Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни “Правовий та соціальний захист працівників правоохоронних органів” є охоплення всього комплексу правового регулювання трудових відносин працівників органів правопорядку і відносин у сфері їх правового та соціального захисту; орієнтування в нормативних актах, що діють в Україні та регулюють ці відносини; використання понятійного апарату, розробленого теорією держави і права, трудовим, цивільним, адміністративним, кримінальним правом та правом соціального забезпечення, і в той же час надання конкретного, передусім, правового матеріалу для таких узагальнень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– поняття та види суб’єктів правоохоронної діяльності, їх правовий статус;

– правову основу захисту працівників органів правопорядку;

– особливості трудових правовідносин з працівниками органів правопорядку;

– передбачені законодавством гарантії, компенсації і пільги працівникам органів правопорядку;

– нормативну базу (по забезпеченню зайнятості вивільнених працівників, робочого часу і часу відпочинку, нормованої оплати праці);

– особливості матеріального забезпечення та обслуговування їх у старості, на випадок хвороби, повної чи часткової втрати працездатності.

вміти:

– застосувати теоретичні і практичні знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, на практиці;

– аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів;

– самостійно робити правильні висновки щодо правових питань.

 

Викладач дисципліни:  Марина Леонідівна Смолярова

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 26 Цивільний захист  нормативна
Напрям підготовки:262 "Цивільна безпека"

Модулів - 1

Змістових модулів – 3

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 120 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання
0 год. 0 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 Т1-10
100 100 100