафедри, а зараз затребувані фахівці з обліку, аудиту та оподаткування, висловилися щодо актуальності та змістовності програм. Також кафедра бере до уваги і думки майбутніх спеціалістів – здобувачів вищої освіти, які незабаром вийдуть на ринок праці.

 


Висловлюємо щиру подяку всім учасникам обговорення ОП за можливість формування ефективної платформи для подальшого вдосконалення освітнього процесу за ОП «Облік і аудит». Сподіваємося на подальшу співпрацю.

 

Кафедра обліку і оподаткування готує:

Demo

-  бакалаврів з обліку і оподаткування  (кваліфікація: бухгалтер та касир-експерт, ревізор, аудитор, інспектор податкової служби);

-  магістрів з обліку і оподаткування (кваліфікація: професіонал в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, аудитор та кваліфікований бухгалтер, консультант з податків і зборів).

 

Випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування»:

можуть працювати: на підприємствах мало­го, середнього та великого бізнесу; у бюджетних установах; у торговельних та будівельних ор­ганізаціях; у страхових компаніях; у консалтинго­вих фірмах; у територіальних органах Державної фіскальної служби; у територіальних органах Державної казначейської служби; у територіаль­них органах Пенсійного фонду; в органах соціа­льного захисту населення; у регіональних митни­цях; у банківських установах; у державних орга­нах виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; у вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах; у науково-дослідних інститутах і ви­щих навчальних закладах тощо;

-  можуть обіймати посади: головного бухгалтера; керівника бухгалтерського, фінансового, економічного та адміністративного підрозділів; бухгалтера-експерта; бухгалтера-аналітика; начальника контрольно-ревізійного відділу; ревізора; керівника аудиторської фірми; керівника відділу внутрішнього аудиту; аудитора; інспектора податкової служби; інспектора митної служби; консультанта з оподаткування; економіста; фінансиста; спеціаліста з економічних питань, викладача економічних дисциплін ВНЗ та ін.

 

Demo

 

Кафедра «Облік і аудит» Запорізького національного технічного університету була заснована у 2012 р. Очолювала кафедру д-р з держ. упр., проф. з обліку і аудиту Левченко Наталія Михайлівна. В вересні  2016 р. кафедру «Облік і аудит» перейменовано на кафедру «Облік і оподаткування». З 2018 року обов'язки завідувача кафедри обліку і оподаткування виконує канд. екон. наук, доц. з обліку і аудиту Лищенко Олена Германівна.

Кафедра пройшла акредитацію за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та має відповідні сертифікати за рівнями вищої освіти:

-         перший (бакалаврський) рівень (до 01 липня 2028 р.);

-         другий (магістерський) рівень (до 01 липня 2022 р.)

Діяльність кафедри обліку і оподаткування спрямована на розвиток як професійного так і наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри регулярно підвищують кваліфікацію та проходять стажування згідно з вимогами вищої школи. Викладачами кафедри захищено 2 кандидатські дисертації.

За період 2012 – 2020 рр. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за темами: «Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» за номером державної реєстрації 0113U004775, «Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні» за номером державної реєстрації 0115U004682, «Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації» за шифром 05718.

У 2019 – 2020 роках на кафедрі велися госрозрахункові теми: «Розробка методу і методики встановлення ключових показників ефективності (KPI) для певних категорій посад та впровадження гнучкої системи оплати праці (змінної складової)» (ГД № 5719, № держреєстрації 0119U103696), «Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю в інноваційному розвитку» (ГД № 5710).

Викладачі кафедри беруть участь в організації, виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях й семінарах.

За останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 414 праць, в т.ч. навчальних посібників – 5, колективних монографій – 5, наукових статей – 134, тез доповідей на конференціях – 271.

Кафедра веде плідну співпрацю з підприємствами різних форм власності регіону, зокрема, ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «ЗАЗ», ПАТ «Запоріжкокс», ПРАТ СК «Аско», ТОВ «ЗТМК», ПРАТ «Запорізька кондитерська фабрика», ПРАТ «Запорізькій інструментальний завод ім. Войкова», ТОВ «Аудиторська фірма Злагода» та ін. На базі цих підприємств-партнерів організовано виробничу та переддипломну практику та працевлаштування здобувачів вищої освіти. Науково-методичні результати співпраці кафедри та підприємств-партнерів впроваджуються у навчальний процес, використовуються для підготовки нових навчальних курсів, підготовки наукових публікацій.           

