Ви є тут

Головна

Прізвище: Смолярова

Ім'я: Марина

По батькові: Леонідівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6687-2782

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=wJn9x4AAAA

Обліковий запис науковця (Scopus): 57212603809

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Правознавство, 1994, спеціальність за дипломом – «правознавство»,  кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, післядипломна освіта , 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «педагогіка вищої освіти» кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»
 • Класичний приватний університет, журналістика, 2015, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «соціальний робітник»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення»: «Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками», рік захисту – 2010, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.04 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)

Наукові інтереси:

 • Теоретичні проблеми трудового права, права соціального забезпечення та їх розвитку в Україні.

Дисципліни, які викладає:

 

Основні наукові роботи (публікації):

1. Трудові спори: Навч.посіб. / За заг. ред. В.П. Пастухова; Л.П. Грузинова, М.Л. Смолярова, В.П. Пастухов, Ю.М. Щотова. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – 272 с.

2. Смолярова М.Л. Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2010. 217 арк.

3. Управління охороною праці у вищих навчальних закладах: практичний посібник / Занфірова Т.А., Опрятна О.С., Опрятний С.М., Смолярова М.Л. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 82 с.

4. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра (у співавторстві – Смолярова М.Л. підготовила підрозділ 6.3). – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с.

5. Смолярова М.Л. Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – 152 с.

6. Смолярова М.Л. Право соціального захисту: Практикум. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.[Електронний ресурс]. – 144 с.

7. Смолярова М.Л. Правовий та соціальний захист працівників правоохоронних органів: навчальний посібник – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 111 с.

8. Смолярова М. Л. Охорона праці в галузі правоохоронної діяльності. Курс лекцій: навчальний посібник. / М.Л. Смолярова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 390 с.

 

 

Всього наукових праць: 150 , з них навчальних посібників – 6.

 

Участь у конференціях:

Взяла участь у ряді всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах у тому числі:

1. Смолярова М.Л. Законодавство про працю України потребує суттєвих реформ. // Кодифікація трудового законодавство України: стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції; м. Запоріжжя, 25-26 червня 2004 р. / За заг. Ред. Проф.. В.С. Венедиктова. – Харків: Вид-во Нац. Ун-ту внутр. Справ, 2004. – 340с. – С.212-215.

2. Смолярова М.Л. Юридичні особи як суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності.// Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „ Запорізькі правові читання”, М. Запоріжжя, 18-19 травня 2006, – 476 с. – С.447-449.

3. Смолярова М.Л. Трудовий договір за сумісництвом з науково-педагогічними працівниками // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 25-27 травня 2006 року / За. ред. проф. В.С. Венедіктова.  – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський  національний університет внутрішніх справ, – 2006. – 506с. – С.360-364.

4. Смолярова М.Л. Науково-педагогічні працівники як суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності // Дні науки: Зб. Тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ» 5-6 жовтня 2006; Ред. Кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. – Т. 2. – 392 с. – С. 335-336.

5. Смолярова М.Л. Щодо трудової функції науково-педагогічних працівників // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук. – практ. конф., присвяч. 5- річчю створення юрид. Ф - ту: Нац. аграр.ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р) : Зб. Наук. пр. / За заг. ред.: В.М. Єрмоленка та ін. – К.: Магістр – XXI  ст., 2007. – 336 с. – С. 125-130.

6. Смолярова М.Л. Диференційований підхід до регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників // Актуальні проблеми реформування приватного права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 08 грудня 2006 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Ч. 1. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2006. – 175 с. – С. 143-145.

7. Смолярова М.Л. Правовые проблемы заключения трудового договора с научно-педагогическими работниками. // Материалы международной научной конференции: 2-3 марта 2006 г., г. Белово, Институт (филиал Кемеровского государственного университета).

8. Смолярова М.Л. Розірвання трудового договору укладеного з науково-педагогічними працівниками за п. 3 ст. 41 КЗ пП України. // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 травня 2007 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 401 с. - С.380-382.

9. Смолярова М.Л. Державна атестація науково-педагогічних працівників // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково- практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права,Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. –350 с. – С.246-248.

10. Смолярова М.Л. Розірвання трудового договору, укладеного з науково-педагогічними працівниками за п.1 ст. 41 КЗпП України. // Дні науки: Зб. Тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний університет „ ЗІДМУ” 11-12 жовтня 2007; Ред. Кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: Г У „ЗІДМУ”, 2007. – Т. 2. –   с. 198 – С. 67-69.

11. Смолярова М.Л. Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками на умовах погодинної оплати праці // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.. Запоріжжя, 15-16 травня 2008 року / За заг. ред. С.М. Тимченка, і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ. 2008. – 565 с – С.562-564.

12. Смолярова М.Л. Проходження конкурсу як юридична умова виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. // Трудове право України: сучасний стан та перспективи. Матеріали науково- практичної конференції; м.Сімферополь, 21–24 травня –2008 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Сімферополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. –309 с. – С.216-221.

13. Смолярова М.Л Застосування контрактної форми трудового договору в науково-педагогічній діяльності. // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 травня 2008 року, м. Запоріжжя) :У  2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2008. – Ч.II. – с. 178. – С.169-173.

14. Смолярова М.Л. Фізичний стан, який дозволяє виконувати обов’язки науково-педагогічним працівникам як вимога до обрання їх на відповідні посади. // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2009 року, м. Запоріжжя: матеріали у  2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, – 2009. – Ч.II. – 260 с. – С.230-234.

15. Смолярова М.Л. Стан здоров’я як вимога до кандидатів на заміщення посад науково-педагогічних працівників. // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.. Запоріжжя, 15-16 травня 2009 року: у 2-х томах / За заг. ред. С.М. Тимченка, і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ. 2009. –  Т. 1. –  344 с. – С.312-314.

16. Смолярова М.Л. Визначення трудової функції у трудовому договорі з науково-педагогічними працівниками // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – 792 с. – С.479-480.

17. Смолярова М.Л. Здійснення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників як прояв соціально-трудових відносин. // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: Матеріали науково-практичної конференції: м. Харків, 5-6 червня 2009 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2009. – 330 с. – С.194-197.

18. Смолярова М.Л. Ефективність трудової діяльності працівників // Актуальні питання публічного права: Матеріали міжнародно-практичної конференції, 19-20 травня 2011 р. // Класичний приватний університет, – 2011– С. 89–90.

19. Смолярова М.Л. Організація професійно-технічного навчання засуджених: правові проблеми // Захист прав людини та створення превентивних механізмів проти катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в Україні: матеріали науково-практичного семінару 8-9 вересня 2011 року. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 128-131.

20. Смолярова М.Л. Професійний розвиток кадрів для державної служби // Лідерство в державному управлінні : збірник доповідей щорічних Рішельєвських академічних читань (Одеса, 21-23 вересня 2011 р.) / ред. кол. : В.В. Толкованов (голов. ред.) {та ін.} – Одеса : Юридична література, 2012. – С. 180-184.

21. Смолярова М.Л. Професійна підготовка та добір кадрів для державної служби // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання публічного права». – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 216-219.

22. Смолярова М.Л. Розвиток трудового потенціалу: сьогодення та майбутнє // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Правові реформи в Україні». – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – С. 163–164.

23. Смолярова М.Л. Правовое обеспечение роста производительности труда работников // Реформирование законодательства о труде, социальной защите и экологии на постсоветском пространстве: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф., 14-15 окт. 2011 г. / редкол. К.Л. Томашевский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО». – С. 108-112.

24. Смолярова М.Л. Нормативно-правові засоби стимулювання продуктивності та якості праці за проектом Трудового кодексу України // Державотворення та правотворення в період реформ: питання теорії та практики [Текст] : матер. Щорічної Всеукр. Наук.-практ. Конф. (19-20 квітня 2012 р.) ; за заг. ред. проф.. В.В. Коваленка ; у 2-х част. – К. : НАВС, 2012. – 228-230.

25. Смолярова М.Л. Мотивація продуктивної праці за допомогою правових стимулів // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. –  С. 56 –59.

26. Смолярова М.Л. Достижение эффективности труда при реализации трудовых прав работников // Формирование государственного и мирового правопорядка: теоретические и практическое обозрение : тезисы докладов VI Международной научно-практической конференции 21-22 сентября 2012 г. – М.: Московский центр правовых исследований, 2012. – С. 87-94.

27. Смолярова М.Л. Державна нагорода як правове заохочення за законодавством про працю України // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції 03 жовтня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 569-572.

28. Смолярова М.Л. Атестація як засіб стимулювання працівників до підвищення кваліфікації // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : тези доповідей науково-практичного круглого столу 21 листопада 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 40-42.

29. Смолярова М.Л. Види стимулювання в трудовому праві // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики – Частина I (Юридичні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 2 лютого 2013 р. Центр наукових публікацій. – С. 74-77.

30. Смолярова М.Л. Правові заохочення в трудовому законодавстві // Трудове законодавство: шляхи реформування : Матеріали II Всеукраїнській наук. – практ. Конфер. (м. Харків, 12 квітня 2013 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. - С. 76-78.

31. Смолярова М.Л. Матеріальне стимулювання працівників за законодавством про працю України // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013 р. / За ред.. проф.. В.С. Венедиктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольский інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – С. 188-191.

32. Смолярова М.Л. Правові пільги та заохочення як правові стимули // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27–28 верес. 2013 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2013. – С. 270-273.

33. Смолярова М.Л. Просування по службі державних службовців як правовий стимул // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції 25 жовтня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 324-326.

34. Смолярова М.Л. Визначення трудової функції працівника у трудовому договорі // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV між нар. Наук.-практ. Конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. Ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-центр, 2013. – С. 190-192.

35. Смолярова М.Л. Стимулювання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування як важіль запобігання і протидії корупції // Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26.12.2013 р.) : тези доповідей / Громад. орг. „Наукова просвіта” [та ін.]; За заг. ред. к.ю.н., доц. С.В. Дьоменко, д.ю.н., проф. засл. діяча науки РФ О.В. Малько. – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л.П., 2013. – С.132-135.

36. Смолярова М.Л. Соціальний характер системи матеріального стимулювання працівників на підприємствах // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 року / [За ред. проф.. В.С. Венедиктова, проф.. А.М. Куліша]. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 252-256.

37. Смолярова М.Л. Соціальні умови праці як чинник матеріальної заінтересованості працівників // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників VI Міжнар.  Наук.-практ. Конф. (м. Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С.180-182.

38. Смолярова М.Л. Стимулювання дистанційної праці у зарубіжних країнах як позитивний законодавчий досвід // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 17 жовтня 2014 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 187-189.

39. Смолярова М.Л. Правові стимули для роботодавця за працевлаштування безробітних // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали VI Всеукр. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 30 жовт. 2014 р.) :  [у 2 ч.] – К. : Нац. Акад. внутр. справ, 2014. – Ч 1. – С. 54-56.

40. Смолярова М.Л. Функції стимулювання праці // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали III Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) ; за заг. Ред.. К.Ю. Мельника / МВС України ; Харк. Нац.. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2014. – С.143-146.

41. Смолярова М.Л. Правові засоби стимулювання в трудовому праві // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали нау.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25.12.2014 р.) / редкол.: Т.А. Денисова (голов.ред.), С.В. Дьоменко (заст.. голов. Ред..) та ін. – Запоріжжя: Вид. ФОП Зеленкевич Л.П., 2014. – С.75-77.

42. Смолярова М.Л. Ефективність правових стимулів у трудовому праві // Права людини: теорія, реальність, перспективи: матеріали наукового семінару, присвячені 50-річчю Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 12 грудня 2014 р., м. Дніпропетровск. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2015. – С. 228-230.

43. Смолярова М.Л. Стимулювання праці в новому Трудовому кодексі України // Матеріали круглого столу «Проблеми кодифікації законодавства про працю»: (м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12 березня 2015 року):  Науково-практичне видання / Під ред. В.В. Жернакова. – Харків, 2015. С.80-82.

44. Смолярова М.Л. Досягнення ефективності праці при реалізації трудових прав працівників // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина :конференції : зб. Тез наук. доповідей і помідомл. III Міжнар. Наук. практ. конф. 22 травня 2015 р., м. Полтава / редкол. : А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Н.О. Гуторова та ін.. – Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. – С. 307-312.

