Ви є тут

Головна

Прізвище: Смолярова

Ім'я: Марина

По батькові: Леонідівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0002-6385-181X

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Правознавство, 1994, спеціальність за дипломом –правознавство», спеціалізація – «кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, післядипломна освіта , 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «педагогіка вищої освіти»кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»
 • Класичний приватний університет, журналістика, 2015, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом –соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «соціальний робітник»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення»: «Трудовий договір з науково-педагогічними працівниками», рік захисту – 2010, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.04 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)

Наукові інтереси:

 • Теоретичні проблеми трудового права, права соціального забезпечення та їх розвитку в Україні.

Дисципліни, які викладає:

 

Основні наукові роботи (публікації):

Смолярова М. Л. Поняття та сутність стимулів у трудовому праві / М. Л. Смолярова // Науковий вісник ХДУ. - Випуск 5. – Т. 1. – 2017. - С. 163-166.

Smoliarova M. L./ The development of legal incentives in labor lav of soviet Ukraine (1917-1922) // Colloquium-journal – Warszawa, 2017 – № 11. – С. 114-116.

Смолярова М. Л. Стиулювання професійного зростання працівників за законодавством про працю України / М. Л. Смолярова // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В. П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М. І. Іншина; упорядники О. В. Тищенко, Л. С. Нецька, І. С. Сахарук. – К.: ДП «Прінт Сервіс». – 2017. - С. 463-469.

Смолярова М. Л. Стимуляційні правовідносини як самостійний різновид трудових правовідносин / М. Л. Смолярова // Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Випуск 5. – 2017. - С. 78-81.

Смолярова М. Л. Право соціального захисту [Електронний ресурс] : практикум / М. Л. Смолярова. – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Смолярова М. Л. Трудове право України: Словник-довідник. – Запоріжжя : Просвіта, 2016. – 152 с.

Смолярова М.Л.Стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2014.- № 3. - С.59-62.

Смолярова М.Л.Принципи стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2014.- № 1. - С.77-80.

Смолярова М.Л., Аристархова А.С. Поняття та зміст адаптації законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу / М.Л. Смолярова, А.С. Аристархова //Право та державне управління, 2011.- № 2. - С.19-22.

Смолярова М.Л., Кругліков Е.С. Правове регулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України / М.Л. Смолярова, Е.С.Кругліков// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 3. - С.88-92.

Смолярова М.Л.Правові проблеми щодо збереження, відтворення та розвитку трудового потенціалу/ М.Л. Смолярова//Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 15: Частина 2. – Ужгород : Поліграф центр «Ліра», 2011. - С.171-174.

Смолярова М.Л.Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 1. - С.198-202.

Смолярова М.Л. Особливості правового регулювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників / М.Л. Смолярова//Право та державне управління, 2011.- № 1. - С.27-30.

Смолярова М.Л. Ефективність формування кадрового резерву для державної служби / М.Л. Смолярова// Держава та регіони, Серія: Право. - 2011.- № 2. - С.75-78.

Смолярова М.Л.Реализация научно-педагогическими работниками права на труд / М.Л. Смолярова//Социальное и пенсионное право, 2010.- № 3. - С.25-29.

Смолярова М.Л. Щодо визначення поняття трудового договору за законодавством про працю України / М.Л. Смолярова //Право та державне управління, 2010.- № 1. - С.15-18.

 

Всього наукових праць: 97 , з них навчальних посібників – 2.

Участь у конференціях:

Взяла участь у ряді всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах у тому числі:

 • Смолярова, М.Л. Стимулювання професійного розвитку медичних працівників [Текст] / М.Л. Смолярова // Актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей науково-практичного круглого столу, присвяченого 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (17 листопада 2017 року) / За заг. ред. д-ра мед. наук, професора, Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Колесника. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – C. 188-192.
 • Смолярова, М.Л. Системи стимулювання працівників у зарубіжних країнах [Текст] / М.Л. Смолярова // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) : за заг. ред.. К.Ю. Мельника. – Х.: Харків. Нац.. ун-т внутр.. справ, 2017. – С.  272-274.
 • Смолярова, М.Л. Застосування стимулів в трудових відносинах / М.Л. Смолярова // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. Учасників VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2017. – С. 187-189.
 • Смолярова, М.Л. Риси правового стимулювання [Електронний ресурс] / М.Л. Смолярова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1910–1911. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Смолярова М.Л. Види правових стимулів у трудовому законодавстві / М.Л. Смолярова // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. Сучасн.. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред.. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – С.190-192.
 • Смолярова, М.Л. Стимулювання трудової діяльності в умовах євроінтеграції [Текст] / М.Л. Смолярова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», Запоріжжя, 20 травня 2017 р. /. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2017. – С. 376–378.
 • Смолярова М.Л. Преміювання працівників як вид правових стимулів в трудовому праві / М.Л. Смолярова // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С.281-284.
 • Смолярова М.Л Особливості стимуляційних правовідносин в трудовому праві / М.Л. Смолярова // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук. практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг. ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац.. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2016 – С. 241-243.
 • Смолярова М.Л. Професійна спілка як суб’єкт захисту прав та інтересів працівників / М.Л. Смолярова // II форум з прав людини : матеріали форуму (м. Київ, 8 грудня 2016 р.); Київський університет права НАН України. – К. : КУП, 2016 – С.232-234.
 • Смолярова М.Л. Ефективність впливу правових стимулів в трудовому праві / М.Л. Смолярова // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали II між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – C. 231-235.
 • Смолярова М.Л. Прогресивні форми організації системи стимулювання працівників на підприємствах / М.Л. Смолярова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. 2016. С.76-77.
 • Смолярова М.Л. Організація системи стимулювання працівників в країнах-членах ЄС як позитивний законодавчий досвід / М.Л. Смолярова // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – C. 18.

Відзнаки та нагороди:

 • За високі показники в роботі, професійну майстерність, сумлінне ставлення до виконання службових та громадських обов’язків і з нагоди святкування Дня юриста України нагороджена грамотою Запорізького державного університету(Наказ Ректора ЗДУ № 14-в від 05.10.2001), 2001
 • За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, досягнуті успіхи в роботі і з нагоди річниці Дня народження університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету(Наказ Ректора КПУ № 131 від 02.10.2010), 2010
 • За сумлінну і самовіддану працю, високі досягнення у професійній діяльності, значний внесок у розбудову, суверенної, демократичної, правової держави, здійснення заходів щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди Дня юриста нагороджена грамотою Запорізької обласної ради (Розпорядження № 352 від 26.09.2011), 2011
 • За багаторічну, сумлінну працю та у зв’язку з 20-річчям Класичного приватного університету нагороджена грамотою Класичного приватного університету (Наказ Ректора КПУ № 161 від 01.10.2012), 2012
 • За активну лекційну просвітницьку роботу серед населення області та з нагоди 65-річчя від дні створення обласної організації товариства «Знання» нагороджена грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження №157-к від 01.10.2013), 2013

Додаткові відомості:

 • Приймає активну участь в міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій з актуальних питань трудового права та права соціального забезпечення.
 • Є членом громадської організації «Наукова просвіта», Запорізької обласної організації Товариства «Знання», Української асоціації фахівців трудового права та є членом громадської Ради при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Здійснює активну правороз’яснювальну роботу щодо організації і проведення виборів на території Запорізької області, зокрема, як тренер, підготовлений ЦВК та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). Здійснює навчання державних службовців в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника)

Контакти:

адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
тел.: +380(61)769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com