Ви є тут

Головна

2020 рік

 1. Черномаз К. Г. Особливості сучасного кон’юнктуроутворення на аграрному ринку України та світу / К. Г. Черномаз // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «ЗП», 2020. – 316 с. – С.18-19;
 2. Черномаз К. Г. Агрохолдинги: тенденції розвитку на світовому ринку / К. Г. Черномаз, Д. О. Караулова // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «ЗП», 2020. – 316 с. – С.26-27;
 3. Черномаз К. Г. Особливості співпраці ЄС та України в сфері агропромислової інноваційної діяльності / К. Г. Черномаз // Інноваційний потенціал сучасної науки: всеукр. науково-практичної інтернет-конференції: тези доповідей, м. Кам’янець-Подільський, 19 червня 2020 р. – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. – 603 с. (С. 134-137);
 4. Черномаз К. Г. Тенденції та динаміка розвитку агрохолдингів у світовій економіці / К. Г. Черномаз // Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: Міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей, Харків, 17–18 вересня 2020 р. – Харків : Харківський національний аграрний університет ім.  В.В. Докучаєва, 2020. – 268 с. (С.205-208);

2019 рік

 1. Черномаз К. Г. Інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України / К. Г. Черномаз // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: V Міжнародної науково-практичної конференції: тези доповідей, Львів, 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 544 с. (С. 239-240);
 2. Черномаз К. Г. Інклюзивний агробізнес: міжнародний аспект / К. Г. Черномаз // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: тези доп. ІІ міжн. наук.-практ. конф (Запоріжжя, 16-17 жовтня 2019 р.). Запоріжжя, 2019. – 352 с. (С.168-170);

2018 рік

 1. Черномаз, К.Г.Спільна аграрна політика ЄС та реалії України [Текст] /К.Г. Черномаз, О.М. Труш // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. ІІ міжн. Наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – С. 244-246 - англ., укр., рос.;
 2. Черномаз, К.Г. Тенденції розвитку агропромислового сектора економіки України під впливом світової транснаціоналізації /К.Г. Черномаз// Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжн. наук. практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький) : матер. конф.- Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - С. 51-56. -англ., укр., рос.;
 3. Черномаз, К.Г.Аграрний сектор як складова розвитку економіки України в умовах глобалізації /К.Г. Черномаз// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.209-213. - англ., польс., укр., рос.;
 4. Черномаз К. Г. Формування аграрного ринку України під впливом транснаціоналізації / К. Г. Черномаз // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХXV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 14 грудня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 300 с. (С. 261-263);

2017 рік

 1. Прушківська Е. В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (20–28 лют. 2017 р., Харків). – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017;
 2. Черномаз К. Г. Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації / К. Г. Черномаз // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економіних інтересів: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (20 січня 2017 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 190-192;
 3. Черномаз К. Г. Теоретичні основи стратегічного управління АПК України в умовах глобалізації / К. Г. Черномаз // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., (30 - 31 березня 2017 р., м. Запоріжжя): у 2‑х т. – Т. 2. – З.: ЗНТУ, 2017. – С. 463-465;
 4. Черномаз К. Г. Компаративний аналіз організаційно-економічного механізму управління АПК в Україні та США / К. Г. Черномаз // Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (7 квітня 2017 року, м. Київ). – К.: Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту НАУ, 2017. – С. 36-40;

2016 рік

 1. Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243;

2015 рік

 1. Нестеренко Ж. К. Стратегічний підхід до формування бюджету Запорізької області / Ж.К.Нестеренко, К. Г. Черномаз // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 484 с. Т.2 – С.193-195;

2014 рік

 1. Набатова Ю. О. Вплив державного боргу на формування доходної частини бюджету України / Ю. О. Набатова, К. Г. Черномаз // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11–12 квітня 2014 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 484 с. Т.2 – с. 203-205;
 2. Набатова Ю. О. Боргова безпека України / Ю. О. Набатова, К. Г. Черномаз // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доповідей учасників V міжвузівської науково-практичної конференції. – З: ЗНТУ, 2014 –  С. 306-310;