Ви є тут

Головна

Метою вивчення даної дисципліни є опанування побудови трас волоконно-оптичних ліній зв’язку та принципів дії квантових радіотехнічних пристроїв та систем, вміння працювати з пристроями ВОСП, вивчення їх характеристик і діапазон застосування.

Завдання Студент повинен опанувати системний підхід до побудови ВОСПІ для передавання аналогової та цифрової інформації, знання сучасних методів аналізу, синтезу і схематичного проектування квантово-електронних систем передачі інформації з використанням волоконної оптики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-10);

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-11).

фахові компетентності:

– Готовність до контролю дотримання та забезпечення екологічної безпеки (ПК-7).

– Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).

– Здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж(ПК-12)

– Здатність організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (ПК-13).

– Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14).

– Здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15).

Очікувані програмні результати навчання:

– визначати та застосовувати у професійній діяльності методики випробувань інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів (РН-3);

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6);

– описувати принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці (РН-8);

– розуміння та дотримання вітчизняних і міжнародних нормативних документів з питань розроблення, впровадження та технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем (РН-17);

– здійснювати стандартні випробування інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів (РН-19);

– забезпечувати надійну та якісну роботу інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-21);

– контролювати технічний стан інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем у процесі їх технічної експлуатації з метою виявлення погіршення якості функціонування чи відмов, та його систематична фіксація шляхом документування (РН-22);

знати основні напрямки застосування волоконно-оптичних ліній зв’язку;

знати принципи побудови ВОСПІ;

знати методи і основні види протоколів передачі інформаційних потоків, устрій та принципи дій оптичного волокна та оптичних кабелів ;

знати методи підвищення пропускної здатності лінії зв’язку і збільшення їх довжини ;

знати методи прокладання оптичних ліній, їх монтаж та експлуатацію;

знати принцип дії та побудови основних типів квантових радіотехнічних пристроїв в класичному та інтегральному виконанні;

вміти проводити вимірювання та виконання електроживлення;

– вміти проводити проектування ВОСПІ;

– вміти проводити вибір елементної бази та конструювати трасу ВОЛЗ.

Викладач дисципліни:

Мороз Гаррі Володимирович, старший викладач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

75 год.

110 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит