Ви є тут

Головна

Прізвище: Смолярова

Ім'я: Марина

По батькові: Леонідівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-6385-181X

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=wJn9x4AAAA

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Правознавство, 1994, спеціальність за дипломом –правознавство», спеціалізація – «кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, післядипломна освіта , 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «педагогіка вищої освіти»кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»
 • Класичний приватний університет, журналістика, 2015, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом –соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «соціальний робітник»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення»: «Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками», рік захисту – 2010, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.04 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)

Наукові інтереси:

 • Теоретичні проблеми трудового права, права соціального забезпечення та їх розвитку в Україні.

Дисципліни, які викладає:

 

Основні наукові роботи (публікації):

1. Трудові спори: Навч.посіб. / За заг. ред. В.П. Пастухова; Л.П. Грузинова, М.Л. Смолярова, В.П. Пастухов, Ю.М. Щотова. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – 272 с.

2. Смолярова М.Л. Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2010. 217 арк.

3. Управління охороною праці у вищих навчальних закладах: практичний посібник / Занфірова Т.А., Опрятна О.С., Опрятний С.М., Смолярова М.Л. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 82 с.

4. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра (у співавторстві – Смолярова М.Л. підготовила підрозділ 6.3). – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с.

5. Смолярова М.Л. Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – 152 с.

6. Смолярова М.Л. Право соціального захисту: Практикум. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.[Електронний ресурс]. – 144 с.

7. Смолярова М.Л. Правовий та соціальний захист працівників правоохоронних органів: навчальний посібник – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 111 с.

8. Смолярова М. Л. Охорона праці в галузі правоохоронної діяльності. Курс лекцій: навчальний посібник. / М.Л. Смолярова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 390 с.

 

Всього наукових праць: 97 , з них навчальних посібників – 2.

Участь у конференціях:

Взяла участь у ряді всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах у тому числі:

1. Смолярова М.Л. Законодавство про працю України потребує суттєвих реформ. // Кодифікація трудового законодавство України: стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції; м. Запоріжжя, 25-26 червня 2004 р. / За заг. Ред. Проф.. В.С. Венедиктова. – Харків: Вид-во Нац. Ун-ту внутр. Справ, 2004. – 340с. – С.212-215.

2. Смолярова М.Л. Юридичні особи як суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності.// Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „ Запорізькі правові читання”, М. Запоріжжя, 18-19 травня 2006, – 476 с. – С.447-449.

3. Смолярова М.Л. Трудовий договір за сумісництвом з науково-педагогічними працівниками // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 25-27 травня 2006 року / За. ред. проф. В.С. Венедіктова.  – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський  національний університет внутрішніх справ, – 2006. – 506с. – С.360-364.

4. Смолярова М.Л. Науково-педагогічні працівники як суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності // Дні науки: Зб. Тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ» 5-6 жовтня 2006; Ред. Кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. – Т. 2. – 392 с. – С. 335-336.

5. Смолярова М.Л. Щодо трудової функції науково-педагогічних працівників // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук. – практ. конф., присвяч. 5- річчю створення юрид. Ф - ту: Нац. аграр.ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р) : Зб. Наук. пр. / За заг. ред.: В.М. Єрмоленка та ін. – К.: Магістр – XXI  ст., 2007. – 336 с. – С. 125-130.

6. Смолярова М.Л. Диференційований підхід до регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників // Актуальні проблеми реформування приватного права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 08 грудня 2006 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Ч. 1. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2006. – 175 с. – С. 143-145.

7. Смолярова М.Л. Правовые проблемы заключения трудового договора с научно-педагогическими работниками. // Материалы международной научной конференции: 2-3 марта 2006 г., г. Белово, Институт (филиал Кемеровского государственного университета).

8. Смолярова М.Л. Розірвання трудового договору укладеного з науково-педагогічними працівниками за п. 3 ст. 41 КЗ пП України. // Запорізькі правові читання: матеріали щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 травня 2007 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 401 с. - С.380-382.

9. Смолярова М.Л. Державна атестація науково-педагогічних працівників // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково- практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права,Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. –350 с. – С.246-248.

10. Смолярова М.Л. Розірвання трудового договору, укладеного з науково-педагогічними працівниками за п.1 ст. 41 КЗпП України. // Дні науки: Зб. Тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний університет „ ЗІДМУ” 11-12 жовтня 2007; Ред. Кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: Г У „ЗІДМУ”, 2007. – Т. 2. –   с. 198 – С. 67-69.

11. Смолярова М.Л. Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками на умовах погодинної оплати праці // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.. Запоріжжя, 15-16 травня 2008 року / За заг. ред. С.М. Тимченка, і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ. 2008. – 565 с – С.562-564.

12. Смолярова М.Л. Проходження конкурсу як юридична умова виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. // Трудове право України: сучасний стан та перспективи. Матеріали науково- практичної конференції; м.Сімферополь, 21–24 травня –2008 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Сімферополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. –309 с. – С.216-221.

13. Смолярова М.Л Застосування контрактної форми трудового договору в науково-педагогічній діяльності. // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 травня 2008 року, м. Запоріжжя) :У  2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2008. – Ч.II. – с. 178. – С.169-173.

14. Смолярова М.Л. Фізичний стан, який дозволяє виконувати обов’язки науково-педагогічним працівникам як вимога до обрання їх на відповідні посади. // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2009 року, м. Запоріжжя: матеріали у  2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, – 2009. – Ч.II. – 260 с. – С.230-234.

15. Смолярова М.Л. Стан здоров’я як вимога до кандидатів на заміщення посад науково-педагогічних працівників. // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м.. Запоріжжя, 15-16 травня 2009 року: у 2-х томах / За заг. ред. С.М. Тимченка, і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ. 2009. –  Т. 1. –  344 с. – С.312-314.

16. Смолярова М.Л. Визначення трудової функції у трудовому договорі з науково-педагогічними працівниками // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – 792 с. – С.479-480.

17. Смолярова М.Л. Здійснення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників як прояв соціально-трудових відносин. // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: Матеріали науково-практичної конференції: м. Харків, 5-6 червня 2009 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2009. – 330 с. – С.194-197.

18. Смолярова М.Л. Ефективність трудової діяльності працівників // Актуальні питання публічного права: Матеріали міжнародно-практичної конференції, 19-20 травня 2011 р. // Класичний приватний університет, – 2011– С. 89–90.

19. Смолярова М.Л. Організація професійно-технічного навчання засуджених: правові проблеми // Захист прав людини та створення превентивних механізмів проти катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в Україні: матеріали науково-практичного семінару 8-9 вересня 2011 року. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 128-131.

20. Смолярова М.Л. Професійний розвиток кадрів для державної служби // Лідерство в державному управлінні : збірник доповідей щорічних Рішельєвських академічних читань (Одеса, 21-23 вересня 2011 р.) / ред. кол. : В.В. Толкованов (голов. ред.) {та ін.} – Одеса : Юридична література, 2012. – С. 180-184.

21. Смолярова М.Л. Професійна підготовка та добір кадрів для державної служби // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання публічного права». – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 216-219.

22. Смолярова М.Л. Розвиток трудового потенціалу: сьогодення та майбутнє // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Правові реформи в Україні». – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – С. 163–164.

23. Смолярова М.Л. Правовое обеспечение роста производительности труда работников // Реформирование законодательства о труде, социальной защите и экологии на постсоветском пространстве: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф., 14-15 окт. 2011 г. / редкол. К.Л. Томашевский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО». – С. 108-112.

24. Смолярова М.Л. Нормативно-правові засоби стимулювання продуктивності та якості праці за проектом Трудового кодексу України // Державотворення та правотворення в період реформ: питання теорії та практики [Текст] : матер. Щорічної Всеукр. Наук.-практ. Конф. (19-20 квітня 2012 р.) ; за заг. ред. проф.. В.В. Коваленка ; у 2-х част. – К. : НАВС, 2012. – 228-230.

25. Смолярова М.Л. Мотивація продуктивної праці за допомогою правових стимулів // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. –  С. 56 –59.

26. Смолярова М.Л. Достижение эффективности труда при реализации трудовых прав работников // Формирование государственного и мирового правопорядка: теоретические и практическое обозрение : тезисы докладов VI Международной научно-практической конференции 21-22 сентября 2012 г. – М.: Московский центр правовых исследований, 2012. – С. 87-94.

27. Смолярова М.Л. Державна нагорода як правове заохочення за законодавством про працю України // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції 03 жовтня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 569-572.

28. Смолярова М.Л. Атестація як засіб стимулювання працівників до підвищення кваліфікації // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : тези доповідей науково-практичного круглого столу 21 листопада 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 40-42.

29. Смолярова М.Л. Види стимулювання в трудовому праві // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики – Частина I (Юридичні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 2 лютого 2013 р. Центр наукових публікацій. – С. 74-77.

30. Смолярова М.Л. Правові заохочення в трудовому законодавстві // Трудове законодавство: шляхи реформування : Матеріали II Всеукраїнській наук. – практ. Конфер. (м. Харків, 12 квітня 2013 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. - С. 76-78.

31. Смолярова М.Л. Матеріальне стимулювання працівників за законодавством про працю України // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013 р. / За ред.. проф.. В.С. Венедиктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольский інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – С. 188-191.

32. Смолярова М.Л. Правові пільги та заохочення як правові стимули // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27–28 верес. 2013 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2013. – С. 270-273.

33. Смолярова М.Л. Просування по службі державних службовців як правовий стимул // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції 25 жовтня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 324-326.

34. Смолярова М.Л. Визначення трудової функції працівника у трудовому договорі // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV між нар. Наук.-практ. Конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. Ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-центр, 2013. – С. 190-192.

35. Смолярова М.Л. Стимулювання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування як важіль запобігання і протидії корупції // Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26.12.2013 р.) : тези доповідей / Громад. орг. „Наукова просвіта” [та ін.]; За заг. ред. к.ю.н., доц. С.В. Дьоменко, д.ю.н., проф. засл. діяча науки РФ О.В. Малько. – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л.П., 2013. – С.132-135.

36. Смолярова М.Л. Соціальний характер системи матеріального стимулювання працівників на підприємствах // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 року / [За ред. проф.. В.С. Венедиктова, проф.. А.М. Куліша]. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – С. 252-256.

37. Смолярова М.Л. Соціальні умови праці як чинник матеріальної заінтересованості працівників // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доповідей і наук. повідомлень учасників VI Міжнар.  Наук.-практ. Конф. (м. Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2014. – С.180-182.

38. Смолярова М.Л. Стимулювання дистанційної праці у зарубіжних країнах як позитивний законодавчий досвід // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 17 жовтня 2014 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 187-189.

39. Смолярова М.Л. Правові стимули для роботодавця за працевлаштування безробітних // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали VI Всеукр. Наук.-теорет. Конф. (Київ, 30 жовт. 2014 р.) :  [у 2 ч.] – К. : Нац. Акад. внутр. справ, 2014. – Ч 1. – С. 54-56.

40. Смолярова М.Л. Функції стимулювання праці // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали III Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) ; за заг. Ред.. К.Ю. Мельника / МВС України ; Харк. Нац.. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2014. – С.143-146.

41. Смолярова М.Л. Правові засоби стимулювання в трудовому праві // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали нау.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25.12.2014 р.) / редкол.: Т.А. Денисова (голов.ред.), С.В. Дьоменко (заст.. голов. Ред..) та ін. – Запоріжжя: Вид. ФОП Зеленкевич Л.П., 2014. – С.75-77.

42. Смолярова М.Л. Ефективність правових стимулів у трудовому праві // Права людини: теорія, реальність, перспективи: матеріали наукового семінару, присвячені 50-річчю Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 12 грудня 2014 р., м. Дніпропетровск. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2015. – С. 228-230.

43. Смолярова М.Л. Стимулювання праці в новому Трудовому кодексі України // Матеріали круглого столу «Проблеми кодифікації законодавства про працю»: (м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12 березня 2015 року):  Науково-практичне видання / Під ред. В.В. Жернакова. – Харків, 2015. С.80-82.

44. Смолярова М.Л. Досягнення ефективності праці при реалізації трудових прав працівників // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина :конференції : зб. Тез наук. доповідей і помідомл. III Міжнар. Наук. практ. конф. 22 травня 2015 р., м. Полтава / редкол. : А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Н.О. Гуторова та ін.. – Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. – С. 307-312.

45. Смолярова, М.Л. Ефективність заохочувальних норм у трудовому законодавстві //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С.226–227.

46. Смолярова М.Л. Поощрение в трудовом праве Украины //Материалы Международной научно-практической конференции «Системность в трудовом праве и праве социального обеспечения. Современное состояние. (Первые Гусовские чтения)», посвященная памяти д.ю.н., профессора К.Н. Гусова; (4-5 июня 2015 г., г. Москва) Московский государственный юридический університет имени О.Е. Кутафина.

47. Смолярова М.Л. Соціально-економічні чинники досягнення ефективності праці // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2015 р.) ; за заг. Ред.. К.Ю. Мельника / МВС України ; Харк. Нац.. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – С.155-158.

48. Смолярова М.Л. Інформаційний характер правових засобів в системі стимулювання працівників // Права людини: аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри: матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 9 груд. 2015 р.); укладач: канд.. юрид. наук, доц.. А.М. Кучук. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2015. – С. 147-148.

49. Смолярова М.Л. Методи стимулювання праці // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матер. Наук. семінару, присвяч. 50-річчю ДДУВС та 25-річчю ВГО «Асоціація українських правників» (Дніпропетровск,10 груд. 2015 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. држ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2016. – С. 110-111.

50. Смолярова М.Л. Прогресивні форми організації системи стимулювання працівників на підприємствах // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. 2016. С.120-122.

51. Смолярова М.Л. Організація системи стимулювання працівників в країнах – членах ЄС як позитивний законодавчий досвід // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 343-347.

52. Смолярова М.Л. Преміювання працівників як вид правових стимулів в трудовому праві // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С.281-284.

53. Смолярова М.Л Особливості стимуляційних правовідносин в трудовому праві // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук. практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг. ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац.. ун-т внутр. справ. _ Х. : ХНУВС, 2016 – С. 241-243.

54. Смолярова М.Л. Професійна спілка як суб’єкт захисту прав та інтересів працівників // II форум з прав людини : матеріали форуму (м. Київ, 8 грудня 2016 р.); Київський університет права НАН України. – К. : КУП, 2016 – С.232-234.

55. Смолярова, М.Л. Стимулювання професійного розвитку медичних працівників // Актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей науково-практичного круглого столу, присвяченого 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (17 листопада 2017 року) / За заг. ред. д-ра мед. наук, професора, Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Колесника. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – C. 188-192.

56. Смолярова, М.Л. Системи стимулювання працівників у зарубіжних країнах // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) : за заг. ред.. К.Ю. Мельника. – Х.: Харків. Нац.. ун-т внутр.. справ, 2017. – С.  272-274.

57. Смолярова, М.Л. Застосування стимулів в трудових відносинах // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. Учасників VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2017. – С. 187-189.

58. Смолярова, М.Л. Риси правового стимулювання [Електронний ресурс] Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1910–1911. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

59. Смолярова М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. Сучасн.. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред.. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – С.190-192.

60. Смолярова, М.Л. Стимулювання трудової діяльності в умовах євроінтеграції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 20 травня 2017 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 376–378.

