Ви є тут

Головна

Мета дисципліни. Засвоєння теоретичних понять, методів розрахунку, принципів побудови, функціонування трактів НВЧ і антен; підготовка до оволодіння сучасними методами автоматизованого проектування; отримання знань, навичок використання, основ теорії кіл НВЧ і теорії передавальних і приймальних антен на базі законів електродинаміки.

Завдання. Формування знань основ теорії антен, фізичних принципів побудови приладів НВЧ і конструкції антен різного призначення; освоєння методів аналізу та розрахунку різних діапазонів хвиль; формування вмінь та навичок по експериментальному дослідженню приладів НВЧ і антен, обробки результатів експерименту, роботи з сучасними вимірювальними приладами; отримання та закріплення навичок практичного застосування приладів НВЧ і антен в радіотехнічних системах різного призначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

–  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово(ЗК-5);

– здатність працювати у команді (ЗК-6);

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

фахові (професійні) компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації у розвитку сучасного суспільства (ПК-1);

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури зі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) (ПК-5);

– здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).

Результати навчання:

– вміння аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач, та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

– вміння грамотно застосовувати термінологію  в галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– вміння застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи (РН-11);

– вміння знаходити, оцінювати та використовувати інформацію з різних джерел необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18);

– вміння застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13);

– знати, методи розрахунку і вимірювання параметрів основних лінійних пасивних приладів НВЧ діапазону;

– знати методи рішення крайових задач для рівнянь Максвела;

– знати основні параметри антен, методи їх розрахунку і вимірювання;

– вміти на основі аналізу заданих технічних вимог зробити вибір необхідного типу антен і фідерної лінії;

– вміти проектувати прилади НВЧ, лінії передачі і антени за допомогою персональних обчислювальних машин і стандартних пакетів прикладних програм (наприклад HFSS, MIMO).

Викладач дисципліни:

Логачова Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 7

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3,4-й

3,4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 210

6,7-й

6,7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

60 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

8 год.

Самостійна робота

120 год.

190 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит