Ви є тут

Головна

Прізвище: Бостан

Ім'я: Сергій

По батькові: Костянтинович

 

Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-9959-0888

 

Освіта: вища

 • Ленінградський державний університет, історичний, 1984,спеціальність за дипломом – «історія» кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства»
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, 2004, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», спеціалізація – «кримінально-правова», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст-юрист»
 

Дисертації:

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»:
  «Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади », рік захисту – 2009, в спеціалізованій вченій раді Д 26.007.04 Київського національного університету внутрішніх справ

Наукові інтереси:

 • методологічні, історико-теоретичні та конституційно-правові проблеми державознавства.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Бостан С. К. Філософія держави // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 2 : Філософія права / редкол. С. І. Максимов (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2017. – С. 901–905.

Бостан С. К. Методичні рекомендації щодо планування, підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 081 – «Право» для студентів усіх форм. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 104 с.

Бостан С. К. Ціннісний вимір держави // С. К. Бостан // Порівняльне і аналітичне право. – 2017. – № 1. – С. 12–15. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2017/3.pdf

Бостан С. К. Фундаменталізація вищої правничої освіти в Україні: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] // С.К. Бостан // Порівняльне і аналітичне право. – 2016. – № 4. – С.17–21.

Бостан С. К. Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації / Історико-правовий часопис: науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 3-9.

Бостан С.К. Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики / С.К.Бостан // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 26–36.

Бостан С.К. Форма державного правління: закономірності, тенденції, особливості розвитку/ С.К.Бостан // Право України. – 2014. – №8. – С. 27–38.

Бостан С.К. Закономірності та тенденції розвитку форми політико-територіального устрою держави / С.К.Бостан // Держава та регіони. Сер. : Право. – 2013. – № 2. – С. 11–17.

Бостан С.К. Морфологічні аспекти реформування державної влади в Україні: проблеми і перспективи / С.К. Бостан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип.5. – Т.1. – С. 24–27.

Бостан С.К. Форма держави як предмет системного аналізу/ С.К. Бостан // Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія “Право”. – 2012. – № 1. – С. 6–11.

Всього наукових праць: 150, з них монографій – 1, навчальних посібників – 7.

Участь у конференціях:

 • Бостан С.К. До витоків міжнародного гуманітарного права / С.К. Бостан // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2017 р.) / Відп. ред. С.Г. Стеценко, Л.О. Васечко. – К.: ВГО «Майбутнє країни», журнал «Публічне право», 2017. – С. 18–21.
 • Бостан С.К З досвіду конституціоналізації нових моделей форм державного правління в революційних умовах 1917-1919 рр. матеріали ХХХIV Міжнародній історико-правовій конференції 01-04 червня 2017 р., м. Дніпро [Ред. колегія І.Б. Усенко та ін.]. – Дніпро, 2017. – С. 54–62.
 • Бостан С.К. Інтегративні основи науки про державу // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т.1. С.201–204.
 • Бостан С.К. З історії інституціоналізації збройних конфліктів. Захист прав людини і основоположних прав і свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м.Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І.А. Сердюк; канд.  юрид. наук, доц. Л.М. Сердюк. Дніпро, ДДУВС, 2017. С.25–28.
 • Бостан С.К. Розвиток форми державного правління України в умовах євроінтеграційних процесів / С.К.Бостан // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – В 5 т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т.4. – С.122–124.
 • Бостан С.К. Дуалізм «теорії держави і права» як чинник предметної перепрофілізації деяких кафедр в навчальних закладах системи МВС / С.К. Бостан // Матеріали науково-теоретичної конференції «Кафедра теорія держави та права: етапи становлення та перспективи розвитку» (Київ, 2 червня 2016 року). – Київ, НАВС,2016. – С.20–23.
 • Бостан С.К. Європейські стандарти форми державного правління та основні напрямки її розвитку в сучасній Україні /С.К. Бостан // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С.238–241.
 • Бостан С.К. Релігійні символи у міжнародному гуманітарному праві/ С.К. Бостан // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки : матеріали ХХХIV Міжнародній історико-правовій конференції 27-29 травня 2016 р., м. Тисмениця [Ред. колегія І.Б. Усенко та ін.]. – Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – С.135–142.
 • Бостан С.К. До питання про природу позитивного права / С.К. Бостан // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика : збірник матеріалів другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 жовтня 2016 р.). –К. : ФОП «Середняк Т.К.», 2016. – С. 8–11.
 • Бостан С.К. К вопросу о месте и роли государствоведческих дисциплин в подготовке кадров для правоохранительных органов [Електроний ресурс]/ С.К. Бостан // Актуальные проблемы юридического образования : материалы Международной научно-методической конференции 27 октября 2016 г., г. Минск; Академия МВД Республики Беларусь. – Режим доступу: http://www.academy.mia.by/index.php/ru/nauka/konferencii/3656-konferencija
 • Бостан С.К. Проблема децентралізації державної влади конституційних проектах М. Драгоманова та М. Грушевського / С.К. Бостан // «Державо - та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського)» : збірник тез доповідей ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 жовтня 2016 р., м. Ірпень). За ред. А.Є. Шевченко: Державна фіскальна служба України. Університет державної фіскальної служби. –  Винниця : ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 17–18.
 • Бостан С.К. Глава держави як гарант прав і свобод людини і громадянина: конституційні норми та проблеми їх практичної реалізації // Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез, 8 грудня 2016 р. / за ред. Пальченкової В.М. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С.16–19.
 • Бостан С.К. Державознавство як ефективний засіб державотворення / С.К. Бостан // Актуальні проблеми державотворення в Україні. Матеріали круглого столу  9 грудня 2016. м. Дніпропетровск : ДДУВС, 2016. С.21–25
 • Бостан С.К. До витоків правового регулювання прав людини і громадянина / С.К. Бостан // Теоретико-прикладні правового регулювання в Україні : матеріали регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2016 р., м. Львів).  – Львів: ЛДУВС, 2016. – С.45–48.
 • Бостан С.К. Глава держави як гарант прав і свобод людини і громадянина: конституційні норми та проблеми їх практичної реалізації // Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез, 8 грудня 2016 р. / за ред. Пальченкової В.М. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С.16–19.
 • Бостан С.К. Державознавство як ефективний засіб державотворення // Актуальні проблеми державотворення в Україні : матеріали круглого столу 9 грудня 2016 р.. м. Дніпропетровск. Дніпро ДДУВС, 2016. С.21–25.