45. Смолярова, М.Л. Ефективність заохочувальних норм у трудовому законодавстві //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С.226–227.

46. Смолярова М.Л. Поощрение в трудовом праве Украины //Материалы Международной научно-практической конференции «Системность в трудовом праве и праве социального обеспечения. Современное состояние. (Первые Гусовские чтения)», посвященная памяти д.ю.н., профессора К.Н. Гусова; (4-5 июня 2015 г., г. Москва) Московский государственный юридический університет имени О.Е. Кутафина.

47. Смолярова М.Л. Соціально-економічні чинники досягнення ефективності праці // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2015 р.) ; за заг. Ред.. К.Ю. Мельника / МВС України ; Харк. Нац.. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – С.155-158.

48. Смолярова М.Л. Інформаційний характер правових засобів в системі стимулювання працівників // Права людини: аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри: матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 9 груд. 2015 р.); укладач: канд.. юрид. наук, доц.. А.М. Кучук. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2015. – С. 147-148.

49. Смолярова М.Л. Методи стимулювання праці // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матер. Наук. семінару, присвяч. 50-річчю ДДУВС та 25-річчю ВГО «Асоціація українських правників» (Дніпропетровск,10 груд. 2015 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. држ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2016. – С. 110-111.

50. Смолярова М.Л. Прогресивні форми організації системи стимулювання працівників на підприємствах // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. 2016. С.120-122.

51. Смолярова М.Л. Організація системи стимулювання працівників в країнах – членах ЄС як позитивний законодавчий досвід // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 343-347.

52. Смолярова М.Л. Преміювання працівників як вид правових стимулів в трудовому праві // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С.281-284.

53. Смолярова М.Л Особливості стимуляційних правовідносин в трудовому праві // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук. практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг. ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац.. ун-т внутр. справ. _ Х. : ХНУВС, 2016 – С. 241-243.

54. Смолярова М.Л. Професійна спілка як суб’єкт захисту прав та інтересів працівників // II форум з прав людини : матеріали форуму (м. Київ, 8 грудня 2016 р.); Київський університет права НАН України. – К. : КУП, 2016 – С.232-234.

55. Смолярова, М.Л. Стимулювання професійного розвитку медичних працівників // Актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей науково-практичного круглого столу, присвяченого 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (17 листопада 2017 року) / За заг. ред. д-ра мед. наук, професора, Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Колесника. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – C. 188-192.

56. Смолярова, М.Л. Системи стимулювання працівників у зарубіжних країнах // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) : за заг. ред.. К.Ю. Мельника. – Х.: Харків. Нац.. ун-т внутр.. справ, 2017. – С.  272-274.

57. Смолярова, М.Л. Застосування стимулів в трудових відносинах // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. Учасників VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2017. – С. 187-189.

58. Смолярова, М.Л. Риси правового стимулювання [Електронний ресурс] Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1910–1911. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

59. Смолярова М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. Сучасн.. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред.. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – С.190-192.

60. Смолярова, М.Л. Стимулювання трудової діяльності в умовах євроінтеграції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 20 травня 2017 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 376–378.

61. Смолярова, М. Л. Стимулювання працівників в Україні та у зарубіжних країнах // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 березня 2018 р. / Редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С.261–263.

62. Смолярова, М. Л. Стимул як спонукання до правомірної поведінки працівників // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– С. 2220-2221.

63. Смолярова, М.Л. Стимулювання правомірної поведінки працівників //Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд.2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 119–121.

64. Смолярова, М.Л. Роль потреб працівників у правовому стимулюванні трудової діяльності // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина,  к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – С.166-168.

65. Смолярова, М.Л. Премія як форма заохочення у трудовому праві // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення : теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред.. О. М. Ярошенко. – Харків : ФОП Панов А.Н., 2018. С. 197–200.

66. Смолярова, М.Л. Соціальний захист працівників органів правопорядку як складова соціальної безпеки. // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів : тези допов. учасн. II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. С.45–47.

67. Смолярова М.Л., Шевченко-Карапиш, А.О. Соціальний захист працівників органів правопорядку // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах»: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред.. К. Ю. Мельника. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 414-416.

68. Смолярова, М.Л. Механізм правового стимулювання у трудовому праві //Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд.2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – С. 78–79.

69. Смолярова, М.Л. Роль потреб у правовому стимулюванні учасників трудових правовідносин //Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування: Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2 лютого 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – С. 67–68.

70. Смолярова, М.Л. Проблеми стимулювання в науці трудового права /Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Матер. Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квітня 2019 р.). - Харків : Юрайт, 2019. - С. 266-268.

71. Смолярова, М. Л. Проблеми стимулювання у трудовому праві // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані – 2019.– С. 2215–2216.

72. Смолярова, М. Л. Проблеми правового стимулювання у трудових відносинах // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 18 травня 2019 р. / Редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2019. – С. 243–244.

73. Смолярова, М. Л. Цілі правових стимулів як засобів правового регулювання суспільно-трудових відносин [Текст] / М. Л. Смолярова // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. Наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім.. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред.. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. С. 270–272.

74. Смолярова, М. Л. Формування ефективно діючого мотиваційного механізму стимулювання суб’єктів правовідносин у сфері праці // Роль приватного права України в забезпеченні прав людини : Матер. Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дніпро, 29 листопада 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – С. 67–68.

75. Смолярова, М. Л. Проблеми щодо матеріального стимулювання працівників у трудовому праві // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. ( м. Київ, 16 квітня 2020 р.) / за ред.. проф. М.І. Іншина. – Київ: ФОП Маслаков, 2020. – С. 86-88.

78. Смолярова, М. Л. Стимуляційна функція заробітної плати та її роль у формуванні мотивації у працівника // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя,13–17квітня 2020 р.[Електронний ресурс]/ Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,– 2020.– С. 13-14.

79. Смолярова, М. Л. Стимуляційне регулювання на локальному рівні // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – 239-241.

80. Смолярова М. Л. Професійна мотивація учасників трудових правовідносин. // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. Учасників Х Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 жовт. 2020 р.) / уклад.: О.М. Ярошенко, Н.Г.Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенка – Харків : Право, 2020. – С. 236 – 239.

81. Смолярова М. Л. Механізм правового стимулювання учасників трудових правовідносин на локальному рівні. // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С.112-114.

82. Смолярова М. Л. Стимуляційне регулювання трудових відносин на державному рівні. // Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. До 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ,12 березня 2021 р.) /  за заг. ред.. проф.. Іншина М.І., за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Ковальчук Т. Г., ас. Мельник М.Б. – Київ : Освіта України. 2021. С. 446-448.

83. Смолярова М. Л. Підвищення вимог до професійних якостей працівників правоохоронних органів як запорука протидії злочинності. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2021. С. 346-347.

84. Смолярова М. Л. Ефективність правового стимулювання у трудовому праві. // Тиждень науки-20201. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя,19–23 квітня 2021 р.[Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,– 2021.– С. 13-14.

85. Смолярова, М. Л. Правові стимули як засоби впливу на соціально-активну правомірну поведінку працівників. [Текст] / М. Л. Смолярова // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Харків, 4 червня 2021 р..); за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. С. 177-179.

86. Смолярова, М. Л. Формування ефективної системи мотивації учасників трудових правовідносин. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл.учасників ХІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) /[уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред.О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого – Харків :Право, 2021. –  С.159-161.

87. Смолярова, М. Л. Удосконалення механізму правового стимулювання трудової діяльності. Роль національного права України в умовах глобалізаційних викликів : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції (м. Дніпро, 18 листоп. 2021 р.) / упоряд. канд. юрид. наук М. П. Юніна. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 100–101.

88. Смолярова, М. Л. Стимуляційні методи суб’єктів трудових відносин у сфері праці. [Текст] / М. Л. Смолярова // Тиждень науки-2022. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя,18–22 квітня 2022 р.[Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,– 2022.– С. 15-16.

89. Смолярова, М. Л. Вплив стимулювання праці на результати трудової діяльності. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року).  Харків, – 2022. – С. 87-89.

90. Смолярова, М. Л. Адаптація трудового законодавства України у сфері стимулювання суб’єктів трудових правовідносин до законодавства Європейського Союзу. Актуальні проблеми захисту прав громадян України на працю та соціальний захист на шляху до Євроінтеграції : тези доп. та наук. повідомл. учасників XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 жовт. 2022 р.) / уклад. О. Г. Середа, О. М. Ярошенко, О. В. Соловйов; за ред. О. Г. Середи. Харків, 2022. С. 236-238.