61. Смолярова, М. Л. Стимулювання працівників в Україні та у зарубіжних країнах // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 березня 2018 р. / Редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С.261–263.

62. Смолярова, М. Л. Стимул як спонукання до правомірної поведінки працівників // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– С. 2220-2221.

63. Смолярова, М.Л. Стимулювання правомірної поведінки працівників //Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд.2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 119–121.

64. Смолярова, М.Л. Роль потреб працівників у правовому стимулюванні трудової діяльності // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина,  к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – С.166-168.

65. Смолярова, М.Л. Премія як форма заохочення у трудовому праві // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення : теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред.. О. М. Ярошенко. – Харків : ФОП Панов А.Н., 2018. С. 197–200.

66. Смолярова, М.Л. Соціальний захист працівників органів правопорядку як складова соціальної безпеки. // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів : тези допов. учасн. II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. С.45–47.

67. Смолярова М.Л., Шевченко-Карапиш, А.О. Соціальний захист працівників органів правопорядку // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах»: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред.. К. Ю. Мельника. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 414-416.

68. Смолярова, М.Л. Механізм правового стимулювання у трудовому праві //Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд.2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – С. 78–79.

69. Смолярова, М.Л. Роль потреб у правовому стимулюванні учасників трудових правовідносин //Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування: Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2 лютого 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – С. 67–68.

70. Смолярова, М.Л. Проблеми стимулювання в науці трудового права /Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Матер. Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квітня 2019 р.). - Харків : Юрайт, 2019. - С. 266-268.

71. Смолярова, М. Л. Проблеми стимулювання у трудовому праві // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані – 2019.– С. 2215–2216.

72. Смолярова, М. Л. Проблеми правового стимулювання у трудових відносинах // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 18 травня 2019 р. / Редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2019. – С. 243–244.

73. Смолярова, М. Л. Цілі правових стимулів як засобів правового регулювання суспільно-трудових відносин [Текст] / М. Л. Смолярова // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. Наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім.. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред.. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. С. 270–272.

74. Смолярова, М. Л. Формування ефективно діючого мотиваційного механізму стимулювання суб’єктів правовідносин у сфері праці // Роль приватного права України в забезпеченні прав людини : Матер. Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дніпро, 29 листопада 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – С. 67–68.

75. Смолярова, М. Л. Проблеми щодо матеріального стимулювання працівників у трудовому праві // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. ( м. Київ, 16 квітня 2020 р.) / за ред.. проф. М.І. Іншина. – Київ: ФОП Маслаков, 2020. – С. 86-88.

78. Смолярова, М. Л. Стимуляційна функція заробітної плати та її роль у формуванні мотивації у працівника // Тиждень науки-2020. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя,13–17квітня 2020 р.[Електронний ресурс]/ Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,– 2020.– С. 13-14.

79. Смолярова, М. Л. Стимуляційне регулювання на локальному рівні // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – 239-241.

80. Смолярова М. Л. Професійна мотивація учасників трудових правовідносин. // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. Учасників Х Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 жовт. 2020 р.) / уклад.: О.М. Ярошенко, Н.Г.Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенка – Харків : Право, 2020. – С. 236 – 239.

81. Смолярова М. Л. Механізм правового стимулювання учасників трудових правовідносин на локальному рівні. // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С.112-114.

82. Смолярова М. Л. Стимуляційне регулювання трудових відносин на державному рівні. // Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. До 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ,12 березня 2021 р.) /  за заг. ред.. проф.. Іншина М.І., за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Ковальчук Т. Г., ас. Мельник М.Б. – Київ : Освіта України. 2021. С. 446-448.

83. Смолярова М. Л. Підвищення вимог до професійних якостей працівників правоохоронних органів як запорука протидії злочинності. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2021. С. 346-347.

84. Смолярова М. Л. Ефективність правового стимулювання у трудовому праві. // Тиждень науки-20201. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя,19–23 квітня 2021 р.[Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,– 2021.– С. 13-14.