Відзнаки та нагороди:

 • За високі показники в науково-педагогічній діяльності був заохочений Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС від 20.08.1997 р. №551), 1997
 • Нагороджений нагрудним знаком “За відзнаку в службі” ІІ ступеня та відзнакою МВС України “За розвиток науки, техніки та освіти” ІІ ступеня (Наказ МВС від 17 грудня 2004 року № 302), 2004
 • Нагороджений грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ обл. УОН від 14.05.2007 р.), 2007
 • За сумлінну працю, професіоналізм у підготовці висококваліфікованих кадрів та у зв'язку з 10-річчям з дня заснування Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету нагороджений почесною грамотою (травень 2017 р.).

Додаткові відомості:

 • Є автором або ж співавтором багатьох навчальних видань, серед яких навчальні посібники з історії держави і права зарубіжних країн (2000 р., 2003 р., 2004 р., 2008 р., 2014 р.); державного права зарубіжних країн (2005 р.); актуальних проблем теорії держави та права (2007, 2008 рр.); з планування, підготовки та захисту магістерських робіт (2013 р.), теорії держави і права (2013 р.) та ін.
 • Керує аспірантами та докторатами: під його керівництвом захищені одна докторська (Д.О. Єрмоленко – 2014 р.) та 4 кандидатських дисертацій (О.Л. Макаренков – 2011 р.; Г.В. Тимченко – 2011 р.; Р.Ю. Половинкіна – 2015 р.; Д.М. Моісеєнко – 2017 р.).Є членом двох спеціалізованих вчених рад зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Класичному приватному університеті: Д 17.127.07 та Д 17.127.09 (в останній є заступником голови спецради). Є членом редколегії таких фахових видань, як «Держава і регіони: науково-виробничий журнал. Серія «Право» та «Право і державне управління» (Класичний приватний університет), «Науковий вісник Дипломатичної академії України», міжнародного наукового журналу «Влада. Людина. Закон»
 • З 2011 по 2014 р. очолював Запорізьку обласну організацію Асоціації українських правників (АУП), нині є членом правління цієї організації.
 • З 1996 р. є членом Міжнародної асоціації істориків права (МАІП).

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), ), румунська та молдавська (вільне володіння), російська (вільне володіння), французька (читання та переклад за допомогою словника)

Контакти:  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

                      аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A

        тел.: +380(61)769-86-09

       e-mail: s_bostan@ukr.net