Ви є тут

Головна

Прізвище: Черномаз

Ім'я: Катерина

По батькові: Геннадіївна

 

Посада: ст. викладач

 

Науковий ступінь: .....

Вчене звання: .....

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3000-0971

 
 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, ФЕУ, 2016, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.03050801 «Фінанси та кредит», кваліфікація за дипломом – «магістр з фінансів і кредиту, економіст з фінансової роботи, викладач університетів та вищих навчальних закладів»
 • Національний університет «Запорізька політехніка», ГФ, 2020, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

Дисертації: ...

Наукові інтереси:

 • Міжнародна торгівля
 • Кон’юнктура світових ринків
 • Міжнародні фінанси

Дисципліни, які викладає:

 • «Вступ до УС»
 • «Міжнародна торгівля»
 • «Міжнародні фінанси»
 • «Історія МЕВ»
 • «Міжнародна електронна торгівля»
 • «Міжнародні економічні відносини»

Основні наукові роботи (публікації):

 • Нестеренко Ж.К. Вплив податкової системи на формування дохідної частини місцевих бюджетів / Ж. К Нестеренко, К. Г. Черномаз // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів»/ за ред. Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко, В. Я. Швець та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 247 с. (с. 171-188);
 • Прушківська Е. В. Агропромислова інтеграція в умовах посилення глобалізації / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Д.: ПДАБА, 2016. - №116 – 257с. (с.78-88);
 • Прушківська Е. В. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектора економіки України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Вісник ЗНТУ. – Запоріжжя, 2017. - №1 – 191с. (с.7-14);
 • Прушківська Е. В. Фактори стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Економічний вісник. – Д.: НГУ, 2017. - №2(58) – 124с. (с.42-52);
 • Черномаз К. Г. Сучасні тенденції та фактори розвитку АПК України в інтеграційних умовах / К. Г. Черномаз // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія/ за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 257 с. (с. 221-238);
 • Черномаз К. Г. Особливості формування міжнародного бізнесу під впливом процесів транснаціоналізації / К. Г. Черномаз, Т. О. Кусий // Інфраструктура ринку. – О.: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018. - №24 – 470с. (с.32-36);
 • Прушківська Е. В. L'influence de la transnationalization sur la formation du marché agricole de l’Ukraine / Прушківська Е. В., К. Г. Черномаз, А. А. Рябенко // Нобелівський вісник. – Д. : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2018 - №1(11) – 111 с. (с. 103-111);
 • Венгерская Н.С. Влияние культуры на стиль переговоров: теоретический и практический аспект / Н.С. Венгерская, Е.Г. Черномаз // Економічний вісник. – Д.: НГУ, 2018. - №2(62) – 173с. (с.146-155)9. Черномаз К. Г. Тенденції міжнародної трудової міграції та її вплив на соціально-економічних розвиток країни / К. Г. Черномаз, Є. В. Овсяк, Є. В. Коваленко // Економіка та суспільство. – М.: Мукачівський державний університет, 2018. - №18 – 1116с. (с.86-92);

Всього наукових праць: 27, з них  монографій – 2;

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Набатова Ю. О. Вплив державного боргу на формування доходної частини бюджету України / Ю. О. Набатова, К. Г. Черномаз // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11–12 квітня 2014 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 484 с. Т.2 – с. 203-205;
 • Нестеренко Ж. К. Стратегічний підхід до формування бюджету Запорізької області / Ж.К.Нестеренко, К. Г. Черномаз // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2 – С.193-195;
 • Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243;
 • Черномаз К. Г. Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації / К. Г. Черномаз // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економіних інтересів: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (20 січня 2017 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 190-192;
 • Черномаз К. Г. Формування аграрного ринку України під впливом транснаціоналізації / К. Г. Черномаз // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХXV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 14 грудня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 300 с. (С. 261-263);
 • Черномаз К. Г. Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України / К. Г. Черномаз // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: V Міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей, Львів, 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 544 с. (С. 239-240);
 • Черномаз К. Г. Агрохолдинги: тенденції розвитку на світовому ринку / К. Г. Черномаз, Д. О. Караулова // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «ЗП», 2020. – 316 с. – С.26-27;
 • Черномаз К. Г. Тенденції та динаміка розвитку агрохолдингів у світовій економіці / К. Г. Черномаз // Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: Міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей, Харків, 17–18 вересня 2020 р. – Харків : Харківський національний аграрний університет ім.  В.В. Докучаєва, 2020. – 268 с. (С.205-208);

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2018

В рамках академічної мобільності пройшла зарубіжне стажування в Академії менеджменту та адміністрування в м. Ополе (Польща) на тему «Міжнародна економіка та бізнес».

Черномаз К. Г. має досвід практичної роботи за спеціальністю, здійснює наукове консультування компаній з питань застосування, функціонування та розвитку концепції ринкового сегментування на національному та міжнародному рівні, є членом ГО «Об'єднання маркетологів України».

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (вільно);

Контакти:

адреса: вул.Жуковського 64, м.Запоріжжя, 69063
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +38(061)7698253
e-mail: katyach1992@gmail.com