Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Трудове право" є опанування інструментарієм науки трудового права, правових механізмів всіх інститутів: трудового договору, трудових правовідносин, колективних угод, колективного договору, працевлаштування громадян, часу роботи, часу відпочинку, оплата праці, гарантійних і компенсаційних виплат, дисципліни матеріальної праці, матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин, охорони праці, трудових спорів та порядку їх вирішення, нагляду за додержанням трудового законодавства, соціального забезпечення і всі види допомоги в разі непрацездатності, а також допомоги сім’ям з дітьми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– предмет, метод, систему трудового права;

– функції, принципи і джерела трудового права;

– суб'єкти і правовідносини в трудовому праві;

– поняття, зміст колективного договору й угод, трудового договору;

– нормативну базу (по забезпеченню зайнятості вивільнених працівників, робочого часу і часу відпочинку, нормованої оплати праці);

– передбачені законодавством гарантії, компенсації і пільги працівникам.

вміти:

– застосувати теоретичні і практичні знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, на практиці;

– відмежувати відносини, які регулюються трудовим правом від відношень пов'язаних із працею, але які регулюються зокрема цивільним правом;

– правильно скласти правові документи необхідні в процесі застосування трудового законодавства.

 

Викладач дисципліни:  Марина Леонідівна Смолярова

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 5

Змістових модулів – 5

  Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: 

Семестр

Загальна кількість годин – 150 5-й, 6-й 5-й, 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь: Бакалавр 28 год./ 26 год. 6 год. / 6 год.
Практичні, семінарські
18 год./ 26 год. 6 год./ 6 год.
 
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
71 год. / 68 год. 108 год. / 108 год.
Індивідуальні завдання
30 год. / 30 год. 30 год. / 30 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5 Іспит

100+100+100+100+100=100

5

100 100 100 100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т1-13
100 100 100 100 100 100