91. Смолярова, М. Л. Стимулювання суб’єктів правовідносин у сфері праці в Україні. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : тези доповідей та наукових повідомлень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року) / уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – С. 57-59.

Опубліковані наукові статті:

1. Смолярова М.Л. Вікові обмеження у прийомі на роботу підлітків: історія розвитку і проблеми адаптації трудового законодавства України до міжнародних угод // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. – К:. Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 568 с. – С.347-350.

2. Смолярова М.Л. Використання контрактної системи підбору педагогічних та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - № 1(7), Г У «ЗІДМУ». - 2003. – 176с. – С.173-176.

3. Смолярова М.Л. Історичний розвиток конкурсного відбору науково-педагогічних працівників // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - № 7 . – 2003. – 148 с. – С.41-43.

4. Смолярова М.Л. Атестація науково-педагогічних працівників у вищих закладах освіти. // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки, - Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2004. – 204 с. – С 150-153.

5. Смолярова М.Л. Щодо атестації науково-педагогічних працівників. // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - № 9 . – 2004. – 150 с. – С.90-92.

6. Пастухов В.П., Смолярова М.Л. Проект Трудового кодексу України потребує суттєвих змін та доповнень. // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки, - Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2005. – 218 с. – С 140-146.

7. Смолярова М.Л. Особливості припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками. // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки, - Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2005. – 206 с. – С 130-134.

8. Смолярова М.Л. Обрання  за  конкурсом  на  посади  науково-педагогічних працівників у вищих навчальних  закладах // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - № 2, Г У «ЗІДМУ». - 2005. – 172 с. – С.112-115.

9. Смолярова М.Л., Вруцька М.П. Актуальні питання відповідальності за порушення термінів виплати заробітної плати // Влада. Людина. Закон. Юридичний науково-публіцистичний журнал - № 11, листопад, - 2005 р.  – 117 с. – С.66-69.

10. Смолярова М.Л., Шевчук В.В. Сучасні соціально-правові проблеми молодих осіб. Влада. Людина. Закон. Юридичний науково-публіцистичний журнал - № 12, грудень, –  2005 р.  – 113 с. – С.67-71.

11. Смолярова М.Л. Реалізація  науково-педагогічними  працівниками  права  займатися професійною  діяльністю// Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. –  № 3 . – 2006. – 169 с. – С.94-96.

12. Смолярова М.Л. Щодо сторін трудового договору з науково-педагогічними працівниками. // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки, - Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2006. – 200 с. – С 103-106.

13. Смолярова М.Л. Правове регулювання переміщень і переведень науково-педагогічних працівників // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - № 1, ГУ «ЗІДМУ». - 2007. – 169с. – С.94-99.

14. Занфірова Т.А., Смолярова М.Л. Філософсько-ідеологічні аспекти розвитку трудового права // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - № 4, Класичний приватний університет. - 2007. – 184 с. – С.43-46.

15. Смолярова М.Л., Хижук В.М. Сутність систематизації нормативно-правових актів про працю // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - № 2, Класичний приватний університет. - 2008. – 152 с. – С.141-144.

16. Смолярова М.Л., Сокологорський В.Д. Особливості методів правового регулювання заробітної плати в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - № 2, Класичний приватний університет. - 2008. – 152 с. – С.136-141.

17. Смолярова М.Л. Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 39. – К:. Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 760 с. – С.383-387.

18. Смолярова М.Л. Перспективи здобуття науково-освітнього рівня вищої освіти в Україні. // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. - № 4, Класичний приватний університет. - 2008. – 173 с. – С.132-136.

19. Смолярова М.Л. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: історико-правовий аналіз.// Актуальні проблеми держави і права Збірник наукових праць. Вип.48. / Редкол.: С.В.Ківалов (голов. Ред.) та ін.; Відп. За вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2009. – 376 с. – С.83-90.

20. Смолярова М.Л. Підстави припинення трудового договору з науково-педагогічними працівниками // Влада. Людина. Закон. Міжнародний науковий журнал. – Запоріжжя. – 2010. – № 2. – С. 49-55.