Кафедра підтримує творчі зв’язки з іноземними та українськими науковими організаціями та вищими навчальними закладами, що є засобом забезпечення високого рівня науково-педагогічної роботи.

На базі кафедри створено Студентські  наукові гуртки з обліку, аудиту та оподаткування, завданнями яких є формування у  майбутніх фахівців з обліку і оподаткування інтересу до наукової роботи, творчого пошуку, здатності до розв’язання практичних завдань.

На кафедрі діє «Клуб бухгалтерів НУ «Запорізька політехніка», який створено як професійне об’єднання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці його постійних та запрошених учасників та з метою наближення освітніх програм кафедри до потреб роботодавців. 

Компоненти освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» бакалаврського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2022 р.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
  ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ОК)    
  ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ    
ЗПН01 Вища математика 6 екзамен
ЗПН02 Політична економія 4 екзамен
ЗПН03 Інформатика 6 екзамен
ЗПН04 Мікроекономіка 5 екзамен
ЗПН05 Фінанси 3 екзамен
ЗПН06 Макроекономіка 4 екзамен
ЗПН07 Філософія 3 екзамен
ЗПН08 Маркетинг 4 екзамен
ЗПН09 Менеджмент 4 екзамен
ЗПН010 Міжнародна економіка 4 екзамен
ЗПН011 Політико-правова система України 3 залік
ЗПН012 Іноземна мова професійного спрямування 6 екзамен
ЗПН013 Історія української культури 3 залік
ЗПН014 Безпека життєдіяльності  3 д. залік
ЗПН015 Історія України 3 залік
ЗПН016 Українська мова за професійним спрямуванням 3 екзамен
ЗПН017 Теорія ймовірності та математична статистика 4 залік
ЗПН018 Фізичне виховання 3 залік
Разом   71  
  ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ    
ПП01 Вступ до спеціальності

3

залік
ПП02 Економіка підприємства 4 екзамен
ПП03 Бухгалтерський облік 9.5 залік, екзамен
ПП04 Облік у галузях економіки 4 залік
ПП05 Економіка праці та соціально-трудові відносини 4 залік
ПП06 Облік у бюджетних установах  4 екзамен
ПП07 Статистика 3 залік
ПП08 Аналіз господарської діяльності 5 залік, КР
ПП09 Фінансовий облік І 5 екзамен
ПП10 Фінансовий облік ІІ 5 екзамен, КР
ПП11 Облік і аудит у банках 4 залік
ПП12 Аудит 4 екзамен
ПП13 Звітність підприємства 4 екзамен
ПП14 Облік і звітність в оподаткуванні 9 залік, залік, КР
ПП15 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 5 екзамен
ПП16 Управлінський облік 5 екзамен
ПП17 Облікова політика підприємства  4 залік
ПП18 Облік у зарубіжних країнах 4 залік
ПП19 Економіко-математичні методи і моделі в обліку і оподаткуванні 6 залік
ПП20 Навчальна (ознайомча) практика 3 д. залік
ПП21 Виробнича практика 3 д. залік
ПП22 Виробнича (фахова) практика 4.5 д. залік
ПП23 Атестація 3  
ПП24 Податкова система 4 екзамен
Разом   109  
  Загальний обсяг обов’язкових компонент 180  
  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ    
  Загальний обсяг вибіркових компонент 60  
  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 

Компоненти освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2022 р.

Навчальний план "Освітньо-професійної програми «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2021 р."

Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів Навчально-методичне забезпечення
Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 СилабусРобоча програма
Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті і оподаткуванні 3 СилабусРобоча програма
Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні 4 СилабусРобоча програма
Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами 4 СилабусРобоча програма
Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні 3 СилабусРобоча програма
Податкове управління та адміністрування податків, зборів, платежів 4 СилабусРобоча програма
Організація і методика аудиту 4 СилабусРобоча програма
Фінансовий аналіз 3 СилабусРобоча програма
Курсова робота з фінансового аналізу 1 Методичні рекомендації виконання курсової роботи
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4 СилабусРобоча програма
Стратегічний управлінський облік 4 СилабусРобоча програма
Переддипломна практика 13,5 Методичні рекомендації виконання переддипломної практики
Виконання кваліфікаційної роботи 16,5 Методичні рекомендації виконання дипломної роботи

 

Посилання на розклад викладачів дистанційної форми навчання

 

Сторінки