Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Методологія сучасного правознавства" є формування цілісного уявлення про методологію сучасного правознавства та набуття відповідних навичок і вмінь використання методологічного інструментарію юридичної науки при дослідженні державно-правових явищ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасні уявлення про наукове пізнання;

– структурні та змістовні властивості сучасної методології взагалі та методології сучасного правознавства зокрема;

– основні загально-філософські, загальнонаукові, спеціальні і запозичені з інших наук методи пізнання державно-правових явищ;

– методологічні засади таких фундаментальних юридичних наук як теорія держави і права та історія держави і права;

– методологічні засади конституційного і адміністративного права;

– методологічні засади цивільно-правових наук;

– методологічні засади кримінально-правових наук.

вміти:

– використовувати критерії науковості для аналізу державно-правових явищ;

– обґрунтовувати свою точку зору з проблематики методології юридичної науки;

– здійснити самостійний пошук методів пізнання залежно від об’єкту пізнання;

– використовувати методологічні засоби при дослідженні конкретних державно-правових проблем;

– визначити методологічні засади магістерської роботи та використовувати відповідний методологічний інструментарій для дослідження обраної теми.

 

Викладач дисципліни:  Сергій Костянтинович Бостан

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота на тему: "Методолгычны засади (галузь юридичноъ науки) права"

Семестр

Загальна кількість годин – 120 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,6

Освітній ступінь: Магістр  28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
40 год. 56 год.
Індивідуальні завдання
42 год. 54 год.
Вид контролю
екзамен екзамен

 

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – екзамен)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Екзамен
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7 Т8-9 Т10 Т11 Т12 Т1-12
100 100 100