21. Смолярова М.Л. Реализация научно-педагогическими работниками право на труд. // Социальное и пенсионное право: Научно-практическое и информационное издание, ИТ „ЮРИСТ”, 2010. – 330 с. – С.194-197.

22. Смолярова М.Л. Щодо визначення поняття трудового договору за законодавством про працю України // Право та державне управління: Збірник наукових праць, Класичний приватний університет, 2010. – № 1. – С.15-18.

23. Смолярова М.Л. Особливості правового регулювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників // Право та державне управління: Збірник наукових праць, Класичний приватний університет, 2011. – № 1. – С.21-26.

24. Смолярова М.Л. Аристархова А.С. Поняття та зміст адаптації законодавства про працю України до законодавства Європейського союзу // Право та державне управління: Збірник наукових праць, Класичний приватний університет, 2011. – № 2. – С.19-22.

25. Смолярова М.Л. Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – № 1, Класичний приватний університет. – 2011.– С.198-202.

26. Смолярова М.Л. Ефективність формування кадрового резерву для державної служби // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – № 2, Класичний приватний університет. – 2011. – С. 75-78.

27. Смолярова М.Л., Кругліков Є.С. Правове регулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України. // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – №3 , Класичний приватний університет. – 2011. – С. 88-92.

28. Смолярова М.Л. Правові проблеми щодо збереження, відтворення та розвитку трудового потенціалу // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 15: Частина 2. – Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2011. – 176 с. – В 2-х частинах – С. 171–174.

29. Смолярова М.Л. Стимулювання працівників щодо їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації // Влада. Людина. Закон. Юридичний науково-публіцистичний журнал – № 1(108), – 2012.  – С. 36-41.

30. Смолярова М.Л. Принципи стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – № 1 , Класичний приватний університет. – 2014. – С. 77-80.

31. Смолярова М.Л. Правове стимулювання дистанційної праці: зарубіжний досвід // Влада. Людина. Закон. Юридичний науково-публіцистичний журнал – № 1(116), – 2014.  – С. 97-103.

32. Смолярова М.Л. Стимулювання заінтересованості роботодавців у створені нових робочих місць // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Серія : Право. - № 3(45), Класичний приватний університет. – 2014. – с. 59-62.

33. Смолярова М.Л. Стимулювання професійного зростання працівників за законодавством про працю України // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – С. 463-469.

34. Смолярова М.Л. Стимуляційні відносини як самостійний різновид трудових правовідносин [Текст] / М.Л. Смолярова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник. – № 5/2017: – Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017.  – С. 78-81.

35. Смолярова М.Л. Поняття та сутність стимулів у трудовому праві // Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Серія «Юридичні науки». - № 5/2017:– Херсон: Херсонський держ. ун-т, 2017. – С. 163–166.

36. Smoliarova M.L. The development of legal incentives in labor lav of Soviet Ukraine (1917-1922) // Colloquium-journal – Warszawa, 2017 – №11. Czesc 3 – С. 72–74.

37. Smoliarova M.L. The role of interest motive and incentive in employees legal incentives // Colloquium-journal – Warszawa, 2018 – №4 (15). Czesc 4 – С. 48–50.

38. Смолярова М. Л., Окопна, М.М. Роль і значення принципів розгляду трудових спорів // Юридичний науковий електронний журнал ЗНУ. 2018. №5. С. 60–62. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=98.

39. Смолярова М. Л. Умови ефективності стимулювання учасників трудових правовідносин // Правові новели. Науковий юридичний журнал. – 2018. –№ 6. – С.42–47.

40. Смолярова М.Л. Розвиток теорії правового стимулювання у науці трудового права. // Південноукраїнський правничий часопис. Том 2, – 2018. – С. 8–10.

41. Смолярова М.Л. Використання правових стимулів для формування соціально-правової активності суб’єктів трудових правовідносин // Приватне та публічне право. – №4. – 2019. – С. 47–52.

42. Смолярова М.Л. Розвиток трудового законодавства у сфері правового стимулювання суб’єктів правовідносин: історико-правовий аналіз // Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Випуск 4. Т. 1 – К. :2019. – С.  217-223.