85. Смолярова, М. Л. Правові стимули як засоби впливу на соціально-активну правомірну поведінку працівників. [Текст] / М. Л. Смолярова // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Харків, 4 червня 2021 р..); за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. С. 177-179.

86. Смолярова, М. Л. Формування ефективної системи мотивації учасників трудових правовідносин. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл.учасників ХІ Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) /[уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред.О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого – Харків :Право, 2021. –  С.159-161.

87. Смолярова, М. Л. Удосконалення механізму правового стимулювання трудової діяльності. Роль національного права України в умовах глобалізаційних викликів : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції (м. Дніпро, 18 листоп. 2021 р.) / упоряд. канд. юрид. наук М. П. Юніна. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 100–101.

88. Смолярова, М. Л. Стимуляційні методи суб’єктів трудових відносин у сфері праці. [Текст] / М. Л. Смолярова // Тиждень науки-2022. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя,18–22 квітня 2022 р.[Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,– 2022.– С. 15-16.

89. Смолярова, М. Л. Вплив стимулювання праці на результати трудової діяльності. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року).  Харків, – 2022. – С. 87-89.

90. Смолярова, М. Л. Адаптація трудового законодавства України у сфері стимулювання суб’єктів трудових правовідносин до законодавства Європейського Союзу. Актуальні проблеми захисту прав громадян України на працю та соціальний захист на шляху до Євроінтеграції : тези доп. та наук. повідомл. учасників XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 жовт. 2022 р.) / уклад. О. Г. Середа, О. М. Ярошенко, О. В. Соловйов; за ред. О. Г. Середи. Харків, 2022. С. 236-238.

91. Смолярова, М. Л. Стимулювання суб’єктів правовідносин у сфері праці в Україні. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : тези доповідей та наукових повідомлень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року) / уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – С. 57-59.

 

Відзнаки та нагороди:

 • За високі показники в роботі, професійну майстерність, сумлінне ставлення до виконання службових та громадських обов’язків і з нагоди святкування Дня юриста України нагороджена грамотою Запорізького державного університету (Наказ Ректора ЗДУ № 14-в від 05.10.2001), 2001 р.;
 • За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, досягнуті успіхи в роботі і з нагоди річниці Дня народження університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету(Наказ Ректора КПУ № 131 від 02.10.2010), 2010 р.;
 • За сумлінну і самовіддану працю, високі досягнення у професійній діяльності, значний внесок у розбудову, суверенної, демократичної, правової держави, здійснення заходів щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди Дня юриста нагороджена грамотою Запорізької обласної ради (Розпорядження № 352 від 26.09.2011), 2011 р.;
 • За багаторічну, сумлінну працю та у зв’язку з 20-річчям Класичного приватного університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету (Наказ Ректора КПУ № 161 від 01.10.2012), 2012 р.;
 • За активну лекційну просвітницьку роботу серед населення області та з нагоди 65-річчя від дні створення обласної організації товариства «Знання» нагороджена грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження №157-к від 01.10.2013), 2013 р.;
 • За навчальне видання - Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – 152 с. у номінації «Довідкове видання» як учасника Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання нагороджена дипломом III ступеня Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» за рішенням від 16 березня 2018 р.
 • За високий професіоналізм, плідну роботу, активну позицію в громадському житті університету та з нагоди річниці створення Національного університету «Запорізька політехніка»  нагороджена грамотою районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району – червень 2022 р..

Додаткові відомості:

 • Приймає активну участь в міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій з актуальних питань трудового права та права соціального забезпечення.
 • Є членом громадської організації «Наукова просвіта», Запорізької обласної організації Товариства «Знання», Української асоціації фахівців трудового права та є членом громадської Ради при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Здійснює активну правороз’яснювальну роботу щодо організації і проведення виборів на території Запорізької області, зокрема, як тренер, підготовлений ЦВК та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). Здійснює навчання державних службовців в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців.

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника)

Контакти:

адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
тел.: +380(61)769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com