Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни є формування та розвиток у студентів певних загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування теоретичних і практичних основ знань, навиків та вміння, які дозволять їм в подальшій професійній діяльності, або під час продовження освіти здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем та мереж мобільного зв’язку на базі різноманітних технологій.

Завдання. Основними завданнями дисципліни є формування у студентів системного підходу до вивчення:

– загальних принципів побудови систем та мереж зв’язку з рухомими об’єктами на базі сучасних концепцій;

– архітектури та функціонування сучасних систем та мереж мобільного зв’язку, зокрема з транкінговими системами, системами персонального виклику, системами персонального супутникового зв’язку і системами стільникового зв’язку різних поколінь;

– нормативно-правової бази проектування та експлуатації систем і мереж мобільного зв’язку в Україні та вимог міжнародних стандартів галузі.

За період вивчення дисципліни студенти повинні вивчити основні принципи та сучасні методи аналізу і проектування таких систем, а також отримати навички з застосування для цього електронно-обчислювальної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності: по вільному володінню державною мовою та спілкуванню іноземною мовою (ЗК-5), здатності працюючи в команді (ЗК-6) використовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез (ЗК-1); вмінню виявляти, ставити та вирішувати складні задачі і проблеми (ЗК-8) в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7), застосовувати знання та розуміння предметної області у практичних ситуаціях, приймати обґрунтовані професійні рішення (ЗК-2, ЗК-4), а також по здатності планувати та управляти часом (ЗК-3) під час пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

фахові компетентності: по здатності розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1); використанню базових методів, способів та засобів отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3); комп'ютерному моделюванню пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4); використовувати нормативну та правову документацію, що стосується мобільних інформаційно-телекомунікаційних мереж (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку і т.п.), для вирішення професійних завдань (ПК-5); здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9); сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів мобільного зв’язку (ПК-8); проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів мобільного зв’язку, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15); вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2); проводити роботи з керування потоками навантаження мобільних інформаційно-телекомунікаційних мереж (ПК-12).

Очікувані програмні результати навчання: відповідно до визначених компетентностей студент повинен знати порядок оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних, принципи та процедури, що використовуються в системах мобільного зв’язку (РН-5), аналізу та виконання оцінки ефективності методів проектування мобільних інформаційно-телекомунікаційних мереж і систем (РН-9); яким чином забезпечується надійна та якісна робота рухомих інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-21); розуміти важливість використання засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації мобільних систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15); принципи побудови та функціонування апаратно-програмних комплексів систем керування та технічного обслуговування для розробки, аналізу і експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж мобільного зв’язку (РН-20); розуміти та дотримуватися вітчизняних і міжнародних нормативних документів з питань розроблення, впровадження та технічної експлуатації рухомих інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем (РН-17); а також уміти спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10); грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки, що до систем рухомого зв’язку (РН-7); застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи (РН-11); описувати принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах мобільного зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці (РН-8); аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1); застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах мобільного зв’язку (РН-2); адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж рухомого зв’язку (РН-6); застосовувати  фундаментальні та прикладні науки для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13).

 

Викладач дисципліни:

Сметанін Ігор Миколайович, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів –

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів –

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

15 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

82 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 залік