43. Shartava Serhii, Smolyarova Marina, Harust Yuriy, Kryvosheiev Konstiantyn. Theoretical and legal analysis of the category financial security of the state. Asia life sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. Supplement 21(1): 2019. С. 1-11 (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus).

44. Смолярова М.Л. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм правового стимулювання» у трудовому праві // Порівняльно-аналітичне право». - № 5. – 2019. – С. 199–201.

45. Смолярова М.Л., Бодзяк А.С. Проблеми трудового законодавства в контексті регулювання правової регламентації колективних договорів / М. Л. Смолярова, А.С. Бодзяк / Юридичний науковий електронний журнал ЗНУ. 2020. №1. С. 104–107. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=98.

46. Смолярова М. Л. Мотивація поведінки учасників трудових правовідносин за допомогою правових стимулів // Юридичний науковий електронний журнал ЗНУ. 2020. №5. С. 104–106. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=127.

47. Смолярова М. Л. Стимулирование в трудовом праве: общетеоретический аспект. // Colloquium-journal – Warszawa, 2020 – №32 (84). Czesc 2 – С. 48–51.

48. Maksakova R., Kyrychenko Y., Smoliarova M. Right to health protection in the former-soviet constitutions: constitutional and legal analysis. International Journal of Pharmaceutical Research. Jan-Mar 2020.  vol-12, Issue-1 (2020). P. 2493-2497. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus).

49. Смолярова М. Л. Правові стимули та стимуляційні відносини у трудовому праві // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Право» - № 1. – 2021. – С. 99–101.

50. Смолярова М. Л. Правові стимули як засіб до мотивування учасників трудових правовідносин  // Colloquium-journal – Warszawa, 2021 – № 22 (109). Czesc 2 – С. 53–55.

51. Смолярова, М.Л. Механізм правового стимулювання суб’єктів трудових правовідносин на державному, галузевому, територіальному та локальному рівнях / М. Л. Смолярова, / Юридичний науковий електронний журнал ЗНУ. 2021. №11. С. 316–319. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=144.

 

Відзнаки та нагороди:

 • За високі показники в роботі, професійну майстерність, сумлінне ставлення до виконання службових та громадських обов’язків і з нагоди святкування Дня юриста України нагороджена грамотою Запорізького державного університету (Наказ Ректора ЗДУ № 14-в від 05.10.2001), 2001 р.;
 • За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, досягнуті успіхи в роботі і з нагоди річниці Дня народження університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету(Наказ Ректора КПУ № 131 від 02.10.2010), 2010 р.;
 • За сумлінну і самовіддану працю, високі досягнення у професійній діяльності, значний внесок у розбудову, суверенної, демократичної, правової держави, здійснення заходів щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди Дня юриста нагороджена грамотою Запорізької обласної ради (Розпорядження № 352 від 26.09.2011), 2011 р.;
 • За багаторічну, сумлінну працю та у зв’язку з 20-річчям Класичного приватного університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету (Наказ Ректора КПУ № 161 від 01.10.2012), 2012 р.;
 • За активну лекційну просвітницьку роботу серед населення області та з нагоди 65-річчя від дні створення обласної організації товариства «Знання» нагороджена грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження №157-к від 01.10.2013), 2013 р.;
 • За навчальне видання - Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – 152 с. у номінації «Довідкове видання» як учасника Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання нагороджена дипломом III ступеня Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» за рішенням від 16 березня 2018 р.
 • За високий професіоналізм, плідну роботу, активну позицію в громадському житті університету та з нагоди річниці створення Національного університету «Запорізька політехніка»  нагороджена грамотою районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району – червень 2022 р..

Додаткові відомості:

 • Приймає активну участь в міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій з актуальних питань трудового права та права соціального забезпечення.
 • Є членом громадської організації «Наукова просвіта», Запорізької обласної організації Товариства «Знання», Української асоціації фахівців трудового права та є членом громадської Ради при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Здійснює активну правороз’яснювальну роботу щодо організації і проведення виборів на території Запорізької області, зокрема, як тренер, підготовлений ЦВК та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). Здійснює навчання державних службовців в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника)

Контакти:

адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
тел.: +380(61)769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com